کلیدواژه‌ها = قندهای محلول
ارزیابی تعدیل تنش شوری با استفاده از کلسیم و پتاسیم در گیاه دارویی زنیان

دوره 10، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 189-197

10.22067/gsc.v10i1.14505

اصغر رحیمی؛ حسین دشتی؛ شهاب مداح حسینی