نمایه نویسندگان

آ

 • آئین، احمد اثر کنترل علف‌های‌هرز بر رشد و عملکرد محصول در کشت مخلوط افزایشی کینوا (Chenopodium quinoa Willd) و سیب‌زمینی (Solanum tubersum L.) [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 451-464]
 • آبادیان، هدی پاسخ ارقام مختلف برنج (Oryza sativa L.) به روش‌های مختلف مدیریت علف‌های‌ هرز در نظام کشت مستقیم [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 275-289]
 • آبخضر، حمیدرضا تعیین ضرایب حساسیت گندم زمستانه به تنش رطوبتی در مراحل مختف رشد در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 3-12]
 • آدینه ای، محمد بررسی پراکنش و تنوع گونه ای علف های هرز پنبه در شهرستان اسفراین [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 53-63]
 • آذری، آرمان اثر پیش‌تیمار با اسید سالیسیلیک بر شاخص‌های رشد و جذب عناصر غذایی گیاهچه کنجد در شرایط تنش شوری [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 735-746]
 • آذریان، فرزانه بررسی تأثیر کربنات ‎کلسیم آب بر کارایی علف‎کش سینوسولفوران در کنترل علف‎های‎هرز تاج‎خروس ریشه ‎قرمز (Amaranthus retroflexus) و سلمه‎تره( (Chenopodium album [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 84-90]
 • آذری نصرآباد، علی بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد، اجزای عملکردو درصد پروتئین چهار رقم سورگوم دانه‌ای [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 233-244]
 • آذری نصرآباد، علی اثر تراکم کاشت بر شاخص‌های رشدی چهار رقم سورگوم دانه‌ای [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 253-266]
 • آذری نصرآباد، علی تأثیر تراکم بوته بر صفات زراعی، میزان کلروفیل و درصد انتقال مجدد ساقه در چهار رقم سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor (L). Moench [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 271-280]
 • آذری نصرآباد، علی بررسی اثر مقادیر و شیوه‌های توزیع کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی سورگوم علوفه‌ای اسپیدفید [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 384-392]
 • آذری نصرآباد، علی بررسی اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد دانه، تجمع اسمولیت‌ها و رنگ‌دانه‌های فتوسنتزی در ژنوتیپ‌های سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor L.) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 676-690]
 • آرزمجو، الیاس واکنش چند رقم گندم نان به محلول‌پاشی فرم‌های مختلف روی و آهن در دو منطقه با خاک متفاوت [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 203-216]
 • آرزمجو، محسن بررسی ارزش زراعی و مصرف (VCU) شش رقم خارجی پنبه در استان خراسان جنوبی [دوره 21، شماره 4، 1402، صفحه 435-457]
 • آرمند، نظام تأثیر متانول بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) تحت تنش خشکی [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 854-863]
 • آرمندپیشه، امید ارزیابی اثر پرایمینگ بذر بر ویژگی‌های ریشه دو رقم جو(Hordeum vulgare L.) در سطوح مختلف تنش شوری، با استفاده از تکنیک اتاقک ژل [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 101-108]
 • آرمین، محمد اثر رقابت علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم (Triticum aestivum L.) با قدرت متفاوت رقابت [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 9-18]
 • آرمین، محمد اثر مقدار و نحوه کاربرد پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط شور [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 514-525]
 • آرویی، حسین بررسی تأثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و تراکم کاشت بر میزان و اجزای روغن گیاه دارویی گل مغربی (Oenothera biennis L.) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 608-617]
 • آریان فر، امیرعلی تأثیر انواع کودهای آلی و شیمیایی و کاربرد ترکیبی آن‌ها بر ویژگی‌های کمی و کیفی گوجه‌فرنگی [دوره 21، شماره 4، 1402، صفحه 501-515]
 • آزاد، مسعود اثرات کود های آلی و بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 567-573]
 • آزادبخت، نادر مقایسه فلور و تعیین وضعیت پراکنش علف‌های‌هرز در سطح باغ‌های میوه شهرستان خرم‌آباد [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 252-268]
 • آزادبخت، نادر بررسی اثر مرحله رشد گیاه و طول دوره شبنم بر میزان بیماری زایی قارچ Alternaria alternata بعنوان عامل کنترل بیولوژیک پیچک صحرایی [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 12-18]
 • آزادواری، حسین تأثیر نحوه کاربرد اسید سالیسیلیک در شرایط تنش کم‌آبی بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 125-137]
 • آستارایی، علیرضا تأثیر سطوح مختلف کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk) [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 245-254]
 • آستارایی، علیرضا تأثیر شوری آب آبیاری و مصرف روی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و تجمع روی در گندم [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 195-206]
 • آستارایی، علیرضا تاثیر مواد آلی مختلف بر خصوصیات رشدی [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 19-28]
 • آستارایی، علیرضا ارزیابی مقاومت به شوری و خشکی جدایه‌‌های بومی Sinorhizobium meliloti استان کرمان [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 1-10]
 • آستارایی، علیرضا اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 12-19]
 • آستارایی، علیرضا بررسی و مقایسه شاخص های مختلف گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+ برای مطالعات پوشش گیاهی دشت نیشابور، خراسان رضوی [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 128-137]
 • آستارایی، علیرضا بررسی تأثیر کودهای دامی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum)) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 738-746]
 • آستارایی، علیرضا اثر کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (L. Nigella sativa) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 767-771]
 • آستارایی، علیرضا بررسی اثر مصرف اکسید آهن (نانو و معمولی) همراه با کمپوست گرانوله گوگردی بر غلظتآهن و رشد گیاه گندم رقم آتیلا [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 855-861]
 • آستارایی، علیرضا غیر پویا سازی سرب و روی در ضایعات معدن به وسیله زئولیت و سوپر فسفات تریپل و تأثیر آن بر رشد گندم [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 956-964]
 • آستارایی، علیرضا بررسی دو نوع کود آلی همراه با عناصر بر و روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و غلظت عناصر غذایی در دانه ارزن معمولی [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 70-77]
 • آستارایی، علیرضا ارزیابی تغییرات مکانی و تخمین کربن آلی خاک در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از توابع انتقالی و امکان سنجی آن با داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: منطقه نیشابور) [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 294-300]
 • آستارایی، علیرضا بررسی قابلیت تصاویر ماهواره لندست ETM+ در مطالعات شوری خاک [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 348-355]
 • آستارایی، علیرضا بررسی روش های مختلف طبقه بندی در مطالعات شوری خاک با استفاده از سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 11-18]
 • آستارایی، علیرضا تخمین شاخص سطح برگ با استفاده از داده‌های ماهواره ای IRS در منطقه نیشابور [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 577-582]
 • آستارایی، علیرضا تأثیر شیرابه زباله شهری تیمار شده با نمک‌های مختلف بر خصوصیات رویشی، ترکیب شیمیایی گیاه جو و خصوصیات خاک [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 97-106]
 • آستارایی، علیرضا تاثیر مواد آلی و گچ بر بعضی از صفات گیاه ذرت در خاک شور-سدیمی [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 658-664]
 • آستارایی، علیرضا تأثیر شوری خاک، نوع و مقدار کود نیتروژن بر عملکرد و ویژگی‌های بیوشیمیایی شاخساره گیاه خردل (Brassica rapa L.) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 575-586]
 • آستارایی، علیرضا بررسی وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ‌های گندم دیم (Triticum aestivum L.) با استفاده از نیتروژن-15 [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 494-510]
 • آستارایی، علیرضا تعیین محتوی کلروفیل و وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ‌های گندم (Triticum aestivum L.) دیم با استفاده از کلروفیل‌متر (SPAD) [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 221-240]
 • آشوری، رسول اثر کاربرد باکتری‌های محرک رشد گیاه و محلول‌پاشی اسیدهای آمینه بر ویژگی‌های رشد، عملکرد و ارزش غذایی در برنج (Oryza sativa L.) [دوره 21، شماره 3، 1402، صفحه 333-346]
 • آقائی، فاطمه تاثیر برخی کودهای زیستی و نانواکسید آهن و سیلیکون بر عملکرد و اجزای پر شدن دانه تریتیکاله در شرایط محدودیت آبی [دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 203-219]
 • آقابابادستجردی، مینا مقایسه عملکرد و برخی خصوصیات کمی و کیفی زیست‌توده رازیانه تحت تأثیر سیستم‌های مختلف کودی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 369-377]
 • آقاجانزاده، سیروس مقایسه چند راهکار مدیریتی برای کنترل علف‌‌های‌هرز باغات پرتقال شمال ایران [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 49-58]
 • آقاجانی مازندرانی، قاسم اثر تراکم اردک بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک مرتبط با عملکرد شلتوک سه رقم برنج (Oryza sativa L.)در کشت ارگانیک برنج-اردک [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 648-657]
 • آقاسی زاده، وحید بررسی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت بر عملکرد کمی و کیفی ارقام گیاه زراعی جدید تاج خروس علوفه‌ای) (Amaranthus spp [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 221-228]
 • آقاعلیخانی، مجید بررسی اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 187-200]
 • آقاعلیخانی، مجید تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سورگوم دانه ای [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 577-586]
 • آقاعلیخانی، مجید تأثیر مقدار کود نیتروژن برعملکرد کمی و کیفی علوفه ذرت، ارزن مرواریدی و سورگوم در نظام کشت دوگانه [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 930-938]
 • آقاعلیخانی، مجید تأثیر طول دوره های کنترل و تداخل جمعیت طبیعی علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 659-669]
 • آقاعلیخانی، مجید اثر محلول پاشی کیتوزان بر رشد و خصوصیات بیوشیمیایی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش کم آبی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 229-236]
 • آقاعلیخانی، مجید تأثیر راهبردهای مدیریتی نیتروژن و کود زیستی بر صفات مورفولوژیک، عملکرد دانه و صفات کیفی ذرت هیبرید سینگل کراس 704 [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 273-282]
 • آقاعلیخانی، مجید مقایسه سیستم کشت مستقیم و نشایی برنج در استان مازندران: رقابت علف هرز، عملکرد و اجزای عملکرد [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 463-475]
 • آقاعلیخانی، مجید تأثیر دور آبیاری، مالچ پلاستیک سیاه و کودهای زیستی بر ویژگی های کمی و کیفی کدوی تخمه کاغذی [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 399-412]
 • آقاعلیخانی، مجید بررسی تأثیر تراکم کاشت بر صفات زراعی ارقام کنجد در کرج [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 821-831]
 • آقایی اوخچلار، رقیه اثر محلول‌پاشی عصاره کودهای آلی بر خصوصیات زراعی و عملکرد کمی و کیفی شش اکوتیپ بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 153-165]
 • آل ابراهیم، محمدتقی اثر عمق کاشت ودوره غرقاب بر جوانه زنی و سبز شدن علف هرز کاتوس(Cynanchum acutum) [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 15-24]
 • آل ابراهیم، محمدتقی بررسی رفتار جوانه زنی بذر علف هرز کاتوس [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 47-52]
 • آل ابراهیم، محمدتقی بررسی اثر خشک شدن و انجماد بر تولید مثل رویشی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 201-210]
 • آناهید، صدیقه ارزیابی اثر تلقیح باکتری‌های افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کنجد [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 279-295]
 • آینه بند، امیر بررسی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت بر عملکرد کمی و کیفی ارقام گیاه زراعی جدید تاج خروس علوفه‌ای) (Amaranthus spp [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 221-228]
 • آینه بند، امیر ارزیابی روش های مختلف خاک ورزی و مقدار بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.) در شرایط دیم [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 213-224]
 • آینه بند، امیر طراحی زراعی – اقتصادی الگوی کشت شبکه آبیاری و زهکشی هندیجان با تأکید بر منابع آب [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 28-38]
 • آینه بند، امیر اثر سطوح نیتروژن بر میزان محدودیت مبداء و الگوی توزیع مواد فتوسنتزی به دانة ژنوتیپ‌های گندم در شرایط تنش گرمای پایان فصل [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 474-485]
 • آینه بند، امیر تاثیر کم آبیاری و روش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف ذرت شیرین (Zea mays L. var Sccharata [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 171-178]
 • آینه بند، امیر مطالعه واکنش عملکرد گندم به تنش رقابت و سطوح مختلف نیتروژن [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 365-376]
 • آینه بند، امیر بررسی تأثیر مقادیر و زمان های کابرد کود آهن نانو بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (.Brassica napus L ) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 805-812]
 • آینه بند، امیر ارزیابی تغییرات مورفوفیزیولوژیکی ارقام گندم در شرایط کاربرد مایکوریزا و آزوسپیریلوم [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 841-851]
 • آینه بند، امیر مطالعه‌ی شاخص‌های کارایی نیتروژن در کلزا تحت تأثیر کود سبز و منابع مختلف نیتروژن [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 413-424]

