نمایه نویسندگان

آ

 • آذری نصرآباد، علی بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد، اجزای عملکردو درصد پروتئین چهار رقم سورگوم دانه‌ای [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 233-244]
 • آستارایی، علیرضا تأثیر سطوح مختلف کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk) [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 245-254]
 • آل ابراهیم، محمدتقی اثر عمق کاشت ودوره غرقاب بر جوانه زنی و سبز شدن علف هرز کاتوس(Cynanchum acutum) [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 15-24]

ا

 • احمدی، عبدالرضا دوره بحرانی کنترل علفهای هرز برنج(Oryza sativa L.) در استان لرستان [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 171-182]
 • احمدیان، احمد بررسی اثر دفعات آبیاری و کود دامی بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 255-262]
 • اقبالی شاه آباد، شهاب تأثیر کاهش غلظت علفکش متریبیوزین در مقایسه با وجین و کولتیواتور بر علفهای هرز سیب زمینی در دو سیستم شخم حفاظتی و متداول [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 183-194]
 • اقبالی شاه آباد، شهاب بررسی تأثیر برخی روشهای مدیریت علفهای هرز بر عملکرد سیب زمینی در دو سیستم شخم حفاظتی و متداول [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 195-206]

ب

 • باقری، عبدالرضا گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) . [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 103-122]
 • باقری، عبدالرضا اثر پذیری خصوصیات ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما از کاشت‌های پاییزه و بهاره: 1– خصوصیات فنولوژیکی و مورفولوژیکی [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 143-155]
 • باقری، عبدالرضا اثر پذیری خصوصیات ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما ازکشت‌های پاییزه و بهاره‌: 2 – اجزای عملکرد و عملکرد [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 156-170]
 • برزوئی، اعظم بررسی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک انواع ارزن در رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 35-44]
 • برومند رضازاده، زینت بررسی واکنش جوانه‌زنی بذر زنیان،‌ رازیانه و شوید به پتانسیل‌های اسمزی و ماتریک ناشی از کلرید سدیم و پلی اتیلن گلایکول 6000 در دماهای مختلف [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 207-218]
 • بنایان اول، محمد اثر مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن و تراکم علف هرز بر تولید بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis‌) در گندم پاییزه [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 45-56]
 • بهدانی، محمدعلی ارزیابی روابط کمی بین عملکرد و مصرف عناصر غذایی در زعفران: مطالعه در مزارع کشاورزان On-farm [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 1-14]
 • بهشتی، سید علیرضا ارزیابی آزمونهای قدرت بذر جهت تعیین کیفیت بذر یونجه [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 25-34]

پ

 • پهلوانی، امیرحسین اثر عمق کاشت ودوره غرقاب بر جوانه زنی و سبز شدن علف هرز کاتوس(Cynanchum acutum) [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 15-24]

ت

ث

 • ثقه الاسلامی، محمد جواد اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر میزان قندهای محلول، درجه لوله شدن و میزان آب نسبی برگ برخی ژنوتیپ های ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 219-232]

ج

 • جوادی، حامد بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد، اجزای عملکردو درصد پروتئین چهار رقم سورگوم دانه‌ای [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 233-244]

ح

 • حسینی، حسین اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه‌زنی ژنوتیپ‌های عدس [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 69-80]
 • حسینی، سید حسین اثرات تنش خشکی روی برخی خصوصیات مورفولوژیک تعدادی از ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط گلخانه [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 277-290]

خ

 • خزاعی، حمیدرضا بررسی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک انواع ارزن در رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 35-44]
 • خندان، اعظم تأثیر سطوح مختلف کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk) [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 245-254]

د

 • درویش، فرخ اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر میزان قندهای محلول، درجه لوله شدن و میزان آب نسبی برگ برخی ژنوتیپ های ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 219-232]

ر

 • راستگو، مهدی اثر مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن و تراکم علف هرز بر تولید بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis‌) در گندم پاییزه [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 45-56]
 • راستگو، مهدی جنبه‌های اکوفیزیولوژیکی جوانه‌زنی شیرین بیان Glycyrrhiza glabra L. در واکنش به دما [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 263-276]
 • راشد محصل، محمدحسن اثر عمق کاشت ودوره غرقاب بر جوانه زنی و سبز شدن علف هرز کاتوس(Cynanchum acutum) [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 15-24]
 • راشد محصل، محمدحسن بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد، اجزای عملکردو درصد پروتئین چهار رقم سورگوم دانه‌ای [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 233-244]
 • رحیمیان مشهدی، حمید اثر مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن و تراکم علف هرز بر تولید بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis‌) در گندم پاییزه [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 45-56]
 • رحیمیان مشهدی، حمید جنبه‌های اکوفیزیولوژیکی جوانه‌زنی شیرین بیان Glycyrrhiza glabra L. در واکنش به دما [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 263-276]
 • رستمی، مجید دوره بحرانی کنترل علفهای هرز برنج(Oryza sativa L.) در استان لرستان [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 171-182]
 • رضوانی مقدم، پرویز ارزیابی روابط کمی بین عملکرد و مصرف عناصر غذایی در زعفران: مطالعه در مزارع کشاورزان On-farm [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 1-14]
 • رضوانی مقدم، پرویز بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کنجد در تراکم‌های مختلف بوته و فواصل مختلف آبیاری [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 57-68]
 • رضوانی مقدم، پرویز مطالعۀ پایداری بوم شناختی نظام زراعی گندم- پنبه در استان خراسان [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 129-142]
 • رضوانی مقدم، پرویز اثر دورهای مختلف آبیاری و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانهNigella sativa) ) [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 305-315]

