نمایه نویسندگان

آ

 • آستارایی، علیرضا ارزیابی مقاومت به شوری و خشکی جدایه‌‌های بومی Sinorhizobium meliloti استان کرمان [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 1-10]
 • آقاجانزاده، سیروس مقایسه چند راهکار مدیریتی برای کنترل علف‌‌های‌هرز باغات پرتقال شمال ایران [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 49-58]

ا

 • ابوالحسنی زراعتکار، محبوبه ارزیابی مقاومت به شوری و خشکی جدایه‌‌های بومی Sinorhizobium meliloti استان کرمان [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 1-10]
 • اردکانی، محمدرضا اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن، روی و آهن بر شاخص‌های فیزیولوژیک ذرت علوفه‌ای در استان مرکزی [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 99-110]
 • ارزانش، محمدحسین بررسی توانایی تولید اکسین توسط باکتری‌های جداسازی شده بومی جنس آزوسپیریلوم و ارزیابی اثرات محرک رشدی جدایة برتر بر گیاه ذرت شیرین [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 217-226]
 • ارزانی، احمد اثر تنش رطوبتی آخر فصل بر عملکرد و صفات مورفوفیزیولوژیک در خانواده‌های 3F گندم دوروم [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 405-418]
 • اسدی، قربانعلی بررسی اثرات کاربرد کودهای آلی مختلف و محلول پاشی عصارة‌ آنها بر تولید و ماندگاری گوجه‌فرنگی در انبار در نظام‌های کشاورزی اکولوژیک [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 111-116]
 • اصفهانی، مسعود ارزیابی تنوع ژنتیکی در ارقام بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) با استفاده از تجزیه تشخیص کانونیکی [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 327-334]
 • اقبالی شاه آباد، شهاب اثر آللوپاتیک بقایای اندامهای هوایی و کورم زعفران بر رشد گندم، چاودار، ماش و لوبیا [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 227-234]
 • اکبری، غلامعباس بررسی توانایی تولید اکسین توسط باکتری‌های جداسازی شده بومی جنس آزوسپیریلوم و ارزیابی اثرات محرک رشدی جدایة برتر بر گیاه ذرت شیرین [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 217-226]
 • اله دادی، ایرج بررسی توانایی تولید اکسین توسط باکتری‌های جداسازی شده بومی جنس آزوسپیریلوم و ارزیابی اثرات محرک رشدی جدایة برتر بر گیاه ذرت شیرین [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 217-226]
 • امام، یحیی ارزیابی مدل شبیه‌سازی CERES-Wheat در شرایط اقلیمی اهواز [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 11-22]
 • اندرزیان، بهرام ارزیابی مدل شبیه‌سازی CERES-Wheat در شرایط اقلیمی اهواز [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 11-22]
 • اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی، ابراهیم تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذرهای خرفه ، سلمه و علف خرچنگ [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 255-262]

ب

 • بابائیان جلودار، ناد علی بررسی تنوع ژنتیکی ذخائر توارثی برنج ایران بر اساس صفات مورفولوژیک‌‌‌ [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 235-244]
 • باقری، عبدالرضا بررسی خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط کشت پاییزه [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 183-192]
 • باقری، نادعلی بررسی تنوع ژنتیکی ذخائر توارثی برنج ایران بر اساس صفات مورفولوژیک‌‌‌ [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 235-244]
 • بخشنده، عبدالمهدی ارزیابی مدل شبیه‌سازی CERES-Wheat در شرایط اقلیمی اهواز [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 11-22]
 • برومند رضازاده، زینت اثر تاریخ کاشت و تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد روغن دانه گیاه کرچک [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 303-314]
 • بنایان اول، محمد ارزیابی مدل شبیه‌سازی CERES-Wheat در شرایط اقلیمی اهواز [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 11-22]
 • بهدانی، محمدعلی ارزیابی رشد و عملکرد ارقام گلرنگ در تاریخ‌های مختلف کاشت [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 245-254]
 • بهرامی، شهرام تجزیه پایداری عملکرد ژنوتیپ های جو لخت(Hordeum vulgar L.) در مناطق معتدل [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 23-30]
 • بهشتی، سید علیرضا بررسی اثرات رقابتی سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor L. Moench) بر تولید بذر و زیست‌تودة تاج خروس (Amaranthus retroflexus) [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 163-172]
 • بهشتی، سید علیرضا پیش بینی اثرات رقابتی تاج خروس (Amaranthus retroflexus) بر عملکرد سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor L.Moench) با استفاده از سطح برگ نسبی [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 463-470]
 • بی همتا، محمدرضا تجزیه پایداری عملکرد ژنوتیپ های جو لخت(Hordeum vulgar L.) در مناطق معتدل [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 23-30]
 • بی همتا، محمدرضا عمل ژن برای مقاومت به ویروس موزائیک معمولی لوبیا(BCMV) در لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 363-370]

