نمایه نویسندگان

آ

 • آذری نصرآباد، علی تأثیر تراکم بوته بر صفات زراعی، میزان کلروفیل و درصد انتقال مجدد ساقه در چهار رقم سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor (L). Moench [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 271-280]
 • آرمین، محمد اثر رقابت علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم (Triticum aestivum L.) با قدرت متفاوت رقابت [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 9-18]
 • آستارایی، علیرضا تاثیر مواد آلی مختلف بر خصوصیات رشدی [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 19-28]
 • آقاسی زاده، وحید بررسی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت بر عملکرد کمی و کیفی ارقام گیاه زراعی جدید تاج خروس علوفه‌ای) (Amaranthus spp [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 221-228]
 • آقاعلیخانی، مجید بررسی اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 187-200]
 • آل ابراهیم، محمدتقی بررسی رفتار جوانه زنی بذر علف هرز کاتوس [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 47-52]
 • آل ابراهیم، محمدتقی بررسی اثر خشک شدن و انجماد بر تولید مثل رویشی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 201-210]
 • آینه بند، امیر بررسی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت بر عملکرد کمی و کیفی ارقام گیاه زراعی جدید تاج خروس علوفه‌ای) (Amaranthus spp [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 221-228]

ا

 • احترامیان، کوروش بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تاریخ‌های مختلف کاشت بر [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 1-8]
 • اسدی، اردشیر اثرمقادیر و روش های قراردهی کود پتاسه در سامانه های مختلف خاک ورزی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 357-366]
 • اسکندری، مهرنوش تاثیر مواد آلی مختلف بر خصوصیات رشدی [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 19-28]
 • اصغری پور، محمدرضا اثرات تراکم و کود نیتروژن بر تولید الیاف [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 29-36]
 • اکرمیان، مرتضی اثر آماده سازی اسمزی بذر بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 37-46]
 • امام، یحیی واکنش عملکرد و اجزای عملکردگندم [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 259-270]
 • امامی، علیرضا بررسی اثر نسبت های مختلف فاضلاب تصفیه شده شهری بر برخی خصوصیات کیفی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 211-220]

ب

 • باغستانی، محمدعلی اثر رقابت علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم (Triticum aestivum L.) با قدرت متفاوت رقابت [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 9-18]
 • باغستانی، محمدعلی بررسی رفتار جوانه زنی بذر علف هرز کاتوس [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 47-52]
 • باغستانی، محمدعلی بررسی واکنش چند علف هرز باریک‌برگ مزارع گندم در شرایط مزرعه و [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 85-96]
 • باغستانی، محمدعلی بررسی اثر خشک شدن و انجماد بر تولید مثل رویشی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 201-210]
 • باقرانی، ناصر تأثیر شاخص های رشد بر توان رقابتی ارقام کلزا (Brassica napus) با علف هرز خردل وحشی(Sinapis arvensis) [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 301-314]
 • باقرانی ترشیز، ناصر بررسی واکنش چند علف هرز باریک‌برگ مزارع گندم در شرایط مزرعه و [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 85-96]
 • باقری، محسن تأثیر شاخص های رشد بر توان رقابتی ارقام کلزا (Brassica napus) با علف هرز خردل وحشی(Sinapis arvensis) [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 301-314]
 • بحرانی، محمدجواد بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تاریخ‌های مختلف کاشت بر [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 1-8]
 • برزوئی، اعظم نشت الکترولیتها به عنوان شاخصی از [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 167-176]
 • برومند رضازاده، زهرا بررسی اثر وزن و دوره انبارداری بنه بر نحوه تخصیص مواد فتوسنتزی در [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 155-166]

پ

 • پارسا، سهیل تغییرات فصلی دریافت و کارایی مصرف نور در [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 229-238]
 • پارسا، مهدی تاثیر کاربرد نیتروژن و علفکش 2,4-D+MCPA بر بانک بذر علف‌های هرز [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 239-248]
 • پالتا، هایرو الگوهای زمانی و مکانی رشد ریشه ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط تنش غرقابی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 343-356]
 • پرسا، حسن تنوع ژنوتیپی صفات ریشه و اندام هوایی گیاهچه‌های [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 143-154]
 • پهلوانی، امیرحسین بررسی رفتار جوانه زنی بذر علف هرز کاتوس [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 47-52]
 • پهلوانی، امیرحسین بررسی اثر خشک شدن و انجماد بر تولید مثل رویشی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 201-210]
 • پورآذر، رضا بررسی واکنش چند علف هرز باریک‌برگ مزارع گندم در شرایط مزرعه و [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 85-96]
 • پورطوسی، نرگس تاثیر کاربرد نیتروژن و علفکش 2,4-D+MCPA بر بانک بذر علف‌های هرز [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 239-248]

