تعداد مقالات: 1088

26. تأثیر زمان تداخل علف‌های‌هرز و تراکم باقلا بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد باقلا

دوره 14، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 215-225

10.22067/gsc.v14i2.53116

مریم دباغ زاده؛ قدرت اله فتحی؛ عبدالمهدی بخشنده؛ خلیل عالمی سعید


28. دوره بحرانی مهار علف هرز در کنجد (Sesamum indicum) در شرایط مشهد

دوره 15، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 231-243

10.22067/gsc.v15i2.51160

هادی زرقانی؛ احمد نظامی؛ محمد خواجه حسینی؛ ابراهیم ایزدی دربندی


29. اثر عوامل اقلیمی و مدیریتی بر پتانسیل و خلاء عملکرد گندم در ایران با استفاده از مدل WOFOST

دوره 15، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 244-256

10.22067/gsc.v15i2.54278

علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ حامد منصوری؛ روح الله مرادی


32. مطالعه تنوع زیستی گیاهان صنعتی ایران

دوره 9، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 301-309

10.22067/gsc.v9i3.11959

مهدی نصیری محلاتی؛ مریم جهانی کندری؛ زینت برومند رضازاده


33. اثر مدیریت‌های مختلف بقایای گیاهی گندم و چغندرقند بر برخی ویژگی‌های شیمیایی و زیستی خاک

دوره 17، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 359-372

10.22067/gsc.v17i3.68260

فاطمه قریشی؛ امیر لکزیان؛ امیر فتوت؛ حمید ذبیحی


34. بررسی عملکرد و راندمان مصرف آب در گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در منطقه مشهد

دوره 18، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 373-384

10.22067/gsc.v18i4.74509

پرویز رضوانی مقدم؛ قربانعلی اسدی؛ مهسا اقحوانی شجری؛ فاطمه رنجبر


35. بررسی اثر مقادیر و شیوه‌های توزیع کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی سورگوم علوفه‌ای اسپیدفید

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 384-392

10.22067/gsc.v8i3.7712

جوادی جوادی؛ صابری صابری؛ آذری نصرآبادی آذری نصرآبادی؛ خسروی خسروی


36. ارزیابی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک ارقام پنبه تحت تنش کمبود آب در مرحله گیاهچه‌ای

دوره 14، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 403-414

10.22067/gsc.v14i3.35268

حمید رضا مهرآبادی؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ محمد رضا رمضانی مقدم


37. تاثیر تاریخ کاشت بر ریخت‌شناسی گلچه و عملکرد ارقام برنج در خوزستان

دوره 17، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 517-526

10.22067/gsc.v17i4.71795

عبدالعلی گیلانی؛ عطااله سیادت؛ سامی جلالی؛ کاوه لیموچی


38. ارزیابی کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا

دوره 11، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 533-542

10.22067/gsc.v11i4.32080

علیرضا کوچکی؛ سرور خرم دل؛ فرنوش فلاح پور؛ فریدون ملتی


39. بررسی کارآیی جذب و مصرف نور و عملکرد در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه (Triticum aestivum) و چغندرقند (Beta vulgaris)

دوره 14، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 539-557

10.22067/gsc.v14i4.51159

علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ هادی زرقانی؛ علی نوروزیان


41. بررسی نقش تقسیط نیتروژن بر الگوی تخصیص ماده خشک در چغندرقند

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1389، صفحه 569-576

10.22067/gsc.v8i4.7949

نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ کوچکی کوچکی


42. (Zea mays L.) دوره بحرانی کنترل علف های هرز ذرت دانه ای

دوره 9، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 591-597

10.22067/gsc.v9i4.13220

راضیه علیزاده؛ محمدرضا طارقیان؛ سهراب محمودی؛ رضا طباطبایی نیم آورد


44. بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران: 1- پیش‌‎بینی وضعیت اگروکلیماتیک آینده

دوره 13، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 651-664

10.22067/gsc.v13i4.51156

علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ لیلا جعفری


45. تأثیر تنش رطوبتی بر خصوصیات رشدی سه جمعیت زیره سیاه (Bunium persicum Bioss) در سال اول رشد

دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 697-706

10.22067/gsc.v16i4.55796

صدیقه فرحبخش؛ احمد نظامی؛ محمد خواجه حسینی


47. بررسی تأثیر کودهای دامی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum))

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1389، صفحه 738-746

10.22067/gsc.v8i5.8015

پرویز رضوانی مقدم؛ خزاعی خزاعی؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ آستارایی آستارایی


48. تاثیرکم آبیاری برعملکرد، کارآیی مصرف آب و درصد ماده خشک غده ارقام سیب زمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

10.22067/gsc.v19i1.60189

علیرضا نوری؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ داود حسن پناه


49. مطالعه اثرات عوامل اقلیمی بر روی عملکرد دانه گندم دیم رقم سرداری در منطقه مراغه

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 1-11

10.22067/gsc.v8i1.7384

ولی فیضی اصل؛ جعفرزاده جعفرزاده؛ عبدالرحمنی عبدالرحمنی؛ موسوی موسوی؛ کریمی کریمی


50. بررسی شاخص‌های رشد و تخمین آستانه خسارت اقتصادی دانه کلزا (Brassica napus L.) در پاسخ به تراکم‌های متفاوت کلزا و خردل وحشی (L. Sinapis arvensis)

دوره 9، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-11

10.22067/gsc.v9i1.10488

زینب عنافجه؛ خلیل عالمی‌سعید؛ قدرت اله فتحی؛ محمد حسین قرینه؛ عبدالنور چعب