ا

 • ابدالی مشهدی، علیرضا تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت طبیعی بر خصوصیات کمّی و کیفی استویا در شرایط آب‌و‌هوای اهواز [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 244-254]
 • ابدالی مشهدی، علیرضا اثر کود‏های آلی و زیستی بر محتوای نیتروژن، فسفر و پتاسیم، رنگیزه‏ های فتوسنتزی و میزان ماده مؤثره گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea Purpurea L.) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 283-298]
 • ابراهیم پور، فرشاد تأثیر نیتروژن و نسبت اختلاط بر عملکرد دانه و برخی ویژگی‌های مورفولوژیک ذرت و آفتابگردان در کشت مخلوط در شمال خوزستان [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 708-716]
 • ابراهیم پور، فرشاد بررسی اثرات روش مصرف کودهای بیولوژیک در ترکیب با کودهای شیمیایی بر تولید ذرت دانه‏ای و برخی خصوصیات شیمیایی خاک در شرایط خوزستان [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 240-246]
 • ابراهیمی، احسان تأثیر انواع کودهای آلی و شیمیایی و کاربرد ترکیبی آن‌ها بر ویژگی‌های کمی و کیفی گوجه‌فرنگی [دوره 21، شماره 4، 1402، صفحه 501-515]
 • ابراهیمی، امین تجزیه ژنتیکی اجزاء مقاومت در تعدادی از ارقام گندم هگزاپلوئید نسبت به نژادهای 134E134A+ و 174E174A + زنگ زرد [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 316-326]
 • ابراهیمی، محسن بررسی شاخص‌های تحمل به خشکی در هیبریدهای جدید ذرت دانه ای ( Zea maize L.) [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 103-113]
 • ابراهیمی، محسن ارزیابی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های لوبیای سفید تحت شرایط تنش آبی [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 347-358]
 • ابراهیمی، محسن ارزیابی میزان هتروزیس و وراثت‌پذیری صفات کمی و گروه‌بندی ارقام جدید و ژنوتیپ‌های رازیانه (Foeniculum vulgare. Mill) [دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 173-188]
 • ابطحی فروشانی، سیده مژگان ارزیابی تنوع ژنتیکی حاصل از القای جهش با پرتوتابی گاما در صفات مورفولوژیک در نسل دوم لاین های جهش یافته کلزا [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 254-263]
 • ابهری، عباس پیش بینی تعداد دانه گندم ((Triticum aestivum L. با توجه به خارج قسمت فتوترمال در گرده افشانی [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 438-444]
 • ابهری، عباس تاثیر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید بر کارآیی مصرف آب در جو در شرایط قطع آبیاری [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 157-167]
 • ابهری، عباس واکنش برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی توده‌های مرزه به سطوح تنش شوری و برگ‌زدایی [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 605-615]
 • ابوالحسنی، خیرالله روابط بین صفات زراعی گلرنگ در شرایط دارای تنش و بدون تنش رطوبتی [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • ابوالحسنی زراعتکار، محبوبه تلقیح گیاه یونجه با جدایه‌های بومی سینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم به شوری و خشکی در شرایط تنش آبی در گلخانه [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 183-194]
 • ابوالحسنی زراعتکار، محبوبه ارزیابی مقاومت به شوری و خشکی جدایه‌‌های بومی Sinorhizobium meliloti استان کرمان [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 1-10]
 • ابوطالبیان، محمدعلی اثر پرایمینگ بذر و کنترل علف های هرز بر عملکرد، اجزای عملکرد و [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 19-29]
 • ابوطالبیان، محمدعلی مطالعه پرایمینگ بذر و تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی از خصوصیات زراعی و کیفی دو رقم کلزای بهاره در همدان [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 516-525]
 • اثنی عشری، محمود تأثیر نیتروژن و تراکم کاشت روی برخی ویژگی های رشد، عملکرد و میزان اسانس در نعناع فلفلی (L. Mentha piperita) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 824-836]
 • احترامیان، کوروش بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تاریخ‌های مختلف کاشت بر [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 1-8]
 • احمد اف، علی تأثیر کاربرد نسبت‌های مختلف نیترات به آمونیوم بر میزان فتوسنتز، تنفس و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانت کلزا (Brassica napus L.) در شرایط شور [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 975-982]
 • احمدوند، گودرز اثرات خودمسمومی کلزا (Brassica napus) روی خصوصیات جوانه زنی و گیاهچه های دو واریتة کلزا [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 606-614]
 • احمدوند، گودرز تأثیر نیتروژن و تراکم کاشت روی برخی ویژگی های رشد، عملکرد و میزان اسانس در نعناع فلفلی (L. Mentha piperita) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 824-836]
 • احمدوند، گودرز بررسی نقش ساختار کانوپی و خصوصیات رشدی دو رقم گندم در شرایط رقابت، بر آستانه خسارت اقتصادی و عملکرد دو گونه علف‌هرز چاودار و خردل وحشی [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 494-504]
 • احمدوند، گودرز اثر رقابت خردل وحشی و سطوح نیتروژن بر صفات مورفولوژیک، (Sinapis arvensis)عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزه(Brassica napus) [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 745-757]
 • احمدوند، گودرز مدیریت اکولوژیک علف های هرز بوسیله گیاهان پوششی: اثر روی علف های هرز زمستانه و استقرار علفهای هرز تابستانه در کشت سیب زمینی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 247-255]
 • احمدوند، گودرز اثر پرایمینگ بذر و کنترل علف های هرز بر عملکرد، اجزای عملکرد و [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 19-29]
 • احمدوند، گودرز بررسی توانایی تحمل، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم به شوری آب آبیاری در مراحل حساس رشد [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 726-734]
 • احمدوند، گودرز ارزیابی تاثیر بقایای گندم بر صفات سبزشدن، سطح برگ و اجزای عملکرد ارقام ذرت (Zea mays L.) [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 91-98]
 • احمدوند، گودرز واکنش برخی از صفات خاک و ویژگی‌های کیفی دانه آفتابگردان به رژیم‌های مختلف تغذیه‌ای [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 35-48]
 • احمدوند، گودرز ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ارزن معمولی و سویا در کشت مخلوط تحت شرایط تنش کم‌آبی در منطقه همدان [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 761-779]
 • احمدی، آزاد اثرات تنش خشکی بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه 9 رقم شبدر زیرزمینی(Trifolium subterraneum L.) [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 61-68]
 • احمدی، عبدالرضا دوره بحرانی کنترل علفهای هرز برنج(Oryza sativa L.) در استان لرستان [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 171-182]
 • احمدی، عبدالرضا پاسخ تاج‌پوشش گیاهی، کلروفیل برگ و عملکرد گندم(Triticum aestivum L.) به روش‌های مختلف عرضه کود نیتروژن [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 49-60]
 • احمدی، عبدالرضا تأثیر روش‌های کاربرد کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیک و تولید گندم زمستانه [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 532-545]
 • احمدی، عبدالرضا مطالعه فلور علف‌های هرز مزارع عدس (Lens culinaris) شهرستان خرم‌آباد [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 45-53]
 • احمدی، عبدالرضا پاسخ ذرت دانه‌ای رقم BC666 به تأمین عناصر غذایی از منابع آلی (کود دامی و ازتوباکتر) در شرایط آب و هوایی لرستان [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 259-267]
 • احمدی، علی تحمل به یخبندان ژنوتیپ‌های امید بخش گندم به روش یخبندان طوقه (Crown freezing) [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 155-168]
 • احمدی، علی ( Sorghum bicolor L. C.V. Kimia) بررسی اثرات تنش خشکی سورگوم دانه ای [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 151-157]
 • احمدی، علی تاثیر کم آبیاری، تاریخ کاشت و کودهای زیستی بر صفات اگرومورفولوژیک، غلظت نیتروژن و کربن برگ و عملکرد دانه کینوا در شرایط اردبیل [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 75-89]
 • احمدی، علی اثرات نانو سیلیس و سالیسیلیک اسید بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد در کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و ماش سبز (.Vigna radiata L) در شرایط تنش خشکی [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 91-112]
 • احمدی، فائزه بررسی اثرات گیاهان پوششی زمستانه و ریزوباکترهای تحریک‌کننده‌ی رشد بر جنبه‌هایی از حاصلخیزی خاک و عملکرد محصول در یک سیستم ارگانیک تولید ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 562-572]
 • احمدی، کامران اثر محلول‌پاشی متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در شرایط دیم [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 629-640]
 • احمدی، محمد تأثیر شوری آب آبیاری و مصرف روی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و تجمع روی در گندم [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 195-206]
 • احمدی، مسعود ارزیابی تحمل ارقام چغندر قند( Beta vulgaris L.) به دماهای انجماد تحت شرایط کنترل شده [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 53-61]
 • احمدی، مسعود انتخاب ژنوتیپ‌های مناسب کشت زمستانه (انتظاری) چغندرقند (Beta vulgaris L.) در منطقه تربت‌جام [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 335-348]
 • احمدی، ملک مسعود اثر کودهای دامی و شیمیایی بر عملکرد علوفه و دانه ارزن (Panicum miliaceum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) در کشت مخلوط [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 203-212]
 • احمدی، ملک مسعود اثر آبیاری تکمیلی بر رشد و عملکرد گندم دیم [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 448-455]
 • احمدی، منصور اثر نیتروژن بر کارایی مصرف تشعشع و شاخص‏های رشد ارقام مختلف ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط کرمانشاه [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 885-900]
 • احمدی آغ تپه، امیر اثر آبیاری با پساب و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه ارزن دم روباهی (Setaria italica [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 200-207]
 • احمدیان، احمد بررسی اثر دفعات آبیاری و کود دامی بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 255-262]
 • احمدیان، احمد تأثیر مصرف کود دامی بر عملکرد کمی و کیفی و شاخص‌های شیمیایی اسانس زیره سبز [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 207-216]
 • احمدیان، احمد اثر بقایای کود شیمیایی، دامی و کمپوست بر عملکرد، اجزای عملکرد، برخی خصوصیات فیزیولوژیک و میزان اسانس بابونه تحت شرایط تنش خشکی [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 668-676]
 • احمدیان، احمد بررسی میزان پرولین، شاخص کلروفیل، کربوهیدرات و مقدار جذب عناصر غذایی در گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تاثیر تنش خشکی و تیمار کودی [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 131-139]
 • احمدیان، احمد تأثیر مصرف کود شیمیایی نیتروژنه و نانو‌کود دامی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 775-787]
 • احمدیان، مریم ارزیابی صفات مورفولوژیک ارقام کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش کم آبی با استفاده از تجزیه به عامل ها [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 593-607]
 • احمدی اوچ تپه، حسین مطالعه متابولیسم فتوسنتزی و سیستم آنتی‌اکسیدانی سنبله و برگ پرچمی گندم نان تحت تنش خشکی [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 61-74]
 • احمدی دانا، فاطمه ارزیابی کارایی فعالیت Sinorhizobium meliloti و خصوصیات کیفی یونجه تحت تأثیر کاربرد مولیبدن [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 536-545]
 • احمدی نورالدین وند، فرناز اثر غلظت‌های نانوسیلیکون و کودهای زیستی بر عملکرد و دوره پر شدن دانه گندم در رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 91-105]
 • احیایی، حمیدرضا تأثیر انجام عملیات زراعی در شب بر تراکم و وزن خشک علف های هرز [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 550-558]
 • احیایی، حمیدرضا ارزیابی ویژگی های جوانه زنی و خواب در سی توده بذری گیاهان دارویی [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 651-658]
 • احیایی، حمیدرضا تاُثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد سه گیاه دارویی شویدAnethum graveolens) )، گشنیز (Coriandrum sativum ( و رازیانه [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 116-124]
 • احیایی، حمیدرضا کارآیی جذب و مصرف نور کنجد تحت تأثیر کودهای بیولوژیک در یک نظام زراعی کم‌نهاده [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 435-447]
 • احیایی، حمیدرضا ارزیابی برخی خصوصیات جوانه‌زنی و سبز شدن بذور رازیانه (Mill. Foeniculum vulgare) تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیک و آلی در مزرعه [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 649-658]
 • احیایی، حمیدرضا اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 34-42]
 • احیایی، حمیدرضا ارزیابی اثر دوگونه‌ میکوریزا و کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (Allium sativum L.) در یک نظام زراعی اکولوژیک [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 435-447]
 • احیایی، حمیدرضا بررسی ضرایب همبستگی، تجزیه علیت صفات عملکرد دانه و برخی صفات فنولوژیک و مورفولوژیک توده‌های بومی شنبلیله (Trigonella foenum-graceum) در شرایط تنش خشکی [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 121-136]
 • اخگر، عبدالرضا مطالعه تأثیر تنش کادمیم بر خصوصیات مورفولوژیکی و میزان تجمع این عنصر در جو [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 751-765]
 • اخگر، عبدالرضا تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و محلول‌پاشی چای‌کمپوست بر خصوصیات رشدی گیاه ذرت [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 185-199]
 • اردکانی، عزیز الله اثر مقدار و نحوه کاربرد پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط شور [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 514-525]
 • اردکانی، محمدرضا اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن، روی و آهن بر شاخص‌های فیزیولوژیک ذرت علوفه‌ای در استان مرکزی [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 99-110]
 • اردکانی، محمدرضا تأثیر فواصل کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو لاین امید بخش لوبیا سفیددر شرایط حضور و عدم حضور علف‌های هرز [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 34-41]
 • اردکانی، محمدرضا آنزیم های آنتی‌اکسیدانت، پایداری غشاء و درصد اسانس بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)، تحت تنش خشکی [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 438-443]
 • اردکانی، محمدرضا بررسی تأثیر تنش کم آبی و محلول پاشی متانول بر پارامترهای فلورسانس کلروفیل، محتوای آب نسبی سلول و محتوای کلروفیل برگ سویا(Glycine max L., var. L 17) [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 531-541]
 • اردکانی، محمدرضا جذب برخی عناصر غذایی تحت تأثیر میکوریزا، سطوح مختلف روی و تنش خشکی در ذرت [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 784-791]
 • اردکانی، محمدرضا مدیریت اکولوژیک علف های هرز بوسیله گیاهان پوششی: اثر روی علف های هرز زمستانه و استقرار علفهای هرز تابستانه در کشت سیب زمینی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 247-255]
 • اردکانی، محمدرضا بررسی خصوصیات کمی وکیفی دو توده شبدرایرانی (Trifolium sp.) در تلقیح با باکتری‌های ریزوبیوم و سودوموناس [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 513-523]
 • اردکانی، محمدرضا ارزیابی کارایی فعالیت Sinorhizobium meliloti و خصوصیات کیفی یونجه تحت تأثیر کاربرد مولیبدن [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 536-545]
 • اردکانی، محمدرضا ارزیابی صفات مورفولوژی و عملکرد گیاه دارویی مرزه بختیاری تحت تاثیر تراکم و کودهای آلی در شرایط دیم [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 357-371]
 • ارزانش، محمدحسین بررسی توانایی تولید اکسین توسط باکتری‌های جداسازی شده بومی جنس آزوسپیریلوم و ارزیابی اثرات محرک رشدی جدایة برتر بر گیاه ذرت شیرین [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 217-226]
 • ارزانش، محمدحسین اثر کود‏های آلی و زیستی بر محتوای نیتروژن، فسفر و پتاسیم، رنگیزه‏ های فتوسنتزی و میزان ماده مؤثره گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea Purpurea L.) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 283-298]
 • ارزانی، احمد اثر تنش رطوبتی آخر فصل بر عملکرد و صفات مورفوفیزیولوژیک در خانواده‌های 3F گندم دوروم [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 405-418]
 • ارزانی، احمد ارزیابی وراثت پذیری و روابط صفات فیزیولوژیک و کیفیت دانه بین لاین های دابل هاپلوئید ولاین های پیشرفته اصلاحی معادل در تریتیکاله [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 542-549]
 • ارزانی، احمد ارزیابی تنوع ژنتیکی حاصل از القای جهش با پرتوتابی گاما در صفات مورفولوژیک در نسل دوم لاین های جهش یافته کلزا [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 254-263]
 • ارزانی، احمد تأثیر تنش رطوبتی بر صفات زراعی و مورفولوژیک لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 599-617]
 • ارزانی، احمد ارزیابی صفات زراعی و کیفی در ژنوتیپ‌های مختلف تریتیکاله [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 872-884]
 • ارشدی، محمد جواد بررسی تاثیر کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر بر عملکرد، اجزاء عملکرد و شاخص‌های رشد سیب زمینی [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 573-582]
 • ارشدی، محمد جواد اثر همزیستی میکوریزای آرباسکولار و شبه‌میکوریزای داخلی بر عملکرد و جذب عناصر ماکرو و میکرو در ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 522-535]
 • استادی، علی ارزیابی صفات کمی و کیفی نعناع‌فلفلی (Mentha piperita L.) در چین‌های اول و دوم تحت تأثیر کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی، نانو و مایکوریزا [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 327-345]
 • استادی جعفری، امیر بررسی سطح سودمندی باکتری های ازتوباکترو آزوسپریلوم (Azotobacter chroococcum)بر شاخص های رشد، عملکرد و سیستم ریشه ای گیاه زراعی جو (Azospirillum brasilense)(Hordeum vulgare cv Reyhan) رقم ریحان [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 277-283]
 • اسداللهی، حمزه بررسی اختلاط علف‌کش‌های فورام‌سولفورون و نیکوسولفورون به همراه سولفات‌آمونیوم در کنترل سلمه‌تره (Chenopodium album L.) [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 19-30]
 • اسدی، اردشیر اثرمقادیر و روش های قراردهی کود پتاسه در سامانه های مختلف خاک ورزی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 357-366]
 • اسدی، حسین ارزیابی تحمل به تنش خشکی در برخی ژنوتیپ‌های کنجد (Sesamum indicum L.)بر اساس شاخص‌های تحمل به تنش [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 413-433]
 • اسدی، سارا مطالعه واکنش عملکرد گندم به تنش رقابت و سطوح مختلف نیتروژن [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 365-376]
 • اسدی، قربانعلی بررسی اثرات کاربرد کودهای آلی مختلف و محلول پاشی عصارة‌ آنها بر تولید و ماندگاری گوجه‌فرنگی در انبار در نظام‌های کشاورزی اکولوژیک [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 111-116]
 • اسدی، قربانعلی بررسی اثرات تاریخ کشت، زمان و روش‌های کنترل علف‌های هرز بر تراکم و زیست توده علفهای هرز در زیره سبز [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 120-127]
 • اسدی، قربانعلی بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی و بقایای جو(Hordeum vulgare) بر جوانه‌زنی و مراحل رشد اولیه عدس زراعی ( Lens esculenta) [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 388-396]
 • اسدی، قربانعلی ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) رشدیافته در مزرعه تحت شرایط آزمایشگاهی با بهره‌گیری از شاخص نشت الکترولیت‌ها [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 269-277]
 • اسدی، قربانعلی ارزیابی تحمل به سرمازدگی و یخ زدگی گیاه مهاجم گل گندم (Centaurea balsamita) خوسرمایی شده با شرایط بهاره [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 380-388]
 • اسدی، قربانعلی بررسی مدیریت تغذیه‌ای بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 776-785]
 • اسدی، قربانعلی تأثیر سطوح مختلف آب آبیاری، تاریخ کاشت و مدیریت کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در میناب [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 707-721]
 • اسدی، قربانعلی تأثیر سطوح مختلف آبیاری و مالچ پلاستیکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo convar.pepo var. styriaca) در شرایط مشهد [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 265-273]
 • اسدی، قربانعلی بررسی عملکرد کمی و کیفی ارقام چغندرقند در تاریخ‌های مختلف کشت مستقیم و نشایی در دو منطقه شیروان و مشهد [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 551-565]
 • اسدی، قربانعلی ارزیابی کارایی مصرف نور ذرت (Zea mays L.) و کدوی پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca) در نسبت‌های مختلف کشت مخلوط [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 167-180]
 • اسدی، قربانعلی بررسی عملکرد و راندمان مصرف آب در گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در منطقه مشهد [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 373-384]
 • اسدی، مجتبی بررسی شاخص‏ های رشد سیب‏ زمینی (Solanum tubersum L.) تحت ﺗﺄثیر تراکم و زمان سبزشدن علف‌هرز تاج‏ خروس (Amaranthus retroflexus L.) [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 761-775]
 • اسدی نسب، نفیسه اثر تنش شوری بر رشد، فتوسنتز، تبادلات گازی و فلئورسانس کلروفیل در ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L.) در مرحله گیاهچه ای تحت شرایط کنترل شده [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 621-631]
 • اسدی نسب، نفیسه تأثیر زمان کاربرد کلرید کلسیم بر کاهش اثرات منفی تنش گرما بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط اهواز [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 833-846]
 • اسدی نسب، نفیسه اثر محلول‌پاشی تنظیم‌کننده‌های رشد بر رشد و القای تحمل به گرمای انتهای فصل گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 467-476]
 • اسفندیاری، مهرداد بررسی تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن و نحوه مصرف آن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 728-734]
 • اسفندیاری اخلاص، اسماعیل اثر مدیریت تلفیقی خاک‌ورزی حفاظتی و گیاه پوششی خلر (Lathyrus Sativus) بر عملکرد کدو (Cucurbita pepo L.) و برخی شاخص‌های کیفیت خاک [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 421-434]
 • اسکندری، حمداله ارزیابی تولید و کارآیی مصرف آب کلزا در رژیم های آبیاری و سطوح ورمی کمپوست در تاریخ کاشت‌های متفاوت [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسکندری، مهرنوش تاثیر مواد آلی مختلف بر خصوصیات رشدی [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 19-28]
 • اسکندری، مهرنوش ارزیابی اثر تلقیح باکتری‌های افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کنجد [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 279-295]
 • اسلامی، سید وحید اثر استعمال خارجی گلایسین بتائین بر تخفیف اثرات تنش خشکی در مرحلۀ جوانه زنی و رشد اولیۀ گیاهچۀ ذرت (Zea mays L.) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 837-844]
 • اسلامی، سید وحید تأثیر کاربرد خارجی گلایسین بتائین در افزایش تحمل به سرما در گیاهچه های ذرت ( L. mays Zea) [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 939-945]
 • اسلامی، سید وحید تأثیر تنش شوری کلرید سدیم با سه روش آزمایشگاهی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 19-27]
 • اسلامی، سید وحید اثر زمان و مقادیر مختلف کاربرد برگی فسفر بر باروری و تعداد دانه در سنبلچههای گندم [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 598-605]
 • اسلامی، سید وحید اثر روش های مختلف خاکورزی و کنترل علف های هرز بر عملکرد پنبه(Gossypium hirsutum) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 784-792]
 • اسلامی، سید وحید تأثیر روش‏های مختلف کشت پیاز خوراکی (Allium cepa L.) و میزان نیتروژن بر روند رشدی آن در شرایط تداخل با اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 200-214]
 • اسلامی، سید وحید تأثیر انواع شخم و گیاهان پوششی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 217-228]
 • اسلامی، سید وحید اثر کنترل علف‌های‌هرز بر رشد و عملکرد محصول در کشت مخلوط افزایشی کینوا (Chenopodium quinoa Willd) و سیب‌زمینی (Solanum tubersum L.) [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 451-464]
 • اسلامی، سید وحید بررسی کارآمدی مصرف نیتروژن گیاه در تناوب‌های مختلف زراعی [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 401-415]
 • اسماعیل پور، بهروز اثر محلول پاشی با غلظت های سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر خصوصیات رشدی و عملکرد مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 73-85]
 • اسماعیل پور، صادق تاثیر عناصر گوگرد و روی بر رشد و عملکرد بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 283-290]
 • اسماعیل پور جهرمی، محمد بررسی تأثیر تنش کم آبی و محلول پاشی متانول بر پارامترهای فلورسانس کلروفیل، محتوای آب نسبی سلول و محتوای کلروفیل برگ سویا(Glycine max L., var. L 17) [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 531-541]
 • اسماعیل زاده، سعیده بررسی روند تغییرات عملکرد دانه و برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum L.)، ذرت (Zea mays L.)و برنج (Oryza sativa L.) در طی چند دهه اخیر در ایران [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 343-359]
 • اسماعیل زاده مقدم، محسن تأثیر تنش رطوبتی بر صفات زراعی و مورفولوژیک لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 599-617]
 • اسماعیلی، احمد تأثیر متانول بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) تحت تنش خشکی [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 854-863]
 • اسماعیلی، احمد همبستگی ژنوتیپی و تجزیه مسیر صفات مرتبط با عملکرد دانه و عملکرد روغن کلزا در شرایط تنش کم‌آبی و بدون تنش [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 646-664]
 • اسماعیلی آزاد گله، محمدعلی واکنش فتوسنتزی و هدایت روزنه ای دو رقم گندم و دو رقم جو تحت تنش شوری [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 43-52]
 • اسمالدرز، رنه تفکیک گونه ها و بررسی هیبریدهای احتمالی علف هرز مریافیلوم (Myriophyllum spp.) مقدمه ای جهت جلوگیری از تهاجم و راهکاری برای حفظ تنوع زیستی بوم نظام [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 583-592]
 • اشرافی، آزیتا دیده‌بانی فصلی علفهای هرز یک مزرعه چغندرقند در شرایط مشهد [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 121-134]
 • اشرافی، آزیتا مطالعه پویایی مکانی جمعیت های علف هرز یک مزرعه ذرت با استفاده از ژئواستاتیستیک [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • اصغرزاده، احمد اثر باقیمانده علف‌کش نیکوسولفورون در خاک بر رشد، گره‌زایی و تثبیت نیتروژن در نخود [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 287-297]
 • اصغری، جعفر تاثیر عناصر گوگرد و روی بر رشد و عملکرد بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 283-290]
 • اصغری، حمید رضا بررسی امکان استفاده از کود بیولوژیک میکوریزا در تأمین بخشی از فسفر در زراعت نخود (Cicer arietinum L.) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 658-665]
 • اصغری، حمید رضا تاثیر تلقیح قارچ میکوریزا بر استقرار اولیه و خصوصیات مورفولوژیک گیاه دارویی آویشن باغی در شرایط عرصه طبیعی [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 666-676]
 • اصغری، حمید رضا تاثیر بیوچار بر حاصلخیزی خاک و کارایی مصرف آب در سیاه دانه (.Nigella sativa L) تحت شرایط تنش خشکی [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 39-52]
 • اصغری، علی ارزیابی صفات مورفولوژیک ارقام کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش کم آبی با استفاده از تجزیه به عامل ها [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 593-607]
 • اصغری، علی مطالعه تأثیر تنش کادمیم بر خصوصیات مورفولوژیکی و میزان تجمع این عنصر در جو [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 751-765]
 • اصغری، علی ارزیابی پایداری ژنتیکی برخی از صفات زراعی هیبریدهای سیب‌زمینی تحت شرایط آب و هوایی مختلف [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 241-253]
 • اصغری پور، محمدرضا مطالعه تنوع زیستی محصولات باغی، سبزی و صیفی ایران [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 79-88]
 • اصغری پور، محمدرضا اثر تراکم گیاهی و کود نیتروژن بر جذب نور و عملکرد ماده خشک در گیاه شاهدانه (Cannabis sativa L.) [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 217-230]
 • اصغری پور، محمدرضا اثرات تراکم و کود نیتروژن بر تولید الیاف [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 29-36]
 • اصغری پور، محمدرضا تأثیر سطوح تنش خشکی و کمپوست زباله شهری بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 670-677]
 • اصغری پور، محمدرضا اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor) تحت تنش خشکی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 374-381]
 • اصغری پور، محمدرضا اثرات آللوپاتی قیاق بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه ریحان، سیاهدانه، زیره سبز، رازیانه، اسفرزه و پسیلیوم [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 570-576]
 • اصغری پور، محمدرضا اثر آبیاری با پساب و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه ارزن دم روباهی (Setaria italica [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 200-207]
 • اصغری پور، محمدرضا اثر سیستم‌های خاک‌ورزی بر محتوی عناصر غذایی خاک، عملکرد و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط چای ترش- ماش [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 311-322]
 • اصغری پور، محمدرضا شبیه‌سازی اثرات تغییر اقلیم بر رشد و عملکرد ذرت (Zea mays) تحت شرایط کم‌آبیاری در دشت مغان [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 141-155]
 • اصغری زکریا، رسول تاثیر تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد دانه و صفات مورفوفیزیولوژیک اکوتیپ‌های Aegilops triuncialis [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 415-425]
 • اصغری میدانی، جلیل تاثیر عمق‌ کشت بر عملکرد ماشک علوفه‌ای (Vicia spp.) در شرایط دیم در مراغه [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • اصغری میدانی، جلیل تاثیر نسبت‌های اختلاط بذر در کشت مخلوط ماشک علوفه‌ای و جو بر عملکرد آنها در شرایط دیم [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 677-682]
 • اصفهانی، مسعود ارزیابی تنوع ژنتیکی در ارقام بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) با استفاده از تجزیه تشخیص کانونیکی [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 327-334]
 • اعتضادی جمع، جواد بررسی کارآمدی مصرف نیتروژن گیاه در تناوب‌های مختلف زراعی [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 401-415]
 • اعظمی، رضا بررسی خصوصیات کمی وکیفی دو توده شبدرایرانی (Trifolium sp.) در تلقیح با باکتری‌های ریزوبیوم و سودوموناس [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 513-523]
 • اعظمی ساردویی، ذبیح اله اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه چای ترش (L. Hibiscus sabdariffa) در شرایط آب‌و‌هوایی جیرفت [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 735-745]
 • اعظمی ساردویی، ذبیح اله تأثیر منابع تغذیه‌ای و سطوح آب آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و میزان آنتوسیانین کاسبرگ گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در جیرفت [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 451-462]
 • اعلایی بازکیایی، پویا ارزیابی مدل‌های گیاهی AquaCrop و ORYZA2000 در شبیه‌سازی عملکرد برنج تحت مدیریت‌های زراعی در شهر رشت [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 401-412]
 • افشارمنش، راحله تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و محلول‌پاشی چای‌کمپوست بر خصوصیات رشدی گیاه ذرت [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 185-199]
 • افشاری، مهدی تأثیر انجام عملیات زراعی در شب بر تراکم و وزن خشک علف های هرز [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 550-558]
 • افشاری، مهدی برآورد رقابت چندگونه‌ای علف‌های‌هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) با استفاده از تابع عکس وزن تک‌بوته ( ) و سطح برگ نسبی علف های هرز [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 428-437]
 • افشاری، مهدی تأثیر تنش خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذر سس(Cuscuta campestris) [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 311-320]
 • افشانی، سارا بررسی اثر محلول پاشی آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پائیزه (Brassica napus L.) در شرایط کم آبیاری [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 43-52]
 • افضلی، سحر اثرات نانو سیلیس و سالیسیلیک اسید بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد در کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و ماش سبز (.Vigna radiata L) در شرایط تنش خشکی [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 91-112]
 • افیونی، داود بررسی ضرایب همبستگی، تجزیه علیت صفات و شاخص‌های تحمل به خشکی ارقام مختلف گندم تحت شرایط کم‌‌آبیاری در اصفهان [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 46-60]
 • اقبالی شاه آباد، شهاب تأثیر کاهش غلظت علفکش متریبیوزین در مقایسه با وجین و کولتیواتور بر علفهای هرز سیب زمینی در دو سیستم شخم حفاظتی و متداول [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 183-194]
 • اقبالی شاه آباد، شهاب بررسی تأثیر برخی روشهای مدیریت علفهای هرز بر عملکرد سیب زمینی در دو سیستم شخم حفاظتی و متداول [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 195-206]
 • اقبالی شاه آباد، شهاب بررسی اثر مدیریت منفرد و تلفیقی علف‌های‌هرز بر تراکم و زیست توده علف‌های‌هرز باریک برگ و زیست توده گوجه فرنگی [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 291-300]
 • اقبالی شاه آباد، شهاب اثر آللوپاتیک بقایای اندامهای هوایی و کورم زعفران بر رشد گندم، چاودار، ماش و لوبیا [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 227-234]
 • اقبالی شاه آباد، شهاب پاسخ مراحل فنولوژیک لاین‌های امیدبخش کینوا به دما و فتوپریود [دوره 19، شماره 3، 1400، صفحه 261-273]
 • اقبالی شاه آباد، شهاب شبیه‌سازی نمو فنولوژیک کینوا بر اساس داده‌های مزرعه‌ای [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 47-60]
 • اقبالی نژاد، مهله تأثیر شوری بر جوانه زنی و آستانه تحمل به شوری جو [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 107-120]
 • اقحوانی شجری، مهسا بررسی کمیت و کیفیت تولید کدو پوستکاغذی (Cucurbita pepo L.) تحتتأثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه خلر (Lathyrus sativus) و شبدر ایرانی (Trifolium resopinatum)، تلقیح با ریزوباکتریهای تحریککنندهی رشد گیاه و کاربرد کودهای آلی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 337-356]
 • اقحوانی شجری، مهسا بررسی مدیریت تغذیه‌ای بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 776-785]
 • اقحوانی شجری، مهسا بررسی عملکرد و راندمان مصرف آب در گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در منطقه مشهد [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 373-384]
 • اکبرپور، وحید پاسخ ریحان (Ocimum bacilicum L.) به منابع مختلف تغذیه‌ای در رقابت با علف‌های هرز [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 197-215]
 • اکبرنژاد، فاطمه اثر کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (L. Nigella sativa) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 767-771]
 • اکبری، اعظم ارزیابی میزان هتروزیس و وراثت‌پذیری صفات کمی و گروه‌بندی ارقام جدید و ژنوتیپ‌های رازیانه (Foeniculum vulgare. Mill) [دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 173-188]
 • اکبری، ایمان بررسی تأثیر همزیستی با میکوریزا، ورمی‌کمپوست و اسید هیومیک بر عملکرد اسانس و کلونیزاسیون ریشه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 840-853]
 • اکبری، حامد مدل‏سازی جوانه‏زنی بذر کرچک (Ricinus communis L.) با استفاده از مدل هیدروترمال تایم توسعه‌یافته بر مبنای توزیع ویبول [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 543-552]
 • اکبری، شیوا اثرات تنش خشکی و تراکم کاشت بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دو اکوتیپ سیر (Allium sativum L.) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 665-674]
 • اکبری، غلامعباس بررسی اثرات تلقیح چهار سویه باکتری بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در شرایط آب و هوایی کرج [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 93-108]
 • اکبری، غلامعباس تأثیر تلقیح ارقام لوبیا با باکتری ریزوبیوم لگومینوزاروم بیوار فازئولی (R. legominosarum biovar phaseoli) بر عملکرد دانه و تثبیت نیتروژن در منطقه شهرکرد [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 55-66]
 • اکبری، غلامعباس بررسی توانایی تولید اکسین توسط باکتری‌های جداسازی شده بومی جنس آزوسپیریلوم و ارزیابی اثرات محرک رشدی جدایة برتر بر گیاه ذرت شیرین [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 217-226]
 • اکبری، غلامعباس بررسی اثرات تنش خشکی و تاریخ کاشت حاکم بر گیاه مادری، بر میزان هدایت الکتریکی بذر‌های حاصل از آن [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 242-247]
 • اکبری، غلامعباس تاثیر باکتری حل کننده فسفات، قارچ میکوریز آربسکولار و کود شیمیایی فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت در شرایط آبیاری معمول و کم آبیاری در منطقه کرج [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 214-224]
 • اکبری، غلامعلی بررسی اثر تراکمهای مختلف کشت مخلوط زیره سبز و نخود با تاکید بر کنترل علفهای هرز [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 83-94]
 • اکبری، غلامعلی واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت به کاربرد خاک مصرف و محلول پاشی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 368-373]
 • اکبری، ناصر بررسی تأثیر جهت خطوط کشت، کود زیستی نیتروکسین و مواد سوپرجاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد ماشک برگ پهن [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 639-648]
 • اکرم قادری، فرشید تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه سه رقم سویا در گرگان [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 81-92]
 • اکرمیان، مرتضی اثر آماده سازی اسمزی بذر بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 37-46]
 • اکرمی نژاد، امید بررسی اثر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اسانس دو توده بومی مرزه (Satureja hortensis L.) تحت شرایط نرمال و تنش خشکی در منطقه کرمان [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 675-686]
 • المدرس، عباس تأثیر افزایش تراکم گیاهی بر عملکرد ساقه و ذخیره ساکارز در ساقه دو رقم سورگوم شیرین [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 455-464]
 • اله دادی، ایرج تأثیر تلقیح ارقام لوبیا با باکتری ریزوبیوم لگومینوزاروم بیوار فازئولی (R. legominosarum biovar phaseoli) بر عملکرد دانه و تثبیت نیتروژن در منطقه شهرکرد [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 55-66]
 • اله دادی، ایرج بررسی توانایی تولید اکسین توسط باکتری‌های جداسازی شده بومی جنس آزوسپیریلوم و ارزیابی اثرات محرک رشدی جدایة برتر بر گیاه ذرت شیرین [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 217-226]
 • اله دادی، ایرج تاثیر باکتری حل کننده فسفات، قارچ میکوریز آربسکولار و کود شیمیایی فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت در شرایط آبیاری معمول و کم آبیاری در منطقه کرج [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 214-224]
 • اله دادی، ایرج بررسی عملکرد دانه و شاخصهای رشدی ذرت تحت تاثیر الگوی کاشت و مصرف علف‌کش [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 284-291]
 • اله دادی، ایرج تاثیر الگوی کاشت و مصرف علفکش بر عملکرد دانه و کنترل علفهای هرز ذرت دانه ای (Zea mays L [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 131-140]
 • اله دادی، مرضیه ارزیابی اثر نوع و مقدار مدیریت کودی بر برخی خصوصیات علوفه سیلویی کنگر فرنگی Cynara scolymus L.)) در اصفهان [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 847-860]
 • اله قلی پور، مهرزاد بررسی تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن و نحوه مصرف آن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 728-734]
 • اله قلی پور، مهرزاد اثر پرایمینگ و پوشش‌دار کردن بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج [دوره 19، شماره 3، 1400، صفحه 287-298]
 • اله یاری، شهلا ارزیابی تغییرات تنوع زیستی محصولات زراعی استان کرمانشاه طی سال‌های 1381 تا 1390 [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 340-348]
 • الهی فرد، الهام بررسی پتانسیل دگرآسیبی اندامهای هوایی سویا (Glysine max)بر جوانه زنی و رشد اولیه چند گونه علف هرز [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 359-367]
 • امام، یحیی واکنش عملکرد و اجزای عملکردگندم [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 259-270]
 • امام، یحیی ارزیابی مدل شبیه‌سازی CERES-Wheat در شرایط اقلیمی اهواز [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 11-22]
 • امام، یحیی اثر سطوح مختلف سدیم کلرید بر ویژگی های جوانه زنی 20 رقم گندم نان و ماکارونی [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 277-283]
 • امام، یحیی تأثیر نیتروژن و کلرمکوات کلرید برعملکرد دانه، زیست توده و کارآیی مصرف آب در چهار رقم گندم دیم [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 636-645]
 • امام، یحیی رابطة دمای سایه‌انداز جامعة گیاهی و میزان کلروفیل برگ با عملکرد دانة ژنوتیپ‌های گندمدر سطوح مختلف نیتروژن و شرایط تنش گرمای پس از گرده‌افشانی [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 946-955]
 • امام، یحیی ارزیابی ویژگیهای آللوپاتیک چند گیاه دارویی بر برخی صفات جوانه زنی و رشد اولیه گیاه زراعی گندم و علفهرز یولاف وحشی [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 95-102]
 • امام، یحیی اثر سطوح نیتروژن بر میزان محدودیت مبداء و الگوی توزیع مواد فتوسنتزی به دانة ژنوتیپ‌های گندم در شرایط تنش گرمای پایان فصل [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 474-485]
 • امام، یحیی بهبود رشد و عملکرد گندم با استفاده از کلرمکوات کلراید، سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید در شرایط تنش رطوبتی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 124-135]
 • امامی، حجت بررسی دو نوع کود آلی همراه با عناصر بر و روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و غلظت عناصر غذایی در دانه ارزن معمولی [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 70-77]
 • امامی، حجت تاثیر مواد آلی و گچ بر بعضی از صفات گیاه ذرت در خاک شور-سدیمی [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 658-664]
 • امامی، حجت تأثیر شوری خاک، نوع و مقدار کود نیتروژن بر عملکرد و ویژگی‌های بیوشیمیایی شاخساره گیاه خردل (Brassica rapa L.) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 575-586]
 • امامی، علیرضا بررسی اثر نسبت های مختلف فاضلاب تصفیه شده شهری بر برخی خصوصیات کیفی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 211-220]
 • امانی، شهلا کنترل علف هرز گل جالیز در مزرعه گوجه‌فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill) [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 476-483]
 • امجدیان، الهام بررسی سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای: کودهای ارگانیک، غیرارگانیک و تلفیقی، بر چگونگی تغییرات پروتئین دانه گندم [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 381-392]
 • امیدواری، شهرام بررسی اثرات تاریخ کاشت بر شاخص‌های زراعی- اقلیمی در مراحل مختلف فنولوژی ارقام سیب‌زمینی [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 323-339]
 • امیدی، امیرحسن اثر تاریخ کاشت بر مراحل نمو و بعضی صفات زراعی ارقام بهاره گلرنگ [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 392-400]
 • امیدی، حشمت بررسی تاثیر تسریع کننده ها بر بنیه بذر و خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی سیاه دانه [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 299-310]
 • امیدی، حشمت تاثیر مقادیر و زمان کاربرد کود ریزمغذی بر ویژگی های کمی و کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius L. ) [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 305-315]
 • امیدی نسب، داود اثر میزان بذر و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum) در بقایای گیاهی ذرت (Zea mays) (بی‏خاک‏ورزی) [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 598-610]
 • امیدی نسب، داود تأثیر کم‏‌آبیاری بر عملکرد دانه و برخی شاخص‌‏های فیزیولوژیکی ارقام آفتابگردان (Helianthus annus L.) [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیرمرادی، شهرام تأثیر سس Cuscuta sp.)) بر عملکرد ریشه و صفات کیفی چغندرقند (Beta vulgaris) در شرایط آب و هوایی چناران [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 965-974]
 • امیرمرادی، شهرام بررسی شاخص‌های رشد ارقام تجاری و رایج چغندرقند در کشت کرپه در منطقه چناران (خراسان رضوی) [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 505-513]
 • امیرمرادی، شهرام بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد در کشت مخلوط نواری ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 14-23]
 • امیرنیا، رضا بررسی اثر محلول پاشی آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پائیزه (Brassica napus L.) در شرایط کم آبیاری [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 43-52]
 • امیرنیا، رضا اثر کاربرد تلفیقی ریزو باکتری‌های محرک رشد و قارچ میکوریزا در کشت مخلوط بزرک (Linum usitatissimum L.) و باقلا (Vicia faba L.) بر خصوصیات رشدی و عملکرد دانه [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 123-140]
 • امیرنیا، رضا اثر محلول‌پاشی عصاره کودهای آلی بر خصوصیات زراعی و عملکرد کمی و کیفی شش اکوتیپ بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 153-165]
 • امیری، ابراهیم تاثیر مقادیر کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم برنج [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 146-152]
 • امیری، ابراهیم شبیه‌سازی بهره‌وری آب در برنج تحت مدیریت کم‌آبیاری و نیتروژن با استفاده از مدل گیاهی CropSyst [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 711-722]
 • امیری، ابراهیم ارزیابی مدل‌های گیاهی AquaCrop و ORYZA2000 در شبیه‌سازی عملکرد برنج تحت مدیریت‌های زراعی در شهر رشت [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 401-412]
 • امیری، ابراهیم اثر دور آبیاری و کودهای نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات برنج رقم گیلانه [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 217-228]
 • امیری، حمزه تأثیر متانول بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) تحت تنش خشکی [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 854-863]
 • امیری، رضا بررسی اثرات تنش خشکی و تاریخ کاشت حاکم بر گیاه مادری، بر میزان هدایت الکتریکی بذر‌های حاصل از آن [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 242-247]
 • امیری، سیدرضا واسنجی و تعیین اعتبار مدل APSIM برای شبیه‌سازی رشد، نمو و عملکرد دو هیبرید ذرت دانه‌ای در مقادیر مختلف نیتروژن [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 363-379]
 • امیری، محمد بهزاد کارآیی جذب و مصرف نور کنجد تحت تأثیر کودهای بیولوژیک در یک نظام زراعی کم‌نهاده [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 435-447]
 • امیری، محمد بهزاد ارزیابی برخی خصوصیات جوانه‌زنی و سبز شدن بذور رازیانه (Mill. Foeniculum vulgare) تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیک و آلی در مزرعه [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 649-658]
 • امیری، محمد بهزاد اثر کودهای بیولوژیک و گیاهان پوششی زمستانه بر تولید اسانس و برخی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) در یک سیستم زراعی ارگانیک [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 751-763]
 • امیری، محمد بهزاد اثرات تلقیح بذر توسط کودهای زیستی بر خصوصیات رشدی سه رقم گندم در مرحله سبز شدن در شرایط گلخانه [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 64-72]
 • امیری، محمد بهزاد اثر کاربرد همزمان انواع کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 73-87]
 • امیری، محمد بهزاد بررسی کمیت و کیفیت تولید کدو پوستکاغذی (Cucurbita pepo L.) تحتتأثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه خلر (Lathyrus sativus) و شبدر ایرانی (Trifolium resopinatum)، تلقیح با ریزوباکتریهای تحریککنندهی رشد گیاه و کاربرد کودهای آلی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 337-356]
 • امیری، محمد بهزاد بررسی اثرات گیاهان پوششی زمستانه و ریزوباکترهای تحریک‌کننده‌ی رشد بر جنبه‌هایی از حاصلخیزی خاک و عملکرد محصول در یک سیستم ارگانیک تولید ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 562-572]
 • امیری، محمد بهزاد اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 34-42]
 • امیری، محمد بهزاد ارزیابی اثر دوگونه‌ میکوریزا و کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (Allium sativum L.) در یک نظام زراعی اکولوژیک [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 435-447]
 • امیری، محمد بهزاد بررسی اثر مقادیر مختلف سوپرجاذب رطوبت و اسید‌هیومیک در شرایط کم‌آبیاری بر برخی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی ذرت (Zea mays L.) به روش سطح پاسخ [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 746-764]
 • امیری ده احمدی، سیدرضا تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط گلخانه [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 157-166]
 • امیری ده احمدی، سیدرضا تاُثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد سه گیاه دارویی شویدAnethum graveolens) )، گشنیز (Coriandrum sativum ( و رازیانه [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 116-124]
 • امیری لاریجانی، بهمن مقایسه سیستم کشت مستقیم و نشایی برنج در استان مازندران: رقابت علف هرز، عملکرد و اجزای عملکرد [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 463-475]
 • امین، زهرا اثر نوع و نحوه کاربرد تیمارهای کودی بر رشد و عملکرد گیاه دارویی سیر [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 185-203]
 • امین آزرم، داود مطالعه صفات رویشی و ترکیب‏های اسانس سه جمعیت گیاه دارویی کاکوتی کوهی (Ziziphora clinopodioides Lam.) در اصفهان [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 81-92]
 • امین آزرم، داود بررسی شاخص‏های فتوسنتزی و عملکرد دانه ارقام مختلف‏ گندم در تاریخ‏های کاشت زودهنگام، معمولی و تاخیری [دوره 21، شماره 3، 1402، صفحه 319-331]
 • امین‌پناه، هاشم ارزیابی پاسخ به تنش خشکی در برخی از لاین‌‌های موتانت برنج با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 191-202]
 • امین غفوری، افسانه بررسی تأثیر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی سیاهدانه [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 709-725]
 • امین غفوری، افسانه بررسی اثر مدیریت های مختلف کودی بر تولید گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) در شرایط مشهد [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 27-33]
 • امین غفوری، افسانه تعیین درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) با استفاده از مدل‌های رگرسیونی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 164-169]
 • امینی، روح اله بررسی توان رقابتی ژنوتیپ های مختلف لوبیا در برابر علف‌های هرز [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 491-501]
 • امینی، روح اله اثر مالچ و تنش رطوبتی بر برخی صفات فیزیولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد دانه لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 687-699]
 • امینی، زهرا مقایسه خصوصیات مورفولوژیک ریشه ارقام و لاین‌های جو (Hordeum vulgare) در مرحله گیاهچه‌ای، با استفاده از کاغذ صافی و اتاقک ژل [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 308-315]
 • امینی، زهره واکنش ضد اکسندگی متفاوت چهار ژنوتیپ جو (Hordeum vulgare L.) به کمبود آب [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 141-151]
 • امینی، عباس مصرف خاکی نانوکایتوزان بر خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی گیاه خارمریم (Silybum marianum) تحت تنش شوری [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 477-491]
 • امینی دهقی، مجید بررسی تاثیر سطوح مختلف کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی بابونه آلمانی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 321-326]
 • امینی دهقی، مجید تأثیر کود نیتروژن و کود بیولوژیک حاوی ازتوباکتر و آزوسپریلیوم بر عملکرد دانه و اسیدهای چرب ارقام کنجد در شرایط یزد [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 742-750]
 • امینی دهقی، مجید مقایسه عملکرد و برخی خصوصیات کمی و کیفی زیست‌توده رازیانه تحت تأثیر سیستم‌های مختلف کودی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 369-377]
 • امینی دهقی، مجید بررسی اثر حاصلخیزکننده‌های مختلف فسفر بر خصوصیات فیزیولوژیکی رنگدانه‏‌های فتوسنتزی و قندهای محلول در گلرنگ تحت شرایط کمبود آب [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 304-317]
 • امینی‌فر، جاسم ارزیابی مراحل فنولوژیک و عملکرد رقم‌های مختلف سویا تحت شرایط کم‌آبیاری [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 428-434]
 • اندرزیان، بهرام ارزیابی مدل شبیه‌سازی CERES-Wheat در شرایط اقلیمی اهواز [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 11-22]
 • اندرزیان، بهرام کاربرد مفهوم زمان‌گرمایی جهت مدل‌سازی پاسخ جوانه‌زنی کلزا (Brassica napus L.) به دما [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 153-164]
 • انصاری، حسین بررسی اثر آبیاری تلفیقی با آب شور بر عملکرد و خواص مورفولوژیکی گیاه کینوا [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 49-59]
 • انصاری، سیف الله ارزیابی صفات زراعی و کیفی در ژنوتیپ‌های مختلف تریتیکاله [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 872-884]
 • انصوری، علی بررسی تأثیر تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد گیاه وسمه (Indigofera tinctoria L.) در شرایط شاهرود [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 37-47]
 • انورخواه، سپیده بررسی اثر افزایش غلظت Co2 بر رقابت بین گونه‌های زراعی و علف‌های‌ هرز C3 و C4 در شرایط گلخانه ای [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 356-367]
 • اهتمام، محمدحسین تأثیر تنش رطوبتی بر صفات زراعی و مورفولوژیک لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 599-617]
 • اورسجی، زینب مقایسه کارایی کاربرد خرد شده و یکباره علف کش مزوسولفورون متیل+یدوسولفورون متیل سدیم در یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 207-214]
 • اویسی، مصطفی تأثیر سه سیستم تناوب زراعی بر بانک بذر علف‌های‌هرز کشت جو در منطقه کرج [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 231-242]
 • اویسی، مصطفی تأثیر تاریخ و بسترهای کاشت بر تقویم رشد گیاه دارویی گل میمونی سازویی [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 255-264]
 • ایران نژاد، حمید بررسی اثرات تنش خشکی و تاریخ کاشت حاکم بر گیاه مادری، بر میزان هدایت الکتریکی بذر‌های حاصل از آن [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 242-247]
 • ایران نژاد، حمید بررسی عملکرد دانه و شاخصهای رشدی ذرت تحت تاثیر الگوی کاشت و مصرف علف‌کش [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 284-291]
 • ایران نژاد، حمید تاثیر الگوی کاشت و مصرف علفکش بر عملکرد دانه و کنترل علفهای هرز ذرت دانه ای (Zea mays L [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 131-140]
 • ایرانی، سیاره ارزیابی وراثت پذیری و روابط صفات فیزیولوژیک و کیفیت دانه بین لاین های دابل هاپلوئید ولاین های پیشرفته اصلاحی معادل در تریتیکاله [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 542-549]
 • ایزدخواه شیشوان، موسی ارزیابی و مقایسه کارایی انرژی دو نظام کشت متداول و مکانیزه در مزارع سیب زمینی استان آذربایجان شرقی [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 284-297]
 • ایزدخواه شیشوان، موسی واکنش شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد خشک سوخ به پیش تیمار و اندازه بذر ژنوتیپ‌های پیاز (Allium cepa L.) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 766-785]
 • ایزدخواه شیشوان، موسی ارزیابی اثر پرایمینگ و اندازه بذر بر عملکرد زیست‌توده، شاخص کارایی مصرف آب و برخی ویژگی‌های اکوفیزیولوژیک اکوتیپ‌های پیاز خوراکی (Allium cepa L.) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 15-29]
 • ایزدی، زهرا تأثیر نیتروژن و تراکم کاشت روی برخی ویژگی های رشد، عملکرد و میزان اسانس در نعناع فلفلی (L. Mentha piperita) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 824-836]
 • ایزدی، یزدان تأثیر کودهای نانو کلات آهن و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش تحت شرایط تنش کمبود آب [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 651-664]
 • ایزدی دربندی، علی ارزیابی میزان هتروزیس و وراثت‌پذیری صفات کمی و گروه‌بندی ارقام جدید و ژنوتیپ‌های رازیانه (Foeniculum vulgare. Mill) [دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 173-188]
 • اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی، ابراهیم مطالعه اثرات رقابتی علف های هرز سوروف و تاج خروس بر عملکرد لوبیا [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 13-22]
 • اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی، ابراهیم تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذرهای خرفه ، سلمه و علف خرچنگ [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 255-262]
 • اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی، ابراهیم ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی مختلف به بقایای آترازین در خاک [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 995-1001]
 • اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی، ابراهیم بررسی تأثیر کربنات ‎کلسیم آب بر کارایی علف‎کش سینوسولفوران در کنترل علف‎های‎هرز تاج‎خروس ریشه ‎قرمز (Amaranthus retroflexus) و سلمه‎تره( (Chenopodium album [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 84-90]
 • اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی، ابراهیم اثرات دما و شوری بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه توده های کنجد(Sesamum indicum) [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 335-345]
 • اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی، ابراهیم تاثیر زمان وجین علف‌های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 690-698]
 • اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی، ابراهیم ارزیابی تحمل ارقام گندم و جو به کاربرد علفکش متری بیوزین [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 152-161]
 • اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی، ابراهیم تأثیر عملیات خاک‌ورزی در شب و روز و کاربرد مقادیر کاهش یافته علف‌کش‌های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر کنترل علف‌های‌هرز، عملکرد و اجزاء عملکرد نخود [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 81-91]
 • اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی، ابراهیم اثر باقیمانده علف‌کش نیکوسولفورون در خاک بر رشد، گره‌زایی و تثبیت نیتروژن در نخود [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 287-297]
 • اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی، ابراهیم ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی اکوتیپ‌های بارهنگ سرنیزه‌ای (Plantago lanceolata L.) در شرایط کنترل‌شده [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 754-765]
 • اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی، ابراهیم اثر تنش یخ‌زدگی بر درصد نشت‌الکترولیت‌ها و بقاء گیاهچه‌های خاکشیر (Descurainia sophia L.) [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 369-379]
 • اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی، ابراهیم بررسی اختلاط علف‌کش‌های فورام‌سولفورون و نیکوسولفورون به همراه سولفات‌آمونیوم در کنترل سلمه‌تره (Chenopodium album L.) [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 19-30]
 • اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی، ابراهیم دوره بحرانی مهار علف هرز در کنجد (Sesamum indicum) در شرایط مشهد [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 231-243]
 • اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی، ابراهیم بررسی مکانیسم های رقابتی سوروف (Eehinochloa crus-galli) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus) با لوبیا (Phaseolus vulgaris) [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی، ابراهیم اثر تاریخ کاشت و تراکم ذرت دانه ای (Zea mays L) بر توان رقابتی ذرت و تاج خروس (Amaranthus retroflexus L) [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • ایلکایی، محمد نبی تأثیر فواصل کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو لاین امید بخش لوبیا سفیددر شرایط حضور و عدم حضور علف‌های هرز [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 34-41]
 • اینانلو، محمد اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر مقدار محصول و اجزاء عملکرد زیره سبز [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 35-42]
 • ایوبی، شمس الله تعیین عوامل مؤثر در تولید گندم دیم به کمک آنالیز حساسیت در زاگرس مرکزی [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 257-266]