پ

 • پارسا، مهدی اثر مقدار و زمان کاربرد نیتروژن و علفکش 2,4-D+MCPAبر توزیع مکانی بانک بذر علف هرز سلمه تره در مزرعه ذرت [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 31-40]
 • پارسا، مهدی اثرات تلقیح نژادهای بومی ریزوبیوم بر گره‌زایی ژنوتیپ‌های دسی و کابلی نخود (Cicer arietinum L.) تحت رژیم‌های مختلف رطوبتی در مرحله رشد رویشی [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 89-98]
 • پرسا، حسن بررسی خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط کشت پاییزه [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 183-192]
 • پورطوسی، نرگس اثر مقدار و زمان کاربرد نیتروژن و علفکش 2,4-D+MCPAبر توزیع مکانی بانک بذر علف هرز سلمه تره در مزرعه ذرت [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 31-40]
 • پورطوسی، نرگس تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذرهای خرفه ، سلمه و علف خرچنگ [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 255-262]
 • پورطوسی، نرگس تعیین سطوح آلودگی و توزیع مکانی تاجخروسخوابیده (Amaranthus blitoides)، سلمهتره (Chenopodium album) و تاجریزی سیاه (Solanum nigrum) در مزرعة ذرت [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 419-432]

ت

 • تبریزی، لیلا ارزیابی اثر کودهای بیولوژیکی بر ویژگیهای رشد، عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 127-138]
 • تدین، علی عکس العمل اکوتیپ های مختلف اسپرس(L. Onobrychis viciifolia) به محلول پاشی نیتروژن ، آهن و روی در مناطق سردسیر استان چهارمحال و بختیاری [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 41-48]
 • تکاسی، سمیه مقایسه چند راهکار مدیریتی برای کنترل علف‌‌های‌هرز باغات پرتقال شمال ایران [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 49-58]

ث

ج

 • جامی الاحمدی، مجید ارزیابی رشد و عملکرد ارقام گلرنگ در تاریخ‌های مختلف کاشت [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 245-254]
 • جعفریانی، مصطفی بررسی اثرات رقابتی سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor L. Moench) بر تولید بذر و زیست‌تودة تاج خروس (Amaranthus retroflexus) [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 163-172]
 • جهان، محسن بررسی اثرات کاربرد کودهای آلی مختلف و محلول پاشی عصارة‌ آنها بر تولید و ماندگاری گوجه‌فرنگی در انبار در نظام‌های کشاورزی اکولوژیک [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 111-116]
 • جهانی کندری، مریم بررسی ترکیب های مختلف کشت مخلوط زیره سبز (Cuminum cyminum) و عدس (Lens culinaris) در سیستم های کشاورزی کم نهاده [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 67-78]
 • جوادی، حامد اثر تاریخ کاشت و مقادیر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه Nigella sativa L.) ) [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 59-66]

ح

 • حسن نتاج، اسماعیل بررسی تنوع ژنتیکی ذخائر توارثی برنج ایران بر اساس صفات مورفولوژیک‌‌‌ [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 235-244]
 • حسین پناهی، فرزاد اثرات تلقیح نژادهای بومی ریزوبیوم بر گره‌زایی ژنوتیپ‌های دسی و کابلی نخود (Cicer arietinum L.) تحت رژیم‌های مختلف رطوبتی در مرحله رشد رویشی [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 89-98]
 • حسینی، محمد اثر نوسانات درازمدت درجه حرارت و بارندگی بر عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 79-88]
 • حق نیا، غلامحسین ارزیابی مقاومت به شوری و خشکی جدایه‌‌های بومی Sinorhizobium meliloti استان کرمان [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 1-10]

