تعداد مقالات: 1088

1078. بررسی جمعیت های علف های هرز موجود در تیمارهای مختلف تناوب زراعی و آیش

دوره 1، شماره 2، 1382

فریبا خرقانی؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی


1080. میزان نیتروژن و کلروفیل برگ به عنوان شاخصی از تنش خشکی در گندم

دوره 1، شماره 2، 1382

معصومه صالحی؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی


1082. زعفران: بررسی ۷۰ سال پژوهش در ایران

دوره 1، شماره 2، 1382

حمید بهادر قدوسی؛ آرش کوچکی؛ مهدی وریدی؛ مرضیه بلندی


1084. تاثیر سه سیستم تناوب بر روی تنوع و پراکنش بانک بذر جوامع علفهای هرز

دوره 1، شماره 2، 1382

آسیه سیاهمرگویی؛ محمد حسن راشد محصل؛ محمد بنایان اول؛ فریبا خرقانی


1085. اثر تاریخ کاشت و تراکم ذرت دانه ای (Zea mays L) بر توان رقابتی ذرت و تاج خروس (Amaranthus retroflexus L)

دوره 1، شماره 2، 1382

حسن مکاریان؛ محمد بنایان اول؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ ابراهیم ایزدی دربندی


1086. رقابت لوبیا (Phaseolus vulgaris L) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus L) در سطوح مختلف تراکم گیاهی

دوره 1، شماره 2، 1382

سید کریم موسوی؛ اسکندر زند؛ محمد علی باغستانی


1087. تاثیر کاهش دمای کانوپی و مقدار نسبی آب برگ بر عملکرد ژنوتیپهای تریتیکاله هگزاپلوئید تحت شرایط محدودیت رطوبتی

دوره 1، شماره 2، 1382

محمود ناظری؛ ناصر مجنون حسینی؛ محمدرضا جلال کمالی؛ داریوش مظاهری؛ محمدرضا قنادها