ب

 • بابائیان جلودار، ناد علی واکنش فتوسنتزی و هدایت روزنه ای دو رقم گندم و دو رقم جو تحت تنش شوری [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 43-52]
 • بابائیان جلودار، ناد علی بررسی تنوع ژنتیکی ذخائر توارثی برنج ایران بر اساس صفات مورفولوژیک‌‌‌ [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 235-244]
 • بابائیان جلودار، ناد علی مطالعه تأثیر دزهای مختلف اشعه گاما در افزایش تنوع در صفات جوانه زنی و زراعی کلزا (Brassica napus L.) [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 331-339]
 • بابائیان جلودار، ناد علی ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپ های برنج ایرانی در محیط کشت هیدروپونیک بر اساس [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 694-703]
 • بابازاده، پریسا تأثیر شوری بر جوانه زنی و آستانه تحمل به شوری جو [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 107-120]
 • بابازاده، شهریار تأثیر میزان و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد برنج هیبرید بهار [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 845-854]
 • بابازاده، شهریار بررسی تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن و نحوه مصرف آن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 728-734]
 • بابایی، بهاره تأثیر سایکوسل بر صفات مورفولوژیک، درصد‌‌ ازت و پتاسیم در شرایط تنش خشکی گیاه ریحان [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 343-353]
 • بابایی، مجید اثر آبیاری و نیتروژن بر پارامترهای زراعی، عملکرد، کیفیت دانه و کارایی زراعی نیتروژن در آفتابگردان [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 686-698]
 • بارویی، زینب خصوصیات مورفوفیزیولوژیک مرتبط با عملکرد ژنوتیپ های سورگومدانه ای در شرایط تنش رطوبتی [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 559-568]
 • بازوبندی، محمد اثرات تداخلی علف‏های هرز همراه خربزه بر صفات کمی و کیفی آن در شرایط رقابت چند گونه‏ای با پوشش طبیعی [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 379-387]
 • بازوبندی، محمد ارزیابی کارایی علفکش‌های مختلف در کنترل علف‌های هرز سیر (Allium Sativum) [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 463-473]
 • بازوبندی، محمد بررسی پراکنش و تنوع گونه ای علف های هرز پنبه در شهرستان اسفراین [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 53-63]
 • بازیار، محمد رضا بهبود جذب عناصر غذایی، صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه گیاه سیاه‏‌دانه (Nigella sativa L.) با کاربرد کود ورمی‌کمپوست در تاریخ‌‏های مختلف کاشت [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 163-178]
 • باغانی، جواد اثرات تداخلی علف‏های هرز همراه خربزه بر صفات کمی و کیفی آن در شرایط رقابت چند گونه‏ای با پوشش طبیعی [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 379-387]
 • باغستانی، محمدعلی تأثیر سه سیستم تناوب زراعی بر بانک بذر علف‌های‌هرز کشت جو در منطقه کرج [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 231-242]
 • باغستانی، محمدعلی اثر رقابت علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم (Triticum aestivum L.) با قدرت متفاوت رقابت [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 9-18]
 • باغستانی، محمدعلی بررسی رفتار جوانه زنی بذر علف هرز کاتوس [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 47-52]
 • باغستانی، محمدعلی بررسی واکنش چند علف هرز باریک‌برگ مزارع گندم در شرایط مزرعه و [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 85-96]
 • باغستانی، محمدعلی بررسی اثر خشک شدن و انجماد بر تولید مثل رویشی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 201-210]
 • باغستانی، محمدعلی بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های فالاریس (Phalaris spp.) مقاوم وحساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 594-605]
 • باغستانی، محمدعلی بررسی اثر زمان کاشت بر برهم‌کنش آللوپاتی گندم (Triticum aestivum L.) و برخی از گونه‌های علف‌های‌هرز با استفاده از روش هم‌ارز کده آگار [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 158-166]
 • باغستانی، محمدعلی بررسی عملکرد دانه و شاخصهای رشدی ذرت تحت تاثیر الگوی کاشت و مصرف علف‌کش [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 284-291]
 • باغستانی، محمدعلی تأثیر مقادیر مختلف علف‏کش متری‏بیوزین و تراکم‏های مختلف کاشت بر عملکرد و صفات فیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum) [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 401-411]
 • باغستانی، محمدعلی تاثیر الگوی کاشت و مصرف علفکش بر عملکرد دانه و کنترل علفهای هرز ذرت دانه ای (Zea mays L [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 131-140]
 • باغستانی، محمدعلی رقابت لوبیا (Phaseolus vulgaris L) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus L) در سطوح مختلف تراکم گیاهی [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • باقرانی، ناصر تأثیر شاخص های رشد بر توان رقابتی ارقام کلزا (Brassica napus) با علف هرز خردل وحشی(Sinapis arvensis) [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 301-314]
 • باقرانی، ناصر ارزیابی کارایی علف‌کش کلتودیم در مقایسه با سایر باریک‌برگ‌کش‌ها برای کنترل علف‌های‌‌‌هرز باریک‌‌برگ سویا (.L Glycin max) [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 307-315]
 • باقرانی ترشیز، ناصر بررسی واکنش چند علف هرز باریک‌برگ مزارع گندم در شرایط مزرعه و [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 85-96]
 • باقری، رضا ارزیابی تاثیر تقسیط کود نیتروژن و جهت‌های کاشت بر برخی صفات فیتوشیمیایی و عملکرد ﭼﺎی ﺗﺮش (Hibiscus sabdariffa L.) [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 347-357]
 • باقری، عبدالرضا دینامیک علفهای هرز نخود تحت تاثیر وجین و تراکم بوته نخود (Cicer aritinum L.) در شرایط آبی و دیم شمال خراسان [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 61-70]
 • باقری، عبدالرضا گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) . [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 103-122]
 • باقری، عبدالرضا اثر پذیری خصوصیات ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما از کاشت‌های پاییزه و بهاره: 1– خصوصیات فنولوژیکی و مورفولوژیکی [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 143-155]
 • باقری، عبدالرضا اثر پذیری خصوصیات ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما ازکشت‌های پاییزه و بهاره‌: 2 – اجزای عملکرد و عملکرد [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 156-170]
 • باقری، عبدالرضا تحلیلی بر راهبردهای تحقیقات حبوبات در ایران: رهیافت‌هایی از اولین همایش ملی حبوبات [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 1-14]
 • باقری، عبدالرضا بررسی خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط کشت پاییزه [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 183-192]
 • باقری، عبدالرضا بهینه سازی ریشه زایی دو ژنوتیپ عدس(Lens culinaris Medik.) در شرایط این ویترو [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 90-97]
 • باقری، عبدالرضا بررسی تحمل به خشکی ژنوتیپ های متحمل به سرمای عدس(Lens culinaris Medik.) در مرحله جوانه زنی [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 138-146]
 • باقری، عبدالرضا ارزیابی کشت پاییزه ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرمادر شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 415-423]
 • باقری، عبدالرضا مقایسه عملکرد و اجزاء عملکرد ژنوتیپ های عدس در شرایط کم آبیاری در منطقه سیستان [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 431-437]
 • باقری، عبدالرضا بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما در شرایط کشت [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 322-330]
 • باقری، عبدالرضا گزینش برای تحمل به یخزدگی نخود(Cicer arietinum L.)در شرایط اینویترو [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 292-298]
 • باقری، عبدالرضا بررسی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ‌های متحمل و حساس به تنش خشکی در شرایط کنترل شده در گیاه نخود ( (Cicer arietinum L. [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 522-531]
 • باقری، عبدالرضا استفاده از تکنیک مونته کارلو- زنجیره مارکف همراه با یک مدل ساده برای شبیه سازی تولید نخود در استان های خراسان [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 634-642]
 • باقری، عظیمه تجزیه و تحلیل شاخص‏های رشد دو رقم گیاه عدس با استفاده از مدلسازی رگرسیونی [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 484-490]
 • باقری، علیرضا ارزیابی الگوی توزیع مکانی و پویایی علف‌های هرز در یک مزرعه گندم [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 646-657]
 • باقری، علیرضا ارزیابی کارایی علفکش‌های مختلف در کنترل علف‌های هرز سیر (Allium Sativum) [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 463-473]
 • باقری، علیرضا اثر تناوب بر پویایی مکانی علف‌های هرز شاه‌تره ایرانی (Fumaria vaillantti) و علف هفت‌بند (Polygonum aviculare) [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 178-188]
 • باقری، علیرضا تأثیر کاربرد کود نیتروژن بر توان رقابت یولاف وحشی (.Avena ludoviciana L) با گندم پاییزه (.Triticum asetivum L) تحت شرایط آب و هوایی کرمانشاه [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 649-662]
 • باقری، علیرضا شبیه‌سازی اثرات تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد نخود دیم (Cicer arientinum L.) توسط مدل CROPGRO-CHICKPEA [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 197-212]
 • باقری، محسن تأثیر شاخص های رشد بر توان رقابتی ارقام کلزا (Brassica napus) با علف هرز خردل وحشی(Sinapis arvensis) [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 301-314]
 • باقری، محمود ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی ژنوتیپ‌‏های جدید کینوا در کشت بهاره در منطقه کرج [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 465-475]
 • باقری، نادعلی بررسی تنوع ژنتیکی ذخائر توارثی برنج ایران بر اساس صفات مورفولوژیک‌‌‌ [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 235-244]
 • باقری، نادعلی مطالعه تأثیر دزهای مختلف اشعه گاما در افزایش تنوع در صفات جوانه زنی و زراعی کلزا (Brassica napus L.) [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 331-339]
 • باقری، نادعلی ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپ های برنج ایرانی در محیط کشت هیدروپونیک بر اساس [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 694-703]
 • باقری شیروان، میلاد بررسی عملکرد کمی و کیفی ارقام چغندرقند در تاریخ‌های مختلف کشت مستقیم و نشایی در دو منطقه شیروان و مشهد [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 551-565]
 • بالندری، احمد اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 12-19]
 • بالندری، احمد اثر تاریخ کاشت و تراکم بر مراحل نمو و وزن خشک اندام‌های هوایی [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 438-446]
 • باوی، هاجر اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین و ذرت‌بچه هیبرید KSC 403 [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 100-108]
 • بای بوردی، احمد تأثیر کاربرد نسبت‌های مختلف نیترات به آمونیوم بر میزان فتوسنتز، تنفس و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانت کلزا (Brassica napus L.) در شرایط شور [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 975-982]
 • بای بوردی، احمد تأثیر زئولیت و محلول پاشی سلنیوم و سیلسیوم بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک کلزا تحت شرایط تنش شوری [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 154-170]
 • بحرانی، محمد جعفر تأثیر روش های خاک ورزی و مقادیر بقایای ذرت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 486-493]
 • بحرانی، محمد جعفر تاثیر سامانه های خاکورزی و تنش آبی بر رشد و عملکرد گندم [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 793-804]
 • بحرانی، محمد جعفر تاثیر مقادیر بذر و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم رشد یافته در بقایای کلزا [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 120-130]
 • بحرانی، محمد جعفر اثر خاک‌ورزی، مدیریت پسمان‌ گندم و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 336-346]
 • بحرانی، محمدجواد بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تاریخ‌های مختلف کاشت بر [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 1-8]
 • بحرینی، وحید انتقال مجدد در ژنوتیپ های گندم زمستانه و بینابین تحت شرایط مطلوب و کمبود رطوبت در آخر فصل رشد [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 244-251]
 • بحرینی، وحید ارزیابی تحمل به تنش خشکی دوره رشد زایشی در برخی از ژنوتیپ‌های گندم (.Triticum aestivum L) با استفاده از شاخص‌های تحمل و حساسیت به تنش خشکی [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 111-121]
 • بحرینی نژاد، بابک ارزیابی اثر نوع و مقدار مدیریت کودی بر برخی خصوصیات علوفه سیلویی کنگر فرنگی Cynara scolymus L.)) در اصفهان [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 847-860]
 • بحرینی نژاد، بابک بررسی اثرات بستر کشت بر ویژگی‏های رویشی و عملکرد دو گونه مرزه سهندی (Satureja sahendica) و سنبله‌‏ای (S. spicigera) تحت شرایط دیم [دوره 19، شماره 4، 1400، صفحه 407-419]
 • بخرد، حامد اثر پرایمینگ بذر بر رشد رویشی و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط شوری حاصل از نمک‌های قلیایی [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 810-822]
 • بخشایشی قشلاق، مسعود بررسی پایداری عملکرد چند رقم گندم نان با استفاده از معیارهای پایداری در اقلیم سردسیر کردستان [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 170-178]
 • بخشایی، سارا بررسی اثر مدیریت های مختلف کودی بر تولید گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) در شرایط مشهد [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 27-33]
 • بخشایی، سارا تاثیر کود بیولوژیک نیتروکسین و سطوح مختلف کود شیمیایی نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 360-368]
 • بخشایی، سارا بررسی رقابت اندام‌های هوایی و زمینی علف‌هرز تاجریزی (Solanum nigrum ) بر رشد و عملکرد گیاه زراعی ماش (Vigna radiate L. ) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 597-604]
 • بخشایی، سارا تأثیر همزیستی با گونه‌های قارچ میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری در شرایط مشهد [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 448-460]
 • بخشنده، اسماعیل تأثیر قطع آبیاری و محلول‌پاشی روی و منگنز بر عملکرد و صفات اکوفیزیولوژیک کلزا (Brassica napus L.) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 85-100]
 • بخشنده، عبدالمهدی ارزیابی مدل شبیه‌سازی CERES-Wheat در شرایط اقلیمی اهواز [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 11-22]
 • بخشنده، عبدالمهدی ارزیابی تأثیر تنش کمبود اکسیژن بر مؤلفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه 5 رقم گندم [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 631-638]
 • بخشنده، عبدالمهدی ارزیابی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه ارقام کلزا در شرایط تنش خشکی پایان فصل در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 71-80]
 • بخشنده، عبدالمهدی اثر میزان بذر و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum) در بقایای گیاهی ذرت (Zea mays) (بی‏خاک‏ورزی) [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 598-610]
 • بخشنده، عبدالمهدی تأثیر زمان تداخل علف‌های‌هرز و تراکم باقلا بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد باقلا [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 215-225]
 • بخشنده، عبدالمهدی تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت طبیعی بر خصوصیات کمّی و کیفی استویا در شرایط آب‌و‌هوای اهواز [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 244-254]
 • بخشنده، عبدالمهدی تأثیر محلول‌پاشی نیتروژن بر عملکرد کلزا (Brassica napus L.) و شاخص‌های کارایی جذب و مصرف نیتروژن در تاریخ‌های مختلف کاشت [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 484-493]
 • بخشنده، عبدالمهدی تعیین روابط علّی بین صفات مورفوفیزیولوژیک مؤثر بر تحمل ارقام گندم نان بهاره به یولاف‌وحشی [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 618-630]
 • بخشنده، عبدالمهدی کاربرد مفهوم زمان‌گرمایی جهت مدل‌سازی پاسخ جوانه‌زنی کلزا (Brassica napus L.) به دما [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 153-164]
 • بخشنده، عبدالمهدی برآورد نیاز درجه- روز رشد مراحل فنولوژیک و رشد گل‌گاوزبان در تاریخ و تراکم‌های متفاوت [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 511-523]
 • بخشنده، عبدالمهدی اثر کمپوست کود دامی ترکیب شده با زئولیت و تلقیح مایکوریزا بر رشد و عملکرد تریتیکاله (X Tritico-secale Wittmack) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 111-123]
 • بخشنده، عبدالمهدی تأثیر تنش خشکی انتهای فصل رشد بر مورفولوژی، اجزای عملکرد و عملکرد دانه ارقام کلزا (Brassica napus L.) [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 467-480]
 • بخشنده، عبدالمهدی مطالعه واکنش صفات فیزیولوژیک و عملکرد گندم به کاربرد تلفیقی کود شیمیایی نیتروژن با کمپوست بقایای نیشکر در شرایط تنش گرمایی [دوره 21، شماره 3، 1402، صفحه 363-383]
 • بدخشان، هدیه واکنش سرعت فتوسنتز، پایداری غشاء و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانت به تنش خشکی و کود ازته در دو رقم جو (Hordeum vulgare) تحت شرایط کنترل شده [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 215-228]
 • بدل زاده، افسانه اثر سطوح مختلف کود گاوی، اوره و تلفیقی بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک مقاومت به خشکی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 19، شماره 4، 1400، صفحه 343-358]
 • بذرافشان، فرود بررسی شاخص‏های فتوسنتزی و عملکرد دانه ارقام مختلف‏ گندم در تاریخ‏های کاشت زودهنگام، معمولی و تاخیری [دوره 21، شماره 3، 1402، صفحه 319-331]
 • بذرکار خطیبانی، لیلا تحلیل شاخص‌های رشدی شنبلیله تحت تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 747-760]
 • برآبادی، سید ابوالقاسم مقایسة کارآمدی تولید گندم و جو به لحاظ مصرف انرژی و بهره وری آن در استان سیستان و بلوچستان [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 327-336]
 • براتی، وحید عملکرد و اجزای عملکرد تریتیکاله تحت تاثیر کاربرد برگی سیلیکون، کود نیتروژن و تنش آبی در مرحله‌ی زایشی [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 435-449]
 • براتی، وحید کاهش اثرات تنش آبی در تریتیکاله با استفاده از سامانه‌های کود زیستی-آلی و کشت مخلوط در یک منطقه خشک از جنوب ایران [دوره 21، شماره 4، 1402، صفحه 419-433]
 • براتی محمودی، حسن تأثیر مدیریت تلفیقی (مکانیکی + شیمیایی) بر تراکم و وزن خشک علف های هرز، همراه با معرفی علف‌کش جدید انووک در مزارع پنبه بیرجند [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 176-181]
 • برادران، رضا مطالعه اثر تراکم گیاهی و زمان محلول پاشی اوره بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص برداشت سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 42-48]
 • برادران، رضا مطالعه اثر تراکم و زمان محلول‌پاشی نیتروژن بر عملکرد روغن و اسانس دانه سیاه‌دانه [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 422-427]
 • برادران، رضا بررسی تاثیر دور آبیاری و تاریخ کاشت بر خصوصیات زراعی عدس الملک در منطقه بیرجند [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 80-90]
 • برادران، رضا تاثیر مقادیر کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم برنج [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 146-152]
 • برادران، رضا بررسی اثر تداخل علف‌های هرز بر عملکرد و خصوصیات زراعی شنبلیله در تراکم‌های مختلف گیاهی در شرایط بیرجند [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 665-674]
 • برادران، رضا ارزیابی تحمل به تنش خشکی در برخی ژنوتیپ‌های کنجد (Sesamum indicum L.)بر اساس شاخص‌های تحمل به تنش [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 413-433]
 • برادران، رضا اثر آبیاری و مدیریت تغذیه بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا در شرایط بیرجند [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 65-80]
 • برادران فیروزآبادی، مهدی بررسی محلول پاشی کود روی و کلسیم بر عملکرد و صفات فیزیولوژیکی گلرنگ تحت تنش سرب [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 368-379]
 • برادران فیروزآبادی، مهدی پاسخ‌های فیزیولوژیک گیاه سویا (DPX) به پیش‌تیمار بذر و محلول‌پاشی عصاره جلبک و کیفیت اولیه بذر [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 105-119]
 • برادران فیروزآبادی، مهدی اثر تیمار بذر و محلول‌پاشی با اسید الاژیک بر ویژگی‌های فیزیولوژیک گیاه سویا در شرایط تسریع پیری [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 305-317]
 • برادران فیروزآبادی، مهدی اثر محلول‌پاشی کودهای سیلیسیم، کلسیم و پتاسیم بر عملکرد، برخی خواص زراعی و فیزیکومکانیکی گیاه جو [دوره 21، شماره 3، 1402، صفحه 285-301]
 • براری، مهرشاد مقایسه عملکرد گیاهان علوفه‌ای جدید جنس براسیکا با شبدر برسیم در شرایط آب و هوایی ایلام [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 153-164]
 • براری، مهرشاد ارزیابی تأثیر تناوب و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد، اجزاء عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) و شاخص‌های کارآیی نیتروژن [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 553-569]
 • براری، مهرشاد کاهش اثرات تنش شوری از طریق کاربرد خارجی سالیسیلیک‌اسید بر نیشکر (Saccharum officinarum L.) [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 449-459]
 • براری، مهرشاد ارزیابی خصوصیات ریشه و عملکرد دانه ارقام گندم تحت تأثیر باکتری‌های حل‌کننده فسفات و قارچ میکوریزا در شرایط دیم [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 83-98]
 • براری تاری، داوود اثر مصرف مقادیر نیتروژن همراه با بیوچار و نانوذرات روی بر خصوصیات کمی و کیفی برنج (Oryza sativa L.) [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 349-361]
 • براری تاری، داوود اثر کاربرد باکتری‌های محرک رشد گیاه و محلول‌پاشی اسیدهای آمینه بر ویژگی‌های رشد، عملکرد و ارزش غذایی در برنج (Oryza sativa L.) [دوره 21، شماره 3، 1402، صفحه 333-346]
 • برجسته، علیرضا اثر کم‌آبیاری و تراکم یولاف وحشی (Avena ludoviciana) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 1-14]
 • برخی، علیرضا اثرات الگوی کاشت وتراکم بر روی شاخص های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای (ea mays)در شرایط رقابت با علف هرزتاج خروس (Amaranthus retroflexus) [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 243-252]
 • برده جی، سیاوش اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر فنولوژی، شاخص‌های رشدی و عملکرد دو رقم عدس در شرایط دیم مشهد [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 939-956]
 • برده جی، سیاوش تأثیر سطوح مختلف آبیاری و مالچ پلاستیکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo convar.pepo var. styriaca) در شرایط مشهد [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 265-273]
 • برزوئی، اعظم بررسی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک انواع ارزن در رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 35-44]
 • برزوئی، اعظم نشت الکترولیتها به عنوان شاخصی از [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 167-176]
 • برزوئی، اعظم مطالعه خصوصیات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم سوپر اکسید دسموتاز دو رقم حساس و متحمل به شوری گندم در مراحل مختلف رشد در اثر آبیاری با آب شور [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 190-201]
 • برهمند، علی اصغر بررسی عملکرد و صفات کیفی ریشه چغندرقند تحت تأثیر میدان مغناطیسی و کاربرد نانو ذرات نقره [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 88-94]
 • برومند رضازاده، الهه تأثیر تنش شوری بر دستگاه فتوسنتزی کوشیا (Bassia scoparia) در شرایط مزرعه [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 743-759]
 • برومند رضازاده، الهه واکنش اکوتیپ‌های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) به تنش خشکی در مرحله جوانه‌زنی تحت شرایط دمای پایین [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 1-10]
 • برومند رضازاده، الهه بررسی خصوصیات رشدی چند گونه شبدر (Trifolium spp.) تحت تأثیر تنش یخ‌زدگی در شرایط کنترل‌شده [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 1-15]
 • برومند رضازاده، زهرا بررسی اثر وزن و دوره انبارداری بنه بر نحوه تخصیص مواد فتوسنتزی در [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 155-166]
 • برومند رضازاده، زینت بررسی واکنش جوانه‌زنی بذر زنیان،‌ رازیانه و شوید به پتانسیل‌های اسمزی و ماتریک ناشی از کلرید سدیم و پلی اتیلن گلایکول 6000 در دماهای مختلف [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 207-218]
 • برومند رضازاده، زینت اثر تاریخ کاشت و تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد روغن دانه گیاه کرچک [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 303-314]
 • برومند رضازاده، زینت مطالعه تنوع زیستی گیاهان صنعتی ایران [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 301-309]
 • برومند رضازاده، زینت ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه و ذرت [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 327-334]
 • برومند رضازاده، زینت ارزیابی تحمل به یخزدگی سه اکوتیپ زنیان Trachyspermum ammi (Linn). Sprague در شرایط کنترل شده [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 121-130]
 • برومند رضازاده، زینت بررسی عملکرد گیاه داروئی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط با نخود (Cicer arietinum L.) و لوبیا (L. Phaseoluse vulgaris) [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 1-8]
 • برومند نسب، سعید اثر تنش خشکی بر خصوصیات فلورسانس کلروفیل و عملکرد علوفه دو رقم ارزن علوفه‌ای (Pennisetum americanum var. nutrifeed and Punicum sp var. pishahang) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 333-344]
 • برین، محسن اثر کاربرد تلفیقی ریزو باکتری‌های محرک رشد و قارچ میکوریزا در کشت مخلوط بزرک (Linum usitatissimum L.) و باقلا (Vicia faba L.) بر خصوصیات رشدی و عملکرد دانه [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 123-140]
 • بساق زاده، زینب مقایسه عملکرد و برخی خصوصیات کمی و کیفی زیست‌توده رازیانه تحت تأثیر سیستم‌های مختلف کودی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 369-377]
 • بلندی، احمد رضا اثر فاصله و وزن غده‌چه بر عملکرد و اجزای عملکرد غده‌های بذری سیب زمینی (Solanum tuberesom L.) رقم ساوالان [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 165-172]
 • بلندی، احمد رضا ارزیابی صفات کمّی و کیفی 18‌کلون سیب‌زمینی [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 318-328]
 • بلندی، ماهرخ تأثیر پیش‌تیمار بذر و محلول‌پاشی تنظیم‌کننده‌های رشد و نیترات پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، عملکرد و اجزای عملکرد گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) [دوره 21، شماره 4، 1402، صفحه 459-484]
 • بلندی، مرضیه زعفران: بررسی ۷۰ سال پژوهش در ایران [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • بلوچی، حمیدرضا اثر الگوهای کشت مخلوط ردیفی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کنترل علف‌هرز شنبلیله (Trigonella foenum-greacum L.) و انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 623-636]
 • بمانی گلنابادی، شایسته تأثیر تنش قلیائیت بر روی برخی از ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی دو رقم گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 460-469]
 • بنائی اصل، فرزاد بررسی روش های موثر در شکستن خواب بذرالبنج مشبک (Hyoscyamus reticulatus L.) [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 246-253]
 • بنا کاشانی، فاطمه بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های فالاریس (Phalaris spp.) مقاوم وحساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 594-605]
 • بنایان اول، محمد اثرات مقدار بذر و کود نیتروژن بر رقابت خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L.) با گندم پاییزه (Triticum aestivum L.) [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 107-120]
 • بنایان اول، محمد دیده‌بانی فصلی علفهای هرز یک مزرعه چغندرقند در شرایط مشهد [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 121-134]
 • بنایان اول، محمد اثر مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن و تراکم علف هرز بر تولید بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis‌) در گندم پاییزه [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 45-56]
 • بنایان اول، محمد روابط مکانی بین جمعیت های بانک بذر و گیاهچه علفهای هرز دم موشی ( Hordeum spontaneum ) و شاهی وحشی (Cardaria draba ) در مزارع زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 357-374]
 • بنایان اول، محمد ارزیابی مدل شبیه‌سازی CERES-Wheat در شرایط اقلیمی اهواز [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 11-22]
 • بنایان اول، محمد آنالیز کمی رشد و تولید دو رقم محلی و تجاری تربچه در واکنش به تراکم کاشت [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 1002-1011]
 • بنایان اول، محمد بررسی پتانسیل آللوپاتیک عصاره آبی اندامهای هوایی یونجه بر جوانه زنی و رشدگیاهچه های چهار گونه علف هرز [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 60-69]
 • بنایان اول، محمد ارزیابی نوسان برخی مولفه‌های تولیدی گیاه به گیاه در گیاهان دارویی [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 368-378]
 • بنایان اول، محمد استفاده از تکنیک مونته کارلو- زنجیره مارکف همراه با یک مدل ساده برای شبیه سازی تولید نخود در استان های خراسان [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 634-642]
 • بنایان اول، محمد ارزیابی مدلی برای شبیه سازی رشد و نمو گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط تنش خشکی [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 387-402]
 • بنایان اول، محمد آنالیز رشد چغندر قند در شرایط سالم و آلوده به بیماری ویروسی ریزومانیا [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 683-692]
 • بنایان اول، محمد بررسی تولید کلزا در شرایط خشکی و تغییر اقلیم [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 355-367]
 • بنایان اول، محمد ارزیابی اثر زمان و غلظت محلول‌پاشی پاکلوبوترازول بر تولید و خصوصیات جوانه‌زنی ریزغده‌های سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 786-797]
 • بنایان اول، محمد اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر فنولوژی، شاخص‌های رشدی و عملکرد دو رقم عدس در شرایط دیم مشهد [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 939-956]
 • بنایان اول، محمد بررسی تغییرات زمانی و مکانی عملکرد گندم و لوبیا، مطالعه موردی: خراسان رضوی [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 263-282]
 • بنایان اول، محمد تأثیر سطوح مختلف آبیاری و مالچ پلاستیکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo convar.pepo var. styriaca) در شرایط مشهد [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 265-273]
 • بنایان اول، محمد تأثیر سیستم‌های مختلف خاک‎ورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر حفاظت آب خاک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 71-83]
 • بنایان اول، محمد تأثیر تاریخ‎های مختلف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط کم‎آبیاری در مشهد [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 213-224]
 • بنایان اول، محمد مطالعه پویایی مکانی جمعیت های علف هرز یک مزرعه ذرت با استفاده از ژئواستاتیستیک [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • بنایان اول، محمد تاثیر سه سیستم تناوب بر روی تنوع و پراکنش بانک بذر جوامع علفهای هرز [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • بنایان اول، محمد اثر تاریخ کاشت و تراکم ذرت دانه ای (Zea mays L) بر توان رقابتی ذرت و تاج خروس (Amaranthus retroflexus L) [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • بنایان اول، محمد بررسی اعتبار و امکان استفاده از داده‌های شبکه‌بندی‌شده AgMERRA برای مطالعات اقلیمی-کشاورزی در استان خراسان شمالی [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 201-217]
 • بنایان اول، محمد تأثیر تاریخ کاشت و میزان آب آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovate L.) در شرایط آب و هوایی سرخس [دوره 19، شماره 3، 1400، صفحه 233-248]
 • بنایان اول، محمد تأثیر رقم و تاریخ کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند پاییزه در منطقه خراسان بزرگ [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 381-400]
 • بنایان اول، محمد بررسی تغییرات در روند طولانی‌مدت تولید گندم و عوامل مؤثر بر آن در استان خراسان شمالی: عملکرد گندم آبی [دوره 21، شماره 3، 1402، صفحه 265-284]
 • بهادرخواه، فاطمه اثر شوری و روش کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن دانه دو رقم گلرنگ (Carthamustinctorius L.) بهاره [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 264-272]
 • بهادری، مجید بررسی اثرات کودهای زیستی حاوی باکتری‌های تثبیت‌کننده غیرهمزیست نیتروژن و حل‌کننده فسفات بر روی صفات کمی و کیفی گندم (Triticum aestivum) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 700-714]
 • بهادریان، مجید مطالعه میزان تحمل باکتری های ریزوبیوم لگومینوزارم به عنصر روی در دو محیط کشت متفاوت [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • بهاری ساروی، سیده حدیثه ارزیابی کاربرد باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) و حل کننده فسفات (PSM) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (رقم N80) در سطوح مختلف نیتروژن و فسفر در شرایط گلخانه [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 681-689]
 • بهبودی فر، بهناز بررسی تجمع و انتقال مجدد ماده خشک در ژنوتیپ‌های سورگوم دانه ای(Sorghum bicolor L. Moench) تحت شرایط نرمال و تنش خشکی در شرایط مزرعه ای [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 717-725]
 • بهپوری، علی بررسی کنترل علف‌های هرز بر صفات بیوشیمیایی، محتوای نسبی آب برگ و عملکرد دانه در کشت مخلوط ارقام گندم [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 297-308]
 • بهدانی، محمدعلی ارزیابی روابط کمی بین عملکرد و مصرف عناصر غذایی در زعفران: مطالعه در مزارع کشاورزان On-farm [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 1-14]
 • بهدانی، محمدعلی ارزیابی رشد و عملکرد ارقام گلرنگ در تاریخ‌های مختلف کاشت [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 245-254]
 • بهدانی، محمدعلی عکس العمل ارقام گلرنگ بهاره به فواصل مختلف آبیاری در شرایط بیرجند [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 315-323]
 • بهدانی، محمدعلی اثر کم آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی دانه تولیدی در ارقام گلرنگ بهاره [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 375-383]
 • بهدانی، محمدعلی اثر استعمال خارجی گلایسین بتائین بر تخفیف اثرات تنش خشکی در مرحلۀ جوانه زنی و رشد اولیۀ گیاهچۀ ذرت (Zea mays L.) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 837-844]
 • بهدانی، محمدعلی تأثیر کاربرد خارجی گلایسین بتائین در افزایش تحمل به سرما در گیاهچه های ذرت ( L. mays Zea) [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 939-945]
 • بهدانی، محمدعلی عکس العمل ژنوتیپ های گلرنگ بهاره به سایه اندازی طبق و برگ های مجاور آن در شرایط بیرجند [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 265-272]
 • بهدانی، محمدعلی تغییرات شاخص کلروفیل(SPAD)، محتوای نسبی آب، نشت الکترولیت و عملکرد دانه در سه ژنوتیپ گلرنگ بهاره تحت تأثیر قطع آبیاری [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 525-534]
 • بهدانی، محمدعلی اثر شوری و روش های کاربرد نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (Triticum aestivum L [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 18-24]
 • بهدانی، محمدعلی اثر روش های مختلف خاکورزی و کنترل علف های هرز بر عملکرد پنبه(Gossypium hirsutum) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 784-792]
 • بهدانی، محمدعلی واکنش چند رقم گندم نان به محلول‌پاشی فرم‌های مختلف روی و آهن در دو منطقه با خاک متفاوت [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 203-216]
 • بهدانی، محمدعلی تأثیر منابع مختلف کودی و تراکم کاشت بر صفات مورفولوژیک و محتوی رنگدانه‌های فتوسنتزی اسفرزه (Plantago ovata Forsk) [دوره 19، شماره 4، 1400، صفحه 327-341]
 • بهرامی، شهرام تجزیه پایداری عملکرد ژنوتیپ های جو لخت(Hordeum vulgar L.) در مناطق معتدل [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 23-30]
 • بهرامی، عبدالحسین جذب برخی عناصر غذایی تحت تأثیر میکوریزا، سطوح مختلف روی و تنش خشکی در ذرت [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 784-791]
 • بهرامی، محمود رضا حداکثر کارایی فتوسیستمII به‌عنوان شاخصی از خسارت یخ‌زدگی در اکوتیپ‌های چاودار (Secale montanum) چندساله [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 1-14]
 • بهرامی فرد، عبدالعظیم بهبود جذب عناصر غذایی، صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه گیاه سیاه‏‌دانه (Nigella sativa L.) با کاربرد کود ورمی‌کمپوست در تاریخ‌‏های مختلف کاشت [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 163-178]
 • بهرامی نژاد، صحبت تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‎های یولاف از نظر مقادیر آهن و روی در شرایط آبیاری کامل و تنش رطوبتی آخر فصل [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 415-426]
 • بهره ور، حمید رضا اثر مدیریت نظام زراعی بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص تنوع علف‌های هرز در تولید سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 179-196]
 • بهزاد، خلیل تأثیر اندازه چغندر و ارتفاع نگهداری آن روی ضایعات وزنی و قندی در طی نگهداری در سیلو [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 269-276]
 • بهزاد، روح اله تأثیر اندازه چغندر و ارتفاع نگهداری آن روی ضایعات وزنی و قندی در طی نگهداری در سیلو [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 269-276]
 • بهشتی، سید علیرضا ارزیابی آزمونهای قدرت بذر جهت تعیین کیفیت بذر یونجه [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 25-34]
 • بهشتی، سید علیرضا بررسی اثرات رقابتی سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor L. Moench) بر تولید بذر و زیست‌تودة تاج خروس (Amaranthus retroflexus) [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 163-172]
 • بهشتی، سید علیرضا پیش بینی اثرات رقابتی تاج خروس (Amaranthus retroflexus) بر عملکرد سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor L.Moench) با استفاده از سطح برگ نسبی [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 463-470]
 • بهشتی، سید علیرضا بررسی اثر تراکم و نسبت‌های مختلف کشت بر عملکرد دانه و بیوماس در کشت مخلوط سورگوم دانه‌ای و لوبیا چیتی [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 167-176]
 • بهشتی، سید علیرضا اثر اندازه بذر بر شاخص‌های قدرت بذر در ارقام مختلف گندم [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 194-202]
 • بهشتی، سید علیرضا خصوصیات مورفوفیزیولوژیک مرتبط با عملکرد ژنوتیپ های سورگومدانه ای در شرایط تنش رطوبتی [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 559-568]
 • بهشتی، سید علیرضا بررسی تجمع و انتقال مجدد ماده خشک در ژنوتیپ‌های سورگوم دانه ای(Sorghum bicolor L. Moench) تحت شرایط نرمال و تنش خشکی در شرایط مزرعه ای [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 717-725]
 • بهشتی، سید علیرضا ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ های سورگوم دانه ای با استفاده از شا خص های تحمل و [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 735-744]
 • بهشتی، سید علیرضا بررسی اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد دانه، تجمع اسمولیت‌ها و رنگ‌دانه‌های فتوسنتزی در ژنوتیپ‌های سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor L.) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 676-690]
 • بهشتی، سید علیرضا تجزیه و تحلیل سطح پاسخ جوانه زنی ارقام یونجه در شرایط توام شوری کلرید سدیم و درجه حرارت [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • بهشتی، علیرضا بهینه‌سازی مصرف کودهای نیتروژن، فسفر و دامی در تولید ذرت علوفه‌ای با استفاده از روش سطح- پاسخ [دوره 21، شماره 4، 1402، صفحه 485-500]
 • بهشتی آل آقا، علی ارزیابی اثر گوگرد و کود دامی بر خصوصیات رشد گیاه ذرت (سینگل‌کراس 704) و اسیدیته خاک [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 162-170]
 • بهشتیان مسگران، محسن تأثیر پوشش کانوپی ذرت بر سبز شدن هفت گونه علف هرز [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 167-175]
 • بهمنیار، محمد علی تأثیر قارچ تریکودرما (Trichoderma harzianum) بر عملکرد دانه گندم (Triticum aestivum L.) در سطوح مختلف نیترات کادمیوم [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 454-462]
 • بهمنیار، محمد علی تأثیر همزیستی قارچ Trichoderma atroviride بر ویژگی های رشد و عملکرد دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در خاک آلوده تیمار شده با نیترات مس [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 74-86]
 • بهنه، مجید واکنش خصوصیات زراعی و فنولوژیکی ارقام گندم نان (Triticum aestivum L.) با عادت رشد متفاوت به تأخیر در کاشت [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 451-466]
 • بیابانی، عباس بررسی خصوصیات فیزیولوژیک مؤثر بر بهبود عملکرد ارقام کلزا [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 53-73]
 • بیابانی، عباس اثر محلول‌پاشی نانو کلات‌های آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاه‌دانه [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 267-278]
 • بیابانی، عباس اثر حذف برگ بر ویژگی‌های کمّی و کیفی ارقام چغندرقند پاییزه در استان گلستان [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 141-151]
 • بیات ورکشی، مریم بررسی آماری روند بلند مدت سه متغیر عملکرد، تولید و سطح زیرکشت سالانه هفده محصول زراعی خراسان رضوی [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 403-416]
 • بیاتی، فاطمه بررسی تأثیر مقادیر و زمان های کابرد کود آهن نانو بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (.Brassica napus L ) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 805-812]
 • بیچرانلو، بهاره ارزیابی کارایی مصرف نور ذرت (Zea mays L.) و کدوی پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca) در نسبت‌های مختلف کشت مخلوط [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 167-180]
 • بیدرنامنی، فاطمه بررسی عملکرد و ارزش غذایی علوفه ماش (Vigna radiata L.) تحت تأثیر کود پتاسیم در شرایط خشکی [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 243-253]
 • بیرانوندی، مژگان پاسخ ذرت دانه‌ای رقم BC666 به تأمین عناصر غذایی از منابع آلی (کود دامی و ازتوباکتر) در شرایط آب و هوایی لرستان [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 259-267]
 • بیژن زاده، احسان اثر سطوح مختلف سدیم کلرید بر ویژگی های جوانه زنی 20 رقم گندم نان و ماکارونی [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 277-283]
 • بیژن زاده، احسان بررسی کنترل علف‌های هرز بر صفات بیوشیمیایی، محتوای نسبی آب برگ و عملکرد دانه در کشت مخلوط ارقام گندم [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 297-308]
 • بیژن زاده، احسان عملکرد و اجزای عملکرد تریتیکاله تحت تاثیر کاربرد برگی سیلیکون، کود نیتروژن و تنش آبی در مرحله‌ی زایشی [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 435-449]
 • بیک زاده، زهرا ارزیابی خصوصیات رویش و تولید ریشه ذخیره‌ای گیاه دارویی- صنعتی باریجه (Ferula gummosa Boiss.) تحت شرایط کشت در عرصه طبیعی و گلدان [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 184-192]
 • بیکی، اچ جی ارزیابی تاثیر علف‌کش‌های مختلف روی دو واریته خارلته (Cirsium arvense L.) [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 175-181]
 • بیگ بابایی، عادل تاثیر بیوچار بر حاصلخیزی خاک و کارایی مصرف آب در سیاه دانه (.Nigella sativa L) تحت شرایط تنش خشکی [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 39-52]
 • بیگلویی، محمدحسن ارزیابی مراحل فنولوژیک و عملکرد رقم‌های مختلف سویا تحت شرایط کم‌آبیاری [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 428-434]
 • بیگلویی، محمدحسن تأثیر کشت برنج (Oriza sativa L.) توأم با اردک بر عملکرد، بهره‌وری آب و کنترل علف‌های هرز در نظام‌های مختلف کشت [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 341-355]
 • بیگناه، ریحانه تأثیر کشت مخلوط بر عملکرد بیولوژیک، درصد نیتروژن و خصوصیات مورفولوژیک گشنیز (Coriandrum sativum L.) و شنبلیله(Trigonella foenum-graecum L) [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 369-377]
 • بیگناه، ریحانه بررسی تأثیر مدیریت‌های مختلف کودی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (L. Coriandrum sativum) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 574-581]
 • بیگناه، ریحانه بهینه‌سازی کاربرد کودهای نیتروژن، فسفر و دامی در زراعت گندم پاییزه (Triticum aestivum L.) با استفاده از روش سطح-پاسخ (RSM) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 823-839]
 • بی همتا، محمدرضا تجزیه پایداری عملکرد ژنوتیپ های جو لخت(Hordeum vulgar L.) در مناطق معتدل [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 23-30]
 • بی همتا، محمدرضا عمل ژن برای مقاومت به ویروس موزائیک معمولی لوبیا(BCMV) در لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 363-370]
 • بی همتا، محمدرضا تجزیه ژنتیکی اجزاء مقاومت در تعدادی از ارقام گندم هگزاپلوئید نسبت به نژادهای 134E134A+ و 174E174A + زنگ زرد [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 316-326]
 • بی همتا، محمدرضا بررسی سطوح تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول (PEG 6000) بر مؤلفه های جوانی‌زنی ‌بذر و ارتباط آن با شاخص‌های تحمل به خشکی در ارقام و لاین‌های امید ‌بخش گندم نان (Triticum aestivum L) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 582-596]
 • بی همتا، محمدرضا ارزیابی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های لوبیای سفید تحت شرایط تنش آبی [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 347-358]

