نمایه نویسندگان

آ

 • آذری نصرآباد، علی بررسی اثر مقادیر و شیوه‌های توزیع کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی سورگوم علوفه‌ای اسپیدفید [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 384-392]
 • آزادبخت، نادر مقایسه فلور و تعیین وضعیت پراکنش علف‌های‌هرز در سطح باغ‌های میوه شهرستان خرم‌آباد [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 252-268]
 • آستارایی، علیرضا اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 12-19]
 • آستارایی، علیرضا بررسی و مقایسه شاخص های مختلف گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+ برای مطالعات پوشش گیاهی دشت نیشابور، خراسان رضوی [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 128-137]
 • آستارایی، علیرضا بررسی تأثیر کودهای دامی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum)) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 738-746]
 • آستارایی، علیرضا اثر کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (L. Nigella sativa) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 767-771]
 • آستارایی، علیرضا بررسی اثر مصرف اکسید آهن (نانو و معمولی) همراه با کمپوست گرانوله گوگردی بر غلظتآهن و رشد گیاه گندم رقم آتیلا [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 855-861]
 • آستارایی، علیرضا غیر پویا سازی سرب و روی در ضایعات معدن به وسیله زئولیت و سوپر فسفات تریپل و تأثیر آن بر رشد گندم [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 956-964]
 • آقاعلیخانی، مجید تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سورگوم دانه ای [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 577-586]
 • آقاعلیخانی، مجید تأثیر مقدار کود نیتروژن برعملکرد کمی و کیفی علوفه ذرت، ارزن مرواریدی و سورگوم در نظام کشت دوگانه [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 930-938]
 • آینه بند، امیر ارزیابی روش های مختلف خاک ورزی و مقدار بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.) در شرایط دیم [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 213-224]