ت

 • تبریزی، لیلا بررسی اثر وزن و دوره انبارداری بنه بر نحوه تخصیص مواد فتوسنتزی در [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 155-166]
 • تبریزی، لیلا ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی بذر دو توده زراعی و طبیعی آویشن خراسانی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 249-258]
 • تدین، محمودرضا واکنش عملکرد و اجزای عملکردگندم [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 259-270]
 • ترنر، نیل الگوهای زمانی و مکانی رشد ریشه ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط تنش غرقابی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 343-356]

ث

 • ثابت تیموری، مژگان بررسی اثر رژیم‌های مختلف آبیاری و میزان کاشت بذر بر عملکرد، [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 77-84]

ج

 • جعفری، احمد اثرمقادیر و روش های قراردهی کود پتاسه در سامانه های مختلف خاک ورزی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 357-366]
 • جهان، محسن رشد، فتوسنتز و عملکرد ذرت در پاسخ به تلقیح با قارچ میکوریزا و باکتری‌های آزادزی تثبیت کنندة نیتروژن در نظام‌های زراعی رایج و اکولوژیک [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 53-68]
 • جهان، محسن اثر سطوح مختلف کود دامی و استفاده از قیم بر تولید ارگانیک [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 281-290]
 • جهانی کندری، مریم نشت الکترولیتها به عنوان شاخصی از [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 167-176]
 • جوادی، حامد تأثیر تراکم بوته بر صفات زراعی، میزان کلروفیل و درصد انتقال مجدد ساقه در چهار رقم سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor (L). Moench [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 271-280]
 • جوانشیر، عزیز مقایسه آیش فصلی و سالانه با مقادیر مختلف کاه و کلش از طریق شبیه سازی موازنه آب خاک در آذربایجان شرقی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 291-300]

ح

 • حافظیان، سید حسن بررسی اثر نسبت های مختلف فاضلاب تصفیه شده شهری بر برخی خصوصیات کیفی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 211-220]
 • حجّت، سعید تنوع ژنوتیپی صفات ریشه و اندام هوایی گیاهچه‌های [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 143-154]
 • حسینی، آزاده اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر درصد و [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 69-76]
 • حسینی، حسین اثر آماده سازی اسمزی بذر بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 37-46]

خ

 • خزاعی، حمیدرضا بررسی اثر رژیم‌های مختلف آبیاری و میزان کاشت بذر بر عملکرد، [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 77-84]
 • خزاعی، حمیدرضا ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی در ارقام گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 107-120]

د

 • درویش، فرخ اثر رقابت علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم (Triticum aestivum L.) با قدرت متفاوت رقابت [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 9-18]
 • دهقانی پور، فروغ اثر سطوح مختلف کود دامی و استفاده از قیم بر تولید ارگانیک [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 281-290]

ر

 • راشد محصل، محمدحسن اثرات تراکم و کود نیتروژن بر تولید الیاف [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 29-36]
 • راشد محصل، محمدحسن بررسی رفتار جوانه زنی بذر علف هرز کاتوس [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 47-52]
 • راشد محصل، محمدحسن بررسی اثر خشک شدن و انجماد بر تولید مثل رویشی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 201-210]
 • راشد محصل، محمدحسن تاثیر کاربرد نیتروژن و علفکش 2,4-D+MCPA بر بانک بذر علف‌های هرز [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 239-248]
 • راشد محصل، محمدحسن تأثیر تراکم بوته بر صفات زراعی، میزان کلروفیل و درصد انتقال مجدد ساقه در چهار رقم سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor (L). Moench [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 271-280]
 • رحیم زاده خویی، فرخ مقایسه آیش فصلی و سالانه با مقادیر مختلف کاه و کلش از طریق شبیه سازی موازنه آب خاک در آذربایجان شرقی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 291-300]
 • رستمی، مجید اثر تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 121-132]
 • رضوانی مقدم، پرویز بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تاریخ‌های مختلف کاشت بر [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 1-8]
 • رضوانی مقدم، پرویز اثر آماده سازی اسمزی بذر بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 37-46]
 • رضوانی مقدم، پرویز بررسی اثر نسبت های مختلف فاضلاب تصفیه شده شهری بر برخی خصوصیات کیفی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 211-220]
 • رضوانی مقدم، پرویز ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی بذر دو توده زراعی و طبیعی آویشن خراسانی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 249-258]
 • رضوانی مقدم، پرویز اثر مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم بر کارایی مصرف نیتروژن، عملکرد گل و مواد موثره همیشه بهار(Cale`ndula officinalis L. ) [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 315-326]
 • رضوانی مقدم، پرویز آنالیز خلاء عملکرد زیره سبز در9 منطقه از استان های خراسان شمالی،خراسان رضوی و خراسان جنوبی با استفاده از رهیافت مدل سازی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 333-342]

