تعداد مقالات: 1088

201. تأثیر پیشتیمار بذر با سالیسیلیکاسید بر برخی از ویژگیهای مورفوفیزیولوژیک و عملکرد

دوره 9، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 606-614

10.22067/gsc.v9i4.13238

آرش پاکمهر؛ مهدی راستگو؛ فرید شکاری؛ جلال صبا؛ اسماعیل زنگانی


202. تعیین روابط علّی بین صفات مورفوفیزیولوژیک مؤثر بر تحمل ارقام گندم نان بهاره به یولاف‌وحشی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 618-630

10.22067/gsc.v14i4.33545

سیدهاشم موسوی؛ سید عطااله سیادت؛ خلیل عالمی سعید؛ اسکندر زند؛ عبدالمهدی بخشنده


204. اثر مالچ و تنش رطوبتی بر برخی صفات فیزیولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد دانه لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 687-699

10.22067/gsc.v13i4.30532

روح اله امینی؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ الناز قلندرزاده


206. تأثیر تنش شوری بر دستگاه فتوسنتزی کوشیا (Bassia scoparia) در شرایط مزرعه

دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 743-759

10.22067/gsc.v16i4.62845

جعفر نباتی؛ محمد کافی؛ الهه برومند رضازاده؛ علی معصومی؛ محمد زارع مهرجردی


207. اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1389، صفحه 758-766

10.22067/gsc.v8i5.8017

خرم دل خرم دل؛ کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ قربانی قربانی


210. بررسی مدیریت تغذیه‌ای بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در شرایط آب و هوایی مشهد

دوره 15، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 776-785

10.22067/gsc.v15i4.50956

پرویز رضوانی مقدم؛ قربانعلی اسدی؛ مهسا اقحوانی شجری؛ فاطمه رنجبر؛ روشنک شهریاری


212. مقایسه اثرات زیست محیطی نظام‌های رایج و کم‌نهاده زعفران در استان خراسان رضوی با استفاده از ارزیابی چرخه حیات LCA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

10.22067/jcesc.2021.68449.1015

پرویز رضوانی مقدم؛ سرور خرم دل؛ سینا فرشچین


214. بررسی اثر نوع و مدت آفتابدهی بر درصد جوانه زنی چهار گونه علف هرز

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 26-33

10.22067/gsc.v8i1.7387

رستم رستم؛ نبوی کلات نبوی کلات؛ صدرآبادی حقیقی صدرآبادی حقیقی


215. بررسی اثر مدیریت های مختلف کودی بر تولید گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) در شرایط مشهد

دوره 12، شماره 1، بهار 1393، صفحه 27-33

10.22067/gsc.v12i1.36634

پرویز رضوانی مقدم؛ سارا بخشایی؛ افسانه امین غفوری؛ لیلا جعفری


217. اثرات تراکم و کود نیتروژن بر تولید الیاف

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 29-36

10.22067/gsc.v5i1.893

اصغری‌پور اصغری‌پور؛ راشد محصل راشد محصل


218. اثر مقدار و زمان کاربرد نیتروژن و علفکش 2,4-D+MCPAبر توزیع مکانی بانک بذر علف هرز سلمه تره در مزرعه ذرت

دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 31-40

10.22067/gsc.v6i1.1173

پورطوسی پورطوسی؛ راشد محصل راشد محصل؛ پارسا پارسا؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ محمدوند محمدوند


220. اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.)

دوره 13، شماره 1، بهار 1394، صفحه 34-42

10.22067/gsc.v13i1.48314

پرویز رضوانی مقدم؛ محمدبهزاد امیری؛ حمیدرضا احیایی


221. اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر مقدار محصول و اجزاء عملکرد زیره سبز

دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 35-42

10.22067/gsc.v2i1.1162

امین علیزاده؛ محتبی طاووسی؛ محمد اینانلو؛ مهدی نصیری محلاتی


222. بررسی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک انواع ارزن در رژیم‌های مختلف آبیاری

دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 35-44

10.22067/gsc.v3i1.1290

خزاعی خزاعی؛ محمدآبادی محمدآبادی؛ برزوئی برزوئی


223. اثر پیش تیمار بذر بر جوانه زنی ژنوتیپ‌های‌ عدس (Lens culinaris Medik.)

دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 35-48

10.22067/gsc.v4i1.1317

حسینی حسینی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی


224. مطالعه فلور علف‌های هرز مزارع عدس (Lens culinaris) شهرستان خرم‌آباد

دوره 11، شماره 1، بهار 1392، صفحه 45-53

10.22067/gsc.v11i1.24060

عبدالرضا احمدی؛ محمد حسن راشد محصل؛ حمید رضا خزاعی؛ علی قنبری؛ رضا قربانی؛ سیدکریم موسوی