خ

 • خرم دل، سرور اثر کاربرد کودهای بیولوژیک بر شاخص‌های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 285-294]
 • خزاعی، حمیدرضا اثرات تلقیح نژادهای بومی ریزوبیوم بر گره‌زایی ژنوتیپ‌های دسی و کابلی نخود (Cicer arietinum L.) تحت رژیم‌های مختلف رطوبتی در مرحله رشد رویشی [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 89-98]
 • خزاعی، حمیدرضا اثر تراکم بوته و تعدادچین بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه و دانه کوشیا (Kochia scoparia L. Schrad) تحت شرایط آبیاری با آب شور [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 335-342]
 • خزاعی، حمیدرضا ارزیابی تحمل به سرمای ارقام گندم در شرایط مزرعه [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 343-352]
 • خزاعی، حمیدرضا بررسی نیازهای اگرواکولوژیک گیاه کلپوره (Teucrium polium L.) [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 395-404]
 • خزاعی، حمیدرضا اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه‌زنی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 453-462]
 • خطیب، میترا تأثیر غلظت های مختلف نیکل بر خصوصیات مورفوفیزیولو‍ژیکی گیاه جعفری (Petroselinum crispum) [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 295-302]

د

 • دپرادو، رافائل ارزیابی گلخانه‌ای برای پی جویی مقاومت علف هرز فالاریس به علف‌کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 353-362]
 • درویش، فرخ عمل ژن برای مقاومت به ویروس موزائیک معمولی لوبیا(BCMV) در لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 363-370]
 • دری، حمیدرضا عمل ژن برای مقاومت به ویروس موزائیک معمولی لوبیا(BCMV) در لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 363-370]

ر

 • رئیسی، فائز عکس العمل اکوتیپ های مختلف اسپرس(L. Onobrychis viciifolia) به محلول پاشی نیتروژن ، آهن و روی در مناطق سردسیر استان چهارمحال و بختیاری [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 41-48]
 • رئیسی، فائز اثرات متقابل شوری و فسفر بر رشد، عملکرد و جذب عناصر در شبدر برسیم Trifolium alexandrinum L.) ( [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 117-126]
 • راستگو، مهدی مقایسه الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی بر تراکم علف‌های‌هرز و عملکرد چغندرقند (L. Beta vulgaris) [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 383-394]
 • راشد محصل، محمدحسن اثر مقدار و زمان کاربرد نیتروژن و علفکش 2,4-D+MCPAبر توزیع مکانی بانک بذر علف هرز سلمه تره در مزرعه ذرت [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 31-40]
 • راشد محصل، محمدحسن مقایسه چند راهکار مدیریتی برای کنترل علف‌‌های‌هرز باغات پرتقال شمال ایران [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 49-58]
 • راشد محصل، محمدحسن اثر آللوپاتیک بقایای اندامهای هوایی و کورم زعفران بر رشد گندم، چاودار، ماش و لوبیا [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 227-234]
 • راشد محصل، محمدحسن تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذرهای خرفه ، سلمه و علف خرچنگ [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 255-262]
 • راشد محصل، محمدحسن تأثیر غلظت های مختلف نیکل بر خصوصیات مورفوفیزیولو‍ژیکی گیاه جعفری (Petroselinum crispum) [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 295-302]
 • راشد محصل، محمدحسن ارزیابی گلخانه‌ای برای پی جویی مقاومت علف هرز فالاریس به علف‌کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 353-362]
 • راشد محصل، محمدحسن تعیین سطوح آلودگی و توزیع مکانی تاجخروسخوابیده (Amaranthus blitoides)، سلمهتره (Chenopodium album) و تاجریزی سیاه (Solanum nigrum) در مزرعة ذرت [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 419-432]
 • راشد محصل، محمدحسن ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع گندم در استانهای خراسان شمالی، جنوبی و رضوی [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 471-485]
 • رضوانی مقدم، پرویز مقایسه چند راهکار مدیریتی برای کنترل علف‌‌های‌هرز باغات پرتقال شمال ایران [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 49-58]
 • رضوانی مقدم، پرویز تاثیر فعالیت‌های کشاورزی بر تنوع و فراوانی قارچ‌های مایکوریزا در مزارع گندم استان خراسان [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 271-284]
 • رضوانی مقدم، پرویز اثر تاریخ کاشت و تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد روغن دانه گیاه کرچک [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 303-314]
 • رضوانی مقدم، پرویز بررسی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت و رژیمهای مختلف آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) رقم 3279 ILC در شرایط آب و هوایی نیشابور [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 315-326]

