نمایه نویسندگان

آ

 • آذری نصرآباد، علی اثر تراکم کاشت بر شاخص‌های رشدی چهار رقم سورگوم دانه‌ای [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 253-266]
 • آستارایی، علیرضا تأثیر شوری آب آبیاری و مصرف روی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و تجمع روی در گندم [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 195-206]

ا

 • ابوالحسنی زراعتکار، محبوبه تلقیح گیاه یونجه با جدایه‌های بومی سینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم به شوری و خشکی در شرایط تنش آبی در گلخانه [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 183-194]
 • احمدی، علی تحمل به یخبندان ژنوتیپ‌های امید بخش گندم به روش یخبندان طوقه (Crown freezing) [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 155-168]
 • احمدی، محمد تأثیر شوری آب آبیاری و مصرف روی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و تجمع روی در گندم [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 195-206]
 • احمدیان، احمد تأثیر مصرف کود دامی بر عملکرد کمی و کیفی و شاخص‌های شیمیایی اسانس زیره سبز [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 207-216]
 • اصغری پور، محمدرضا اثر تراکم گیاهی و کود نیتروژن بر جذب نور و عملکرد ماده خشک در گیاه شاهدانه (Cannabis sativa L.) [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 217-230]
 • اقبالی شاه آباد، شهاب بررسی اثر مدیریت منفرد و تلفیقی علف‌های‌هرز بر تراکم و زیست توده علف‌های‌هرز باریک برگ و زیست توده گوجه فرنگی [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 291-300]
 • اکبری، غلامعلی بررسی اثر تراکمهای مختلف کشت مخلوط زیره سبز و نخود با تاکید بر کنترل علفهای هرز [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 83-94]
 • اویسی، مصطفی تأثیر سه سیستم تناوب زراعی بر بانک بذر علف‌های‌هرز کشت جو در منطقه کرج [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 231-242]

ب

 • باغستانی، محمدعلی تأثیر سه سیستم تناوب زراعی بر بانک بذر علف‌های‌هرز کشت جو در منطقه کرج [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 231-242]
 • باقری، عبدالرضا تحلیلی بر راهبردهای تحقیقات حبوبات در ایران: رهیافت‌هایی از اولین همایش ملی حبوبات [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 1-14]
 • برخی، علیرضا اثرات الگوی کاشت وتراکم بر روی شاخص های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای (ea mays)در شرایط رقابت با علف هرزتاج خروس (Amaranthus retroflexus) [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 243-252]
 • بنایان اول، محمد روابط مکانی بین جمعیت های بانک بذر و گیاهچه علفهای هرز دم موشی ( Hordeum spontaneum ) و شاهی وحشی (Cardaria draba ) در مزارع زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 357-374]

پ

 • پرسا، حسن تحلیلی بر راهبردهای تحقیقات حبوبات در ایران: رهیافت‌هایی از اولین همایش ملی حبوبات [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 1-14]
 • پزشکپور، پیام ارزیابی پاسخ ژنوتیپ‌های نخود کابلی (Cicer arietinum L.) به تاریخ کاشت [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 141-154]
 • پزشکپور، پیام تأثیر آرایش کاشت بر تولید محصول نخود فرنگی (Pissum sativum L.) در شرایط دیم استان لرستان [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 375-384]

ت

 • تابعی، محمد تحمل به یخبندان ژنوتیپ‌های امید بخش گندم به روش یخبندان طوقه (Crown freezing) [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 155-168]
 • تبریزی، لیلا ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع گندم و چغندر قند استانهای مختلف کشور [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 105-130]

ج

 • جهان، محسن ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع گندم و چغندر قند استانهای مختلف کشور [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 105-130]
 • جهانبین، غلامحسین بررسی تنوع ژنتیکی توده‌های هندوانه بومی ایران [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 334-346]
 • جوادی، حامد اثر تراکم کاشت بر شاخص‌های رشدی چهار رقم سورگوم دانه‌ای [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 253-266]

ح

 • حجازی، اسداله بررسی اثر تراکمهای مختلف کشت مخلوط زیره سبز و نخود با تاکید بر کنترل علفهای هرز [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 83-94]
 • حسینی، آزاده بررسی دوره بحرانی کنترل علف هرز در گیاه دارویی زیره سبز Cuminum cyminum)). [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 23-34]
 • حسینی، حسین اثر تنش خشکی و شوری بر جوانه زنی اسفرزه (Plantago ovata) [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 15-22]
 • حسینی، حسین اثر پیش تیمار بذر بر جوانه زنی ژنوتیپ‌های‌ عدس (Lens culinaris Medik.) [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 35-48]
 • حسینی، محسن اثرات الگوی کاشت وتراکم بر روی شاخص های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای (ea mays)در شرایط رقابت با علف هرزتاج خروس (Amaranthus retroflexus) [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 243-252]
 • حق نیا، غلامحسین تلقیح گیاه یونجه با جدایه‌های بومی سینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم به شوری و خشکی در شرایط تنش آبی در گلخانه [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 183-194]

