نمایه نویسندگان

آ

 • آبخضر، حمیدرضا تعیین ضرایب حساسیت گندم زمستانه به تنش رطوبتی در مراحل مختف رشد در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 3-12]

ا

 • ابوالحسنی، خیرالله روابط بین صفات زراعی گلرنگ در شرایط دارای تنش و بدون تنش رطوبتی [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • اسماعیلی آزاد گله، محمدعلی واکنش فتوسنتزی و هدایت روزنه ای دو رقم گندم و دو رقم جو تحت تنش شوری [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 43-52]
 • اشرافی، آزیتا مطالعه پویایی مکانی جمعیت های علف هرز یک مزرعه ذرت با استفاده از ژئواستاتیستیک [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • اکبری، غلامعباس بررسی اثرات تلقیح چهار سویه باکتری بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در شرایط آب و هوایی کرج [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 93-108]
 • اکرم قادری، فرشید تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه سه رقم سویا در گرگان [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 81-92]
 • اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی، ابراهیم مطالعه اثرات رقابتی علف های هرز سوروف و تاج خروس بر عملکرد لوبیا [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 13-22]
 • اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی، ابراهیم بررسی مکانیسم های رقابتی سوروف (Eehinochloa crus-galli) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus) با لوبیا (Phaseolus vulgaris) [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی، ابراهیم اثر تاریخ کاشت و تراکم ذرت دانه ای (Zea mays L) بر توان رقابتی ذرت و تاج خروس (Amaranthus retroflexus L) [دوره 1، شماره 2، 1382]

ب

 • بابائیان جلودار، ناد علی واکنش فتوسنتزی و هدایت روزنه ای دو رقم گندم و دو رقم جو تحت تنش شوری [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 43-52]
 • باغستانی، محمدعلی رقابت لوبیا (Phaseolus vulgaris L) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus L) در سطوح مختلف تراکم گیاهی [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • باقری، عبدالرضا دینامیک علفهای هرز نخود تحت تاثیر وجین و تراکم بوته نخود (Cicer aritinum L.) در شرایط آبی و دیم شمال خراسان [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 61-70]
 • بلندی، مرضیه زعفران: بررسی ۷۰ سال پژوهش در ایران [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • بنایان اول، محمد مطالعه پویایی مکانی جمعیت های علف هرز یک مزرعه ذرت با استفاده از ژئواستاتیستیک [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • بنایان اول، محمد تاثیر سه سیستم تناوب بر روی تنوع و پراکنش بانک بذر جوامع علفهای هرز [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • بنایان اول، محمد اثر تاریخ کاشت و تراکم ذرت دانه ای (Zea mays L) بر توان رقابتی ذرت و تاج خروس (Amaranthus retroflexus L) [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • بهادریان، مجید مطالعه میزان تحمل باکتری های ریزوبیوم لگومینوزارم به عنصر روی در دو محیط کشت متفاوت [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • بهشتی، سید علیرضا تجزیه و تحلیل سطح پاسخ جوانه زنی ارقام یونجه در شرایط توام شوری کلرید سدیم و درجه حرارت [دوره 1، شماره 2، 1382]

ت

 • توکلی کاخکی، حمیدرضا تجزیه و تحلیل سطح پاسخ جوانه زنی ارقام یونجه در شرایط توام شوری کلرید سدیم و درجه حرارت [دوره 1، شماره 2، 1382]

ج

 • جلال کمالی، محمدرضا تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ارقام گندم تحت تنش رطوبت در مراحل قبل و بعد از گرده افشانی در شرایط مزرعه ای [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • جلال کمالی، محمدرضا تاثیر کاهش دمای کانوپی و مقدار نسبی آب برگ بر عملکرد ژنوتیپهای تریتیکاله هگزاپلوئید تحت شرایط محدودیت رطوبتی [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • جواهری، سعید بررسی اثرات زمان، میزان و روش مصرف کود روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد و مقدار جذب روی در دو رقم سیب زمینی [دوره 1، شماره 2، 1382]

چ

 • چائی چی، محمد رضا تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ارقام گندم تحت تنش رطوبت در مراحل قبل و بعد از گرده افشانی در شرایط مزرعه ای [دوره 1، شماره 2، 1382]

خ

 • خرقانی، فریبا بررسی جمعیت های علف های هرز موجود در تیمارهای مختلف تناوب زراعی و آیش [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • خرقانی، فریبا تاثیر سه سیستم تناوب بر روی تنوع و پراکنش بانک بذر جوامع علفهای هرز [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • خزاعی، حمیدرضا تاثیر تنش خشکی بر رشد و توزیع ماده خشک بین ریشه و بخش هوایی در ارقام مقاوم و حساس گندم [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 33-42]