پ

 • پاپ زن، عبدالحمید اثر کود‏های آلی و زیستی بر محتوای نیتروژن، فسفر و پتاسیم، رنگیزه‏ های فتوسنتزی و میزان ماده مؤثره گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea Purpurea L.) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 283-298]
 • پارسا، سهیل تغییرات فصلی دریافت و کارایی مصرف نور در [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 229-238]
 • پارسا، سهیل تأثیر سطوح مختلف حاصلخیزکننده‌های آلی و شیمیایی بر عملکرد، شاخص برداشت و درصد عصاره گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 823-837]
 • پارسا، سهیل تغییرات نسبت کربن به نیتروژن خاک و پاسخ رشدی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) در واکنش به سطوح مختلف کودهای دامی و شیمیایی [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 137-152]
 • پارسا، سهیل اثر حاصلخیزکننده‌های آلی و شیمیایی بر صفات مؤثر بر درصد جذب نور و عصاره‌ی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) در بیرجند [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 781-795]
 • پارسا، مهدی تاثیر کاربرد نیتروژن و علفکش 2,4-D+MCPA بر بانک بذر علف‌های هرز [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 239-248]
 • پارسا، مهدی اثر مقدار و زمان کاربرد نیتروژن و علفکش 2,4-D+MCPAبر توزیع مکانی بانک بذر علف هرز سلمه تره در مزرعه ذرت [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 31-40]
 • پارسا، مهدی اثرات تلقیح نژادهای بومی ریزوبیوم بر گره‌زایی ژنوتیپ‌های دسی و کابلی نخود (Cicer arietinum L.) تحت رژیم‌های مختلف رطوبتی در مرحله رشد رویشی [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 89-98]
 • پارسا، مهدی تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط گلخانه [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 157-166]
 • پارسا، مهدی ارزیابی کشت پاییزه ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرمادر شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 415-423]
 • پارسا، مهدی بررسی رفتارهای جوانه زنی و تاریخ کاشت مطلوب در کندل کما، آنغوزه و باریجه [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 521-530]
 • پارسا، مهدی تأثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و شاخص های رشد سه رقم نخود (Cicer arietinum L.) [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 310-321]
 • پارسا، مهدی بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما در شرایط کشت [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 322-330]
 • پارسا، مهدی ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد 43 لاین و اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) تحت شرایط آبیاری با آب شور [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 378-386]
 • پارسا، مهدی ارزیابی مدلی برای شبیه سازی رشد و نمو گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط تنش خشکی [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 387-402]
 • پارسا، مهدی اثر باقیمانده علف‌کش نیکوسولفورون در خاک بر رشد، گره‌زایی و تثبیت نیتروژن در نخود [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 287-297]
 • پارسا، مهدی اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی‌های رشدی و عملکرد ماشک‌گل خوشه‌ای [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 391-398]
 • پارسا، مهدی ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی اکوتیپ‌های بارهنگ سرنیزه‌ای (Plantago lanceolata L.) در شرایط کنترل‌شده [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 754-765]
 • پارسا، مهدی اثر کاربرد حاصلخیزکننده‌های خاک بر برخی ویژگی‌های رشدی و عملکرد سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 109-119]
 • پارسا، مهدی اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی‌های کیفی علوفه ماشک ‌گل‌خوشه‌ای (Vicia villosa Roth) در شرایط گلخانه [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 699-710]
 • پارسا، مهدی اثر همزیستی میکوریزای آرباسکولار و شبه‌میکوریزای داخلی بر عملکرد و جذب عناصر ماکرو و میکرو در ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 522-535]
 • پارسا، مهدی بررسی خصوصیات رشدی چند گونه شبدر (Trifolium spp.) تحت تأثیر تنش یخ‌زدگی در شرایط کنترل‌شده [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 1-15]
 • پارسا، مهدی تاثیر مقدار آب و کود پتاسیم بر عملکرد و کیفیت سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در شرایط آبیاری زیر سطحی [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 15-28]
 • پارسا مطلق، بهاره اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه چای ترش (L. Hibiscus sabdariffa) در شرایط آب‌و‌هوایی جیرفت [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 735-745]
 • پارسا مطلق، بهاره تأثیر منابع تغذیه‌ای و سطوح آب آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و میزان آنتوسیانین کاسبرگ گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در جیرفت [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 451-462]
 • پاسبان اسلام، بهمن واکنش شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد خشک سوخ به پیش تیمار و اندازه بذر ژنوتیپ‌های پیاز (Allium cepa L.) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 766-785]
 • پاسبان اسلام، بهمن بررسی اثر تاریخ کاشت در کاهش دوره رشد ارقام گلرنگ بهاره در اقلیم سرد و نیمه‌خشک تبریز [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 851-860]
 • پاسبان اسلام، بهمن تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ‌های مختلف کلزای پاییزه (Brassica napus L.) [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 914-924]
 • پاسبان اسلام، بهمن ارزیابی ویژگی‌های فیزیولوژیک و زراعی مرتبط با تحمل به خشکی درکلزای بهاره [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 393-404]
 • پاسبان اسلام، بهمن بررسی اثرات تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر رشد و پارامترهای فیزیولوژیک چهار رقم کلزای بهاره [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 807-819]
 • پاکمهر، آرش تأثیر پیشتیمار بذر با سالیسیلیکاسید بر برخی از ویژگیهای مورفوفیزیولوژیک و عملکرد [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 606-614]
 • پاک نژاد، فرزاد بررسی تأثیر تنش کم آبی و محلول پاشی متانول بر پارامترهای فلورسانس کلروفیل، محتوای آب نسبی سلول و محتوای کلروفیل برگ سویا(Glycine max L., var. L 17) [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 531-541]
 • پاک نژاد، فرزاد مقایسه عملکرد گیاهان علوفه‌ای جدید جنس براسیکا با شبدر برسیم در شرایط آب و هوایی ایلام [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 153-164]
 • پاک نژاد، فرزاد ارزیابی تأثیر تناوب و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد، اجزاء عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) و شاخص‌های کارآیی نیتروژن [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 553-569]
 • پاک نژاد، فرزاد شبیه‌سازی بهره‌وری آب در برنج تحت مدیریت کم‌آبیاری و نیتروژن با استفاده از مدل گیاهی CropSyst [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 711-722]
 • پاک نژاد، فرزاد ارزیابی کارایی فعالیت Sinorhizobium meliloti و خصوصیات کیفی یونجه تحت تأثیر کاربرد مولیبدن [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 536-545]
 • پاک نیا، رشید ارزیابی نشانگرهای مبتنی بر رتروترنسپوزون ها در شناسایی مکان های مرتبط با صفات مهم زراعی و مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.) تحت شرایط مزرعه ای [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 83-96]
 • پالتا، هایرو الگوهای زمانی و مکانی رشد ریشه ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط تنش غرقابی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 343-356]
 • پذیره، صفیه تحمل به یخ‌زدگی اکوتیپ‏های سیر (Allium sativum L.) تحت تاثیر تاریخ کاشت در شرایط کنترل‌شده [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 1-14]
 • پراور، عفت پهنه‌بندی اگرواکولوژیک کشور ایران برای تولید گیاهی [دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 189-202]
 • پرسا، حسن تحلیلی بر راهبردهای تحقیقات حبوبات در ایران: رهیافت‌هایی از اولین همایش ملی حبوبات [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 1-14]
 • پرسا، حسن تنوع ژنوتیپی صفات ریشه و اندام هوایی گیاهچه‌های [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 143-154]
 • پرسا، حسن بررسی خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط کشت پاییزه [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 183-192]
 • پرسا، حسن ارزیابی کشت پاییزه ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرمادر شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 415-423]
 • پرسا، حسن بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما در شرایط کشت [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 322-330]
 • پرسا، حسن مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهرهوری تشعشع در سیستمهای تک کشتی و چندکشتی کلزا(Zea mays L.) و ذرت (Phaseous vulgaris L.) لوبیا ،(Brassica napus L.) [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 256-269]
 • پرسا، حسن مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهره وری آب در سیستم های تک کشتی و چندکشتی کلزا (Brassica napus L.)، لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و ذرت (Zea mays L.) [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 153-163]
 • پرویز، لاله بررسی اثرات تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر رشد و پارامترهای فیزیولوژیک چهار رقم کلزای بهاره [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 807-819]
 • پرویزی، خسرو بررسی اثرات روش‌های کم آبیاری بر صفات کمی و کیفی سیب‌زمینی [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 637-650]
 • پزشکپور، پیام ارزیابی پاسخ ژنوتیپ‌های نخود کابلی (Cicer arietinum L.) به تاریخ کاشت [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 141-154]
 • پزشکپور، پیام تأثیر آرایش کاشت بر تولید محصول نخود فرنگی (Pissum sativum L.) در شرایط دیم استان لرستان [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 375-384]
 • پژگان، حسین بررسی توان رقابتی ژنوتیپ های مختلف لوبیا در برابر علف‌های هرز [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 491-501]
 • پسرکلی، محمد پاسخ‌های مورفو-فیزیولوژیکی و عملکردی ژنوتیپ‌های کینوا (Chenopodium quinoa Willd) به کاربرد کلات پتاس و روی تحت شرایط تنش خشکی [دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 243-264]
 • پسندی پور، امین بررسی اثر تراکم بر میزان فتوسنتز و شاخص‌های رشد اکوتیپ‌های حنا (Lowsonia inermis L.) [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 181-190]
 • پشت‌دار، عادل برآورد نیاز درجه- روز رشد مراحل فنولوژیک و رشد گل‌گاوزبان در تاریخ و تراکم‌های متفاوت [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 511-523]
 • پشت‌دار، عادل پاسخ مورفولوژیک، عملکرد دانه و اسانس سه بوم‌گونه‌ی رازیانه به زمان‌های مختلف کاشت [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 641-650]
 • پناهی، بهمن بررسی پاسخ فیزیولوژیک هیبریدهای ذرت دانه ای (Zea mays L.) نسبت به سطوح مختلف نیتروژن در استان کرمان [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 463-476]
 • پهلوانی، امیرحسین اثر عمق کاشت ودوره غرقاب بر جوانه زنی و سبز شدن علف هرز کاتوس(Cynanchum acutum) [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 15-24]
 • پهلوانی، امیرحسین بررسی رفتار جوانه زنی بذر علف هرز کاتوس [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 47-52]
 • پهلوانی، امیرحسین بررسی اثر خشک شدن و انجماد بر تولید مثل رویشی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 201-210]
 • پورآذر، رضا بررسی واکنش چند علف هرز باریک‌برگ مزارع گندم در شرایط مزرعه و [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 85-96]
 • پوراسماعیل، حسنعلی ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه ذرت 260 تحت تاثیر مدیریت تلفیقی کود و بقایای گیاهی [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 861-879]
 • پورامیر، فرزین بررسی اثر ترکیب های مختلف کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و نخود در کشت مخلوط سریهای افزایشی [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 393-402]
 • پورامیر، فرزین ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و نخود در کشت مخلوط سری‌های جایگزینی [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 747-757]
 • پورامیر، فرزین بررسی کنترل اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) در مزرعه سیب‌زمینی (Solanumtuberosum L. ) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 812-817]
 • پورامیر، فرزین مقایسه جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط و خالص دو گیاه لوبیا و ریحان بذری [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 54-63]
 • پورامیر، فرزین ارزیابی تحمل ارقام چغندر قند( Beta vulgaris L.) به دماهای انجماد تحت شرایط کنترل شده [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 53-61]
 • پورامیر، فرزین اثر تراکم کاشت بر میزان جذب و کارایی مصرف تشعشع ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) در شرایط کشت مستقیم [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 225-239]
 • پوربابایی، احمدعلی بررسی اثر القاکننده‌های تولید گره بر خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و خصوصیات گره‌زایی یونجه (Medicago sativa L.) در شرایط شوری [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 49-59]
 • پوربیگ، مریم بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های فالاریس (Phalaris spp.) مقاوم وحساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 594-605]
 • پوررضا، جعفر کمّی‌سازی نمو برگ در ارقام مختلف گندم: I- تولید و زوال برگ‌های ساقه اصلی در شرایط مزرعه [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 447-458]
 • پوررضا، جعفر کمّی‌سازی نمو برگ در ارقام مختلف گندم: طول عمر برگ [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 527-536]
 • پورطوسی، نرگس تاثیر کاربرد نیتروژن و علفکش 2,4-D+MCPA بر بانک بذر علف‌های هرز [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 239-248]
 • پورطوسی، نرگس اثر مقدار و زمان کاربرد نیتروژن و علفکش 2,4-D+MCPAبر توزیع مکانی بانک بذر علف هرز سلمه تره در مزرعه ذرت [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 31-40]
 • پورطوسی، نرگس تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذرهای خرفه ، سلمه و علف خرچنگ [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 255-262]
 • پورطوسی، نرگس تعیین سطوح آلودگی و توزیع مکانی تاجخروسخوابیده (Amaranthus blitoides)، سلمهتره (Chenopodium album) و تاجریزی سیاه (Solanum nigrum) در مزرعة ذرت [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 419-432]
 • پوری، کامبیز بررسی اثر فاصله‌ی بین و روی ردیف بر تجمع و توزیع ماده‌ی خشک گیاه باقلا [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • پوریوسف، مجید تأثیر کاربرد اپی‎براسینولید بر تخصیص مواد فتوسنتزی، مقاومت به خشکی و عملکرد دانه دو ژنوتیپ لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 169-184]
 • پوستینی، کاظم بررسی اثر القاکننده‌های تولید گره بر خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و خصوصیات گره‌زایی یونجه (Medicago sativa L.) در شرایط شوری [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 49-59]
 • پولاد ساز، نوشین تنوع ژنتیکی صفات در لاین های حاصل از توده های بومی بزرک [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 187-193]
 • پویانسب، خدیجه بررسی تغییرات زمانی و مکانی عملکرد گندم و لوبیا، مطالعه موردی: خراسان رضوی [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 263-282]
 • پیردشتی، همت اله ارزیابی کاربرد باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) و حل کننده فسفات (PSM) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (رقم N80) در سطوح مختلف نیتروژن و فسفر در شرایط گلخانه [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 681-689]
 • پیردشتی، همت اله اثر تراکم اردک بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک مرتبط با عملکرد شلتوک سه رقم برنج (Oryza sativa L.)در کشت ارگانیک برنج-اردک [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 648-657]
 • پیردشتی، همت اله تأثیر قارچ تریکودرما (Trichoderma harzianum) بر عملکرد دانه گندم (Triticum aestivum L.) در سطوح مختلف نیترات کادمیوم [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 454-462]
 • پیردشتی، همت اله تأثیر همزیستی قارچ Trichoderma atroviride بر ویژگی های رشد و عملکرد دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در خاک آلوده تیمار شده با نیترات مس [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 74-86]
 • پیرزاد، علیرضا اثر سالیسیلیک اسید بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس سیاهدانه L.) (Nigella sativa در شرایط تنش کم آبی [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 427-437]
 • پیرسته انوشه، هادی ارزیابی ویژگیهای آللوپاتیک چند گیاه دارویی بر برخی صفات جوانه زنی و رشد اولیه گیاه زراعی گندم و علفهرز یولاف وحشی [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 95-102]
 • پیرسته انوشه، هادی بهبود رشد و عملکرد گندم با استفاده از کلرمکوات کلراید، سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید در شرایط تنش رطوبتی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 124-135]
 • پیری، خسرو تأثیر نیتروژن و تراکم کاشت روی برخی ویژگی های رشد، عملکرد و میزان اسانس در نعناع فلفلی (L. Mentha piperita) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 824-836]
 • پیغمبرنژاد، سلیمان تأثیر تغذیه برگی اوره در مراحل مختلف نمو بر عملکرد دانه و درصد پروتئین دو رقم گندم دیم [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 207-213]