ر

 • راستگو، مهدی بررسی خصوصیات جوانه‌زنی گیاه دارویی بومی و در حال انقراض پونه سای بینالودی ((Nepeta binaludensis Jamza [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 343-385]
 • راشد محصل، محمدحسن بررسی اثر گاوپنبه (Abutilon theophrasti) بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycine max) در تراکم‌های مختلف گیاهی و تاریخ‌های مختلف کاشت [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 71-82]
 • راشد محصل، محمدحسن بررسی اثر آلیلوپاتیک اندام هوایی علف هفت بند(Polygonum avicular) بردرصد سبزشدن و رشد گیاهچه های گوجه فرنگی و ذرت [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 95-104]
 • راشد محصل، محمدحسن اثر تراکم گیاهی و کود نیتروژن بر جذب نور و عملکرد ماده خشک در گیاه شاهدانه (Cannabis sativa L.) [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 217-230]
 • راشد محصل، محمدحسن اثرات الگوی کاشت وتراکم بر روی شاخص های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای (ea mays)در شرایط رقابت با علف هرزتاج خروس (Amaranthus retroflexus) [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 243-252]
 • راشد محصل، محمدحسن اثر تراکم کاشت بر شاخص‌های رشدی چهار رقم سورگوم دانه‌ای [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 253-266]
 • راشد محصل، محمدحسن ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‎های جدید گندم در شرایط تنش رطوبتی [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 301-314]
 • راشد محصل، محمدحسن روابط مکانی بین جمعیت های بانک بذر و گیاهچه علفهای هرز دم موشی ( Hordeum spontaneum ) و شاهی وحشی (Cardaria draba ) در مزارع زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 357-374]
 • رستمی، مجید تأثیر سه سیستم تناوب زراعی بر بانک بذر علف‌های‌هرز کشت جو در منطقه کرج [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 231-242]
 • رضوانی مقدم، پرویز اثر تنش خشکی و شوری بر جوانه زنی اسفرزه (Plantago ovata) [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 15-22]
 • رضوانی مقدم، پرویز تأثیر سه سیستم تناوب زراعی بر بانک بذر علف‌های‌هرز کشت جو در منطقه کرج [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 231-242]
 • رضوانی مقدم، پرویز بررسی خصوصیات جوانه‌زنی گیاه دارویی بومی و در حال انقراض پونه سای بینالودی ((Nepeta binaludensis Jamza [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 343-385]
 • رفیعی، مجید اثر تراکم گیاهی و کود نیتروژن بر جذب نور و عملکرد ماده خشک در گیاه شاهدانه (Cannabis sativa L.) [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 217-230]

ز

 • زارع فیض آبادی، احمد بررسی روند 50 ساله تغییرات سطح زیر کشت، عملکرد و تولید غلات در کشور و پیش بینی وضعیت آینده [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 49-70]
 • زارع فیض آبادی، احمد ارزیابی پویایی بانک بذر علفهای هرز در نظامهای زراعی با نهاده‌های متفاوت در تناوبهای زراعی مختلف [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 281-290]
 • زارع فیض آبادی، احمد ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‎های جدید گندم در شرایط تنش رطوبتی [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 301-314]
 • زمانی، غلامرضا اثر تراکم کاشت بر شاخص‌های رشدی چهار رقم سورگوم دانه‌ای [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 253-266]
 • زند، اسکندر بررسی اثر تراکمهای مختلف کشت مخلوط زیره سبز و نخود با تاکید بر کنترل علفهای هرز [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 83-94]

س

 • سرچشمه پور، مهدی تلقیح گیاه یونجه با جدایه‌های بومی سینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم به شوری و خشکی در شرایط تنش آبی در گلخانه [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 183-194]
 • سعیدی، قدرت اله تأثیر عناصر غذایی پرمصرف و کم‌مصرف بر عملکرد دانه و سایر صفات زراعی گلرنگ در اصفهان [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 267-280]

