تعداد مقالات: 1088

-24. بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کرچک در تراکم‌های مختلف گیاهی و فواصل مختلف آبیاری

دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 1-12

10.22067/gsc.v2i1.1159

پرویز رضوانی مقدم؛ جعفر نباتی؛ شهرام نوروز زاده؛ علی اصغر محمدآبادی


-23. ارزیابی روابط کمی بین عملکرد و مصرف عناصر غذایی در زعفران: مطالعه در مزارع کشاورزان On-farm

دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 1-14

10.22067/gsc.v3i1.1287

محمدعلی بهدانی؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ پرویز رضوانی مقدم


-21. بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تاریخ‌های مختلف کاشت بر

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 1-8

10.22067/gsc.v5i1.859

احترامیان احترامیان؛ بحرانی بحرانی؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم


-20. ارزیابی مقاومت به شوری و خشکی جدایه‌‌های بومی Sinorhizobium meliloti استان کرمان

دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 1-10

10.22067/gsc.v6i1.1170

ابوالحسنی زراعتکار ابوالحسنی زراعتکار؛ امیر لکزیان؛ حق نیا حق نیا؛ آستارائی آستارائی؛ سرچشمه پور سرچشمه پور


-19. بررسی خصوصیات جوانه زنی گل ختمی‌(Althea officinalis L.)

دوره 10، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-10

10.22067/gsc.v10i1.14368

رستم یزدانی بیوکی؛ پرویز رضوانی مقدم


-17. بررسی عملکرد گیاه داروئی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط با نخود (Cicer arietinum L.) و لوبیا (L. Phaseoluse vulgaris)

دوره 12، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-8

10.22067/gsc.v12i1.36624

علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ زینت برومند رضازاده؛ مریم جهانی؛ لیلا جعفری


-16. اثرسطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و پنبه

دوره 13، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-13

10.22067/gsc.v13i1.48310

علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ روح اله مرادی؛ یاسر علی زاده


-14. تأثیر تنش‌های شوری و خشکی بر رشد و جوانه زنی زیره سیاه (Bunium persicum Boiss)

دوره 15، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-7

10.22067/gsc.v15i1.20002

حمیدرضا سعیدی گراغانی؛ ابوالفضل رنجبر فردویی؛ مجتبی سلیمانی ساردو؛ محمدجواد مهدوی


-13. حداکثر کارایی فتوسیستمII به‌عنوان شاخصی از خسارت یخ‌زدگی در اکوتیپ‌های چاودار (Secale montanum) چندساله

دوره 16، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-14

10.22067/gsc.v16i1.43975

احمد نظامی؛ سعید خانی نژاد؛ محمود رضا بهرامی؛ حامد ظریف کتابی


-12. اثر کم‌آبیاری و تراکم یولاف وحشی (Avena ludoviciana) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم

دوره 17، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-14

10.22067/gsc.v17i1.57485

علیرضا برجسته؛ احمد نظامی؛ حمیدرضا خزاعی؛ اسکندر زند


-11. بررسی خصوصیات رشدی چند گونه شبدر (Trifolium spp.) تحت تأثیر تنش یخ‌زدگی در شرایط کنترل‌شده

دوره 19، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-15

10.22067/jcesc.2020.38276

اقلیما حضرتی؛ احمد نظامی؛ حمید رضا خزاعی؛ مهدی پارسا؛ الهه برومند رضازاده


-10. تحمل به یخ‌زدگی اکوتیپ‏های سیر (Allium sativum L.) تحت تاثیر تاریخ کاشت در شرایط کنترل‌شده

دوره 18، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-14

10.22067/gsc.v18i1.60080

صفیه پذیره؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ مرتضی گلدانی


-9. بررسی اثر منابع سیلیسیمی در رشد و تولید غده‌های بذری سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در سه نوع بافت خاک

دوره 19، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 107-120

10.22067/jcesc.2020.67434

مهدیه سلطانی؛ محمد کافی؛ احمد نظامی؛ حمیدرضا تقی‌یاری


-8. دیده‌بانی فصلی علفهای هرز یک مزرعه چغندرقند در شرایط مشهد

دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 121-134

10.22067/gsc.v2i2.1246

آزیتا اشرافی؛ محمد بنایان اول؛ محمد حسن راشد محصل


-7. واکنش گیاه ذرت به تراکم بوته در مراحل مختلف فنولوژیکی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 139-150

10.22067/gsc.v9i2.10985

مرتضی گلدانی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محمد کافی


-6. اثر نیتروژن و تنش کم‌آبی بر خصوصیات ریشه و عملکرد دانه ذرت رقم (SC. 704)

دوره 18، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 139-151

10.22067/gsc.v18i2.68988

روح الله سرورزاده؛ حمیدرضا خزاعی؛ احمد نظامی


-5. ( Sorghum bicolor L. C.V. Kimia) بررسی اثرات تنش خشکی سورگوم دانه ای

دوره 9، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 151-157

10.22067/gsc.v9i2.10986

امید یونسی؛ فرزاد شریف زاده؛ علی احمدی


-4. دوره بحرانی کنترل علفهای هرز برنج(Oryza sativa L.) در استان لرستان

دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 171-182

10.22067/gsc.v3i2.1301

احمدی احمدی؛ رستمی رستمی؛ شاکرمی شاکرمی؛ فیضیان فیضیان


-3. تلقیح گیاه یونجه با جدایه‌های بومی سینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم به شوری و خشکی در شرایط تنش آبی در گلخانه

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 183-194

10.22067/gsc.v4i2.1260

ابوالحسنی زراعتکار ابوالحسنی زراعتکار؛ امیر لکزیان؛ حق نیا حق نیا؛ سرچشمه پور سرچشمه پور


-2. تأثیر مدیریت کود بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک و جذب عناصر نیتروژن و فسفر توسط خرفه (Portulaca oleracea L.)

دوره 17، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 187-205

10.22067/gsc.v17i2.67458

حامد جوادی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ محمد حسن راشد محصل؛ محمد جواد ثقه الاسلامی


-1. بررسی اثر خشک شدن و انجماد بر تولید مثل رویشی

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 201-210

10.22067/gsc.v5i2.916

آل ابراهیم آل ابراهیم؛ راشد محصل راشد محصل؛ میقانی میقانی؛ باغستانی باغستانی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ پهلوانی پهلوانی


0. بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند به علف هرز سس (Cuscuta campestris)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 208-214

10.22067/gsc.v11i2.26130

فرنوش فلاح پور؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ ماهرخ فلاحتی رستگار