ز

 • زارع فیض آبادی، احمد اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorious L.) در کشت بهاره در جلگه رخ تربت حیدریه [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 327-332]
 • زند، اسکندر اثر رقابت علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم (Triticum aestivum L.) با قدرت متفاوت رقابت [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 9-18]
 • زند، اسکندر بررسی واکنش چند علف هرز باریک‌برگ مزارع گندم در شرایط مزرعه و [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 85-96]
 • زند، اسکندر بررسی اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 187-200]
 • زند، اسکندر تأثیر شاخص های رشد بر توان رقابتی ارقام کلزا (Brassica napus) با علف هرز خردل وحشی(Sinapis arvensis) [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 301-314]

س

 • سلطانی، افشین مقایسه آیش فصلی و سالانه با مقادیر مختلف کاه و کلش از طریق شبیه سازی موازنه آب خاک در آذربایجان شرقی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 291-300]
 • سلطانی، الیاس مقایسه آیش فصلی و سالانه با مقادیر مختلف کاه و کلش از طریق شبیه سازی موازنه آب خاک در آذربایجان شرقی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 291-300]

ش

 • شریف، علی نشت الکترولیتها به عنوان شاخصی از [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 167-176]
 • شهابی، علی اصغر اثرمقادیر و روش های قراردهی کود پتاسه در سامانه های مختلف خاک ورزی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 357-366]

ص

 • صدرآبادی حقیقی، رضا مقایسه آزمون‌های تراوش پتاسیم و هدایت الکتریکی [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 97-106]
 • صدرآبادی حقیقی، رضا اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorious L.) در کشت بهاره در جلگه رخ تربت حیدریه [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 327-332]
 • صفاهانی، علیرضا تأثیر شاخص های رشد بر توان رقابتی ارقام کلزا (Brassica napus) با علف هرز خردل وحشی(Sinapis arvensis) [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 301-314]

ع

 • عامری، علی اکبر اثر مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم بر کارایی مصرف نیتروژن، عملکرد گل و مواد موثره همیشه بهار(Cale`ndula officinalis L. ) [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 315-326]
 • عزت احمدی، مسعود اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorious L.) در کشت بهاره در جلگه رخ تربت حیدریه [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 327-332]
 • عزیزی، مهدی نشت الکترولیتها به عنوان شاخصی از [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 167-176]
 • عزیزی، هما ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی در ارقام گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 107-120]

ف

 • فاضلی کاخکی، سید فاضل اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorious L.) در کشت بهاره در جلگه رخ تربت حیدریه [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 327-332]

ق

 • قائمی، علیرضا تغییرات فصلی دریافت و کارایی مصرف نور در [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 229-238]
 • قدرت نما، احمد بررسی اثر نسبت های مختلف فاضلاب تصفیه شده شهری بر برخی خصوصیات کیفی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 211-220]
 • قلاوند، امیر بررسی اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 187-200]

ک

 • کازرونی منفرد، ابراهیم اثر آماده سازی اسمزی بذر بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 37-46]
 • کافی، محمد اثر تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 121-132]
 • کامکار، بهنام تأثیر شاخص های رشد بر توان رقابتی ارقام کلزا (Brassica napus) با علف هرز خردل وحشی(Sinapis arvensis) [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 301-314]
 • کامکار، بهنام آنالیز خلاء عملکرد زیره سبز در9 منطقه از استان های خراسان شمالی،خراسان رضوی و خراسان جنوبی با استفاده از رهیافت مدل سازی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 333-342]
 • کمالی، غلامعلی مطالعه شاخص‌های هواشناسی ایران [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 133-142]
 • کوچکی، آرش اثر سطوح مختلف کود دامی و استفاده از قیم بر تولید ارگانیک [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 281-290]
 • کوچکی، علیرضا رشد، فتوسنتز و عملکرد ذرت در پاسخ به تلقیح با قارچ میکوریزا و باکتری‌های آزادزی تثبیت کنندة نیتروژن در نظام‌های زراعی رایج و اکولوژیک [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 53-68]
 • کوچکی، علیرضا اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر درصد و [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 69-76]
 • کوچکی، علیرضا مطالعه شاخص‌های هواشناسی ایران [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 133-142]
 • کوچکی، علیرضا بررسی اثر وزن و دوره انبارداری بنه بر نحوه تخصیص مواد فتوسنتزی در [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 155-166]
 • کوچکی، علیرضا ارزیابی سلامت اگرواکوسیستم ها در مشهد [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 177-186]
 • کوچکی، علیرضا تغییرات فصلی دریافت و کارایی مصرف نور در [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 229-238]
 • کوچکی، علیرضا ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی بذر دو توده زراعی و طبیعی آویشن خراسانی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 249-258]
 • کوچکی، علیرضا مقایسه آیش فصلی و سالانه با مقادیر مختلف کاه و کلش از طریق شبیه سازی موازنه آب خاک در آذربایجان شرقی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 291-300]
 • کوچکی، علیرضا آنالیز خلاء عملکرد زیره سبز در9 منطقه از استان های خراسان شمالی،خراسان رضوی و خراسان جنوبی با استفاده از رهیافت مدل سازی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 333-342]