ش

 • شفیق، مهناز بررسی اثر گاوپنبه (Abutilon theophrasti) بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycine max) در تراکم‌های مختلف گیاهی و تاریخ‌های مختلف کاشت [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 71-82]
 • شهسواری، محمدرضا تأثیر عناصر غذایی پرمصرف و کم‌مصرف بر عملکرد دانه و سایر صفات زراعی گلرنگ در اصفهان [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 267-280]

ع

 • عباسی، فروغ بررسی تاثیر دوره انتظار ، وزن بنه و رژیم های مختلف نوری بر صفات بنه و اندام هوایی زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 315-333]
 • عباسی علی کمر، رضا بررسی اثر تراکمهای مختلف کشت مخلوط زیره سبز و نخود با تاکید بر کنترل علفهای هرز [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 83-94]
 • عزیزی، الهام ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع گندم و چغندر قند استانهای مختلف کشور [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 105-130]
 • عزیزی، الهام اثر فواصل مختلف آبیاری و تراکم بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو توده بومی رازیانه [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 131-140]
 • علیمرادی، لیلا ارزیابی پویایی بانک بذر علفهای هرز در نظامهای زراعی با نهاده‌های متفاوت در تناوبهای زراعی مختلف [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 281-290]

ق

 • قدسی، مسعود ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‎های جدید گندم در شرایط تنش رطوبتی [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 301-314]
 • قنبری، احمد تأثیر مصرف کود دامی بر عملکرد کمی و کیفی و شاخص‌های شیمیایی اسانس زیره سبز [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 207-216]

ک

 • کازرونی منفرد، ابراهیم بررسی اثر آلیلوپاتیک اندام هوایی علف هفت بند(Polygonum avicular) بردرصد سبزشدن و رشد گیاهچه های گوجه فرنگی و ذرت [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 95-104]
 • کازرونی منفرد، ابراهیم بررسی اثر مدیریت منفرد و تلفیقی علف‌های‌هرز بر تراکم و زیست توده علف‌های‌هرز باریک برگ و زیست توده گوجه فرنگی [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 291-300]
 • کافی، محمد بررسی اثر تراکمهای مختلف کشت مخلوط زیره سبز و نخود با تاکید بر کنترل علفهای هرز [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 83-94]
 • کشاورز، پیمان تأثیر شوری آب آبیاری و مصرف روی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و تجمع روی در گندم [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 195-206]
 • کمیلی، حمیدرضا ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‎های جدید گندم در شرایط تنش رطوبتی [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 301-314]
 • کوچکی، علیرضا بررسی دوره بحرانی کنترل علف هرز در گیاه دارویی زیره سبز Cuminum cyminum)). [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 23-34]
 • کوچکی، علیرضا بررسی روند 50 ساله تغییرات سطح زیر کشت، عملکرد و تولید غلات در کشور و پیش بینی وضعیت آینده [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 49-70]
 • کوچکی، علیرضا ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع گندم و چغندر قند استانهای مختلف کشور [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 105-130]
 • کوچکی، علیرضا اثر فواصل مختلف آبیاری و تراکم بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو توده بومی رازیانه [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 131-140]
 • کوچکی، علیرضا آنالیز شاخص‌های اگروکلیماتیک ایران در شرایط تغییر اقلیم [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 169-182]
 • کوچکی، علیرضا ارزیابی پویایی بانک بذر علفهای هرز در نظامهای زراعی با نهاده‌های متفاوت در تناوبهای زراعی مختلف [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 281-290]
 • کوچکی، علیرضا بررسی اثر مدیریت منفرد و تلفیقی علف‌های‌هرز بر تراکم و زیست توده علف‌های‌هرز باریک برگ و زیست توده گوجه فرنگی [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 291-300]
 • کوچکی، علیرضا بررسی تاثیر دوره انتظار ، وزن بنه و رژیم های مختلف نوری بر صفات بنه و اندام هوایی زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 315-333]
 • کوچکی، علیرضا اثر کود دامی و عمق کاشت بر مراحل فنولوژیکی و عملکرد غده سیب‌زمینی [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 347-356]
 • کوچکی، علیرضا بررسی خصوصیات جوانه‌زنی گیاه دارویی بومی و در حال انقراض پونه سای بینالودی ((Nepeta binaludensis Jamza [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 343-385]
 • کوهستانی، بهمن تحمل به یخبندان ژنوتیپ‌های امید بخش گندم به روش یخبندان طوقه (Crown freezing) [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 155-168]
 • کیانی، مجید رضا بررسی تنوع ژنتیکی توده‌های هندوانه بومی ایران [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 334-346]