ز

 • زند، اسکندر ارزیابی گلخانه‌ای برای پی جویی مقاومت علف هرز فالاریس به علف‌کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 353-362]
 • زند، اسکندر استفاده از روش تلفیقی خاکورزی و سمپاشی نواری در مدیریت علفهای هرز برای کاهش مصرف علف‌کش در زراعت چغندرقند (Beta vulgaris) [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 443-452]

س

 • ساجدی، نورعلی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن، روی و آهن بر شاخص‌های فیزیولوژیک ذرت علوفه‌ای در استان مرکزی [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 99-110]
 • سالاری، محمد تجزیه پایداری عملکرد ژنوتیپ های جو لخت(Hordeum vulgar L.) در مناطق معتدل [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 23-30]
 • سرچشمه پور، مهدی ارزیابی مقاومت به شوری و خشکی جدایه‌‌های بومی Sinorhizobium meliloti استان کرمان [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 1-10]
 • سلوکی، محمود تجزیه پایداری عملکرد ژنوتیپ های جو لخت(Hordeum vulgar L.) در مناطق معتدل [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 23-30]
 • سلیمانی، محمدرضا اثر تراکم بوته و تعدادچین بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه و دانه کوشیا (Kochia scoparia L. Schrad) تحت شرایط آبیاری با آب شور [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 335-342]
 • سیاهمرگویی، آسیه مقایسه الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی بر تراکم علف‌های‌هرز و عملکرد چغندرقند (L. Beta vulgaris) [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 383-394]

ش

 • شباهنگ، جواد اثر تراکم بوته و تعدادچین بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه و دانه کوشیا (Kochia scoparia L. Schrad) تحت شرایط آبیاری با آب شور [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 335-342]
 • شریف، علی اثر تاریخ کاشت و تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد روغن دانه گیاه کرچک [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 303-314]

ص

 • صادقی ثمرجان، رضا بررسی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت و رژیمهای مختلف آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) رقم 3279 ILC در شرایط آب و هوایی نیشابور [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 315-326]
 • صفری، پرویز ارزیابی تنوع ژنتیکی در ارقام بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) با استفاده از تجزیه تشخیص کانونیکی [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 327-334]

ض

 • ضیایی، سید مسعود اثر تراکم بوته و تعدادچین بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه و دانه کوشیا (Kochia scoparia L. Schrad) تحت شرایط آبیاری با آب شور [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 335-342]

ع

 • عباس پور، مجید ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع گندم در استانهای خراسان شمالی، جنوبی و رضوی [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 471-485]
 • عرب، سید مهدی بررسی توانایی تولید اکسین توسط باکتری‌های جداسازی شده بومی جنس آزوسپیریلوم و ارزیابی اثرات محرک رشدی جدایة برتر بر گیاه ذرت شیرین [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 217-226]
 • عزیزی، الهام بررسی نیازهای اگرواکولوژیک گیاه کلپوره (Teucrium polium L.) [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 395-404]
 • عزیزی، هما ارزیابی تحمل به سرمای ارقام گندم در شرایط مزرعه [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 343-352]
 • علیخانی، حسینعلی بررسی توانایی تولید اکسین توسط باکتری‌های جداسازی شده بومی جنس آزوسپیریلوم و ارزیابی اثرات محرک رشدی جدایة برتر بر گیاه ذرت شیرین [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 217-226]