گ

 • گنجعلی، علی تنوع ژنوتیپی صفات ریشه و اندام هوایی گیاهچه‌های [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 143-154]
 • گنجعلی، علی الگوهای زمانی و مکانی رشد ریشه ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط تنش غرقابی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 343-356]

م

 • محلوجی، مهرداد اثرمقادیر و روش های قراردهی کود پتاسه در سامانه های مختلف خاک ورزی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 357-366]
 • محمدوند، المیرا تاثیر کاربرد نیتروژن و علفکش 2,4-D+MCPA بر بانک بذر علف‌های هرز [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 239-248]
 • مسکرباشی، موسی بررسی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت بر عملکرد کمی و کیفی ارقام گیاه زراعی جدید تاج خروس علوفه‌ای) (Amaranthus spp [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 221-228]
 • میقانی، فریبا بررسی رفتار جوانه زنی بذر علف هرز کاتوس [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 47-52]
 • میقانی، فریبا بررسی اثر خشک شدن و انجماد بر تولید مثل رویشی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 201-210]

ن

 • نجفی، فرزاد بررسی اثر رژیم‌های مختلف آبیاری و میزان کاشت بذر بر عملکرد، [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 77-84]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی رفتار جوانه زنی بذر علف هرز کاتوس [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 47-52]
 • نصیری محلاتی، مهدی رشد، فتوسنتز و عملکرد ذرت در پاسخ به تلقیح با قارچ میکوریزا و باکتری‌های آزادزی تثبیت کنندة نیتروژن در نظام‌های زراعی رایج و اکولوژیک [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 53-68]
 • نصیری محلاتی، مهدی ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی در ارقام گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 107-120]
 • نصیری محلاتی، مهدی مطالعه شاخص‌های هواشناسی ایران [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 133-142]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی اثر وزن و دوره انبارداری بنه بر نحوه تخصیص مواد فتوسنتزی در [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 155-166]
 • نصیری محلاتی، مهدی ارزیابی سلامت اگرواکوسیستم ها در مشهد [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 177-186]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی اثر خشک شدن و انجماد بر تولید مثل رویشی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 201-210]
 • نصیری محلاتی، مهدی تغییرات فصلی دریافت و کارایی مصرف نور در [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 229-238]
 • نصیری محلاتی، مهدی تاثیر کاربرد نیتروژن و علفکش 2,4-D+MCPA بر بانک بذر علف‌های هرز [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 239-248]
 • نصیری محلاتی، مهدی ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی بذر دو توده زراعی و طبیعی آویشن خراسانی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 249-258]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثر سطوح مختلف کود دامی و استفاده از قیم بر تولید ارگانیک [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 281-290]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثر مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم بر کارایی مصرف نیتروژن، عملکرد گل و مواد موثره همیشه بهار(Cale`ndula officinalis L. ) [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 315-326]
 • نصیری محلاتی، مهدی آنالیز خلاء عملکرد زیره سبز در9 منطقه از استان های خراسان شمالی،خراسان رضوی و خراسان جنوبی با استفاده از رهیافت مدل سازی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 333-342]
 • نظام‌آبادی، نوشین بررسی واکنش چند علف هرز باریک‌برگ مزارع گندم در شرایط مزرعه و [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 85-96]
 • نظامی، احمد ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی در ارقام گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 107-120]
 • نظامی، احمد نشت الکترولیتها به عنوان شاخصی از [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 167-176]
 • نورمحمدی، قربان اثر رقابت علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم (Triticum aestivum L.) با قدرت متفاوت رقابت [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 9-18]

و

 • وفابخش، کاظم ارزیابی سلامت اگرواکوسیستم ها در مشهد [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 177-186]

ی

 • یدوی، علیرضا بررسی اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 187-200]