کلیدواژه‌ها = محلول پاشی
تعداد مقالات: 4
1. اثر محلول‌پاشی عصاره کودهای آلی بر خصوصیات زراعی و عملکرد کمی و کیفی شش اکوتیپ بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.)

دوره 18، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 153-165

10.22067/gsc.v18i2.72100

رقیه آقایی اوخچلار؛ رضا امیرنیا؛ مهدی تاجبخش شیشوان؛ مهدی قیاسی


3. کاهش اثرات تنش شوری از طریق کاربرد خارجی سالیسیلیک‌اسید بر نیشکر (Saccharum officinarum L.)

دوره 14، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 449-459

10.22067/gsc.v14i3.44051

فاطمه چهارلنگ بدیل؛ مهرشاد براری؛ محمود شمیلی؛ زهرا طهماسبی