کلیدواژه‌ها = قطع آبیاری
تعداد مقالات: 5
2. بررسی اثرات تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر رشد و پارامترهای فیزیولوژیک چهار رقم کلزای بهاره

دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 807-819

10.22067/gsc.v16i4.70532

حمید محمدی؛ رقیه جوادزاده؛ بهمن پاسبان اسلام؛ لاله پرویز


3. بررسی اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد دانه، تجمع اسمولیت‌ها و رنگ‌دانه‌های فتوسنتزی در ژنوتیپ‌های سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor L.)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 676-690

10.22067/gsc.v15i3.52683

علی آذری نصرآباد؛ سید محسن موسوی نیک؛ محمد گلوی؛ سید علیرضا بهشتی؛ علیرضا سیروس مهر


4. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات زراعی گندم نان با استفاده از تجزیه میانگین نسل‌ها در شرایط کم‌آبی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 389-398

10.22067/gsc.v15i2.51405

مریم درانی نژاد؛ قاسم محمدی نژاد؛ روح اله عبدالشاهی


5. تاثیر سامانه های خاکورزی و تنش آبی بر رشد و عملکرد گندم

دوره 12، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 793-804

10.22067/gsc.v12i4.25621

مهدی زارعی؛ سید عبدالرضا کاظمینی؛ محمد جعفر بحرانی