ا

 • ابراهیم پور، فرشاد تأثیر نیتروژن و نسبت اختلاط بر عملکرد دانه و برخی ویژگی‌های مورفولوژیک ذرت و آفتابگردان در کشت مخلوط در شمال خوزستان [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 708-716]
 • ابراهیمی، محسن ارزیابی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های لوبیای سفید تحت شرایط تنش آبی [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 347-358]
 • اثنی عشری، محمود تأثیر نیتروژن و تراکم کاشت روی برخی ویژگی های رشد، عملکرد و میزان اسانس در نعناع فلفلی (L. Mentha piperita) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 824-836]
 • احمد اف، علی تأثیر کاربرد نسبت‌های مختلف نیترات به آمونیوم بر میزان فتوسنتز، تنفس و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانت کلزا (Brassica napus L.) در شرایط شور [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 975-982]
 • احمدوند، گودرز اثرات خودمسمومی کلزا (Brassica napus) روی خصوصیات جوانه زنی و گیاهچه های دو واریتة کلزا [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 606-614]
 • احمدوند، گودرز تأثیر نیتروژن و تراکم کاشت روی برخی ویژگی های رشد، عملکرد و میزان اسانس در نعناع فلفلی (L. Mentha piperita) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 824-836]
 • احمدی، آزاد اثرات تنش خشکی بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه 9 رقم شبدر زیرزمینی(Trifolium subterraneum L.) [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 61-68]
 • احمدی، عبدالرضا پاسخ تاج‌پوشش گیاهی، کلروفیل برگ و عملکرد گندم(Triticum aestivum L.) به روش‌های مختلف عرضه کود نیتروژن [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 49-60]
 • احمدی، ملک مسعود اثر کودهای دامی و شیمیایی بر عملکرد علوفه و دانه ارزن (Panicum miliaceum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) در کشت مخلوط [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 203-212]
 • احمدیان، احمد اثر بقایای کود شیمیایی، دامی و کمپوست بر عملکرد، اجزای عملکرد، برخی خصوصیات فیزیولوژیک و میزان اسانس بابونه تحت شرایط تنش خشکی [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 668-676]
 • احیایی، حمیدرضا تأثیر انجام عملیات زراعی در شب بر تراکم و وزن خشک علف های هرز [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 550-558]
 • اردکانی، محمدرضا تأثیر فواصل کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو لاین امید بخش لوبیا سفیددر شرایط حضور و عدم حضور علف‌های هرز [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 34-41]
 • اردکانی، محمدرضا آنزیم های آنتی‌اکسیدانت، پایداری غشاء و درصد اسانس بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)، تحت تنش خشکی [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 438-443]
 • اردکانی، محمدرضا بررسی تأثیر تنش کم آبی و محلول پاشی متانول بر پارامترهای فلورسانس کلروفیل، محتوای آب نسبی سلول و محتوای کلروفیل برگ سویا(Glycine max L., var. L 17) [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 531-541]
 • اردکانی، محمدرضا جذب برخی عناصر غذایی تحت تأثیر میکوریزا، سطوح مختلف روی و تنش خشکی در ذرت [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 784-791]
 • ارزانی، احمد ارزیابی وراثت پذیری و روابط صفات فیزیولوژیک و کیفیت دانه بین لاین های دابل هاپلوئید ولاین های پیشرفته اصلاحی معادل در تریتیکاله [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 542-549]
 • اسدی، قربانعلی بررسی اثرات تاریخ کشت، زمان و روش‌های کنترل علف‌های هرز بر تراکم و زیست توده علفهای هرز در زیره سبز [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 120-127]
 • اسلامی، سید وحید اثر استعمال خارجی گلایسین بتائین بر تخفیف اثرات تنش خشکی در مرحلۀ جوانه زنی و رشد اولیۀ گیاهچۀ ذرت (Zea mays L.) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 837-844]
 • اسلامی، سید وحید تأثیر کاربرد خارجی گلایسین بتائین در افزایش تحمل به سرما در گیاهچه های ذرت ( L. mays Zea) [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 939-945]
 • اسماعیل پور جهرمی، محمد بررسی تأثیر تنش کم آبی و محلول پاشی متانول بر پارامترهای فلورسانس کلروفیل، محتوای آب نسبی سلول و محتوای کلروفیل برگ سویا(Glycine max L., var. L 17) [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 531-541]
 • افشاری، مهدی تأثیر انجام عملیات زراعی در شب بر تراکم و وزن خشک علف های هرز [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 550-558]
 • اکبرنژاد، فاطمه اثر کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (L. Nigella sativa) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 767-771]
 • المدرس، عباس تأثیر افزایش تراکم گیاهی بر عملکرد ساقه و ذخیره ساکارز در ساقه دو رقم سورگوم شیرین [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 455-464]
 • الهی فرد، الهام بررسی پتانسیل دگرآسیبی اندامهای هوایی سویا (Glysine max)بر جوانه زنی و رشد اولیه چند گونه علف هرز [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 359-367]
 • امام، یحیی اثر سطوح مختلف سدیم کلرید بر ویژگی های جوانه زنی 20 رقم گندم نان و ماکارونی [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 277-283]
 • امام، یحیی تأثیر نیتروژن و کلرمکوات کلرید برعملکرد دانه، زیست توده و کارآیی مصرف آب در چهار رقم گندم دیم [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 636-645]
 • امام، یحیی رابطة دمای سایه‌انداز جامعة گیاهی و میزان کلروفیل برگ با عملکرد دانة ژنوتیپ‌های گندمدر سطوح مختلف نیتروژن و شرایط تنش گرمای پس از گرده‌افشانی [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 946-955]
 • امیرمرادی، شهرام تأثیر سس Cuscuta sp.)) بر عملکرد ریشه و صفات کیفی چغندرقند (Beta vulgaris) در شرایط آب و هوایی چناران [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 965-974]
 • امیری ده احمدی، سیدرضا تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط گلخانه [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 157-166]
 • ایرانی، سیاره ارزیابی وراثت پذیری و روابط صفات فیزیولوژیک و کیفیت دانه بین لاین های دابل هاپلوئید ولاین های پیشرفته اصلاحی معادل در تریتیکاله [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 542-549]
 • ایزدخواه شیشوان، موسی ارزیابی و مقایسه کارایی انرژی دو نظام کشت متداول و مکانیزه در مزارع سیب زمینی استان آذربایجان شرقی [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 284-297]
 • ایزدی، زهرا تأثیر نیتروژن و تراکم کاشت روی برخی ویژگی های رشد، عملکرد و میزان اسانس در نعناع فلفلی (L. Mentha piperita) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 824-836]
 • اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی، ابراهیم ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی مختلف به بقایای آترازین در خاک [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 995-1001]
 • ایلکایی، محمد نبی تأثیر فواصل کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو لاین امید بخش لوبیا سفیددر شرایط حضور و عدم حضور علف‌های هرز [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 34-41]