ق

 • قائمی، علیرضا مقایسه الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی بر تراکم علف‌های‌هرز و عملکرد چغندرقند (L. Beta vulgaris) [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 383-394]
 • قاسمی، ساسان عمل ژن برای مقاومت به ویروس موزائیک معمولی لوبیا(BCMV) در لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 363-370]
 • قربانی، رضا بررسی اثرات کاربرد کودهای آلی مختلف و محلول پاشی عصارة‌ آنها بر تولید و ماندگاری گوجه‌فرنگی در انبار در نظام‌های کشاورزی اکولوژیک [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 111-116]
 • قربانی، رضا ارزیابی اثر کودهای بیولوژیکی بر ویژگیهای رشد، عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 127-138]
 • قربانی، رضا بررسی اثرات دگرآسیبی کاه جو برجوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت، چغندرقند و آفتابگردان [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 173-182]
 • قربانی، رضا اثر کاربرد کودهای بیولوژیک بر شاخص‌های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 285-294]
 • قرخلو، جاوید ارزیابی گلخانه‌ای برای پی جویی مقاومت علف هرز فالاریس به علف‌کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 353-362]
 • قرخلو، جاوید مقایسه الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی بر تراکم علف‌های‌هرز و عملکرد چغندرقند (L. Beta vulgaris) [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 383-394]
 • قنبری، علی ارزیابی گلخانه‌ای برای پی جویی مقاومت علف هرز فالاریس به علف‌کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 353-362]
 • قول لر عطا، محمود اثرات متقابل شوری و فسفر بر رشد، عملکرد و جذب عناصر در شبدر برسیم Trifolium alexandrinum L.) ( [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 117-126]

ک

 • کازرونی منفرد، ابراهیم مقایسه چند راهکار مدیریتی برای کنترل علف‌‌های‌هرز باغات پرتقال شمال ایران [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 49-58]
 • کازرونی منفرد، ابراهیم اثر آللوپاتیک بقایای اندامهای هوایی و کورم زعفران بر رشد گندم، چاودار، ماش و لوبیا [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 227-234]
 • کافی، محمد اثر تراکم بوته و تعدادچین بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه و دانه کوشیا (Kochia scoparia L. Schrad) تحت شرایط آبیاری با آب شور [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 335-342]
 • کافی، محمد اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه‌زنی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 453-462]
 • کامل منش، محمد مجتبی عمل ژن برای مقاومت به ویروس موزائیک معمولی لوبیا(BCMV) در لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 363-370]
 • کمندی، علی بررسی اثر برگ‌زدایی بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در مشهد [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 371-382]
 • کوچکی، علیرضا بررسی ترکیب های مختلف کشت مخلوط زیره سبز (Cuminum cyminum) و عدس (Lens culinaris) در سیستم های کشاورزی کم نهاده [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 67-78]
 • کوچکی، علیرضا بررسی اثرات کاربرد کودهای آلی مختلف و محلول پاشی عصارة‌ آنها بر تولید و ماندگاری گوجه‌فرنگی در انبار در نظام‌های کشاورزی اکولوژیک [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 111-116]
 • کوچکی، علیرضا ارزیابی اثر کودهای بیولوژیکی بر ویژگیهای رشد، عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 127-138]
 • کوچکی، علیرضا تاثیر تغییر اقلیم همراه با افزیش غلظت CO2 بر عملکرد گندم در ایران و ارزیابی راهکارهای سازگاری [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 139-154]
 • کوچکی، علیرضا بررسی اثرات دگرآسیبی کاه جو برجوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت، چغندرقند و آفتابگردان [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 173-182]
 • کوچکی، علیرضا اثر تنش خشکی برعملکرد وکارآیی مصرف نور درارقام کلزا (Brassica napus L.) [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 193-204]
 • کوچکی، علیرضا تاثیر فعالیت‌های کشاورزی بر تنوع و فراوانی قارچ‌های مایکوریزا در مزارع گندم استان خراسان [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 271-284]
 • کوچکی، علیرضا اثر کاربرد کودهای بیولوژیک بر شاخص‌های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 285-294]
 • کوچکی، علیرضا بررسی اثر برگ‌زدایی بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در مشهد [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 371-382]
 • کوچکی، علیرضا مقایسه الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی بر تراکم علف‌های‌هرز و عملکرد چغندرقند (L. Beta vulgaris) [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 383-394]
 • کوچکی، علیرضا بررسی نیازهای اگرواکولوژیک گیاه کلپوره (Teucrium polium L.) [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 395-404]
 • کوچکی، علیرضا بررسی اثرات شدت و زمان برگزدایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 433-442]
 • کوچکی، علیرضا ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع گندم در استانهای خراسان شمالی، جنوبی و رضوی [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 471-485]

