کلیدواژه‌ها = رگرسیون گام‌به‌گام
همبستگی ژنوتیپی و تجزیه مسیر صفات مرتبط با عملکرد دانه و عملکرد روغن کلزا در شرایط تنش کم‌آبی و بدون تنش

دوره 14، شماره 4، دی 1395، صفحه 646-664

10.22067/gsc.v14i4.41019

احمد اسماعیلی؛ سید سجاد سهرابی؛ سیده زهرا حسینی؛ رضا نامداریان؛ داریوش گودرزی