کلیدواژه‌ها = صفات مورفولوژیک
تعداد مقالات: 3
2. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های مختلف ارزن تحت دو رژیم آبیاری

دوره 14، شماره 1، بهار 1395، صفحه 120-132

10.22067/gsc.v14i1.34969

ساره مشایخی؛ غلامرضا خواجویی نژاد؛ قاسم محمدی نژاد


3. تنوع ژنتیکی توتون‌های شرقی با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره

دوره 10، شماره 1، بهار 1391، صفحه 100-106

10.22067/gsc.v10i1.14409

حمید حاتمی ملکی؛ قاسم کریم‌زاده؛ رضا درویش زاده؛ رضا علوی