ز

 • زمانی، غلامرضا بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد، اجزای عملکردو درصد پروتئین چهار رقم سورگوم دانه‌ای [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 233-244]

ش

 • شاکرمی، جهانشیر دوره بحرانی کنترل علفهای هرز برنج(Oryza sativa L.) در استان لرستان [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 171-182]
 • شهریاری احمدی، فرج اله گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) . [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 103-122]

ع

 • عزیزی، الهام اثر تیمارهای مختلف شکستن خواب بر جوانه‌زنی بذر کلپوره ((Teucrium polium [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 81-88]

ف

 • فتوت، امیر تأثیر سطوح مختلف کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk) [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 245-254]
 • فیضیان، محمد دوره بحرانی کنترل علفهای هرز برنج(Oryza sativa L.) در استان لرستان [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 171-182]

ق

 • قاضی زاده، علی اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر میزان قندهای محلول، درجه لوله شدن و میزان آب نسبی برگ برخی ژنوتیپ های ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 219-232]
 • قنبری، احمد بررسی اثر دفعات آبیاری و کود دامی بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 255-262]
 • قنبری، علی اثر مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن و تراکم علف هرز بر تولید بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis‌) در گندم پاییزه [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 45-56]
 • قنبری، علی جنبه‌های اکوفیزیولوژیکی جوانه‌زنی شیرین بیان Glycyrrhiza glabra L. در واکنش به دما [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 263-276]

ک

 • کافی، محمد اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه‌زنی ژنوتیپ‌های عدس [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 69-80]
 • کافی، محمد گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) . [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 103-122]
 • کافی، محمد اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر میزان قندهای محلول، درجه لوله شدن و میزان آب نسبی برگ برخی ژنوتیپ های ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 219-232]
 • کافی، محمد جنبه‌های اکوفیزیولوژیکی جوانه‌زنی شیرین بیان Glycyrrhiza glabra L. در واکنش به دما [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 263-276]
 • کافی، محمد اثرات تنش خشکی روی برخی خصوصیات مورفولوژیک تعدادی از ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط گلخانه [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 277-290]
 • کوچکی، علیرضا ارزیابی روابط کمی بین عملکرد و مصرف عناصر غذایی در زعفران: مطالعه در مزارع کشاورزان On-farm [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 1-14]
 • کوچکی، علیرضا اثر تیمارهای مختلف شکستن خواب بر جوانه‌زنی بذر کلپوره ((Teucrium polium [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 81-88]
 • کوچکی، علیرضا تأثیر سطوح مصرف نهاده بر بانک بذر علفهای هرز در مزارع گندم مشهد [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 89-102]
 • کوچکی، علیرضا بررسی رفتارهای جوانه‌زنی و تاریخ کاشت مطلوب گیاه دارویی باریجه (Ferula gummosa) [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 123-128]
 • کوچکی، علیرضا مطالعۀ پایداری بوم شناختی نظام زراعی گندم- پنبه در استان خراسان [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 129-142]
 • کوچکی، علیرضا تأثیر کاهش غلظت علفکش متریبیوزین در مقایسه با وجین و کولتیواتور بر علفهای هرز سیب زمینی در دو سیستم شخم حفاظتی و متداول [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 183-194]
 • کوچکی، علیرضا بررسی تأثیر برخی روشهای مدیریت علفهای هرز بر عملکرد سیب زمینی در دو سیستم شخم حفاظتی و متداول [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 195-206]
 • کوچکی، علیرضا بررسی واکنش جوانه‌زنی بذر زنیان،‌ رازیانه و شوید به پتانسیل‌های اسمزی و ماتریک ناشی از کلرید سدیم و پلی اتیلن گلایکول 6000 در دماهای مختلف [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 207-218]
 • کوچکی، علیرضا اثرتغییراقلیم بر شاخصهای اگروکلیماتیک مناطق کشت گندم دیم در ایران [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 291-304]