ت

 • تابعی، محمد تحمل به یخبندان ژنوتیپ‌های امید بخش گندم به روش یخبندان طوقه (Crown freezing) [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 155-168]
 • تاتاری، مریم اثر آبیاری تکمیلی بر رشد و عملکرد گندم دیم [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 448-455]
 • تاتاری، مریم اثر کاربرد خارجی گلایسین‌بتائین بر صفات فیزیولوژیکی، فنولوژیکی و عملکرد گوجه‌فرنگی (Solanum lycopersicum) در شرایط بدون تنش [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 683-696]
 • تاج بخش شیشوان، مهدی ارزیابی و مقایسه کارایی انرژی دو نظام کشت متداول و مکانیزه در مزارع سیب زمینی استان آذربایجان شرقی [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 284-297]
 • تاج بخش شیشوان، مهدی اثرات دگر آسیبی خردل سفید، بومادران زرد، مریم گلی، درمنه و برگ گردو بر لوبیا قرمز [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 39-49]
 • تاج بخش شیشوان، مهدی بررسی اثر تاریخ های برداشت بر صفات مرتبط با کیفیت بذور ژنوتیپ های گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) بهاره تحت شرایط ارومیه [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • تاج بخش شیشوان، مهدی بررسی روش های موثر در شکستن خواب بذرالبنج مشبک (Hyoscyamus reticulatus L.) [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 246-253]
 • تاج بخش شیشوان، مهدی واکنش شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد خشک سوخ به پیش تیمار و اندازه بذر ژنوتیپ‌های پیاز (Allium cepa L.) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 766-785]
 • تاج بخش شیشوان، مهدی بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و کیفیت علوفه تاج‌خروس زراعی (Amaranthus hypochondriacus L.) تحت اثر برخی پیش‌تیمارهای بذری [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 103-112]
 • تاج بخش شیشوان، مهدی ارزیابی عملکرد و کیفیت روغن دانه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت اثر محلول‌پاشی محرک‌های رشد و زمان برداشت [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 567-577]
 • تاج بخش شیشوان، مهدی ارزیابی اثر پرایمینگ و اندازه بذر بر عملکرد زیست‌توده، شاخص کارایی مصرف آب و برخی ویژگی‌های اکوفیزیولوژیک اکوتیپ‌های پیاز خوراکی (Allium cepa L.) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 15-29]
 • تاج بخش شیشوان، مهدی اثر محلول‌پاشی عصاره کودهای آلی بر خصوصیات زراعی و عملکرد کمی و کیفی شش اکوتیپ بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 153-165]
 • تاجیک قنبری، محمدعلی تأثیر قارچ تریکودرما (Trichoderma harzianum) بر عملکرد دانه گندم (Triticum aestivum L.) در سطوح مختلف نیترات کادمیوم [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 454-462]
 • تاجیک قنبری، محمدعلی تأثیر همزیستی قارچ Trichoderma atroviride بر ویژگی های رشد و عملکرد دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در خاک آلوده تیمار شده با نیترات مس [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 74-86]
 • تازیکه، نورالله اثر حذف برگ بر ویژگی‌های کمّی و کیفی ارقام چغندرقند پاییزه در استان گلستان [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 141-151]
 • تبرائی، محسن بررسی دانش کشاورزی زیره‏کاران شهرستان سبزوار و برخی عوامل مؤثر بر آن‏ [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 135-142]
 • تبریزی، لیلا کشت ارگانیک اسفرزه (Plantago ovata) و پسیلیوم (Plantago psyllium) در واکنش به تنش آبی [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 67-78]
 • تبریزی، لیلا ارزیابی درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی اسفرزه و پسیلیوم [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 143-150]
 • تبریزی، لیلا ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع گندم و چغندر قند استانهای مختلف کشور [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 105-130]
 • تبریزی، لیلا بررسی اثر وزن و دوره انبارداری بنه بر نحوه تخصیص مواد فتوسنتزی در [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 155-166]
 • تبریزی، لیلا ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی بذر دو توده زراعی و طبیعی آویشن خراسانی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 249-258]
 • تبریزی، لیلا ارزیابی اثر کودهای بیولوژیکی بر ویژگیهای رشد، عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 127-138]
 • تدین، علی عکس العمل اکوتیپ های مختلف اسپرس(L. Onobrychis viciifolia) به محلول پاشی نیتروژن ، آهن و روی در مناطق سردسیر استان چهارمحال و بختیاری [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 41-48]
 • تدین، محمودرضا واکنش عملکرد و اجزای عملکردگندم [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 259-270]
 • تدین، محمودرضا بررسی اثر حاصلخیزکننده‌های خاک بر شاخص‌های رشدی، صفات مورفوفیزیولوژیک و محتوای پتاسیم توتون رقم بارلی [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 279-291]
 • تدین، محمودرضا بررسی کارایی مصرف نور و شاخص‌های رشدی ژنوتیپ‌های لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط کم‌آبیاری [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 525-540]
 • تدین، محمودرضا اثر تنش کم‌آبیاری و محلول‌پاشی با اسید آسکوربیک و اسید جاسمونیک بر برخی از متابولیت‌های ثانویه، عملکرد دانه و روغن ژنوتیپ‌های گلرنگ [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 591-603]
 • ترابی، بنیامین تاثیر محلول‏پاشی کلسیم، پتاسیم و منگنز بر برخی شاخص‏های رشد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش شوری [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 445-453]
 • ترابی، بنیامین ارزیابی برهمکنش اسید سالیسیلیک و گرما بر برخی صفات فیزیولوژیک ذرت (Zea mays L.) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 718-726]
 • ترابی، بنیامین بررسی اثر تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد دانه ارقام گلرنگ در شرایط آب و هوایی رفسنجان [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 316-327]
 • ترابی، بنیامین تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و محلول‌پاشی چای‌کمپوست بر خصوصیات رشدی گیاه ذرت [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 185-199]
 • ترابی، بنیامین تأثیر تنش قلیائیت بر روی برخی از ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی دو رقم گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 460-469]
 • ترابی، بنیامین ارزیابی برخی از شاخص‌های رشد گلرنگ با استفاده از آنالیز رگرسیون [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 631-645]
 • ترابی، بنیامین مقایسه محلول‌پاشی نانوذرات سیلیس و روی با مصرف خاکی بر صفات زراعی و فیزیولوژیکی برنج (Oryza sativa L.) [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 503-515]
 • ترابی، سید حسین اثرات تداخلی علف‏های هرز همراه خربزه بر صفات کمی و کیفی آن در شرایط رقابت چند گونه‏ای با پوشش طبیعی [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 379-387]
 • ترابی، مسعود بررسی مصرف فسفر و محلول‌پاشی عناصر ریز‌مغذی بر عملکرد علوفه و بذر در دو اکوتیپ یونجه [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 61-70]
 • ترنر، نیل الگوهای زمانی و مکانی رشد ریشه ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط تنش غرقابی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 343-356]
 • تشکری فرد، الهه تأثیر همزیستی قارچ Trichoderma atroviride بر ویژگی های رشد و عملکرد دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در خاک آلوده تیمار شده با نیترات مس [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 74-86]
 • تقوی قاسمخیلی، فاطمه تأثیر قارچ تریکودرما (Trichoderma harzianum) بر عملکرد دانه گندم (Triticum aestivum L.) در سطوح مختلف نیترات کادمیوم [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 454-462]
 • تقوی قاسمخیلی، فاطمه تأثیر همزیستی قارچ Trichoderma atroviride بر ویژگی های رشد و عملکرد دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در خاک آلوده تیمار شده با نیترات مس [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 74-86]
 • تقی پور، زهرا تاثیر تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد دانه و صفات مورفوفیزیولوژیک اکوتیپ‌های Aegilops triuncialis [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 415-425]
 • تقی‌یاری، حمیدرضا بررسی اثر منابع سیلیسیمی در رشد و تولید غده‌های بذری سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در سه نوع بافت خاک [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 107-120]
 • تکاسی، سمیه مقایسه چند راهکار مدیریتی برای کنترل علف‌‌های‌هرز باغات پرتقال شمال ایران [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 49-58]
 • تکاسی، سمیه بررسی اثر دگرآسیبی بقایای ریشه چهار رقم نخود بر رشد رویشی ذرت و آفتابگردان در محیط کنترل شده [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 677-685]
 • تکاسی، سمیه بررسی پتانسیل آللوپاتیک عصاره آبی اندامهای هوایی یونجه بر جوانه زنی و رشدگیاهچه های چهار گونه علف هرز [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 60-69]
 • تندیسه بنا، سمیرا تأثیر شوری خاک، نوع و مقدار کود نیتروژن بر عملکرد و ویژگی‌های بیوشیمیایی شاخساره گیاه خردل (Brassica rapa L.) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 575-586]
 • تهامی زرندی، سید محمد کاظم اثر کودهای بیولوژیک و گیاهان پوششی زمستانه بر تولید اسانس و برخی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) در یک سیستم زراعی ارگانیک [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 751-763]
 • تهامی زرندی، سید محمد کاظم اثر کاربرد همزمان انواع کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 73-87]
 • تهامی زرندی، سید محمد کاظم بررسی کمیت و کیفیت تولید کدو پوستکاغذی (Cucurbita pepo L.) تحتتأثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه خلر (Lathyrus sativus) و شبدر ایرانی (Trifolium resopinatum)، تلقیح با ریزوباکتریهای تحریککنندهی رشد گیاه و کاربرد کودهای آلی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 337-356]
 • تهامی زرندی، سید محمد کاظم ارزیابی تاثیرکودهای آلی، بیولوژیکی و شیمیایی بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزاء عملکرد بذر گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 543-553]
 • تهرانی فر، علی اثر تاریخ کاشت بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و میزان اسانس بومادران هزار برگ (Achillea millefolium subsp. millefolium.) در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 447-453]
 • توانا، مریم ارزیابی پتانسیل استفاده از برخی ضایعات کشاورزی و جنگلی در تولید اسپاون قارچ دارویی Ganoderma lucidum [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 291-299]
 • توحیدی مقدم، حمیدرضا بررسی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک سورگوم علوفه‌ای (.Sorghum bicolor L) تحت تأثیر تنش کم‌آبی و کود سیلیس [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 113-126]
 • توسلی، ابوالفضل اثر کودهای دامی و شیمیایی بر عملکرد علوفه و دانه ارزن (Panicum miliaceum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) در کشت مخلوط [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 203-212]
 • توکلو، محمدرضا بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی و بقایای جو(Hordeum vulgare) بر جوانه‌زنی و مراحل رشد اولیه عدس زراعی ( Lens esculenta) [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 388-396]
 • توکلی، افشین تأثیر کاربرد اپی‎براسینولید بر تخصیص مواد فتوسنتزی، مقاومت به خشکی و عملکرد دانه دو ژنوتیپ لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 169-184]
 • توکلی، حسین تاثیر کم آبیاری و روش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف ذرت شیرین (Zea mays L. var Sccharata [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 171-178]
 • توکلی، حسین تأثیر تنش کمبود آب بر روابط آب، فتوسنتز و تجمع اسمولایتها در گیاه دارویی نوروزک (.Salvia leriifolia Benth) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 813-821]
 • توکلی، حسین مطالعه برخی شاخص‌های مورفو فیزیولوژیک گیاه دارویی نوروزک در شرایط تنش کمبود آب [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 298-307]
 • توکلی، علیرضا بررسی ضرایب همبستگی صفات، تجزیه علیت و شاخص‌های تحمل به خشکی در گندم [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 198-206]
 • توکلی، علیرضا اثر روش‌های مختلف آبیاری و شیوه‌های کاشت بر بهره‌وری آب و سلامت ارقام تجارتی سیب‌زمینی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 48-58]
 • توکلی، علیرضا بررسی ضرایب همبستگی، تجزیه علیت صفات و شاخص‌های تحمل به خشکی ارقام مختلف گندم تحت شرایط کم‌‌آبیاری در اصفهان [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 46-60]
 • توکلی کاخکی، حمیدرضا ارزیابی آزمونهای قدرت بذر جهت تعیین کیفیت بذر یونجه [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 25-34]
 • توکلی کاخکی، حمیدرضا اثر اندازه بذر بر شاخص‌های قدرت بذر در ارقام مختلف گندم [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 194-202]
 • توکلی کاخکی، حمیدرضا تجزیه و تحلیل سطح پاسخ جوانه زنی ارقام یونجه در شرایط توام شوری کلرید سدیم و درجه حرارت [دوره 1، شماره 2، 1382]

ث

 • ثابت تیموری، مژگان بررسی اثر رژیم‌های مختلف آبیاری و میزان کاشت بذر بر عملکرد، [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 77-84]
 • ثابت تیموری، مژگان تأثیر فواصل آبیاری و نوع کود بر عملکرد کمی سه گیاه دارویی: اسطوخودوس (Lavandula angustifolia)، رزماری (Rosemarinus officinalis) و زوفا [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 78-87]
 • ثابت تیموری، مژگان تأثیر فواصل آبیاری، نوع کود و مرحله برداشت بر درصد و عملکرد اسانس سه گیاه دارویی: اسطوخودوس (Lavandula angustifolia)، رزماری (Rosemarinus officinalis) و زوفا (Hyssopus officinalis) در شرایط مشهد [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 485-494]
 • ثابتی، پیمان ارزیابی کارایی علف‌کش کلتودیم در مقایسه با سایر باریک‌برگ‌کش‌ها برای کنترل علف‌های‌‌‌هرز باریک‌‌برگ سویا (.L Glycin max) [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 307-315]
 • ثانی، محمدمهدی غیر پویا سازی سرب و روی در ضایعات معدن به وسیله زئولیت و سوپر فسفات تریپل و تأثیر آن بر رشد گندم [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 956-964]
 • ثقه الاسلامی، محمد جواد اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر میزان قندهای محلول، درجه لوله شدن و میزان آب نسبی برگ برخی ژنوتیپ های ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 219-232]
 • ثقه الاسلامی، محمد جواد اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و گل همیشه بهار (Calendula officinalis) [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 263-270]
 • ثقه الاسلامی، محمد جواد مطالعه اثر تراکم گیاهی و زمان محلول پاشی اوره بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص برداشت سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 42-48]
 • ثقه الاسلامی، محمد جواد اثر شوری بر جوانه‌زنی سه گونه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.)، کاسنی (Cichorium intybus L.) و کنگر فرنگی (Cynara scolymus L.) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 818-823]
 • ثقه الاسلامی، محمد جواد بررسی اثر شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه چهار گونه گیاه دارویی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 53-64]
 • ثقه الاسلامی، محمد جواد تاثیر مقادیر کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم برنج [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 146-152]
 • ثقه الاسلامی، محمد جواد بررسی اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه (Protulaca oleracea L.) [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 113-123]
 • ثقه الاسلامی، محمد جواد تأثیر کود سبز و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 317-332]
 • ثقه الاسلامی، محمد جواد تأثیر مدیریت کود بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک و جذب عناصر نیتروژن و فسفر توسط خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 187-205]
 • ثقه الاسلامی، محمد جواد ارزیابی عملکرد زیست‌توده و شاخص‌های کارایی نیتروژن و فسفر خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و زیستی [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 309-322]
 • ثقه الاسلامی، محمد جواد تأثیر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 17-32]
 • ثقه الاسلامی، محمد جواد ارزیابی تحمل به تنش خشکی در برخی ژنوتیپ‌های کنجد (Sesamum indicum L.)بر اساس شاخص‌های تحمل به تنش [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 413-433]
 • ثقه الاسلامی، محمد جواد اثر آبیاری و مدیریت تغذیه بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا در شرایط بیرجند [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 65-80]
 • ثنایی نژاد، سید حسین بررسی و مقایسه شاخص های مختلف گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+ برای مطالعات پوشش گیاهی دشت نیشابور، خراسان رضوی [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 128-137]
 • ثنایی نژاد، سید حسین ارزیابی تغییرات مکانی و تخمین کربن آلی خاک در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از توابع انتقالی و امکان سنجی آن با داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: منطقه نیشابور) [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 294-300]
 • ثنایی نژاد، سید حسین بررسی قابلیت تصاویر ماهواره لندست ETM+ در مطالعات شوری خاک [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 348-355]
 • ثنایی نژاد، سید حسین بررسی روش های مختلف طبقه بندی در مطالعات شوری خاک با استفاده از سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 11-18]
 • ثنایی نژاد، سید حسین تخمین شاخص سطح برگ با استفاده از داده‌های ماهواره ای IRS در منطقه نیشابور [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 577-582]

