کلیدواژه‌ها = اسانس
تعداد مقالات: 10
3. اثر محلول پاشی با غلظت های سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر خصوصیات رشدی و عملکرد مرزه (Satureja hortensis L.)

دوره 14، شماره 1، بهار 1395، صفحه 73-85

10.22067/gsc.v14i1.33631

عزیزه فرجی مهمانی؛ بهروز اسماعیل پور؛ فاطمه سفید کن؛ سرور خرم دل


5. مقایسه عملکرد و برخی خصوصیات کمی و کیفی زیست‌توده رازیانه تحت تأثیر سیستم‌های مختلف کودی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 369-377

10.22067/gsc.v13i2.31948

مینا آقابابادستجردی؛ مجید امینی دهقی؛ محمدرضا چایی چی؛ زینب بساق زاده


10. بررسی تاثیر سطوح مختلف کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی بابونه آلمانی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 321-326

10.22067/gsc.v10i2.16214

علیرضا دادخواه؛ مجید امینی دهقی؛ محمد کافی