گ

 • گلوی، محمد تأثیر مصرف کود دامی بر عملکرد کمی و کیفی و شاخص‌های شیمیایی اسانس زیره سبز [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 207-216]
 • گنجعلی، علی بررسی تاثیر دوره انتظار ، وزن بنه و رژیم های مختلف نوری بر صفات بنه و اندام هوایی زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 315-333]

ل

 • لکزیان، امیر تلقیح گیاه یونجه با جدایه‌های بومی سینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم به شوری و خشکی در شرایط تنش آبی در گلخانه [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 183-194]
 • لله گانی، بختیار اثر کود دامی و عمق کاشت بر مراحل فنولوژیکی و عملکرد غده سیب‌زمینی [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 347-356]

م

 • مکاریان، حسن روابط مکانی بین جمعیت های بانک بذر و گیاهچه علفهای هرز دم موشی ( Hordeum spontaneum ) و شاهی وحشی (Cardaria draba ) در مزارع زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 357-374]
 • موسوی، سید غلامرضا اثر تراکم کاشت بر شاخص‌های رشدی چهار رقم سورگوم دانه‌ای [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 253-266]
 • موسوی، سید کریم ارزیابی پاسخ ژنوتیپ‌های نخود کابلی (Cicer arietinum L.) به تاریخ کاشت [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 141-154]
 • موسوی، سید کریم تأثیر آرایش کاشت بر تولید محصول نخود فرنگی (Pissum sativum L.) در شرایط دیم استان لرستان [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 375-384]

ن

 • ناظری، محمود تحمل به یخبندان ژنوتیپ‌های امید بخش گندم به روش یخبندان طوقه (Crown freezing) [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 155-168]
 • نجفی، فرزاد بررسی خصوصیات جوانه‌زنی گیاه دارویی بومی و در حال انقراض پونه سای بینالودی ((Nepeta binaludensis Jamza [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 343-385]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی دوره بحرانی کنترل علف هرز در گیاه دارویی زیره سبز Cuminum cyminum)). [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 23-34]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثر پیش تیمار بذر بر جوانه زنی ژنوتیپ‌های‌ عدس (Lens culinaris Medik.) [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 35-48]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی روند 50 ساله تغییرات سطح زیر کشت، عملکرد و تولید غلات در کشور و پیش بینی وضعیت آینده [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 49-70]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی اثر گاوپنبه (Abutilon theophrasti) بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycine max) در تراکم‌های مختلف گیاهی و تاریخ‌های مختلف کاشت [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 71-82]
 • نصیری محلاتی، مهدی ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع گندم و چغندر قند استانهای مختلف کشور [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 105-130]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثر فواصل مختلف آبیاری و تراکم بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو توده بومی رازیانه [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 131-140]
 • نصیری محلاتی، مهدی آنالیز شاخص‌های اگروکلیماتیک ایران در شرایط تغییر اقلیم [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 169-182]
 • نصیری محلاتی، مهدی تأثیر شوری آب آبیاری و مصرف روی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و تجمع روی در گندم [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 195-206]
 • نصیری محلاتی، مهدی تأثیر سه سیستم تناوب زراعی بر بانک بذر علف‌های‌هرز کشت جو در منطقه کرج [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 231-242]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثرات الگوی کاشت وتراکم بر روی شاخص های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای (ea mays)در شرایط رقابت با علف هرزتاج خروس (Amaranthus retroflexus) [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 243-252]
 • نصیری محلاتی، مهدی ارزیابی پویایی بانک بذر علفهای هرز در نظامهای زراعی با نهاده‌های متفاوت در تناوبهای زراعی مختلف [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 281-290]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی اثر مدیریت منفرد و تلفیقی علف‌های‌هرز بر تراکم و زیست توده علف‌های‌هرز باریک برگ و زیست توده گوجه فرنگی [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 291-300]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثر کود دامی و عمق کاشت بر مراحل فنولوژیکی و عملکرد غده سیب‌زمینی [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 347-356]
 • نصیری محلاتی، مهدی روابط مکانی بین جمعیت های بانک بذر و گیاهچه علفهای هرز دم موشی ( Hordeum spontaneum ) و شاهی وحشی (Cardaria draba ) در مزارع زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 357-374]
 • نظامی، احمد تحلیلی بر راهبردهای تحقیقات حبوبات در ایران: رهیافت‌هایی از اولین همایش ملی حبوبات [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 1-14]