گ

 • گل آبادی، مریم اثر تنش رطوبتی آخر فصل بر عملکرد و صفات مورفوفیزیولوژیک در خانواده‌های 3F گندم دوروم [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 405-418]
 • گنجعلی، علی تأثیر غلظت های مختلف نیکل بر خصوصیات مورفوفیزیولو‍ژیکی گیاه جعفری (Petroselinum crispum) [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 295-302]

ل

 • لاهوتی، مهرداد تأثیر غلظت های مختلف نیکل بر خصوصیات مورفوفیزیولو‍ژیکی گیاه جعفری (Petroselinum crispum) [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 295-302]
 • لکزیان، امیر ارزیابی مقاومت به شوری و خشکی جدایه‌‌های بومی Sinorhizobium meliloti استان کرمان [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 1-10]
 • لکزیان، امیر تاثیر فعالیت‌های کشاورزی بر تنوع و فراوانی قارچ‌های مایکوریزا در مزارع گندم استان خراسان [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 271-284]

م

 • مجیدی، اسلام بررسی تاثیر شرایط شوری حاکم بر گیاهان مادری روی بنیه بذور حاصل از آنها [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 155-162]
 • مجیدی، اسلام بررسی تاثیر شوری بر صفات مورفوفیزیولوژیک چند رقم گندم متحمل به شوری [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 205-215]
 • محمدآبادی، علی اصغر اثر تاریخ کاشت و تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد روغن دانه گیاه کرچک [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 303-314]
 • محمدوند، المیرا اثر مقدار و زمان کاربرد نیتروژن و علفکش 2,4-D+MCPAبر توزیع مکانی بانک بذر علف هرز سلمه تره در مزرعه ذرت [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 31-40]
 • محمدوند، المیرا تعیین سطوح آلودگی و توزیع مکانی تاجخروسخوابیده (Amaranthus blitoides)، سلمهتره (Chenopodium album) و تاجریزی سیاه (Solanum nigrum) در مزرعة ذرت [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 419-432]
 • محمودی، پریسا بررسی اثرات شدت و زمان برگزدایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 433-442]
 • معصومی، علی اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه‌زنی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 453-462]
 • ملافیلابی، عبداله اثر نوسانات درازمدت درجه حرارت و بارندگی بر عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 79-88]
 • ملکی، غلامرضا استفاده از روش تلفیقی خاکورزی و سمپاشی نواری در مدیریت علفهای هرز برای کاهش مصرف علف‌کش در زراعت چغندرقند (Beta vulgaris) [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 443-452]
 • موسوی، سید غلامرضا اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و گل همیشه بهار (Calendula officinalis) [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 263-270]
 • موسوی سروینه باغی، سید رضا بررسی اثرات رقابتی سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor L. Moench) بر تولید بذر و زیست‌تودة تاج خروس (Amaranthus retroflexus) [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 163-172]
 • موسوی سروینه باغی، سید رضا پیش بینی اثرات رقابتی تاج خروس (Amaranthus retroflexus) بر عملکرد سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor L.Moench) با استفاده از سطح برگ نسبی [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 463-470]
 • میرمحمدی میبدی، سیدعلی محمد اثر تنش رطوبتی آخر فصل بر عملکرد و صفات مورفوفیزیولوژیک در خانواده‌های 3F گندم دوروم [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 405-418]
 • میرهادی، محمد جواد استفاده از روش تلفیقی خاکورزی و سمپاشی نواری در مدیریت علفهای هرز برای کاهش مصرف علف‌کش در زراعت چغندرقند (Beta vulgaris) [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 443-452]