د

 • دانشیان، جهانفر بررسی اثرات تلقیح چهار سویه باکتری بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در شرایط آب و هوایی کرج [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 93-108]

ر

 • راشد محصل، محمدحسن مطالعه اثرات رقابتی علف های هرز سوروف و تاج خروس بر عملکرد لوبیا [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 13-22]
 • راشد محصل، محمدحسن اثرات شوری بر رشد، عملکرد، تجمع املاح و درصد اسانس زیره سبز [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 53-60]
 • راشد محصل، محمدحسن مقایسه شاخصهای رشدی و تجمع سدیم و پتاسیم در هشت رقم مختلف گندم نان در شرایط تنش شوری [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 71-80]
 • راشد محصل، محمدحسن مطالعه پویایی مکانی جمعیت های علف هرز یک مزرعه ذرت با استفاده از ژئواستاتیستیک [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • راشد محصل، محمدحسن بررسی مکانیسم های رقابتی سوروف (Eehinochloa crus-galli) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus) با لوبیا (Phaseolus vulgaris) [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • راشد محصل، محمدحسن بررسی جمعیت های علف های هرز موجود در تیمارهای مختلف تناوب زراعی و آیش [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • راشد محصل، محمدحسن تاثیر سه سیستم تناوب بر روی تنوع و پراکنش بانک بذر جوامع علفهای هرز [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • رحیمیان مشهدی، حمید بررسی تداخل گندم و علفهای هرز در شرایط مزرعه ای [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 109-120]
 • رحیمیان مشهدی، حمید اثر تاریخ کاشت و تراکم ذرت دانه ای (Zea mays L) بر توان رقابتی ذرت و تاج خروس (Amaranthus retroflexus L) [دوره 1، شماره 2، 1382]

ز

 • زند، اسکندر رقابت لوبیا (Phaseolus vulgaris L) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus L) در سطوح مختلف تراکم گیاهی [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • زینلی، ابراهیم تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه سه رقم سویا در گرگان [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 81-92]

س

 • سعیدی، قدرت اله روابط بین صفات زراعی گلرنگ در شرایط دارای تنش و بدون تنش رطوبتی [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • سلطانی، افشین تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه سه رقم سویا در گرگان [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 81-92]
 • سیاهمرگویی، آسیه تاثیر سه سیستم تناوب بر روی تنوع و پراکنش بانک بذر جوامع علفهای هرز [دوره 1، شماره 2، 1382]

ش

 • شجاعی نوفرست، کوروش بررسی اثرات زمان، میزان و روش مصرف کود روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد و مقدار جذب روی در دو رقم سیب زمینی [دوره 1، شماره 2، 1382]

ص

 • صابری، محمدحسین مقایسه شاخصهای رشدی و تجمع سدیم و پتاسیم در هشت رقم مختلف گندم نان در شرایط تنش شوری [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 71-80]
 • صالحی، معصومه میزان نیتروژن و کلروفیل برگ به عنوان شاخصی از تنش خشکی در گندم [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • صالحیان، حمید بررسی تداخل گندم و علفهای هرز در شرایط مزرعه ای [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 109-120]
 • صدرآبادی حقیقی، رضا تاثیر آبیاری محدود بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کلزای بهاره در شرایط آب و هوایی تبریز [دوره 1، شماره 2، 1382]

ق

 • قدسی، مسعود تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ارقام گندم تحت تنش رطوبت در مراحل قبل و بعد از گرده افشانی در شرایط مزرعه ای [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • قدوسی، حمید بهادر زعفران: بررسی ۷۰ سال پژوهش در ایران [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • قنادها، محمدرضا تاثیر کاهش دمای کانوپی و مقدار نسبی آب برگ بر عملکرد ژنوتیپهای تریتیکاله هگزاپلوئید تحت شرایط محدودیت رطوبتی [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • قنبری، علی بررسی تداخل گندم و علفهای هرز در شرایط مزرعه ای [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 109-120]
 • قهرمان، بیژن تعیین ضرایب حساسیت گندم زمستانه به تنش رطوبتی در مراحل مختف رشد در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 3-12]

