دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

ارزیابی ویژگی‌های فتوسنتزی ژنوتیپ‌های نخود کابلی (Cicer arietinum L.) در تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1399

10.22067/gsc.v0i0.80785

زهرا نصیری؛ جعفر نباتی؛ احمد نظامی؛ محمد کافی


ارزیابی تأثیر میزان و کارایی مصرف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سیب‌زمینی در شرایط قوچان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22067/jcesc.2021.73363.1107

محسن نوری؛ محسن جهان؛ حمیدرضا خزاعی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ کوروش شجاعی نوفرست


ارزیابی پایداری کشت‌بوم‌های کلزا (Brassica napus L.)بر پایه تحلیل انرژی، ردپای کربن و گازهای گلخانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22067/jcesc.2022.76465.1168

حمیدرضا شاه حسینی؛ سمانه لطفی؛ حسین کاظمی؛ بهنام کامکار


ارزیابی میزان هتروزیس و وراثت پذیری صفات کمی و گروه بندی ارقام جدید و ژنوتیپ های رازیانه (Foeniculum vulgare. Mill)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

10.22067/jcesc.2022.76727.1175

اعظم اکبری؛ علی ایزدی دربندی؛ حسین رامشینی؛ محسن ابراهیمی


پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیک و عملکردی ژنوتیپ‌های کینوا (Chenopodium quinoa Willd) به کاربرد کلات پتاس و روی تحت شرایط تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.22067/jcesc.2022.78159.1191

یاسر زحمتکش؛ محمد پسرکلی؛ علیرضا سوهانی دربانی


پهنه بندی اگرواکولوژیک کشور ایران برای تولید گیاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.22067/jcesc.2022.78336.1195

عفت پراور؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ حسین کاظمی؛ امیر دادرسی


تاثیر کودهای زیستی و نانواکسید آهن و سیلیکون بر عملکرد و مولفه های پر شدن دانه تریتیکاله در شرایط محدودیت آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401

10.22067/jcesc.2022.78960.1199

فاطمه آقائی؛ رئوف سید شریفی؛ سلیم فرزانه


تاثیر پوترسین و کودهای زیستی بر محتوای سدیم و پتاسیم ریشه و اندام‌های هوایی، هدایت ‏روزنه‌ای، شاخص سطح برگ و عملکرد گندم تحت تنش شوری‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1401

10.22067/jcesc.2022.79107.1202

علیرضا محسنی محمدجانلو؛ رئوف سید شریفی؛ سعید علی پور


بررسی تغییرات در روند طولانی مدت تولید گندم و عوامل مؤثر بر آن در استان خراسان شمالی: 1- عملکرد گندم آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1401

10.22067/jcesc.2022.78172.1192

محسن جهان؛ معصومه فرهادی؛ محمد بنایان اول؛ محمد حسن فلاح؛ فاطمه یعقوبی


اثرمحلول پاشی کودهای دارای سیلیسیم، کلسیم و پتاسیم بر عملکرد و برخی صفات زراعی و فیزیکومکانیکی گیاه جو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1401

10.22067/jcesc.2023.80010.1208

راضیه نودهی؛ مهدی برادران فیروز آبادی؛ حسین میرزائی مقدم؛ احمد غلامی


ارزیابی تحمل تنش غرقابی و اثر آن بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک اندام هوایی و ریشه 21 رقم و ژنوتیپ گندم نان (Triticum aestivum L.) در مرحله سه برگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1401

10.22067/jcesc.2023.80038.1209

سید بشیر فاضلی؛ موسی مسکرباشی؛ افراسیاب راهنما قهفرخی


ارزیابی اثرات کاربرد سطوح نیتروژن در شرایط تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد کوشیا (Kochia scoparia) در کشاورزی شورزیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

10.22067/jcesc.2021.68928.1037

لیلا کوشکی؛ حمیدرضا خزاعی؛ محمد کافی؛ مرتضی گلدانی


تأثیر روش کاشت و مصرف آب بر خصوصیات کمی و کیفی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400

10.22067/jcesc.2021.71031.1055

فاطمه مشهدی؛ حمیدرضا خزاعی؛ محمدرضا رمضانی مقدم