ج

 • جابرالانصار، زهرا بررسی اثرات بستر کشت بر ویژگی‏های رویشی و عملکرد دو گونه مرزه سهندی (Satureja sahendica) و سنبله‌‏ای (S. spicigera) تحت شرایط دیم [دوره 19، شماره 4، 1400، صفحه 407-419]
 • جافرنوده، صفورا روند توسعه سطح برگ، تجمع ماده خشک و پرشدن دانه باقلا (Vicia faba L.) تحت تأثیر تاریخ کاشت و اندازه بذر [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 901-913]
 • جامی الاحمدی، مجید بررسی ویژگی‌های جوانه زنی بذر گیاه جارو ((Kochia scoparia در واکنش به سطوح مختلف شوری در محیط کنترل شده [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 151-159]
 • جامی الاحمدی، مجید ارزیابی رشد و عملکرد ارقام گلرنگ در تاریخ‌های مختلف کاشت [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 245-254]
 • جامی الاحمدی، مجید بررسی اثر تراکم پنبه (Gossypium hirsutum) و سلمه تره (Chenopodium album) بر برخی ویژگی های رشدی پنبه در منطقه بیرجند [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 147-156]
 • جامی الاحمدی، مجید عکس العمل ارقام گلرنگ بهاره به فواصل مختلف آبیاری در شرایط بیرجند [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 315-323]
 • جامی الاحمدی، مجید اثر کم آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی دانه تولیدی در ارقام گلرنگ بهاره [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 375-383]
 • جامی الاحمدی، مجید اثر استعمال خارجی گلایسین بتائین بر تخفیف اثرات تنش خشکی در مرحلۀ جوانه زنی و رشد اولیۀ گیاهچۀ ذرت (Zea mays L.) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 837-844]
 • جامی الاحمدی، مجید تأثیر کاربرد خارجی گلایسین بتائین در افزایش تحمل به سرما در گیاهچه های ذرت ( L. mays Zea) [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 939-945]
 • جامی الاحمدی، مجید تأثیر تنش شوری کلرید سدیم با سه روش آزمایشگاهی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 19-27]
 • جامی الاحمدی، مجید تأثیر مدیریت تلفیقی (مکانیکی + شیمیایی) بر تراکم و وزن خشک علف های هرز، همراه با معرفی علف‌کش جدید انووک در مزارع پنبه بیرجند [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 176-181]
 • جامی الاحمدی، مجید عکس العمل ژنوتیپ های گلرنگ بهاره به سایه اندازی طبق و برگ های مجاور آن در شرایط بیرجند [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 265-272]
 • جامی الاحمدی، مجید تغییرات شاخص کلروفیل(SPAD)، محتوای نسبی آب، نشت الکترولیت و عملکرد دانه در سه ژنوتیپ گلرنگ بهاره تحت تأثیر قطع آبیاری [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 525-534]
 • جامی الاحمدی، مجید اثر زمان و مقادیر مختلف کاربرد برگی فسفر بر باروری و تعداد دانه در سنبلچههای گندم [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 598-605]
 • جامی الاحمدی، مجید به تراکم و تاریخ کاشت در (Lathyrus sativus L.) واکنش برخی خصوصیات کیفی خلّر [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 678-684]
 • جامی الاحمدی، مجید تأثیر سطوح مختلف حاصلخیزکننده‌های آلی و شیمیایی بر عملکرد، شاخص برداشت و درصد عصاره گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 823-837]
 • جامی الاحمدی، مجید تغییرات نسبت کربن به نیتروژن خاک و پاسخ رشدی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) در واکنش به سطوح مختلف کودهای دامی و شیمیایی [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 137-152]
 • جامی الاحمدی، مجید تأثیر انواع شخم و گیاهان پوششی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 217-228]
 • جامی الاحمدی، مجید اثر حاصلخیزکننده‌های آلی و شیمیایی بر صفات مؤثر بر درصد جذب نور و عصاره‌ی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) در بیرجند [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 781-795]
 • جامی الاحمدی، مجید بررسی کارآمدی مصرف نیتروژن گیاه در تناوب‌های مختلف زراعی [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 401-415]
 • جامی الاحمدی، مجید بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکردی گیاه کینوا تحت تأثیر سطوح مختلف آبیاری و تراکم بوته [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 29-46]
 • جامی معینی، متین ارتباط خصوصیات مورفولوژیک ریشه با کارآیی مصرف نیتروژن در شش رقم سیب‌زمینی [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 444-454]
 • جانعلی زاده قزوینی، مریم ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی اکوتیپ‌های بارهنگ سرنیزه‌ای (Plantago lanceolata L.) در شرایط کنترل‌شده [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 754-765]
 • جانعلی زاده قزوینی، مریم اثر تنش یخ‌زدگی بر درصد نشت‌الکترولیت‌ها و بقاء گیاهچه‌های خاکشیر (Descurainia sophia L.) [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 369-379]
 • جبّاری، حمید رضا ارزیابی پاسخ ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L.) به دو فصل کاشت پاییزه و بهاره [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • جباری اورنج، محمد تاثیر کم آبیاری، تاریخ کاشت و کودهای زیستی بر صفات اگرومورفولوژیک، غلظت نیتروژن و کربن برگ و عملکرد دانه کینوا در شرایط اردبیل [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 75-89]
 • جدی، لیلا بهینه سازی عوامل مؤثر در انتقال ژن به وسیله آگروباکتریوم تومه فشینس به گوجه فرنگی [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 368-374]
 • جعفربیگی، شیدا تأثیر مدیریت بستر کاشت و میزان کاشت بذر بر کنترل علف‌های هرز، رشد و عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 797-806]
 • جعفر پور، رقیه اثرات دگر آسیبی خردل سفید، بومادران زرد، مریم گلی، درمنه و برگ گردو بر لوبیا قرمز [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 39-49]
 • جعفرزاده، جعفر مطالعه اثرات عوامل اقلیمی بر روی عملکرد دانه گندم دیم رقم سرداری در منطقه مراغه [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 1-11]
 • جعفرزاده، جعفر تعیین محتوی کلروفیل و وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ‌های گندم (Triticum aestivum L.) دیم با استفاده از کلروفیل‌متر (SPAD) [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 221-240]
 • جعفرزاده، جعفر پاسخ ژنوتیپ‌های گندم نان زمستانه (Triticum aestivum L.) دیم به کود نیتروژنی در شرایط آبیاری تکمیلی [دوره 19، شماره 4، 1400، صفحه 391-406]
 • جعفرزاده، لیلا بررسی تاثیر تسریع کننده ها بر بنیه بذر و خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی سیاه دانه [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 299-310]
 • جعفرزاده رزمی، محمدرضا بررسی صفات زراعی و پارامترهای فلورسانس کلروفیل ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) در شرایط آبیاری غرقاب و زیرسطحی [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 647-659]
 • جعفرزاده زغال چالی، حسین اثر تلقیح با باکتری های حل کننده های فسفات و سطوح فسفر معدنی بر خصوصیات رشد و عملکرد دانه در ارقام سویا (Glycine max) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 693-703]
 • جعفرنژاد، احمد عکس العمل ارقام بهاره گندم به تاریخ های متفاوت کاشت پاییزه در نیشابور [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 983-994]
 • جعفرنژاد، احمد تأثیر سطوح مختلف پتانسیل آب بر مراحل جوانه زنی و گیاهچه ای چهار رقم کلزا [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 852-861]
 • جعفرنیا، بهمن تأثیر تراکم بوته و کودهای نیتروژن و بیولوژیک بر عملکرد کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در دو منطقه مشهد و تربت جام [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 278-286]
 • جعفری، احمد اثرمقادیر و روش های قراردهی کود پتاسه در سامانه های مختلف خاک ورزی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 357-366]
 • جعفری، احمدرضا تأثیر فواصل کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو لاین امید بخش لوبیا سفیددر شرایط حضور و عدم حضور علف‌های هرز [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 34-41]
 • جعفری، لیلا بررسی عملکرد گیاه داروئی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط با نخود (Cicer arietinum L.) و لوبیا (L. Phaseoluse vulgaris) [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 1-8]
 • جعفری، لیلا بررسی اثر مدیریت های مختلف کودی بر تولید گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) در شرایط مشهد [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 27-33]
 • جعفری، لیلا بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران: 1- پیش‌‎بینی وضعیت اگروکلیماتیک آینده [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 651-664]
 • جعفریان، طیبه ارزیابی تأثیر پیش‌تیمار بذر با پراکسید هیدروژن بر خصوصیات آناتومیکی و فیزیولوژیکی گندم در شرایط دیم [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 627-638]
 • جعفریانی، مصطفی بررسی اثرات رقابتی سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor L. Moench) بر تولید بذر و زیست‌تودة تاج خروس (Amaranthus retroflexus) [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 163-172]
 • جلال کمالی، محمدرضا مطالعه خصوصیات خاک، عملکرد و اجزای عملکرد جو (Hordeum vulgare L.) تحت تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی و میزان بقایای گیاهی [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 541-556]
 • جلال کمالی، محمدرضا تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ارقام گندم تحت تنش رطوبت در مراحل قبل و بعد از گرده افشانی در شرایط مزرعه ای [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • جلال کمالی، محمدرضا تاثیر کاهش دمای کانوپی و مقدار نسبی آب برگ بر عملکرد ژنوتیپهای تریتیکاله هگزاپلوئید تحت شرایط محدودیت رطوبتی [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • جلالی، امیرهوشنگ تأثیر تیمارهای مختلف دمای انبار بر ویژگی‌های زراعی و عملکرد دو رقم سیب زمینی [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 392-402]
 • جلالی، امیرهوشنگ محلول‌پاشی کود پتاسیم به‌منظور کاهش اثرات شوری آب آبیاری در سیب‌زمینی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 204-215]
 • جلالی، امیرهوشنگ استفاده از "حافظه تنش" برای بهبود تحمل تنش خشکی در سیب‌زمینی [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 61-71]
 • جلالی، امیرهوشنگ تأثیر مقدار و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد و مقدار نیترات غده سیب‌زمینی رقم مارفونا [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 137-146]
 • جلالی، سامی تاثیر تاریخ کاشت بر ریخت‌شناسی گلچه و عملکرد ارقام برنج در خوزستان [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 517-526]
 • جلالی، محمد اثر کنترل علف‌های‌هرز بر رشد و عملکرد محصول در کشت مخلوط افزایشی کینوا (Chenopodium quinoa Willd) و سیب‌زمینی (Solanum tubersum L.) [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 451-464]
 • جلالی هنرمند، سعید ارزیابی تغییرات تنوع زیستی محصولات زراعی استان کرمانشاه طی سال‌های 1381 تا 1390 [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 340-348]
 • جلالی هنرمند، سعید اثر محلول‌‌پاشی با دود-آب و سطوح نیتروژن بر ویژگی‌های بوم‌شناختی فیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 459-475]
 • جلالی هنرمند، سعید مطالعه واکنش برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک برگ ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) به سطوح مختلف آب و نیتروژن [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 583-597]
 • جلالی هنرمند، سعید بررسی همبستگی و تجزیه علیت عملکرد ذرت دانه‌ای و صفات وابسته به آن در شرایط متفاوت دسترسی به آب و نیتروژن [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 275-289]
 • جلالی هنرمند، سعید اثر محلول‌پاشی برخی ترکیبات شیمیایی بر تبادلات گازی، روابط آب و خصوصیات فتوسنتزی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در رژیم‌های آبیاری مختلف [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 477-489]
 • جلالی هنرمند، سعید اثر باکتری‌های تقویت‌کننده رشد گیاه بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات کیفی ارقام سویا (Glycine max L.) در شرایط مختلف رطوبتی [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 537-550]
 • جلیلیان، اشکان تأثیر کاربرد کود نیتروژن بر توان رقابت یولاف وحشی (.Avena ludoviciana L) با گندم پاییزه (.Triticum asetivum L) تحت شرایط آب و هوایی کرمانشاه [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 649-662]
 • جلیلیان، جلال واکنش شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد خشک سوخ به پیش تیمار و اندازه بذر ژنوتیپ‌های پیاز (Allium cepa L.) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 766-785]
 • جلینی، محمد تاثیر کم آبیاری و روش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف ذرت شیرین (Zea mays L. var Sccharata [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 171-178]
 • جمالی، صابر بررسی اثر آبیاری تلفیقی با آب شور بر عملکرد و خواص مورفولوژیکی گیاه کینوا [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 49-59]
 • جمشیدی، پریسا بررسی محلول پاشی کود روی و کلسیم بر عملکرد و صفات فیزیولوژیکی گلرنگ تحت تنش سرب [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 368-379]
 • جمشیدی، خلیل تاثیر کشت مخلوط افزایشی ذرت (Zea Mays L.) و لوبیا ( Phaseolus vulgaris L.) بر عملکرد، اجزای عملکرد و کنترل علف های هرز در شرایط اقلیمی زنجان [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • جمشیدی زیناب، احد ارزیابی تحمل به خشکی چهار رقم کلزا (.Brassica napus L) براساس خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 583-597]
 • جم نژاد، منوچهر ارزیابی اثر تداخلی جو ناخواسته روی شاخص‌های رشد چند رقم گندم [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 75-81]
 • جنگجو، محمد تاثیر تلقیح قارچ میکوریزا بر استقرار اولیه و خصوصیات مورفولوژیک گیاه دارویی آویشن باغی در شرایط عرصه طبیعی [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 666-676]
 • جهان، محسن ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع گندم و چغندر قند استانهای مختلف کشور [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 105-130]
 • جهان، محسن رشد، فتوسنتز و عملکرد ذرت در پاسخ به تلقیح با قارچ میکوریزا و باکتری‌های آزادزی تثبیت کنندة نیتروژن در نظام‌های زراعی رایج و اکولوژیک [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 53-68]
 • جهان، محسن اثر سطوح مختلف کود دامی و استفاده از قیم بر تولید ارگانیک [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 281-290]
 • جهان، محسن بررسی اثرات کاربرد کودهای آلی مختلف و محلول پاشی عصارة‌ آنها بر تولید و ماندگاری گوجه‌فرنگی در انبار در نظام‌های کشاورزی اکولوژیک [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 111-116]
 • جهان، محسن اثرات زمان استفاده از کود دامی و کاربرد انواع کودهای زیستی بر ویژگی‌های کمی و کیفی کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L.) [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 726-737]
 • جهان، محسن کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط تأخیری و کشت متوالی گندم زمستانه و ذرت [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 878-890]
 • جهان، محسن کارآیی جذب و مصرف نور کنجد تحت تأثیر کودهای بیولوژیک در یک نظام زراعی کم‌نهاده [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 435-447]
 • جهان، محسن ارزیابی برخی خصوصیات جوانه‌زنی و سبز شدن بذور رازیانه (Mill. Foeniculum vulgare) تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیک و آلی در مزرعه [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 649-658]
 • جهان، محسن اثر کودهای بیولوژیک و گیاهان پوششی زمستانه بر تولید اسانس و برخی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) در یک سیستم زراعی ارگانیک [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 751-763]
 • جهان، محسن اثر کاربرد همزمان انواع کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 73-87]
 • جهان، محسن بررسی کمیت و کیفیت تولید کدو پوستکاغذی (Cucurbita pepo L.) تحتتأثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه خلر (Lathyrus sativus) و شبدر ایرانی (Trifolium resopinatum)، تلقیح با ریزوباکتریهای تحریککنندهی رشد گیاه و کاربرد کودهای آلی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 337-356]
 • جهان، محسن بررسی اثرات گیاهان پوششی زمستانه و ریزوباکترهای تحریک‌کننده‌ی رشد بر جنبه‌هایی از حاصلخیزی خاک و عملکرد محصول در یک سیستم ارگانیک تولید ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 562-572]
 • جهان، محسن مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • جهان، محسن تأثیر کشت مخلوط بر عملکرد بیولوژیک، درصد نیتروژن و خصوصیات مورفولوژیک گشنیز (Coriandrum sativum L.) و شنبلیله(Trigonella foenum-graecum L) [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 369-377]
 • جهان، محسن ارزیابی تاثیرکودهای آلی، بیولوژیکی و شیمیایی بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزاء عملکرد بذر گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 543-553]
 • جهان، محسن بررسی تأثیر مدیریت‌های مختلف کودی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (L. Coriandrum sativum) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 574-581]
 • جهان، محسن بررسی اثر کاربرد جداگانه و تلفیقی کودهای آلی و زیستی روی برخی ویژگی های کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون(Pimpinella anisum L.) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 62-70]
 • جهان، محسن اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی‌های رشدی و عملکرد ماشک‌گل خوشه‌ای [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 391-398]
 • جهان، محسن شناسایی و کمی‌سازی اثرات علت و معلولی در رابطه‌ی همزیستی قارچ میکوریز آربوسکولار و ذرت با استفاده از رهیافت مدل‌سازی معادلات ساختاری [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 420-433]
 • جهان، محسن برآورد محصول ذرت (Zea mays L.) و نیتروژن خاک از طریق اندازه‌گیری هدایت الکتریکی خاک تحت تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و بیولوژیک [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 786-796]
 • جهان، محسن بهینه‌سازی کاربرد کودهای نیتروژن، فسفر و دامی در زراعت گندم پاییزه (Triticum aestivum L.) با استفاده از روش سطح-پاسخ (RSM) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 823-839]
 • جهان، محسن اثر کاربرد حاصلخیزکننده‌های خاک بر برخی ویژگی‌های رشدی و عملکرد سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 109-119]
 • جهان، محسن اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی‌های کیفی علوفه ماشک ‌گل‌خوشه‌ای (Vicia villosa Roth) در شرایط گلخانه [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 699-710]
 • جهان، محسن بررسی اثر مقادیر مختلف سوپرجاذب رطوبت و اسید‌هیومیک در شرایط کم‌آبیاری بر برخی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی ذرت (Zea mays L.) به روش سطح پاسخ [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 746-764]
 • جهان، محسن جذب و کارآیی مصرف نور در گیاه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L.) تحت تأثیر منابع مختلف کودهای آلی، زیستی، شیمیایی و کشت مخلوط با شنبلیله [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 136-149]
 • جهان، محسن اثر تیمارهای مختلف کشت مخلوط درهم و ردیفی بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و لوبیا [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 588-602]
 • جهان، محسن اثر ترکیب‌های مختلف کاشت و کود زیستی بر کارآیی مصرف آب و نیتروژن در کشت مخلوط ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) و لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna unguiculata L.) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 691-708]
 • جهان، محسن اثر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی وسمه (Indigofera tinctoria L.) در سطوح مختلف آبیاری در منطقه بم [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 49-65]
 • جهان، محسن تأثیر بقایای گیاهان در دو نوع بافت خاک بر ویژگی‌های خاک و عملکرد ذرت دانه‌ای رقم NS640 در نظام کشاورزی کم شخم [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 67-81]
 • جهان، محسن فراتحلیل اثر کاربرد سوپرجاذب رطوبت بر عملکرد گیاهان زراعی در ایران [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 207-220]
 • جهان، محسن بررسی اعتبار و امکان استفاده از داده‌های شبکه‌بندی‌شده AgMERRA برای مطالعات اقلیمی-کشاورزی در استان خراسان شمالی [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 201-217]
 • جهان، محسن پاسخ مراحل فنولوژیک لاین‌های امیدبخش کینوا به دما و فتوپریود [دوره 19، شماره 3، 1400، صفحه 261-273]
 • جهان، محسن اثر مقدار کاربرد نیتروژن و بهره‌وری آن بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سیب‌زمینی در شرایط قوچان [دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 143-157]
 • جهان، محسن اثر مدیریت نظام زراعی بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص تنوع علف‌های هرز در تولید سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 179-196]
 • جهان، محسن بهینه‌سازی میزان کاربرد آب آبیاری، پلیمر سوپرجاذب رطوبت و کود دامی با استفاده از روش سطح-پاسخ (RSM): مطالعه روی کنجد (Sesamum indicum L.) در یک نظام زراعی اکولوژیک [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 255-274]
 • جهان، محسن تأثیر رقم و تاریخ کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند پاییزه در منطقه خراسان بزرگ [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 381-400]
 • جهان، محسن شبیه‌سازی نمو فنولوژیک کینوا بر اساس داده‌های مزرعه‌ای [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 47-60]
 • جهان، محسن بررسی تغییرات در روند طولانی‌مدت تولید گندم و عوامل مؤثر بر آن در استان خراسان شمالی: عملکرد گندم آبی [دوره 21، شماره 3، 1402، صفحه 265-284]
 • جهان، محسن بهینه‌سازی مصرف کودهای نیتروژن، فسفر و دامی در تولید ذرت علوفه‌ای با استفاده از روش سطح- پاسخ [دوره 21، شماره 4، 1402، صفحه 485-500]
 • جهانبخش، وحید بررسی اثر مرحله رشد گیاه و طول دوره شبنم بر میزان بیماری زایی قارچ Alternaria alternata بعنوان عامل کنترل بیولوژیک پیچک صحرایی [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 12-18]
 • جهانبین، غلامحسین بررسی تنوع ژنتیکی توده‌های هندوانه بومی ایران [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 334-346]
 • جهان تیغی، حسین ارزیابی اثر تنش خشکی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خصوصیات کیفی دانه گیاه دارویی سیاهدانه [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 640-647]
 • جهانسوز، محمد رضا تاثیر کم آبیاری، تاریخ کاشت و کودهای زیستی بر صفات اگرومورفولوژیک، غلظت نیتروژن و کربن برگ و عملکرد دانه کینوا در شرایط اردبیل [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 75-89]
 • جهانی کندری، مریم نشت الکترولیتها به عنوان شاخصی از [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 167-176]
 • جهانی کندری، مریم بررسی ترکیب های مختلف کشت مخلوط زیره سبز (Cuminum cyminum) و عدس (Lens culinaris) در سیستم های کشاورزی کم نهاده [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 67-78]
 • جهانی کندری، مریم بررسی اثرات تاریخ کشت، زمان و روش‌های کنترل علف‌های هرز بر تراکم و زیست توده علفهای هرز در زیره سبز [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 120-127]
 • جهانی کندری، مریم مطالعه تنوع زیستی گیاهان صنعتی ایران [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 301-309]
 • جهانی کندری، مریم بررسی تنوع گونه‌ای علف‌های هرز در مزارع گندم شرق مشهد [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 468-475]
 • جهانی کندری، مریم بررسی عملکرد گیاه داروئی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط با نخود (Cicer arietinum L.) و لوبیا (L. Phaseoluse vulgaris) [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 1-8]
 • جوادزاده، رقیه بررسی اثرات تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر رشد و پارامترهای فیزیولوژیک چهار رقم کلزای بهاره [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 807-819]
 • جوادی، حامد بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد، اجزای عملکردو درصد پروتئین چهار رقم سورگوم دانه‌ای [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 233-244]
 • جوادی، حامد اثر تراکم کاشت بر شاخص‌های رشدی چهار رقم سورگوم دانه‌ای [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 253-266]
 • جوادی، حامد تأثیر تراکم بوته بر صفات زراعی، میزان کلروفیل و درصد انتقال مجدد ساقه در چهار رقم سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor (L). Moench [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 271-280]
 • جوادی، حامد اثر تاریخ کاشت و مقادیر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه Nigella sativa L.) ) [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 59-66]
 • جوادی، حامد بررسی اثر مقادیر و شیوه‌های توزیع کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی سورگوم علوفه‌ای اسپیدفید [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 384-392]
 • جوادی، حامد بررسی اثر شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه چهار گونه گیاه دارویی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 53-64]
 • جوادی، حامد بررسی اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه (Protulaca oleracea L.) [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 113-123]
 • جوادی، حامد تأثیر کود سبز و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 317-332]
 • جوادی، حامد تأثیر مدیریت کود بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک و جذب عناصر نیتروژن و فسفر توسط خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 187-205]
 • جوادی، حامد ارزیابی عملکرد زیست‌توده و شاخص‌های کارایی نیتروژن و فسفر خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و زیستی [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 309-322]
 • جوادی، حامد تأثیر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 17-32]
 • جوادی، حامد تأثیر دور آبیاری، اسید هیومیک و محلول‌پاشی متانول بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه کاسنی (Cichorium intybus L.) [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 33-47]
 • جوادی، مریم بهینه‌سازی میزان کاربرد آب آبیاری، پلیمر سوپرجاذب رطوبت و کود دامی با استفاده از روش سطح-پاسخ (RSM): مطالعه روی کنجد (Sesamum indicum L.) در یک نظام زراعی اکولوژیک [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 255-274]
 • جوادیان، سیدابوالفضل واکنش اکوتیپ های کوشیا (Kochia scoparia) به تاریخ کاشت در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • جوادی هدایت آباد، فاطمه واکنش عملکرد اکوتیپ‌های سیاهدانه (Nigella sativa L.) به زمان های کاشت در شرایط مشهد [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 632-640]
 • جوانشیر، عزیز مقایسه آیش فصلی و سالانه با مقادیر مختلف کاه و کلش از طریق شبیه سازی موازنه آب خاک در آذربایجان شرقی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 291-300]
 • جوانشیر، عزیز کنترل علف هرز گل جالیز در مزرعه گوجه‌فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill) [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 476-483]
 • جوانمرد، عبدالله ارزیابی صفات کمی و کیفی نعناع‌فلفلی (Mentha piperita L.) در چین‌های اول و دوم تحت تأثیر کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی، نانو و مایکوریزا [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 327-345]
 • جواهری، سعید بررسی اثرات زمان، میزان و روش مصرف کود روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد و مقدار جذب روی در دو رقم سیب زمینی [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • جودی، مهدی شبیه‌سازی اثرات تغییر اقلیم بر رشد و عملکرد ذرت (Zea mays) تحت شرایط کم‌آبیاری در دشت مغان [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 141-155]
 • جویبان، زین العابدین بررسی تأثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد ماده خشک و برخی صفات فیزیولوژیک ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.) [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 403-414]
 • جیریایی، مجید ارزیابی تغییرات مورفوفیزیولوژیکی ارقام گندم در شرایط کاربرد مایکوریزا و آزوسپیریلوم [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 841-851]

چ

 • چائی چی، محمد رضا مقایسه عملکرد و برخی خصوصیات کمی و کیفی زیست‌توده رازیانه تحت تأثیر سیستم‌های مختلف کودی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 369-377]
 • چائی چی، محمد رضا مصرف خاکی نانوکایتوزان بر خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی گیاه خارمریم (Silybum marianum) تحت تنش شوری [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 477-491]
 • چائی چی، محمد رضا تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ارقام گندم تحت تنش رطوبت در مراحل قبل و بعد از گرده افشانی در شرایط مزرعه ای [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • چراتی، علی بررسی اثرات کودهای زیستی حاوی باکتری‌های تثبیت‌کننده غیرهمزیست نیتروژن و حل‌کننده فسفات بر روی صفات کمی و کیفی گندم (Triticum aestivum) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 700-714]
 • چشمی، مصطفی بررسی عملکرد و کارآیی نیتروژن و فسفر در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزای پاییزه [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 559-574]
 • چعب، عبدالنور تأثیر نیتروژن و نسبت اختلاط بر عملکرد دانه و برخی ویژگی‌های مورفولوژیک ذرت و آفتابگردان در کشت مخلوط در شمال خوزستان [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 708-716]
 • چعب، عبدالنور بررسی شاخص‌های رشد و تخمین آستانه خسارت اقتصادی دانه کلزا (Brassica napus L.) در پاسخ به تراکم‌های متفاوت کلزا و خردل وحشی (L. Sinapis arvensis) [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 1-11]
 • چعب، عبدالنور ارزیابی تأثیر تنش کمبود اکسیژن بر مؤلفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه 5 رقم گندم [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 631-638]
 • چقازردی، حمیدرضا ارزیابی اثر گوگرد و کود دامی بر خصوصیات رشد گیاه ذرت (سینگل‌کراس 704) و اسیدیته خاک [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 162-170]
 • چقامیرزا، شهرام ارزیابی ارقام و توده‌های بومی نخود (Cicer arietinum L.) بر اساس صفات آگرو-فیزیولوژیک در شرایط دیم [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • چقامیرزا، کیانوش ارزیابی ارقام و توده‌های بومی نخود (Cicer arietinum L.) بر اساس صفات آگرو-فیزیولوژیک در شرایط دیم [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • چمنی اصغری، تکتم اثر نیتروژن بر رقابت یولاف وحشی (Avena fatua) با گندم (Triticum aestivum) در مرحله رشد رویشی [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 131-138]
 • چهارلنگ بدیل، فاطمه کاهش اثرات تنش شوری از طریق کاربرد خارجی سالیسیلیک‌اسید بر نیشکر (Saccharum officinarum L.) [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 449-459]
 • چوگان، رجب بررسی سطوح تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول (PEG 6000) بر مؤلفه های جوانی‌زنی ‌بذر و ارتباط آن با شاخص‌های تحمل به خشکی در ارقام و لاین‌های امید ‌بخش گندم نان (Triticum aestivum L) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 582-596]
 • چوگان، رجب ارزیابی روابط هورمون‌های اکسین و سیتوکینین بر عملکرد و اجزای عملکرد دانۀ ذرت در شرایط تنش خشکی [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 266-278]
 • چیت بند، علی اصغر استفاده از منحنیهای هماثر در بررسی اثر افزایشی، همافزایی و همکاهی اختلاط [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 125-132]
 • چیت بند، علی اصغر ارزیابی تحمل ارقام گندم و جو به کاربرد علفکش متری بیوزین [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 152-161]

ح

 • حاتم زاده، حسین تعیین صفات موثر بر عملکرد دانه کلزا تحت شرایط دیم معتدل سرد [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 248-257]
 • حاتمی ملکی، حمید تنوع ژنتیکی توتون‌های شرقی با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 100-106]
 • حاج محمدنیا قالی باف، کمال بررسی امکان استفاده از شاخص نشت الکترولیت‌ها برای ارزیابی تحمل به سرما در ارقام چغندرقند [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 465-472]
 • حاج محمدنیا قالی باف، کمال بررسی اثر دگرآسیبی بقایای ریشه چهار رقم نخود بر رشد رویشی ذرت و آفتابگردان در محیط کنترل شده [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 677-685]
 • حاج محمدنیا قالی باف، کمال بررسی پراکنش و تنوع گونه ای علف های هرز پنبه در شهرستان اسفراین [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 53-63]
 • حاج محمدنیا قالی باف، کمال تأثیر تنش های خشکی و شوری بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه کالارگراس (Leptochloa fusca L. kunth) تحت شرایط کنترل شده [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 179-188]
 • حاج محمدنیا قالی باف، کمال جذب و کارآیی مصرف نور در گیاه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L.) تحت تأثیر منابع مختلف کودهای آلی، زیستی، شیمیایی و کشت مخلوط با شنبلیله [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 136-149]
 • حاج محمدنیا قالی باف، کمال تأثیر سیستم‌های مختلف خاک‎ورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر حفاظت آب خاک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 71-83]
 • حاج محمدنیا قالی باف، کمال تأثیر تاریخ‎های مختلف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط کم‎آبیاری در مشهد [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 213-224]
 • حاجیان شهری، محمد شبیه‌سازی رقابت علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) بر رشد و عملکرد گندم پاییزه (Triticum aestivum). 1- تشریح و ارزیابی مدل [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 218-231]
 • حاجی بابائی، مریم اثرات تنش خشکی بر مراحل رویشی و زایشی در هیبریدهای جدید ذرت دو منظوره [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 292-303]
 • حاجی پور، معصومه بررسی روند بهبود عملکرد دانه‌ی جو دیم در طی نیم قرن اخیر در استان گلستان [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 765-774]
 • حاجی شعبانی، هانیه شبیه‌سازی اثرات تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد نخود دیم (Cicer arientinum L.) توسط مدل CROPGRO-CHICKPEA [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 197-212]
 • حاجی نیا، سمیه ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ارزن معمولی و سویا در کشت مخلوط تحت شرایط تنش کم‌آبی در منطقه همدان [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 761-779]
 • حافظیان، سید حسن بررسی اثر نسبت های مختلف فاضلاب تصفیه شده شهری بر برخی خصوصیات کیفی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 211-220]
 • حبیبی، سمانه تأثیر قارچ میکوریزا (Glomus spp.) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticumaestivum) تحت تأثیر کیفیت آب [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 471-484]
 • حجازی، اسداله بررسی اثر تراکمهای مختلف کشت مخلوط زیره سبز و نخود با تاکید بر کنترل علفهای هرز [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 83-94]
 • حجازی، اسداله بررسی اثر زمان کاشت بر برهم‌کنش آللوپاتی گندم (Triticum aestivum L.) و برخی از گونه‌های علف‌های‌هرز با استفاده از روش هم‌ارز کده آگار [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 158-166]
 • حجّت، سعید تنوع ژنوتیپی صفات ریشه و اندام هوایی گیاهچه‌های [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 143-154]
 • حداد، رحیم واکنش ضد اکسندگی متفاوت چهار ژنوتیپ جو (Hordeum vulgare L.) به کمبود آب [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 141-151]
 • حسام عارفی، ایمان ارزیابی نوسان برخی مولفه‌های تولیدی گیاه به گیاه در گیاهان دارویی [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 368-378]
 • حسام عارفی، ایمان ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاه دانه(Nigella sativa L.)در تراکمهای مختلف بوته در شرایط کم آبیاری [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 382-391]
 • حسامی، عین اله تأثیر بقایای گیاهان در دو نوع بافت خاک بر ویژگی‌های خاک و عملکرد ذرت دانه‌ای رقم NS640 در نظام کشاورزی کم شخم [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 67-81]
 • حسن بیگی، روح الله اثر تنش یخ‌زدگی بر درصد نشت‌الکترولیت‌ها و بقاء گیاهچه‌های خاکشیر (Descurainia sophia L.) [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 369-379]
 • حسن پناه، داود ارزیابی پایداری ژنتیکی برخی از صفات زراعی هیبریدهای سیب‌زمینی تحت شرایط آب و هوایی مختلف [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 241-253]
 • حسن پناه، داود تاثیر کم‌آبیاری بر درصد ماده خشک غده، عملکرد و کارآیی مصرف آب و برخی از ارقام سیب‌زمینی [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 1-13]
 • حسن زاده، عبداله ارزیابی و مقایسه کارایی انرژی دو نظام کشت متداول و مکانیزه در مزارع سیب زمینی استان آذربایجان شرقی [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 284-297]
 • حسن زاده اول، فاطمه اثر تراکم بر خصوصیات زراعی و عملکرد مرزه Satureja hortensis L.)) و شبدر ایرانی Trifolium resupinatum L.)) در کشت مخلوط [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 920-929]
 • حسن زاده اول، فاطمه اثر تراکم بر شاخص‌های فیزیولوژیک رشد مرزه (Satureja hortensis L.) و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) در کشت مخلوط [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 75-83]
 • حسن زاده اول، فاطمه بررسی اثر غلظت محلول غذایی، زمان و دفعات مناسب برگپاشی بر رشد برگ و بنه‌های دختری زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 193-202]
 • حسن فرد، علیرضا ضرایب همبستگی و تجزیه به عامل‌های صفات مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی مؤثر بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) تیپ دسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسنلو، طاهره ارزیابی تحمل به خشکی چهار رقم کلزا (.Brassica napus L) براساس خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 583-597]
 • حسن نتاج، اسماعیل بررسی تنوع ژنتیکی ذخائر توارثی برنج ایران بر اساس صفات مورفولوژیک‌‌‌ [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 235-244]
 • حسنوند، حدیث برآورد نیاز درجه- روز رشد مراحل فنولوژیک و رشد گل‌گاوزبان در تاریخ و تراکم‌های متفاوت [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 511-523]
 • حسنوندی، محمد سعید تجزیه و تحلیل شاخص‏های رشد دو رقم گیاه عدس با استفاده از مدلسازی رگرسیونی [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 484-490]
 • حسیبی، پیمان اثر تنش شوری بر رشد، فتوسنتز، تبادلات گازی و فلئورسانس کلروفیل در ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L.) در مرحله گیاهچه ای تحت شرایط کنترل شده [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 621-631]
 • حسیبی، پیمان ارزیابی اثر تنش شوری بر فلئورسانس کلروفیل دو رقم چغندرقند (Beta vulgaris L.) در کاربرد برگی سالیسیلات [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 349-357]
 • حسیبی، پیمان بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر برخی خصوصیات فتوسنتزی ارقام کلزا (Brassica napus L.) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 144-153]
 • حسیبی، پیمان اثر تنش خشکی بر خصوصیات فلورسانس کلروفیل و عملکرد علوفه دو رقم ارزن علوفه‌ای (Pennisetum americanum var. nutrifeed and Punicum sp var. pishahang) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 333-344]
 • حسیبی، پیمان اثر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دانه روغنی کاملینا (Camelina sativa) در تاریخ‌های مختلف کاشت [دوره 19، شماره 4، 1400، صفحه 311-325]
 • حسیبی، سیما تأثیر سیلیکون روی برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor L.) تحت تنش شوری [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 503-513]
 • حسین پناهی، فرزاد اثرات تلقیح نژادهای بومی ریزوبیوم بر گره‌زایی ژنوتیپ‌های دسی و کابلی نخود (Cicer arietinum L.) تحت رژیم‌های مختلف رطوبتی در مرحله رشد رویشی [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 89-98]
 • حسین پناهی، فرزاد بررسی کنترل اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) در مزرعه سیب‌زمینی (Solanumtuberosum L. ) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 812-817]
 • حسین پناهی، فرزاد ارزیابی میزان تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت ها [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 23-30]
 • حسین پناهی، فرزاد مقایسة کارآمدی تولید گندم و جو به لحاظ مصرف انرژی و بهره وری آن در استان سیستان و بلوچستان [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 327-336]
 • حسین پناهی، فرزاد ارزیابی برخی شاخص های رشدی گونه های علف هرز در تراکم های مختلف مزرعه ذرت ( Zea mays L.) [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 118-126]
 • حسین پناهی، فرزاد ارزیابی مدلی برای شبیه سازی رشد و نمو گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط تنش خشکی [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 387-402]
 • حسین پناهی، فرزاد اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر تجمع برخی اسمولیت‌های سازگار و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در گیاه کینوا [دوره 19، شماره 3، 1400، صفحه 275-285]
 • حسین پناهی، فرزاد بررسی اثر کود نیتروژنه و سطوح آبیاری بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گندم تحت آبیاری قطره‌ای [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 45-63]
 • حسین زاده، سعید رضا اثر محلول‌پاشی متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در شرایط دیم [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 629-640]
 • حسین زاده، عبدالهادی ارزیابی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های لوبیای سفید تحت شرایط تنش آبی [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 347-358]
 • حسینی، آزاده بررسی دوره بحرانی کنترل علف هرز در گیاه دارویی زیره سبز Cuminum cyminum)). [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 23-34]
 • حسینی، آزاده اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر درصد و [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 69-76]
 • حسینی، آزاده بررسی اثرات تاریخ کشت، زمان و روش‌های کنترل علف‌های هرز بر تراکم و زیست توده علفهای هرز در زیره سبز [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 120-127]
 • حسینی، حسین اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه‌زنی ژنوتیپ‌های عدس [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 69-80]
 • حسینی، حسین اثر تنش خشکی و شوری بر جوانه زنی اسفرزه (Plantago ovata) [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 15-22]
 • حسینی، حسین اثر پیش تیمار بذر بر جوانه زنی ژنوتیپ‌های‌ عدس (Lens culinaris Medik.) [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 35-48]
 • حسینی، حسین اثر آماده سازی اسمزی بذر بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 37-46]
 • حسینی، رقیه سادات اثر کود نیتروژن بر شاخص های کارایی مصرف نیتروژن در ارقام گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 300-306]
 • حسینی، رقیه سادات اثر تراکم بوته بر ضریب خاموشی و کارایی استفاده از تابش در ژنوتیپ های جدید و قدیم گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • حسینی، رقیه سادات اثر کود نیتروژن بر ضریب خاموشی و کارایی استفاده از تشعشع در ارقام گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 44-52]
 • حسینی، سید احمد بررسی کنترل اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) در مزرعه سیب‌زمینی (Solanumtuberosum L. ) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 812-817]
 • حسینی، سید حسین اثرات تنش خشکی روی برخی خصوصیات مورفولوژیک تعدادی از ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط گلخانه [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 277-290]
 • حسینی، سید محمد باقر اثر سطوح نیترات آمونیوم بر مخلوط جو (Hordeum vulgare L.) و ماشک گل‌خوشه‌ای (Vicia Villosa) در شرایط رقابت علف هرز [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 481-500]
 • حسینی، سید محمد باقر اثرات نانو سیلیس و سالیسیلیک اسید بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد در کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و ماش سبز (.Vigna radiata L) در شرایط تنش خشکی [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 91-112]
 • حسینی، سید محمد طاهر تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر جذب عناصر پر مصرف، کم مصرف و درصد اسانس در گیاه داروئی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 179-190]
 • حسینی، سیده زهرا همبستگی ژنوتیپی و تجزیه مسیر صفات مرتبط با عملکرد دانه و عملکرد روغن کلزا در شرایط تنش کم‌آبی و بدون تنش [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 646-664]
 • حسینی، فؤاد ارزیابی تأثیر تنش کمبود اکسیژن بر مؤلفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه 5 رقم گندم [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 631-638]
 • حسینی، محسن اثرات الگوی کاشت وتراکم بر روی شاخص های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای (ea mays)در شرایط رقابت با علف هرزتاج خروس (Amaranthus retroflexus) [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 243-252]
 • حسینی، محمد اثر نوسانات درازمدت درجه حرارت و بارندگی بر عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 79-88]
 • حسینی، مصطفی ارزیابی کارایی علفکش‌های مختلف در کنترل علف‌های هرز سیر (Allium Sativum) [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 463-473]
 • حسینی بجد، محمد سعید اثر کم آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی دانه تولیدی در ارقام گلرنگ بهاره [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 375-383]
 • حسینی بجد، محمد سعید تغییرات شاخص کلروفیل(SPAD)، محتوای نسبی آب، نشت الکترولیت و عملکرد دانه در سه ژنوتیپ گلرنگ بهاره تحت تأثیر قطع آبیاری [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 525-534]
 • حسینی چالتشری، مریم اثر پرایمینگ و پوشش‌دار کردن بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج [دوره 19، شماره 3، 1400، صفحه 287-298]
 • حشمت پور، علی بررسی صفات زراعی و پارامترهای فلورسانس کلروفیل ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) در شرایط آبیاری غرقاب و زیرسطحی [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 647-659]
 • حشمتی، سیاوش بررسی تاثیر تسریع کننده ها بر بنیه بذر و خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی سیاه دانه [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 299-310]
 • حشمتی، سیاوش بررسی اثر حاصلخیزکننده‌های مختلف فسفر بر خصوصیات فیزیولوژیکی رنگدانه‏‌های فتوسنتزی و قندهای محلول در گلرنگ تحت شرایط کمبود آب [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 304-317]
 • حشمتی رفسنجانی، محمد اثر پیش‌تیمار با اسید سالیسیلیک بر شاخص‌های رشد و جذب عناصر غذایی گیاهچه کنجد در شرایط تنش شوری [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 735-746]
 • حضرتی، اقلیما بررسی خصوصیات رشدی چند گونه شبدر (Trifolium spp.) تحت تأثیر تنش یخ‌زدگی در شرایط کنترل‌شده [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 1-15]
 • حق نیا، غلامحسین مطالعه توان همزیستی و حل فسفات باکتریهای Rhizobium leguminosarum bv. viciae [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 43-54]
 • حق نیا، غلامحسین تلقیح گیاه یونجه با جدایه‌های بومی سینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم به شوری و خشکی در شرایط تنش آبی در گلخانه [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 183-194]
 • حق نیا، غلامحسین ارزیابی مقاومت به شوری و خشکی جدایه‌‌های بومی Sinorhizobium meliloti استان کرمان [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 1-10]
 • حق نیا، غلامحسین تأثیر مایه تلقیحی حاوی باکتری تیو باسیلوس و قارچ آسپرژیلوس بر رشد گیاه ذرت [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 82-89]
 • حکم علی پور، سعید اثر تلقیح بذر با باکتری های افزاینده رشد گیاه (PGPR) و سطوح مختلف کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیک جو (Hordeum vulgare L.) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 822-833]
 • حمزه ئی، جواد اثر پرایمینگ بذر و کنترل علف های هرز بر عملکرد، اجزای عملکرد و [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 19-29]
 • حمزه ئی، جواد تاثیر تنش شوری و محلول پاشی متیل جاسمونات بر سرعت فتوسنتز، هدایت روزنه‌ای، کارائی مصرف آب و عملکرد بابونه آلمانی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 328-334]
 • حمزه ئی، جواد اثر آبیاری و نیتروژن بر پارامترهای زراعی، عملکرد، کیفیت دانه و کارایی زراعی نیتروژن در آفتابگردان [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 686-698]
 • حمزه ئی، جواد تأثیر دور آبیاری، مالچ پلاستیک سیاه و کودهای زیستی بر ویژگی های کمی و کیفی کدوی تخمه کاغذی [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 399-412]
 • حمزه ئی، جواد اثر مدیریت تلفیقی خاک‌ورزی حفاظتی و گیاه پوششی خلر (Lathyrus Sativus) بر عملکرد کدو (Cucurbita pepo L.) و برخی شاخص‌های کیفیت خاک [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 421-434]
 • حمزه ئی، جواد اثر نظام‌های خاک‌ورزی و گیاه پوششی کلزا بر خصوصیات کیفی خاک، عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 599-614]
 • حمیدی، آیدین بررسی ارزش زراعی و مصرف (VCU) شش رقم خارجی پنبه در استان خراسان جنوبی [دوره 21، شماره 4، 1402، صفحه 435-457]
 • حمیدی، حسن ارزیابی عملکرد و شاخص های رشد سیب زمینی تحت سطوح مختلف تنش کم آبی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 283-295]
 • حمیدی، حسن اثر فاصله و وزن غده‌چه بر عملکرد و اجزای عملکرد غده‌های بذری سیب زمینی (Solanum tuberesom L.) رقم ساوالان [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 165-172]
 • حمیدی، حسن ارزیابی صفات کمّی و کیفی 18‌کلون سیب‌زمینی [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 318-328]
 • حمیدی، حسن انتخاب ژنوتیپ‌های مناسب کشت زمستانه (انتظاری) چغندرقند (Beta vulgaris L.) در منطقه تربت‌جام [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 335-348]
 • حیدری، سعید بررسی تأثیر جهت خطوط کشت، کود زیستی نیتروکسین و مواد سوپرجاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد ماشک برگ پهن [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 639-648]
 • حیدری، سمیه مدل‌سازی کینتیکی فرایند کاهندگی غیر‌فتوشیمیایی فتوسنتز در پاسخ به تغییر شرایط نوری در گیاه آرابیدوپسیس از دیدگاه زیست‌شناسی سیستمی [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 329-342]
 • حیدری، غلامرضا اثرات تنش سرما در مرحله جوانه‌زنی و گیاهچه‌ای بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و برخی صفات فیزیولوژیکی در نخود (Cicer arietinum) [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 514-524]
 • حیدری، غلامرضا تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر جذب عناصر پر مصرف، کم مصرف و درصد اسانس در گیاه داروئی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 179-190]
 • حیدری، مجید ارزیابی تحمل ارقام گندم و جو به کاربرد علفکش متری بیوزین [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 152-161]
 • حیدری، محمود اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor) تحت تنش خشکی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 374-381]
 • حیدری، مصطفی اثر کودهای دامی و شیمیایی بر عملکرد علوفه و دانه ارزن (Panicum miliaceum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) در کشت مخلوط [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 203-212]
 • حیدری، مصطفی اثر بقایای کود شیمیایی، دامی و کمپوست بر عملکرد، اجزای عملکرد، برخی خصوصیات فیزیولوژیک و میزان اسانس بابونه تحت شرایط تنش خشکی [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 668-676]
 • حیدری، مصطفی ارزیابی اثر تنش خشکی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خصوصیات کیفی دانه گیاه دارویی سیاهدانه [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 640-647]
 • حیدری، مصطفی پاسخ‌های فیزیولوژیک گیاه سویا (DPX) به پیش‌تیمار بذر و محلول‌پاشی عصاره جلبک و کیفیت اولیه بذر [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 105-119]
 • حیدری، مصطفی اثر تیمار بذر و محلول‌پاشی با اسید الاژیک بر ویژگی‌های فیزیولوژیک گیاه سویا در شرایط تسریع پیری [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 305-317]
 • حیدری پور، رضا اثرات سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، کنجد و چغندرقند در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 24-33]
 • حیدری سلطان آبادی، محسن بررسی مصرف فسفر و محلول‌پاشی عناصر ریز‌مغذی بر عملکرد علوفه و بذر در دو اکوتیپ یونجه [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 61-70]
 • حیدری شریف آباد، حسین تاثیر تقسیط نیتروژن و تراکم‌های مختلف بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو ژنوتیپ برنج (Oryza sativa L.) [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 631-645]
 • حیدری شریف آباد، حسین ارزیابی صفات مورفولوژی و عملکرد گیاه دارویی مرزه بختیاری تحت تاثیر تراکم و کودهای آلی در شرایط دیم [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 357-371]