ک

 • کاخکی، علی اثر رژیم رطوبتی در اوایل فصل بر عملکرد کمی و کیفی پنبه رقم ورامین [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 23-32]
 • کافی، محمد اثر رژیم رطوبتی در اوایل فصل بر عملکرد کمی و کیفی پنبه رقم ورامین [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 23-32]
 • کافی، محمد تاثیر تنش خشکی بر رشد و توزیع ماده خشک بین ریشه و بخش هوایی در ارقام مقاوم و حساس گندم [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 33-42]
 • کافی، محمد واکنش فتوسنتزی و هدایت روزنه ای دو رقم گندم و دو رقم جو تحت تنش شوری [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 43-52]
 • کافی، محمد اثرات شوری بر رشد، عملکرد، تجمع املاح و درصد اسانس زیره سبز [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 53-60]
 • کافی، محمد مقایسه شاخصهای رشدی و تجمع سدیم و پتاسیم در هشت رقم مختلف گندم نان در شرایط تنش شوری [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 71-80]
 • کشیری، حبیب الله تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه سه رقم سویا در گرگان [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 81-92]
 • کوچکی، آرش زعفران: بررسی ۷۰ سال پژوهش در ایران [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • کوچکی، علیرضا میزان نیتروژن و کلروفیل برگ به عنوان شاخصی از تنش خشکی در گندم [دوره 1، شماره 2، 1382]

ل

 • لکزیان، امیر مطالعه میزان تحمل باکتری های ریزوبیوم لگومینوزارم به عنصر روی در دو محیط کشت متفاوت [دوره 1، شماره 2، 1382]

م

 • مجنون حسینی، ناصر تاثیر کاهش دمای کانوپی و مقدار نسبی آب برگ بر عملکرد ژنوتیپهای تریتیکاله هگزاپلوئید تحت شرایط محدودیت رطوبتی [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • مجیدی، اسلام بررسی تداخل گندم و علفهای هرز در شرایط مزرعه ای [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 109-120]
 • مشعوف، محمد واکنش فتوسنتزی و هدایت روزنه ای دو رقم گندم و دو رقم جو تحت تنش شوری [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 43-52]
 • مظاهری، داریوش تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ارقام گندم تحت تنش رطوبت در مراحل قبل و بعد از گرده افشانی در شرایط مزرعه ای [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • مظاهری، داریوش تاثیر کاهش دمای کانوپی و مقدار نسبی آب برگ بر عملکرد ژنوتیپهای تریتیکاله هگزاپلوئید تحت شرایط محدودیت رطوبتی [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • مکاریان، حسن بررسی مکانیسم های رقابتی سوروف (Eehinochloa crus-galli) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus) با لوبیا (Phaseolus vulgaris) [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • مکاریان، حسن اثر تاریخ کاشت و تراکم ذرت دانه ای (Zea mays L) بر توان رقابتی ذرت و تاج خروس (Amaranthus retroflexus L) [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • موسوی، سید کریم رقابت لوبیا (Phaseolus vulgaris L) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus L) در سطوح مختلف تراکم گیاهی [دوره 1، شماره 2، 1382]

ن

 • ناظری، محمود تاثیر کاهش دمای کانوپی و مقدار نسبی آب برگ بر عملکرد ژنوتیپهای تریتیکاله هگزاپلوئید تحت شرایط محدودیت رطوبتی [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • نبی زاده مرو دست، محمودرضا اثرات شوری بر رشد، عملکرد، تجمع املاح و درصد اسانس زیره سبز [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 53-60]
 • نصیری محلاتی، مهدی مطالعه اثرات رقابتی علف های هرز سوروف و تاج خروس بر عملکرد لوبیا [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 13-22]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی مکانیسم های رقابتی سوروف (Eehinochloa crus-galli) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus) با لوبیا (Phaseolus vulgaris) [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • نصیری محلاتی، مهدی تجزیه و تحلیل سطح پاسخ جوانه زنی ارقام یونجه در شرایط توام شوری کلرید سدیم و درجه حرارت [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی جمعیت های علف های هرز موجود در تیمارهای مختلف تناوب زراعی و آیش [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • نصیری محلاتی، مهدی میزان نیتروژن و کلروفیل برگ به عنوان شاخصی از تنش خشکی در گندم [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • نظامی، احمد دینامیک علفهای هرز نخود تحت تاثیر وجین و تراکم بوته نخود (Cicer aritinum L.) در شرایط آبی و دیم شمال خراسان [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 61-70]

و

 • وریدی، مهدی زعفران: بررسی ۷۰ سال پژوهش در ایران [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • وصال، سعید رضا دینامیک علفهای هرز نخود تحت تاثیر وجین و تراکم بوته نخود (Cicer aritinum L.) در شرایط آبی و دیم شمال خراسان [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 61-70]

ی

 • یادگاری، مهراب بررسی اثرات تلقیح چهار سویه باکتری بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در شرایط آب و هوایی کرج [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 93-108]
 • یحیوی تبریز، شهنام تاثیر آبیاری محدود بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کلزای بهاره در شرایط آب و هوایی تبریز [دوره 1، شماره 2، 1382]