گ

 • گلوی، محمد بررسی اثر دفعات آبیاری و کود دامی بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 255-262]
 • گنجعلی، علی گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) . [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 103-122]

م

 • مجیدی، اسلام اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر میزان قندهای محلول، درجه لوله شدن و میزان آب نسبی برگ برخی ژنوتیپ های ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 219-232]
 • محمدآبادی، علی اصغر بررسی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک انواع ارزن در رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 35-44]
 • محمدآبادی، علی اصغر بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کنجد در تراکم‌های مختلف بوته و فواصل مختلف آبیاری [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 57-68]
 • معصومی، علی اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه‌زنی ژنوتیپ‌های عدس [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 69-80]
 • معصومی، علی اثرات تنش خشکی روی برخی خصوصیات مورفولوژیک تعدادی از ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط گلخانه [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 277-290]
 • ملتی، فریدون بررسی رفتارهای جوانه‌زنی و تاریخ کاشت مطلوب گیاه دارویی باریجه (Ferula gummosa) [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 123-128]
 • مهدوی دامغانی، عبدالمجید مطالعۀ پایداری بوم شناختی نظام زراعی گندم- پنبه در استان خراسان [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 129-142]
 • موسوی، سید غلامرضا بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد، اجزای عملکردو درصد پروتئین چهار رقم سورگوم دانه‌ای [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 233-244]
 • میقانی، فریبا اثر عمق کاشت ودوره غرقاب بر جوانه زنی و سبز شدن علف هرز کاتوس(Cynanchum acutum) [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 15-24]

ن

 • نباتی، جعفر بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کنجد در تراکم‌های مختلف بوته و فواصل مختلف آبیاری [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 57-68]
 • نصیری محلاتی، مهدی ارزیابی روابط کمی بین عملکرد و مصرف عناصر غذایی در زعفران: مطالعه در مزارع کشاورزان On-farm [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 1-14]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثر عمق کاشت ودوره غرقاب بر جوانه زنی و سبز شدن علف هرز کاتوس(Cynanchum acutum) [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 15-24]
 • نصیری محلاتی، مهدی ارزیابی آزمونهای قدرت بذر جهت تعیین کیفیت بذر یونجه [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 25-34]
 • نصیری محلاتی، مهدی تأثیر سطوح مصرف نهاده بر بانک بذر علفهای هرز در مزارع گندم مشهد [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 89-102]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی رفتارهای جوانه‌زنی و تاریخ کاشت مطلوب گیاه دارویی باریجه (Ferula gummosa) [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 123-128]
 • نصیری محلاتی، مهدی مطالعۀ پایداری بوم شناختی نظام زراعی گندم- پنبه در استان خراسان [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 129-142]
 • نصیری محلاتی، مهدی تأثیر کاهش غلظت علفکش متریبیوزین در مقایسه با وجین و کولتیواتور بر علفهای هرز سیب زمینی در دو سیستم شخم حفاظتی و متداول [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 183-194]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی تأثیر برخی روشهای مدیریت علفهای هرز بر عملکرد سیب زمینی در دو سیستم شخم حفاظتی و متداول [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 195-206]
 • نصیری محلاتی، مهدی تأثیر سطوح مختلف کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk) [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 245-254]
 • نصیری محلاتی، مهدی جنبه‌های اکوفیزیولوژیکی جوانه‌زنی شیرین بیان Glycyrrhiza glabra L. در واکنش به دما [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 263-276]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثرتغییراقلیم بر شاخصهای اگروکلیماتیک مناطق کشت گندم دیم در ایران [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 291-304]
 • نظامی، احمد اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه‌زنی ژنوتیپ‌های عدس [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 69-80]
 • نظامی، احمد اثر پذیری خصوصیات ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما از کاشت‌های پاییزه و بهاره: 1– خصوصیات فنولوژیکی و مورفولوژیکی [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 143-155]
 • نظامی، احمد اثر پذیری خصوصیات ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما ازکشت‌های پاییزه و بهاره‌: 2 – اجزای عملکرد و عملکرد [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 156-170]
 • نظامی، احمد اثرات تنش خشکی روی برخی خصوصیات مورفولوژیک تعدادی از ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط گلخانه [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 277-290]
 • نورمحمدی، قربان اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر میزان قندهای محلول، درجه لوله شدن و میزان آب نسبی برگ برخی ژنوتیپ های ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 219-232]
 • نوروزپور، قدیر بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کنجد در تراکم‌های مختلف بوته و فواصل مختلف آبیاری [دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 57-68]
 • نوروزپور، قدیر اثر دورهای مختلف آبیاری و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانهNigella sativa) ) [دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 305-315]