خ

 • خادم پیر، محمد بررسی روابط آلومتریک بین سطح‌برگ و تعدادی از صفات رویشی در ذرت رقم سینگلکراس 704 [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 354-368]
 • خاکی نجف آبادی، اسدالله اثر ترکیب‌های مختلف کاشت و کود زیستی بر کارآیی مصرف آب و نیتروژن در کشت مخلوط ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) و لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna unguiculata L.) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 691-708]
 • خالص رو، شیوا تأثیر مقدار کود نیتروژن برعملکرد کمی و کیفی علوفه ذرت، ارزن مرواریدی و سورگوم در نظام کشت دوگانه [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 930-938]
 • خانعلیزادگان، علیرضا اثر تاریخ کاشت برتجمع ماده خشک، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های مختلف کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) [دوره 19، شماره 4، 1400، صفحه 377-390]
 • خانی، رضا تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ‌های مختلف کلزای پاییزه (Brassica napus L.) [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 914-924]
 • خانی، کیانوش اثر باکتری‌های تقویت‌کننده رشد گیاه بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات کیفی ارقام سویا (Glycine max L.) در شرایط مختلف رطوبتی [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 537-550]
 • خانی نژاد، سعید ارزیابی نوسان برخی مولفه‌های تولیدی گیاه به گیاه در گیاهان دارویی [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 368-378]
 • خانی نژاد، سعید بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر خصوصیات و عملکرد علوفهای کوشیا (Kochia scoparia) در آبیاری با دو سطح شوری [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 275-284]
 • خانی نژاد، سعید اثر سطوح مختلف کود اوره و سوپر فسفات تریپل بر خصوصیات فیزیولوژیکی کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط تنش شوری [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 196-206]
 • خانی نژاد، سعید تأثیر سه گونه قارچ‌ میکوریز بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو رقم سیب‌زمینی تحت تنش خشکی در شرایط کنترل شده [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 558-574]
 • خانی نژاد، سعید حداکثر کارایی فتوسیستمII به‌عنوان شاخصی از خسارت یخ‌زدگی در اکوتیپ‌های چاودار (Secale montanum) چندساله [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 1-14]
 • خاوازی، کاظم ارزیابی خصوصیات ریشه و عملکرد دانه ارقام گندم تحت تأثیر باکتری‌های حل‌کننده فسفات و قارچ میکوریزا در شرایط دیم [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 83-98]
 • خاوری، میثم تأثیر منابع مختلف کودی و تراکم کاشت بر صفات مورفولوژیک و محتوی رنگدانه‌های فتوسنتزی اسفرزه (Plantago ovata Forsk) [دوره 19، شماره 4، 1400، صفحه 327-341]
 • خاوری خراسانی، سعید بررسی شاخص‌های تحمل به خشکی در هیبریدهای جدید ذرت دانه ای ( Zea maize L.) [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 103-113]
 • خاوری خراسانی، سعید بررسی اثر تراکم بوته و روش کاشت بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت ارقام ذرت شیرین (Zea mays L. var. Saccharata) در شرایط شور [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 454-462]
 • خاوری خراسانی، سعید تاثیر کم آبیاری و روش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف ذرت شیرین (Zea mays L. var Sccharata [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 171-178]
 • خاوری خراسانی، سعید بررسی تاریخ کاشت، تراکم بوته و روش برداشت بر رشد و عملکرد ذرت سالادی رقم دانه طلایی (.L Var SC403su Zea mays) [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 526-534]
 • خاوری نژاد، رمضانعلی بررسی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ‌های متحمل و حساس به تنش خشکی در شرایط کنترل شده در گیاه نخود ( (Cicer arietinum L. [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 522-531]
 • خدابین، قربان تأثیر قطع آبیاری و محلول‌پاشی روی و منگنز بر عملکرد و صفات اکوفیزیولوژیک کلزا (Brassica napus L.) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 85-100]
 • خدارحم پور، زهرا بررسی اثر تاریخ کاشت و مصرف کود نیتروژن بر رشد، عملکرد و ترکیبات تشکیل‌دهنده اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare) در شرایط شوشتر [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 811-822]
 • خداشناس، علیرضا مطالعه تنوع زیستی محصولات باغی، سبزی و صیفی ایران [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 79-88]
 • خداشناس، علیرضا تأثیر تنوع گیاهی بر تنوع و فراوانی بندپایان در مزارع گندم [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 622-635]
 • خدایی جوقان، آیدین اثر کمپوست کود دامی ترکیب شده با زئولیت و تلقیح مایکوریزا بر رشد و عملکرد تریتیکاله (X Tritico-secale Wittmack) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 111-123]
 • خدایی جوقان، آیدین مطالعه واکنش صفات فیزیولوژیک و عملکرد گندم به کاربرد تلفیقی کود شیمیایی نیتروژن با کمپوست بقایای نیشکر در شرایط تنش گرمایی [دوره 21، شماره 3، 1402، صفحه 363-383]
 • خراسانی، رضا بررسی دو نوع کود آلی همراه با عناصر بر و روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و غلظت عناصر غذایی در دانه ارزن معمولی [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 70-77]
 • خراسانی، رضا بررسی اثر غلظت محلول غذایی، زمان و دفعات مناسب برگپاشی بر رشد برگ و بنه‌های دختری زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 193-202]
 • خراسانی، رضا تأثیر کاربرد همزمان کودهای آلی و سولفات پتاسیم بر عملکرد و خصوصیات گل و کلاله زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 319-333]
 • خراسانی، زینب ارزیابی کاشت پائیزه اکوتیپ های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 43-52]
 • خراسانی، زینب واکنش اکوتیپ‌های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) به تنش خشکی در مرحله جوانه‌زنی تحت شرایط دمای پایین [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 1-10]
 • خراسانی، علی مطالعه خصوصیات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم سوپر اکسید دسموتاز دو رقم حساس و متحمل به شوری گندم در مراحل مختلف رشد در اثر آبیاری با آب شور [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 190-201]
 • خرقانی، فریبا بررسی جمعیت های علف های هرز موجود در تیمارهای مختلف تناوب زراعی و آیش [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • خرقانی، فریبا تاثیر سه سیستم تناوب بر روی تنوع و پراکنش بانک بذر جوامع علفهای هرز [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • خرم دل، سرور اثر کاربرد کودهای بیولوژیک بر شاخص‌های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 285-294]
 • خرم دل، سرور اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 758-766]
 • خرم دل، سرور مستندسازی مدیریت زراعی مزارع با استفاده از سیستم های GIS و ArcView (نمونه کاربردی، مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 909-919]
 • خرم دل، سرور ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه و ذرت [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 327-334]
 • خرم دل، سرور بررسی تأثیر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی سیاهدانه [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 709-725]
 • خرم دل، سرور ارزیابی کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 533-542]
 • خرم دل، سرور بررسی تأثیر فاصله آبیاری و ترکیب های کشت مخلوط مرزنجوش (Origanum vulgare) و زعفران (Crocus sativus) بر خنک شدن بنه ها بمنظور کاهش اثرات نامطلوب تغییر اقلیم [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • خرم دل، سرور بررسی تأثیر مقادیر آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد چهار اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 239-247]
 • خرم دل، سرور تأثیر همزیستی با گونه‌های قارچ میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری در شرایط مشهد [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 448-460]
 • خرم دل، سرور تأثیر نانواکسید روی و تلقیح بذر با باکتری‌های افزاینده رشد بر عملکرد، اجزای عملکرد و پر شدن دانه سویا(Glycine max L.) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 738-753]
 • خرم دل، سرور اثر محلول پاشی با غلظت های سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر خصوصیات رشدی و عملکرد مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 73-85]
 • خرم دل، سرور بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه علف‌قناری (Phalaris canariensis L.) در پاسخ به سطوح مختلف آبیاری، کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقی [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 526-538]
 • خرم دل، سرور اثر کود نانو کلات روی و تلقیح با قارچ مایکوریزا بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 168-184]
 • خرم دل، سرور بررسی وضعیت جذب و استفاده نور در کشت خالص و مخلوط سه گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)، همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) و گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 323-340]
 • خرم دل، سرور بهینه‌سازی تراکم بوته و نیتروژن در زراعت ذرت (Zea mays L.) با استفاده از طرح مرکب مرکزی [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 798-810]
 • خرم دل، سرور اثر روش کاشت پشته مرتفع و نیتروژن بر شاخص‌های کارایی نیتروژن و عملکرد گندم [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 243-261]
 • خرم دل، سرور مطالعه اثرات زیست‌محیطی محصولات عمده زراعی استان خراسان رضوی با استفاده از ارزیابی چرخه حیات [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 665-681]
 • خرم دل، سرور اثر کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی کنجد با استفاده از طرح مرکب مرکزی [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 427-439]
 • خرم دل، سرور اثر نسبت‌های کشت مخلوط افزایشی سیاه‌دانه (L. Nigella sativa) و شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد آن‌ها [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 31-47]
 • خرم دل، سرور اثر نسبت‌های مختلف کشت مخلوط جایگزینی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و موسیر (Allium altissimum Regel.) بر خصوصیات زراعی و نسبت برابری زمین [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 181-196]
 • خرم دل، سرور ارزیابی تأثیر ترکیب‌های مختلف کشت مخلوط آفتابگردان (Helianthus annus L.)، لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) و کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 251-266]
 • خرم دل، سرور اثر کشت مخلوط سه تیپ رشدی لوبیا در سری‌های جایگزینی بر شاخص‌های رشدی آن‌ها [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 385-399]
 • خرم دل، سرور بهینه‌سازی سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد، کارایی مصرف آب و کارایی مصرف نیتروژن در گیاه کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) با استفاده از مدل‌سازی سطح- پاسخ [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 185-199]
 • خرم دل، سرور مقایسه اثرات زیست‌محیطی نظام‌های رایج و کم‌نهاده زعفران در استان خراسان رضوی با استفاده از ارزیابی چرخه حیات LCA [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 29-44]
 • خرم دل، سرور تجزیه و تحلیل اگرواکولوژیک بوم‌نظام‌های‌ زراعی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در منطقه تربت حیدریه [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 417-434]
 • خرمی وفا، محمود ارزیابی تغییرات تنوع زیستی محصولات زراعی استان کرمانشاه طی سال‌های 1381 تا 1390 [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 340-348]
 • خرمی وفا، محمود تأثیر کاربرد کود نیتروژن بر توان رقابت یولاف وحشی (.Avena ludoviciana L) با گندم پاییزه (.Triticum asetivum L) تحت شرایط آب و هوایی کرمانشاه [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 649-662]
 • خرمی وفا، محمود اثر نیتروژن بر کارایی مصرف تشعشع و شاخص‏های رشد ارقام مختلف ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط کرمانشاه [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 885-900]
 • خرمی وفا، محمود شبیه‌سازی اثرات تغییر اقلیم بر رشد و عملکرد ذرت (Zea mays) تحت شرایط کم‌آبیاری در دشت مغان [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 141-155]
 • خرمی وفا، محمود ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت شیرین (Zea mays. Varsaccharata) و سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 389-401]
 • خزاعی، حمیدرضا تاثیر تنش خشکی بر رشد و توزیع ماده خشک بین ریشه و بخش هوایی در ارقام مقاوم و حساس گندم [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 33-42]
 • خزاعی، حمیدرضا بررسی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک انواع ارزن در رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 35-44]
 • خزاعی، حمیدرضا بررسی اثر رژیم‌های مختلف آبیاری و میزان کاشت بذر بر عملکرد، [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 77-84]
 • خزاعی، حمیدرضا ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی در ارقام گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 107-120]
 • خزاعی، حمیدرضا اثرات تلقیح نژادهای بومی ریزوبیوم بر گره‌زایی ژنوتیپ‌های دسی و کابلی نخود (Cicer arietinum L.) تحت رژیم‌های مختلف رطوبتی در مرحله رشد رویشی [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 89-98]
 • خزاعی، حمیدرضا اثر تراکم بوته و تعدادچین بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه و دانه کوشیا (Kochia scoparia L. Schrad) تحت شرایط آبیاری با آب شور [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 335-342]
 • خزاعی، حمیدرضا ارزیابی تحمل به سرمای ارقام گندم در شرایط مزرعه [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 343-352]
 • خزاعی، حمیدرضا بررسی نیازهای اگرواکولوژیک گیاه کلپوره (Teucrium polium L.) [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 395-404]
 • خزاعی، حمیدرضا اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه‌زنی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 453-462]
 • خزاعی، حمیدرضا اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 12-19]
 • خزاعی، حمیدرضا تأثیر محدودیت منبع و مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 69-74]
 • خزاعی، حمیدرضا مطالعه اثر اسید هیومیک بر جوانه زنی چهار رقم گندم پاییزه (سایونز و سبلان) و بهاره (چمران و پیشتاز) [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 473-480]
 • خزاعی، حمیدرضا بررسی تأثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه )Portulaca oleracea L.) خرفه [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 481-488]
 • خزاعی، حمیدرضا بررسی تأثیر کودهای دامی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum)) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 738-746]
 • خزاعی، حمیدرضا بررسی اثر تاریخ های کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد چهار توده بومی زیره سبز (Cuminum cyminum) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 772-783]
 • خزاعی، حمیدرضا اثر تراکم بر خصوصیات زراعی و عملکرد مرزه Satureja hortensis L.)) و شبدر ایرانی Trifolium resupinatum L.)) در کشت مخلوط [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 920-929]
 • خزاعی، حمیدرضا تأثیر تراکم و الگوی کشت مخلوط (درهم و ردیفی) ارزن و سویا بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه آنها در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 50-59]
 • خزاعی، حمیدرضا مطالعه خصوصیات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم سوپر اکسید دسموتاز دو رقم حساس و متحمل به شوری گندم در مراحل مختلف رشد در اثر آبیاری با آب شور [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 190-201]
 • خزاعی، حمیدرضا تأثیر شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه در توده های گراس چمنی [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 222-228]
 • خزاعی، حمیدرضا بررسی اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر قابلیت هضم و میزان پروتئین [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 623-630]
 • خزاعی، حمیدرضا خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ‌های تریتیکاله (Triticale hexaploide Lart) تحت تاثیر پتانسیل‌های متفاوت ناشی از شوری و خشکی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 33-42]
 • خزاعی، حمیدرضا اثر تراکم بر شاخص‌های فیزیولوژیک رشد مرزه (Satureja hortensis L.) و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) در کشت مخلوط [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 75-83]
 • خزاعی، حمیدرضا اثر تنش خشکی بر وضعیت آبی و نشت الکترولیت برگ، فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل در مراحل مختلف رشدی دو توده کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط شور [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 476-484]
 • خزاعی، حمیدرضا مطالعه اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor) [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 503-510]
 • خزاعی، حمیدرضا ارزیابی میزان تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت ها [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 23-30]
 • خزاعی، حمیدرضا مطالعه فلور علف‌های هرز مزارع عدس (Lens culinaris) شهرستان خرم‌آباد [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 45-53]
 • خزاعی، حمیدرضا بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر خصوصیات و عملکرد علوفهای کوشیا (Kochia scoparia) در آبیاری با دو سطح شوری [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 275-284]
 • خزاعی، حمیدرضا بررسی تاثیر کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر بر عملکرد، اجزاء عملکرد و شاخص‌های رشد سیب زمینی [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 573-582]
 • خزاعی، حمیدرضا تاثیر تنش رطوبتی بر توزیع و گسترش ریشه و بخش هوایی چهار ژنوتیپ تریتیکاله (Triticosecale wittmack) [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 417-426]
 • خزاعی، حمیدرضا مقایسه صفات مورفولوژیک ریشه ارقام قدیمی وجدید جو (Hordeum vulgare L.) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 641-648]
 • خزاعی، حمیدرضا ارزیابی تحمل ارقام چغندر قند( Beta vulgaris L.) به دماهای انجماد تحت شرایط کنترل شده [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 53-61]
 • خزاعی، حمیدرضا مقایسه صفات فنولوژیک و مورفوفیزیولوژیک شاخساره ارقام قدیمی و جدید جو (Hordeum vulgare L.) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 92-100]
 • خزاعی، حمیدرضا ارزیابی اثر پرایمینگ بذر بر ویژگی‌های ریشه دو رقم جو(Hordeum vulgare L.) در سطوح مختلف تنش شوری، با استفاده از تکنیک اتاقک ژل [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 101-108]
 • خزاعی، حمیدرضا مقایسه خصوصیات مورفولوژیک ریشه ارقام و لاین‌های جو (Hordeum vulgare) در مرحله گیاهچه‌ای، با استفاده از کاغذ صافی و اتاقک ژل [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 308-315]
 • خزاعی، حمیدرضا تأثیر سه گونه قارچ‌ میکوریز بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو رقم سیب‌زمینی تحت تنش خشکی در شرایط کنترل شده [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 558-574]
 • خزاعی، حمیدرضا اثر مدیریت کود سرک نیتروژن توسط کلروفیل متر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای در شرایط کم آبیاری [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 61-73]
 • خزاعی، حمیدرضا بررسی تولید کلزا در شرایط خشکی و تغییر اقلیم [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 355-367]
 • خزاعی، حمیدرضا فلورسانس کلروفیل به‌عنوان شاخصی از خسارت تنش یخ‌زدگی در چغندر‎قند (Beta vulgaris) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 615-626]
 • خزاعی، حمیدرضا اثر کم‌آبیاری و تراکم یولاف وحشی (Avena ludoviciana) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 1-14]
 • خزاعی، حمیدرضا بررسی خصوصیات رشدی چند گونه شبدر (Trifolium spp.) تحت تأثیر تنش یخ‌زدگی در شرایط کنترل‌شده [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 1-15]
 • خزاعی، حمیدرضا تاثیر مقدار آب و کود پتاسیم بر عملکرد و کیفیت سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در شرایط آبیاری زیر سطحی [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 15-28]
 • خزاعی، حمیدرضا تأثیر زمان‌های مختلف کم‌آبیاری بر ویژگی‌های فیزیولوژیک و کارایی مصرف آب چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در دو روش کشت [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 11-28]
 • خزاعی، حمیدرضا اثر نیتروژن و تنش کم‌آبی بر خصوصیات ریشه و عملکرد دانه ذرت رقم (SC. 704) [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 139-151]
 • خزاعی، حمیدرضا اثر تنش خشکی بر روی رشد اندام‌های هوایی و زیرزمینی کوشیا (Kochia scoparia L.) تحت شرایط گلخانه [دوره 19، شماره 3، 1400، صفحه 219-232]
 • خزاعی، حمیدرضا تأثیر روش کاشت و مصرف آب بر خصوصیات کمی و کیفی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) [(مقالات آماده انتشار)]
 • خزاعی، حمیدرضا ارزیابی اثرات کاربرد سطوح نیتروژن در شرایط تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد کوشیا (Kochia scoparia) در کشاورزی شورزیست [(مقالات آماده انتشار)]
 • خزاعی، حمیدرضا اثر مقدار کاربرد نیتروژن و بهره‌وری آن بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سیب‌زمینی در شرایط قوچان [دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 143-157]
 • خزاعی، مسعود بررسی تأثیر تعداد تکرار بر اعتبار نتایج آزمایشات کشاورزی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 163-169]
 • خزاعی، مسعود تأثیر تنش خشکی بر کارایی مصرف آب و اجزای آن در دو ژنوتیپ و یک رقم ارزن دم روباهی [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 113-124]
 • خزاعی، هادی بررسی اثر فواصل کاشت و روش برداشت بر صفات کمی و کیفی گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 570-582]
 • خسروی، سعید بررسی اثر مقادیر و شیوه‌های توزیع کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی سورگوم علوفه‌ای اسپیدفید [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 384-392]
 • خطبایی، مجتبی تاثیر مواد آلی و گچ بر بعضی از صفات گیاه ذرت در خاک شور-سدیمی [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 658-664]
 • خطیب، فاطمه بررسی اثر تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد دانه ارقام گلرنگ در شرایط آب و هوایی رفسنجان [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 316-327]
 • خطیب، فاطمه ارزیابی برخی از شاخص‌های رشد گلرنگ با استفاده از آنالیز رگرسیون [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 631-645]
 • خطیب، میترا تأثیر غلظت های مختلف نیکل بر خصوصیات مورفوفیزیولو‍ژیکی گیاه جعفری (Petroselinum crispum) [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 295-302]
 • خلج، حمیده بررسی اثر زمان کاشت بر برهم‌کنش آللوپاتی گندم (Triticum aestivum L.) و برخی از گونه‌های علف‌های‌هرز با استفاده از روش هم‌ارز کده آگار [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 158-166]
 • خلقتی بنا، فاطمه بررسی ارزش زراعی و مصرف (VCU) شش رقم خارجی پنبه در استان خراسان جنوبی [دوره 21، شماره 4، 1402، صفحه 435-457]
 • خلیل زاده، حمیده برآورد محصول ذرت (Zea mays L.) و نیتروژن خاک از طریق اندازه‌گیری هدایت الکتریکی خاک تحت تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و بیولوژیک [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 786-796]
 • خلیل زاده، حمیده بهینه‌سازی کاربرد کودهای نیتروژن، فسفر و دامی در زراعت گندم پاییزه (Triticum aestivum L.) با استفاده از روش سطح-پاسخ (RSM) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 823-839]
 • خلیل زاده، راضیه اثر غلظت‌های نانوسیلیکون و کودهای زیستی بر عملکرد و دوره پر شدن دانه گندم در رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 91-105]
 • خلیل وند بهروزیار، ابراهیم اثر محلول‌پاشی نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم و اسیدسالیسیلیک بر تعدیل اثرات مخرب تنش کمبود آب در ذرت دانه‌ای سینگل کراس 704 (Zea mays L.) [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 241-250]
 • خلیلی، پرشنگ ارزیابی عملکرد و کیفیت روغن دانه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت اثر محلول‌پاشی محرک‌های رشد و زمان برداشت [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 567-577]
 • خماری، سعید اثر قطع آبیاری در مراحل زایشی و کاربرد پوترسین و کودهای زیستی بر دوره پر شدن دانه، محتوای کلروفیل و عملکرد گندم [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 153-167]
 • خماری، سعید تاثیر کود نیتروژنی و تراکم باقلا در تناوب بر کارایی مصرف نیتروژن ذرت SC201 در سیستم بدون شخم [دوره 19، شماره 3، 1400، صفحه 299-309]
 • خماری، سعید تأثیر پیش‌تیمار بذر و محلول‌پاشی تنظیم‌کننده‌های رشد و نیترات پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، عملکرد و اجزای عملکرد گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) [دوره 21، شماره 4، 1402، صفحه 459-484]
 • خمدی، نرگس بررسی تحمل به خشکی ژنوتیپ های متحمل به سرمای عدس(Lens culinaris Medik.) در مرحله جوانه زنی [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 138-146]
 • خمری، عیسی تأثیر سطوح تنش خشکی و کمپوست زباله شهری بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 670-677]
 • خمری، عیسی اثر سیستم‌های خاک‌ورزی بر محتوی عناصر غذایی خاک، عملکرد و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط چای ترش- ماش [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 311-322]
 • خمری، عیسی ارزیابی تاثیر تقسیط کود نیتروژن و جهت‌های کاشت بر برخی صفات فیتوشیمیایی و عملکرد ﭼﺎی ﺗﺮش (Hibiscus sabdariffa L.) [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 347-357]
 • خندان، اعظم تأثیر سطوح مختلف کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk) [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 245-254]
 • خواجه حسینی، محمد بررسی تحمل به خشکی ژنوتیپ های متحمل به سرمای عدس(Lens culinaris Medik.) در مرحله جوانه زنی [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 138-146]
 • خواجه حسینی، محمد ارزیابی ویژگی های جوانه زنی و خواب در سی توده بذری گیاهان دارویی [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 651-658]
 • خواجه حسینی، محمد تاثیر زمان وجین علف‌های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 690-698]
 • خواجه حسینی، محمد اثرات عمق‌های مختلف کاشت و فشردگی خاک بر روند سبز شدن و رشد اولیه نشاء رقم‌های فلفل(Capsicum annum L.) در شرایط گلخانه [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 226-233]
 • خواجه حسینی، محمد بررسی برخی از عوامل محیطی موثر بر سبزشدن و استقرار توده های مختلف کلزا در مزارع استان خراسان [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 9-16]
 • خواجه حسینی، محمد بررسی اثر تاریخ نشاکاری بر شاخص‌های رشد و عملکرد علوفه ذرت (Zea mays L.) در منطقه مشهد [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 137-145]
 • خواجه حسینی، محمد ارزیابی اثرات پیش‌تیمار بذر و نوع بستر کاشت بر خصوصیات نشاء تولیدی ذرت‌‌ شیرین (Zea mays L.) [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 255-265]
 • خواجه حسینی، محمد دوره بحرانی مهار علف هرز در کنجد (Sesamum indicum) در شرایط مشهد [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 231-243]
 • خواجه حسینی، محمد بررسی اثر اسموپرایمینگ بذور، روش‌های کاشت و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد هندوانه آجیلی (Citrullus lanatus) [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 721-734]
 • خواجه حسینی، محمد تأثیر تنش رطوبتی بر خصوصیات رشدی سه جمعیت زیره سیاه (Bunium persicum Bioss) در سال اول رشد [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 697-706]
 • خواجه حسینی، محمد واکنش اکوتیپ‌های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) به تنش خشکی در مرحله جوانه‌زنی تحت شرایط دمای پایین [دوره 21، شماره 1، 1402، صفحه 1-10]
 • خواجویی نژاد، غلامرضا اثر کاربرد تیمارهای کودی بر عملکرد کمی و کیفی ارقام کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط آب و هوایی کرمان [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 378-390]
 • خواجویی نژاد، غلامرضا عملکرد دانه و کارآیی مصرف آب پنج رقم سورگوم (Sorghum bicolor) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری در کرمان [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 461-470]
 • خواجویی نژاد، غلامرضا بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های مختلف ارزن تحت دو رژیم آبیاری [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 120-132]
 • خواجویی نژاد، غلامرضا تأثیر سیلیکون روی برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor L.) تحت تنش شوری [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 503-513]
 • خواجویی نژاد، غلامرضا بررسی برهمکنش اکوتیپ و تاریخ کاشت در زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با استفاده از روش های مختلف پایداری تک متغیره [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 87-102]
 • خورسندی، طاهره اثرات سرمای دیررس بهاره بر گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت شرایط کنترل شده [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 665-676]
 • خورگامی، علی اثر زمان مصرف نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جدید گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط آب و هوایی خرم‌آباد [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 797-809]
 • خورگامی، علی اثر محلول‌پاشی روی و اسید‌سالیسیلیک بر خصوصیات کمی و کیفی سویا تحت شرایط کم‌آبی [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 723-734]
 • خوشبخت، کورس مصرف خاکی نانوکایتوزان بر خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی گیاه خارمریم (Silybum marianum) تحت تنش شوری [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 477-491]
 • خوش پیک، سمیه تأثیر مصرف کود شیمیایی نیتروژنه و نانو‌کود دامی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 775-787]
 • خوش خلق سیما، نیر اعظم تأثیر شوری بر جوانه زنی و آستانه تحمل به شوری جو [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 107-120]
 • خوشگفتارمنش، امیر حسین تأثیر تغذیه آهن بر عملکرد و صفات زراعی گندم‌های بهاره اصلاح شده ایرانی [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • خیالپرست، فرنگیس ارزیابی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های لوبیای سفید تحت شرایط تنش آبی [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 347-358]
 • خیامی، محمدمهدی بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های فالاریس (Phalaris spp.) مقاوم وحساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 594-605]
 • خیرخواه، طیبه ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) رشدیافته در مزرعه تحت شرایط آزمایشگاهی با بهره‌گیری از شاخص نشت الکترولیت‌ها [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 269-277]
 • خیرخواه، محمد تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (Ziziphora clinopodioides Lam. ) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 543-550]
 • خیرخواه، محمد تنوع زیستی درختان میوه در کشور با تاکید بر شهرستان‌های استان خراسان [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 170-177]
 • خیرخواه، محمد ارزیابی رقابت و کارایی سیستم کشت مخلوط ذرت – لوبیا با استفاده از برخی شاخص های رقابتی [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 535-542]
 • خیری، نوراله مقایسه محلول‌پاشی نانوذرات سیلیس و روی با مصرف خاکی بر صفات زراعی و فیزیولوژیکی برنج (Oryza sativa L.) [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 503-515]

