تعداد مقالات: 1088

155. اثر حذف برگ بر ویژگی‌های کمّی و کیفی ارقام چغندرقند پاییزه در استان گلستان

دوره 19، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 141-151

10.22067/jcesc.2021.37178.0

نورالله تازیکه؛ عباس بیابانی؛ علیرضا صابری؛ علی راحمی کاریزکی؛ معصومه نعیمی


156. ارزیابی درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی اسفرزه و پسیلیوم

دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 143-150

10.22067/gsc.v2i2.1248

لیلا تبریزی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی


157. تأثیر پوشش کانوپی ذرت بر سبز شدن هفت گونه علف هرز

دوره 9، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 167-175

10.22067/gsc.v9i2.10989

فرناز کردبچه؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ محسن بهشتیان مسگران


159. تنوع زیستی درختان میوه در کشور با تاکید بر شهرستان‌های استان خراسان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 170-177

10.22067/gsc.v12i2.39142

علیرضا کوچکی؛ رضا دیهیم فرد؛ رضا میرزایی تالارپشتی؛ محمد خیرخواه


160. اثر اندازه بذر بر شاخص‌های قدرت بذر در ارقام مختلف گندم

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 194-202

10.22067/gsc.v8i2.7517

توکلی کاخکی توکلی کاخکی؛ بهشتی بهشتی؛ کاظمی کاظمی


161. بررسی تأثیر برخی روشهای مدیریت علفهای هرز بر عملکرد سیب زمینی در دو سیستم شخم حفاظتی و متداول

دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 195-206

10.22067/gsc.v3i2.1303

اقبالی اقبالی؛ کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی


163. اثر تنش خشکی بر روی رشد اندام‌های هوایی و زیرزمینی کوشیا (Kochia scoparia L.) تحت شرایط گلخانه

دوره 19، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 219-232

10.22067/gsc.v19i1.70442

بی بی الهه موسوی فر؛ حمیدرضا خزاعی؛ محمد کافی


164. بررسی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت بر عملکرد کمی و کیفی ارقام گیاه زراعی جدید تاج خروس علوفه‌ای) (Amaranthus spp

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 221-228

10.22067/gsc.v5i2.918

آینه بند آینه بند؛ آقاسی زاده آقاسی زاده؛ مسکر باشی مسکر باشی


165. تعیین محتوی کلروفیل و وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ‌های گندم (Triticum aestivum L.) دیم با استفاده از کلروفیل‌متر (SPAD)

دوره 17، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 221-240

10.22067/gsc.v17i2.68973

ولی فیضی اصل؛ امیر فتوت؛ علیرضا آستارایی؛ امیر لکزیان؛ جعفر جعفرزاده


167. بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم در الگوهای مختلف کشت توام ردیفی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 232-238

10.22067/gsc.v13i2.49669

پرویز رضوانی مقدم؛ حسین کریم پور؛ سید محمد سیدی


168. بررسی تنوع ژنتیکی ذخائر توارثی برنج ایران بر اساس صفات مورفولوژیک‌‌‌

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 235-244

10.22067/gsc.v6i2.2430

باقری باقری؛ بابائیان جلودار بابائیان جلودار؛ حسن نتاج حسن نتاج


169. بررسی تأثیر مقادیر آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد چهار اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 239-247

10.22067/gsc.v13i2.49670

علیرضا کوچکی؛ ویدا مختاری؛ سرور خرم دل؛ شهربانو طاهرآبادی


170. ارزیابی روابط هورمون‌های اکسین و سیتوکینین بر عملکرد و اجزای عملکرد دانۀ ذرت در شرایط تنش خشکی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 266-278

10.22067/gsc.v14i2.38867

علی ماهرخ؛ مجید نبی پور؛ حبیب الله روشنفکر دزفولی؛ رجب چوکان


173. ارزیابی اثر تلقیح باکتری‌های افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کنجد

دوره 18، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 279-295

10.22067/gsc.v18i3.85275

سید فاضل فاضلی کاخکی؛ مهرنوش اسکندری؛ جهانفر دانشیان؛ صدیقه آناهید


174. تأثیر تراکم بوته بر روابط آلومتریک بین ارتفاع بوته و صفات رویشی در گندم

دوره 15، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 286-297

10.22067/gsc.v15i2.46029

بهزاد ظفری قلعه رودخانی؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ بهنام کامکار؛ محمد فیروزفرد


175. مطالعه عملکرد دانه و برخی صفات فیزیولوژیکی بر ارقام هیبرید ذرت (Zea mays L.) تحت سطوح مختلف کلرید سدیم

دوره 15، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 298-310

10.22067/gsc.v15i2.48001

مهدیه عسکری؛ علی اکبر مقصودی مود؛ وحیدرضا صفاری؛ افسون عسکری