ن

 • نادیان، حبیب اله اثرات متقابل شوری و فسفر بر رشد، عملکرد و جذب عناصر در شبدر برسیم Trifolium alexandrinum L.) ( [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 117-126]
 • ناصری پور یزدی، محمدتقی بررسی اثرات دگرآسیبی کاه جو برجوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت، چغندرقند و آفتابگردان [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 173-182]
 • نجیب نیا، سمانه بررسی خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط کشت پاییزه [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 183-192]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثر مقدار و زمان کاربرد نیتروژن و علفکش 2,4-D+MCPAبر توزیع مکانی بانک بذر علف هرز سلمه تره در مزرعه ذرت [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 31-40]
 • نصیری محلاتی، مهدی مقایسه چند راهکار مدیریتی برای کنترل علف‌‌های‌هرز باغات پرتقال شمال ایران [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 49-58]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی ترکیب های مختلف کشت مخلوط زیره سبز (Cuminum cyminum) و عدس (Lens culinaris) در سیستم های کشاورزی کم نهاده [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 67-78]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثر نوسانات درازمدت درجه حرارت و بارندگی بر عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 79-88]
 • نصیری محلاتی، مهدی تاثیر تغییر اقلیم همراه با افزیش غلظت CO2 بر عملکرد گندم در ایران و ارزیابی راهکارهای سازگاری [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 139-154]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی اثرات دگرآسیبی کاه جو برجوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت، چغندرقند و آفتابگردان [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 173-182]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثر تنش خشکی برعملکرد وکارآیی مصرف نور درارقام کلزا (Brassica napus L.) [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 193-204]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثر آللوپاتیک بقایای اندامهای هوایی و کورم زعفران بر رشد گندم، چاودار، ماش و لوبیا [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 227-234]
 • نصیری محلاتی، مهدی تاثیر فعالیت‌های کشاورزی بر تنوع و فراوانی قارچ‌های مایکوریزا در مزارع گندم استان خراسان [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 271-284]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثر کاربرد کودهای بیولوژیک بر شاخص‌های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 285-294]
 • نصیری محلاتی، مهدی ارزیابی تحمل به سرمای ارقام گندم در شرایط مزرعه [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 343-352]
 • نصیری محلاتی، مهدی ارزیابی گلخانه‌ای برای پی جویی مقاومت علف هرز فالاریس به علف‌کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 353-362]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی اثر برگ‌زدایی بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در مشهد [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 371-382]
 • نصیری محلاتی، مهدی مقایسه الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی بر تراکم علف‌های‌هرز و عملکرد چغندرقند (L. Beta vulgaris) [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 383-394]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی نیازهای اگرواکولوژیک گیاه کلپوره (Teucrium polium L.) [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 395-404]
 • نصیری محلاتی، مهدی تعیین سطوح آلودگی و توزیع مکانی تاجخروسخوابیده (Amaranthus blitoides)، سلمهتره (Chenopodium album) و تاجریزی سیاه (Solanum nigrum) در مزرعة ذرت [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 419-432]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی اثرات شدت و زمان برگزدایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 433-442]
 • نصیری محلاتی، مهدی ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع گندم در استانهای خراسان شمالی، جنوبی و رضوی [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 471-485]
 • نظامی، احمد بررسی خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط کشت پاییزه [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 183-192]
 • نظامی، احمد ارزیابی تحمل به سرمای ارقام گندم در شرایط مزرعه [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 343-352]
 • نظامی، احمد بررسی اثر برگ‌زدایی بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در مشهد [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 371-382]
 • نظامی، احمد بررسی اثرات شدت و زمان برگزدایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 433-442]
 • نوروززاده، شهرام ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع گندم در استانهای خراسان شمالی، جنوبی و رضوی [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 471-485]

و

 • وفابخش، جواد اثر تنش خشکی برعملکرد وکارآیی مصرف نور درارقام کلزا (Brassica napus L.) [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 193-204]
 • وهابی، عباسعلی تجزیه پایداری عملکرد ژنوتیپ های جو لخت(Hordeum vulgar L.) در مناطق معتدل [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 23-30]

ه

 • هنرنژاد، رحیم ارزیابی تنوع ژنتیکی در ارقام بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) با استفاده از تجزیه تشخیص کانونیکی [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 327-334]

ی

 • یدلرلو، لیلا بررسی تاثیر شرایط شوری حاکم بر گیاهان مادری روی بنیه بذور حاصل از آنها [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 155-162]
 • یدلرلو، لیلا بررسی تاثیر شوری بر صفات مورفوفیزیولوژیک چند رقم گندم متحمل به شوری [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 205-215]
 • یوسفی، احمد تجزیه پایداری عملکرد ژنوتیپ های جو لخت(Hordeum vulgar L.) در مناطق معتدل [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 23-30]