د

 • داداش زاده، سیامک تأثیر کودهای زیستی و نانواکسید آهن بر عملکرد، محتوای کلروفیل و مدل‌سازی برخی مولفه‌های پر شدن دانه جو تحت سطوح تنش شوری [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 493-509]
 • داداشی، محمد رضا ارزیابی تحمل به تنش خشکی دوره رشد زایشی در برخی از ژنوتیپ‌های گندم (.Triticum aestivum L) با استفاده از شاخص‌های تحمل و حساسیت به تنش خشکی [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 111-121]
 • دادخواه، علیرضا تأثیر تنش شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه چهار گیاه دارویی گشنیز، اسفرزه، خاکشیر و خرفه [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 25-32]
 • دادخواه، علیرضا بررسی تاثیر سطوح مختلف کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی بابونه آلمانی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 321-326]
 • دادرسی، امیر پهنه‌بندی اگرواکولوژیک کشور ایران برای تولید گیاهی [دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 189-202]
 • دارابی، عبدالستار بررسی اثرات تاریخ کاشت بر شاخص‌های زراعی- اقلیمی در مراحل مختلف فنولوژی ارقام سیب‌زمینی [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 323-339]
 • دانش شهرکی، عبدالرزاق اثر سطوح مختلف کود گاوی، اوره و تلفیقی بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک مقاومت به خشکی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 19، شماره 4، 1400، صفحه 343-358]
 • دانشمند، علیرضا اثرات سیلیس و روی بر کمیت و کیفیت دانه و روغن کلزا در تاریخ‌های متفاوت کاشت [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 229-242]
 • دانشور، ماشاالله اثر محلول‏پاشی پتاسیم و روی بر شاخص‏های فیزیولوژیک رشد، پارامترهای فلئورسانس کلروفیل و عملکرد دو رقم گندم نان تحت تاریخ کاشت تأخیری [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 441-455]
 • دانشیان، جهانفر بررسی اثرات تلقیح چهار سویه باکتری بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در شرایط آب و هوایی کرج [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 93-108]
 • دانشیان، جهانفر مطالعه اثرات تداخلی تراکم های مختلف تاج خروس ) Amaranthus retroflexus) بر شاخص های رشد سویا L.) Glycine max) [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 13-24]
 • دانشیان، جهانفر اثر محلول‌پاشی روی و اسید‌سالیسیلیک بر خصوصیات کمی و کیفی سویا تحت شرایط کم‌آبی [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 723-734]
 • دانشیان، جهانفر ارزیابی اثر تلقیح باکتری‌های افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کنجد [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 279-295]
 • داودی، سیده حکیمه اثر محلول‌پاشی نانو کلات‌های آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاه‌دانه [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 267-278]
 • داورانی علیانی، ابراهیم بهینه سازی عوامل مؤثر در انتقال ژن به وسیله آگروباکتریوم تومه فشینس به گوجه فرنگی [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 368-374]
 • داورپناه، سید جلیل بهینه‌سازی سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد، کارایی مصرف آب و کارایی مصرف نیتروژن در گیاه کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) با استفاده از مدل‌سازی سطح- پاسخ [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 185-199]
 • داوری، کامران اثر تنش خشکی بر وضعیت آبی و نشت الکترولیت برگ، فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل در مراحل مختلف رشدی دو توده کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط شور [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 476-484]
 • دباغ زاده، مریم تأثیر زمان تداخل علف‌های‌هرز و تراکم باقلا بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد باقلا [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 215-225]
 • دباغ محمدی نسب، عادل کنترل علف هرز گل جالیز در مزرعه گوجه‌فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill) [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 476-483]
 • دباغ محمدی نسب، عادل بررسی توان رقابتی ژنوتیپ های مختلف لوبیا در برابر علف‌های هرز [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 491-501]
 • دباغ محمدی نسب، عادل اثر مالچ و تنش رطوبتی بر برخی صفات فیزیولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد دانه لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 687-699]
 • دبیقی، خاتون مطالعه‌ی شاخص‌های کارایی نیتروژن در کلزا تحت تأثیر کود سبز و منابع مختلف نیتروژن [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 413-424]
 • دپرادو، رافائل ارزیابی گلخانه‌ای برای پی جویی مقاومت علف هرز فالاریس به علف‌کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 353-362]
 • درانی نژاد، مریم برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات زراعی گندم نان با استفاده از تجزیه میانگین نسل‌ها در شرایط کم‌آبی [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 389-398]
 • درانی نژاد، مریم شناسایی صفات مرتبط با عملکرد گندم در شرایط تنش خشکی دوره‌ای با روش تجزیه تشخیص [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 291-303]
 • درخشان، ابوالفضل مدل‏سازی جوانه‏زنی بذر کرچک (Ricinus communis L.) با استفاده از مدل هیدروترمال تایم توسعه‌یافته بر مبنای توزیع ویبول [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 543-552]
 • درخشان، ابوالفضل کاربرد مفهوم زمان‌گرمایی جهت مدل‌سازی پاسخ جوانه‌زنی کلزا (Brassica napus L.) به دما [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 153-164]
 • درخشان، ابوالفضل تأثیر کود نیتروژن بر دریافت و کارایی استفاده از تابش در دو رقم کلزای بهاره [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 291-303]
 • درگاهی، یاور ارزیابی صفات مورفولوژیک ارقام کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش کم آبی با استفاده از تجزیه به عامل ها [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 593-607]
 • دره کی، غلامرضا اثر تنش شوری بر صفات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت نخود (Cicer arietinum L.) رقم آزاد [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 470-483]
 • درویش، فرخ اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر میزان قندهای محلول، درجه لوله شدن و میزان آب نسبی برگ برخی ژنوتیپ های ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 219-232]
 • درویش، فرخ اثر رقابت علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم (Triticum aestivum L.) با قدرت متفاوت رقابت [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 9-18]
 • درویش، فرخ عمل ژن برای مقاومت به ویروس موزائیک معمولی لوبیا(BCMV) در لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 363-370]
 • درویش زاده، رضا تنوع ژنتیکی توتون‌های شرقی با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 100-106]
 • درویش زاده، رضا ارزیابی نشانگرهای مبتنی بر رتروترنسپوزون ها در شناسایی مکان های مرتبط با صفات مهم زراعی و مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.) تحت شرایط مزرعه ای [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 83-96]
 • دری، حمیدرضا عمل ژن برای مقاومت به ویروس موزائیک معمولی لوبیا(BCMV) در لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 363-370]
 • دری، حمیدرضا تأثیر فواصل کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو لاین امید بخش لوبیا سفیددر شرایط حضور و عدم حضور علف‌های هرز [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 34-41]
 • دریایی، امیر بررسی خصوصیات آگرو- فیزیولوژیک مرتبط با تحمل خشکیدر ژنوتیپ‌های پیشرفته گندم دوروم [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 403-414]
 • دستاران، فاطمه بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های فالاریس (Phalaris spp.) مقاوم وحساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 594-605]
 • دستفال، منوچهر کارائی شاخص های پایداری برای گزینش ژنوتیپ های متحمل گندم نان به تنش رطوبتی پایان فصل [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • دستمالچی، علی ارزیابی مدل CropSyst–گندم برای پیش بینی نمو، رشد و عملکرد در واکنش به تاریخ کاشت [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 511-521]
 • دشتبان، علیرضا ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاه دانه(Nigella sativa L.)در تراکمهای مختلف بوته در شرایط کم آبیاری [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 382-391]
 • دشتکی، محمد تجزیه ژنتیکی اجزاء مقاومت در تعدادی از ارقام گندم هگزاپلوئید نسبت به نژادهای 134E134A+ و 174E174A + زنگ زرد [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 316-326]
 • دشتی، حسین ارزیابی تعدیل تنش شوری با استفاده از کلسیم و پتاسیم در گیاه دارویی زنیان [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 189-197]
 • دشتی، حسین تاثیر محلول‏پاشی کلسیم، پتاسیم و منگنز بر برخی شاخص‏های رشد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش شوری [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 445-453]
 • دشتی، مجید تأثیر تنش کمبود آب بر روابط آب، فتوسنتز و تجمع اسمولایتها در گیاه دارویی نوروزک (.Salvia leriifolia Benth) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 813-821]
 • دشتی، مجید ارزیابی تحمل ارقام چغندر قند( Beta vulgaris L.) به دماهای انجماد تحت شرایط کنترل شده [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 53-61]
 • دشتی، مجید مطالعه برخی شاخص‌های مورفو فیزیولوژیک گیاه دارویی نوروزک در شرایط تنش کمبود آب [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 298-307]
 • دشتی، مجید فلورسانس کلروفیل به‌عنوان شاخصی از خسارت تنش یخ‌زدگی در چغندر‎قند (Beta vulgaris) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 615-626]
 • دماوندیان، محمد رضا بررسی تنوع گونه‌ای، ساختاری و کارکردی علف‌های‌هرز بوم‌نظام‌های ارگانیک و رایج برنج (Oryza sativa) [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 496-512]
 • دهشیری، عباس ارزیابی پاسخ ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L.) به دو فصل کاشت پاییزه و بهاره [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • دهقانی، امیر احمد تعیین عوامل مؤثر در تولید گندم دیم به کمک آنالیز حساسیت در زاگرس مرکزی [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 257-266]
 • دهقانی، حمید مطالعه پارامترهای پایداری بر روی ژنوتیپ‌های الیت جو در اقلیم سرد ایران [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 107-115]
 • دهقانی، حمید ارزیابی تحمل به خشکی در برخی ارقام کلزای (Brassica napus L.) زمستانه [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 456-467]
 • دهقانی، حمید بررسی ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی چند لاین کلزا با استفاده از روش بای‌پلات [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 251-258]
 • دهقانی پور، فروغ اثر سطوح مختلف کود دامی و استفاده از قیم بر تولید ارگانیک [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 281-290]
 • دهقانی پور، فروغ اثر کودهای بیولوژیک و گیاهان پوششی زمستانه بر تولید اسانس و برخی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) در یک سیستم زراعی ارگانیک [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 751-763]
 • دهمرده، مهدی اثر سیستم‌های خاک‌ورزی بر محتوی عناصر غذایی خاک، عملکرد و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط چای ترش- ماش [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 311-322]
 • دهمرده، مهدی تأثیر تنش خشکی بر کارایی مصرف آب و اجزای آن در دو ژنوتیپ و یک رقم ارزن دم روباهی [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 113-124]
 • دهمرده، مهدی ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه ذرت 260 تحت تاثیر مدیریت تلفیقی کود و بقایای گیاهی [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 861-879]
 • دهمرده، مهدی ارزیابی تاثیر تقسیط کود نیتروژن و جهت‌های کاشت بر برخی صفات فیتوشیمیایی و عملکرد ﭼﺎی ﺗﺮش (Hibiscus sabdariffa L.) [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 347-357]
 • دوانی، داوود بررسی اثر هورمون‌های سیتوکینین و اکسین و الگوی کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) در شرایط شور [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 171-184]
 • دورودیان، حمیدرضا اثر دور آبیاری و کودهای نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات برنج رقم گیلانه [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 217-228]
 • دوری، سهام تأثیر محلول‌پاشی نیتروژن بر عملکرد کلزا (Brassica napus L.) و شاخص‌های کارایی جذب و مصرف نیتروژن در تاریخ‌های مختلف کاشت [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 484-493]
 • دوستخواه احمدی، محمد بررسی تاثیر تغییر اقلیم در آینده نزدیک بر تولید گندم آبی منطقه تربت جام: مطالعه موردی [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 169-186]
 • دیهیم فرد، رضا مطالعه برخی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی مؤثر در افزایش توانایی رقابت ارقام گندم (Triticum aestivum) ایرانی قدیم و جدید با علف‌هرز یولاف ‌وحشی(Avena ludoviciana) [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 160-174]
 • دیهیم فرد، رضا اثرات تلقیح بذر توسط کودهای زیستی بر خصوصیات رشدی سه رقم گندم در مرحله سبز شدن در شرایط گلخانه [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 64-72]
 • دیهیم فرد، رضا تنوع زیستی درختان میوه در کشور با تاکید بر شهرستان‌های استان خراسان [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 170-177]
 • دیهیم فرد، رضا بررسی روند تغییرات عملکرد دانه و برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum L.)، ذرت (Zea mays L.)و برنج (Oryza sativa L.) در طی چند دهه اخیر در ایران [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 343-359]
 • دیهیم فرد، رضا ارزیابی رقابت و کارایی سیستم کشت مخلوط ذرت – لوبیا با استفاده از برخی شاخص های رقابتی [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 535-542]
 • دیهیم فرد، رضا تعیین ضرایب ژنتیکی برخی ارقام ذرت در ایران برای کاربرد در مدل‌های شبیه‌سازی گیاه زراعی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 328-339]

ذ

 • ذاکری، نادر مدل‌سازی تولید ذرت دانه‌ای در سناریوهای مختلف مدیریتی در استان کرمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • ذبیحی، حمیدرضا تأثیر کاربرد سویه‌های سودوموناس فلورسنت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام کلزا [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 211-217]
 • ذبیحی، حمیدرضا اثر مدیریت‌های مختلف بقایای گیاهی گندم و چغندرقند بر برخی ویژگی‌های شیمیایی و زیستی خاک [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 359-372]
 • ذوالعلی، جعفر بررسی چند‌شکلی ژن‌های Wx-A1 و Wx-B1 و اثر جهش‌های آنها بر ساختار آنزیم GBSS‌ در برخی ارقام تجاری گندم‌های ایرانی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 143-149]
 • ذوالنوریان، حیدر ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت شیرین (Zea mays. Varsaccharata) و سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 389-401]

ر

 • رئیس زاده، محمد تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت طبیعی بر خصوصیات کمّی و کیفی استویا در شرایط آب‌و‌هوای اهواز [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 244-254]
 • رئیسی، زینب بررسی اثر حاصلخیزکننده‌های خاک بر شاخص‌های رشدی، صفات مورفوفیزیولوژیک و محتوای پتاسیم توتون رقم بارلی [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 279-291]
 • رئیسی، فائز عکس العمل اکوتیپ های مختلف اسپرس(L. Onobrychis viciifolia) به محلول پاشی نیتروژن ، آهن و روی در مناطق سردسیر استان چهارمحال و بختیاری [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 41-48]
 • رئیسی، فائز اثرات متقابل شوری و فسفر بر رشد، عملکرد و جذب عناصر در شبدر برسیم Trifolium alexandrinum L.) ( [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 117-126]
 • راحمی کاریزکی، علی بررسی روند بهبود عملکرد دانه‌ی جو دیم در طی نیم قرن اخیر در استان گلستان [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 765-774]
 • راحمی کاریزکی، علی بررسی خصوصیات فیزیولوژیک مؤثر بر بهبود عملکرد ارقام کلزا [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 53-73]
 • راحمی کاریزکی، علی بررسی واکنش ارقام گندم دیم (Triticum aestivum L.) در دو منطقه نیمه‌خشک و نیمه‌مرطوب استان گلستان [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 579-590]
 • راحمی کاریزکی، علی اثر محلول‌پاشی نانو کلات‌های آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاه‌دانه [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 267-278]
 • راحمی کاریزکی، علی اثر حذف برگ بر ویژگی‌های کمّی و کیفی ارقام چغندرقند پاییزه در استان گلستان [دوره 19، شماره 2، 1400، صفحه 141-151]
 • رازقی یدک، لیلا مطالعه تأثیر ترکیب های مختلف سوبسترا بر فرآیند میوه دهی قارچ شی تاکه(اولین گزارش تولید در ایران) [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 501-507]
 • راستگو، مهدی اثر مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن و تراکم علف هرز بر تولید بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis‌) در گندم پاییزه [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 45-56]
 • راستگو، مهدی جنبه‌های اکوفیزیولوژیکی جوانه‌زنی شیرین بیان Glycyrrhiza glabra L. در واکنش به دما [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 263-276]
 • راستگو، مهدی بررسی خصوصیات جوانه‌زنی گیاه دارویی بومی و در حال انقراض پونه سای بینالودی ((Nepeta binaludensis Jamza [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 343-385]
 • راستگو، مهدی مقایسه الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی بر تراکم علف‌های‌هرز و عملکرد چغندرقند (L. Beta vulgaris) [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 383-394]
 • راستگو، مهدی تأثیر پیشتیمار بذر با سالیسیلیکاسید بر برخی از ویژگیهای مورفوفیزیولوژیک و عملکرد [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 606-614]
 • راستگو، مهدی ارزیابی مولکولی مقاومت به علف کش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات در توده های یولاف وحشی زمستانه( Avena ludoviciana Duriu.)مزارع گندم استان خوزستان [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 270-276]
 • راستگو، مهدی تاثیر کشت مخلوط افزایشی ذرت (Zea Mays L.) و لوبیا ( Phaseolus vulgaris L.) بر عملکرد، اجزای عملکرد و کنترل علف های هرز در شرایط اقلیمی زنجان [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • راستگو، مهدی ارزیابی خصوصیات رویش و تولید ریشه ذخیره‌ای گیاه دارویی- صنعتی باریجه (Ferula gummosa Boiss.) تحت شرایط کشت در عرصه طبیعی و گلدان [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 184-192]
 • راستگو، مهدی اثر باقیمانده علف‌کش نیکوسولفورون در خاک بر رشد، گره‌زایی و تثبیت نیتروژن در نخود [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 287-297]
 • راستگو، مهدی بررسی اثر میدان مغناطیسی بر رشد و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 380-391]
 • راستگو، مهدی بررسی اختلاط علف‌کش‌های فورام‌سولفورون و نیکوسولفورون به همراه سولفات‌آمونیوم در کنترل سلمه‌تره (Chenopodium album L.) [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 19-30]
 • راشد محصل، محمدحسن مطالعه اثرات رقابتی علف های هرز سوروف و تاج خروس بر عملکرد لوبیا [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 13-22]
 • راشد محصل، محمدحسن اثرات شوری بر رشد، عملکرد، تجمع املاح و درصد اسانس زیره سبز [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 53-60]
 • راشد محصل، محمدحسن مقایسه شاخصهای رشدی و تجمع سدیم و پتاسیم در هشت رقم مختلف گندم نان در شرایط تنش شوری [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 71-80]
 • راشد محصل، محمدحسن اثرات مقدار بذر و کود نیتروژن بر رقابت خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L.) با گندم پاییزه (Triticum aestivum L.) [دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 107-120]
 • راشد محصل، محمدحسن دیده‌بانی فصلی علفهای هرز یک مزرعه چغندرقند در شرایط مشهد [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 121-134]
 • راشد محصل، محمدحسن بررسی اثر عمق کاشت و اندازه ریزوم بر رشد پایین زمینی گیاه هرز شیرین بیان ( Glycyrrhiza glabra L . ) [دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 240-250]
 • راشد محصل، محمدحسن اثر عمق کاشت ودوره غرقاب بر جوانه زنی و سبز شدن علف هرز کاتوس(Cynanchum acutum) [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 15-24]
 • راشد محصل، محمدحسن بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد، اجزای عملکردو درصد پروتئین چهار رقم سورگوم دانه‌ای [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 233-244]
 • راشد محصل، محمدحسن بررسی اثر گاوپنبه (Abutilon theophrasti) بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycine max) در تراکم‌های مختلف گیاهی و تاریخ‌های مختلف کاشت [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 71-82]
 • راشد محصل، محمدحسن بررسی اثر آلیلوپاتیک اندام هوایی علف هفت بند(Polygonum avicular) بردرصد سبزشدن و رشد گیاهچه های گوجه فرنگی و ذرت [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 95-104]
 • راشد محصل، محمدحسن اثر تراکم گیاهی و کود نیتروژن بر جذب نور و عملکرد ماده خشک در گیاه شاهدانه (Cannabis sativa L.) [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 217-230]
 • راشد محصل، محمدحسن اثرات الگوی کاشت وتراکم بر روی شاخص های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای (ea mays)در شرایط رقابت با علف هرزتاج خروس (Amaranthus retroflexus) [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 243-252]
 • راشد محصل، محمدحسن اثر تراکم کاشت بر شاخص‌های رشدی چهار رقم سورگوم دانه‌ای [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 253-266]
 • راشد محصل، محمدحسن ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‎های جدید گندم در شرایط تنش رطوبتی [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 301-314]
 • راشد محصل، محمدحسن روابط مکانی بین جمعیت های بانک بذر و گیاهچه علفهای هرز دم موشی ( Hordeum spontaneum ) و شاهی وحشی (Cardaria draba ) در مزارع زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 357-374]
 • راشد محصل، محمدحسن اثرات تراکم و کود نیتروژن بر تولید الیاف [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 29-36]
 • راشد محصل، محمدحسن بررسی رفتار جوانه زنی بذر علف هرز کاتوس [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 47-52]
 • راشد محصل، محمدحسن بررسی اثر خشک شدن و انجماد بر تولید مثل رویشی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 201-210]
 • راشد محصل، محمدحسن تاثیر کاربرد نیتروژن و علفکش 2,4-D+MCPA بر بانک بذر علف‌های هرز [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 239-248]
 • راشد محصل، محمدحسن تأثیر تراکم بوته بر صفات زراعی، میزان کلروفیل و درصد انتقال مجدد ساقه در چهار رقم سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor (L). Moench [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 271-280]
 • راشد محصل، محمدحسن اثر مقدار و زمان کاربرد نیتروژن و علفکش 2,4-D+MCPAبر توزیع مکانی بانک بذر علف هرز سلمه تره در مزرعه ذرت [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 31-40]
 • راشد محصل، محمدحسن مقایسه چند راهکار مدیریتی برای کنترل علف‌‌های‌هرز باغات پرتقال شمال ایران [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 49-58]
 • راشد محصل، محمدحسن اثر آللوپاتیک بقایای اندامهای هوایی و کورم زعفران بر رشد گندم، چاودار، ماش و لوبیا [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 227-234]
 • راشد محصل، محمدحسن تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذرهای خرفه ، سلمه و علف خرچنگ [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 255-262]
 • راشد محصل، محمدحسن تأثیر غلظت های مختلف نیکل بر خصوصیات مورفوفیزیولو‍ژیکی گیاه جعفری (Petroselinum crispum) [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 295-302]
 • راشد محصل، محمدحسن ارزیابی گلخانه‌ای برای پی جویی مقاومت علف هرز فالاریس به علف‌کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 353-362]
 • راشد محصل، محمدحسن تعیین سطوح آلودگی و توزیع مکانی تاجخروسخوابیده (Amaranthus blitoides)، سلمهتره (Chenopodium album) و تاجریزی سیاه (Solanum nigrum) در مزرعة ذرت [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 419-432]
 • راشد محصل، محمدحسن ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع گندم در استانهای خراسان شمالی، جنوبی و رضوی [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 471-485]
 • راشد محصل، محمدحسن بررسی پتانسیل دگرآسیبی اندامهای هوایی سویا (Glysine max)بر جوانه زنی و رشد اولیه چند گونه علف هرز [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 359-367]
 • راشد محصل، محمدحسن تأثیر انجام عملیات زراعی در شب بر تراکم و وزن خشک علف های هرز [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 550-558]
 • راشد محصل، محمدحسن ارزیابی الگوی توزیع مکانی و پویایی علف‌های هرز در یک مزرعه گندم [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 646-657]
 • راشد محصل، محمدحسن بررسی اثر دگرآسیبی بقایای ریشه چهار رقم نخود بر رشد رویشی ذرت و آفتابگردان در محیط کنترل شده [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 677-685]
 • راشد محصل، محمدحسن اثر زمان نسبی سبز شدن و تراکم علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) بر عملکرد دانه و بیولوژیک ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 871-877]
 • راشد محصل، محمدحسن ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی مختلف به بقایای آترازین در خاک [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 995-1001]
 • راشد محصل، محمدحسن بررسی پتانسیل آللوپاتیک عصاره آبی اندامهای هوایی یونجه بر جوانه زنی و رشدگیاهچه های چهار گونه علف هرز [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 60-69]
 • راشد محصل، محمدحسن بررسی اختلاط پذیری علف‌کش‌ های تری بنورون متیل+کلودینافوپ پروپارژیل و مزوسولفورون+یدوسولفورون با حشره‌کش فنیتروتیون و کود لیبرلBMX بر رشد رویشی گندم [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 114-122]
 • راشد محصل، محمدحسن اثر نیتروژن بر رقابت یولاف وحشی (Avena fatua) با گندم (Triticum aestivum) در مرحله رشد رویشی [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 131-138]
 • راشد محصل، محمدحسن تأثیر مدیریت تلفیقی (مکانیکی + شیمیایی) بر تراکم و وزن خشک علف های هرز، همراه با معرفی علف‌کش جدید انووک در مزارع پنبه بیرجند [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 176-181]
 • راشد محصل، محمدحسن ارزیابی جوانه‌زنی و سبزشدن توده‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) حساس و مقاوم به علفکش‌های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع‌آوری شده از مزارع گندم شهرستان‌های دزفول و اندیمشک [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 406-415]
 • راشد محصل، محمدحسن استفاده از منحنیهای هماثر در بررسی اثر افزایشی، همافزایی و همکاهی اختلاط [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 125-132]
 • راشد محصل، محمدحسن ارزیابی مولکولی مقاومت به علف کش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات در توده های یولاف وحشی زمستانه( Avena ludoviciana Duriu.)مزارع گندم استان خوزستان [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 270-276]
 • راشد محصل، محمدحسن تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی و اثر دماهای متناوب بر جوانه‌زنی غده‌های ریشه‌ای علف هرز مهاجم فیکاریا (Ranunculus ficaria) [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 643-648]
 • راشد محصل، محمدحسن مطالعه فلور علف‌های هرز مزارع عدس (Lens culinaris) شهرستان خرم‌آباد [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 45-53]
 • راشد محصل، محمدحسن اثر تناوب بر پویایی مکانی علف‌های هرز شاه‌تره ایرانی (Fumaria vaillantti) و علف هفت‌بند (Polygonum aviculare) [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 178-188]
 • راشد محصل، محمدحسن مقایسه کارایی کاربرد خرد شده و یکباره علف کش مزوسولفورون متیل+یدوسولفورون متیل سدیم در یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 207-214]
 • راشد محصل، محمدحسن تأثیر عملیات خاک‌ورزی در شب و روز و کاربرد مقادیر کاهش یافته علف‌کش‌های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر کنترل علف‌های‌هرز، عملکرد و اجزاء عملکرد نخود [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 81-91]
 • راشد محصل، محمدحسن تأثیر کود سبز و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 317-332]
 • راشد محصل، محمدحسن تأثیر مدیریت کود بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک و جذب عناصر نیتروژن و فسفر توسط خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 187-205]
 • راشد محصل، محمدحسن تأثیر تاریخ‎های مختلف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط کم‎آبیاری در مشهد [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 213-224]
 • راشد محصل، محمدحسن ارزیابی عملکرد زیست‌توده و شاخص‌های کارایی نیتروژن و فسفر خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و زیستی [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 309-322]
 • راشد محصل، محمدحسن تأثیر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 19، شماره 1، 1400، صفحه 17-32]
 • راشد محصل، محمدحسن مطالعه پویایی مکانی جمعیت های علف هرز یک مزرعه ذرت با استفاده از ژئواستاتیستیک [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • راشد محصل، محمدحسن بررسی مکانیسم های رقابتی سوروف (Eehinochloa crus-galli) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus) با لوبیا (Phaseolus vulgaris) [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • راشد محصل، محمدحسن بررسی جمعیت های علف های هرز موجود در تیمارهای مختلف تناوب زراعی و آیش [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • راشد محصل، محمدحسن تاثیر سه سیستم تناوب بر روی تنوع و پراکنش بانک بذر جوامع علفهای هرز [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • رامش جان، یونس اثر کشت مخلوط سه تیپ رشدی لوبیا در سری‌های جایگزینی بر شاخص‌های رشدی آن‌ها [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 385-399]
 • رامشینی، حسین ارزیابی میزان هتروزیس و وراثت‌پذیری صفات کمی و گروه‌بندی ارقام جدید و ژنوتیپ‌های رازیانه (Foeniculum vulgare. Mill) [دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 173-188]
 • رامشینی، حسینعلی ارزیابی تحمل به تنش رطوبتی در برخی از ژنوتیپ‌های گندم (Triticum aestivum L.) با استفاده از شاخص‌های انتخاب [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 524-542]
 • رامیار، حامد ارزیابی اثر تداخلی جو ناخواسته روی شاخص‌های رشد چند رقم گندم [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 75-81]
 • راه چمنی، علی اکبر تأثیر سطوح مختلف پتانسیل آب بر مراحل جوانه زنی و گیاهچه ای چهار رقم کلزا [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 852-861]
 • راهنما، عبدالامیر مقایسه عملکرد سه رقم تاج‌خروس علوفه‌ای (Amaranthus hypochondriacus L.) در مراحل مختلف برداشت [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 557-567]
 • راهنما قهفرخی، افراسیاب مطالعه واکنش عملکرد گندم به تنش رقابت و سطوح مختلف نیتروژن [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 365-376]
 • راهنما قهفرخی، افراسیاب بررسی تأثیر تاریخ کاشت و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی بابونه Matricaria recutita)) رقم پرسو در شرایط آب و هوایی شوشتر [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 248-255]
 • راهنما قهفرخی، افراسیاب تأثیر زمان کاربرد کلرید کلسیم بر کاهش اثرات منفی تنش گرما بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط اهواز [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 833-846]
 • راهنما قهفرخی، افراسیاب اثر محلول‌پاشی تنظیم‌کننده‌های رشد بر رشد و القای تحمل به گرمای انتهای فصل گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 467-476]