کلیدواژه‌ها = اسانس
ارزیابی اثر روش آبیاری و زمان مصرف علفکش تریفلورالین بر جمعیت علف‌های هرز، اجزای عملکرد و عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1403

10.22067/jcesc.2024.87520.1318

روح اله مرادی؛ حسین حمامی؛ نسیبه پورقاسمیان


تاثیر منبع تامین نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپ‌های گشنیز (Coriandrum sativum L.) در شرایط رقابت با علف‌های‌هرز

دوره 22، شماره 2، تیر 1403، صفحه 155-167

10.22067/jcesc.2024.84994.1276

فاطمه علائی؛ سعیده ملکی فراهانی؛ حسن حبیبی؛ محمد حسین فتوکیان؛ مصطفی خدادادی


اثر محلول پاشی با غلظت های سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر خصوصیات رشدی و عملکرد مرزه (Satureja hortensis L.)

دوره 14، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 73-85

10.22067/gsc.v14i1.33631

عزیزه فرجی مهمانی؛ بهروز اسماعیل پور؛ فاطمه سفیدکن؛ سرور خرم دل


مقایسه عملکرد و برخی خصوصیات کمی و کیفی زیست‌توده رازیانه تحت تأثیر سیستم‌های مختلف کودی

دوره 13، شماره 2، تیر 1394، صفحه 369-377

10.22067/gsc.v13i2.31948

مینا آقابابادستجردی؛ مجید امینی دهقی؛ محمد رضا چائی چی؛ زینب بساق زاده