ب

 • بابازاده، شهریار تأثیر میزان و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد برنج هیبرید بهار [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 845-854]
 • بارویی، زینب خصوصیات مورفوفیزیولوژیک مرتبط با عملکرد ژنوتیپ های سورگومدانه ای در شرایط تنش رطوبتی [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 559-568]
 • باغستانی، محمدعلی بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های فالاریس (Phalaris spp.) مقاوم وحساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 594-605]
 • باقری، عبدالرضا بهینه سازی ریشه زایی دو ژنوتیپ عدس(Lens culinaris Medik.) در شرایط این ویترو [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 90-97]
 • باقری، عبدالرضا بررسی تحمل به خشکی ژنوتیپ های متحمل به سرمای عدس(Lens culinaris Medik.) در مرحله جوانه زنی [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 138-146]
 • باقری، عبدالرضا ارزیابی کشت پاییزه ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرمادر شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 415-423]
 • باقری، عبدالرضا مقایسه عملکرد و اجزاء عملکرد ژنوتیپ های عدس در شرایط کم آبیاری در منطقه سیستان [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 431-437]
 • باقری، علیرضا ارزیابی الگوی توزیع مکانی و پویایی علف‌های هرز در یک مزرعه گندم [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 646-657]
 • بالندری، احمد اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 12-19]
 • بای بوردی، احمد تأثیر کاربرد نسبت‌های مختلف نیترات به آمونیوم بر میزان فتوسنتز، تنفس و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانت کلزا (Brassica napus L.) در شرایط شور [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 975-982]
 • بحرانی، محمد جعفر اثر خاک‌ورزی، مدیریت پسمان‌ گندم و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 336-346]
 • بحرینی، وحید انتقال مجدد در ژنوتیپ های گندم زمستانه و بینابین تحت شرایط مطلوب و کمبود رطوبت در آخر فصل رشد [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 244-251]
 • برادران، رضا مطالعه اثر تراکم گیاهی و زمان محلول پاشی اوره بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص برداشت سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 42-48]
 • بنا کاشانی، فاطمه بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های فالاریس (Phalaris spp.) مقاوم وحساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 594-605]
 • بنایان اول، محمد آنالیز کمی رشد و تولید دو رقم محلی و تجاری تربچه در واکنش به تراکم کاشت [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 1002-1011]
 • بهبودی فر، بهناز بررسی تجمع و انتقال مجدد ماده خشک در ژنوتیپ‌های سورگوم دانه ای(Sorghum bicolor L. Moench) تحت شرایط نرمال و تنش خشکی در شرایط مزرعه ای [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 717-725]
 • بهدانی، محمدعلی عکس العمل ارقام گلرنگ بهاره به فواصل مختلف آبیاری در شرایط بیرجند [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 315-323]
 • بهدانی، محمدعلی اثر کم آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی دانه تولیدی در ارقام گلرنگ بهاره [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 375-383]
 • بهدانی، محمدعلی اثر استعمال خارجی گلایسین بتائین بر تخفیف اثرات تنش خشکی در مرحلۀ جوانه زنی و رشد اولیۀ گیاهچۀ ذرت (Zea mays L.) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 837-844]
 • بهدانی، محمدعلی تأثیر کاربرد خارجی گلایسین بتائین در افزایش تحمل به سرما در گیاهچه های ذرت ( L. mays Zea) [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 939-945]
 • بهرامی، عبدالحسین جذب برخی عناصر غذایی تحت تأثیر میکوریزا، سطوح مختلف روی و تنش خشکی در ذرت [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 784-791]
 • بهزاد، خلیل تأثیر اندازه چغندر و ارتفاع نگهداری آن روی ضایعات وزنی و قندی در طی نگهداری در سیلو [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 269-276]
 • بهزاد، روح اله تأثیر اندازه چغندر و ارتفاع نگهداری آن روی ضایعات وزنی و قندی در طی نگهداری در سیلو [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 269-276]
 • بهشتی، سید علیرضا بررسی اثر تراکم و نسبت‌های مختلف کشت بر عملکرد دانه و بیوماس در کشت مخلوط سورگوم دانه‌ای و لوبیا چیتی [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 167-176]
 • بهشتی، سید علیرضا اثر اندازه بذر بر شاخص‌های قدرت بذر در ارقام مختلف گندم [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 194-202]
 • بهشتی، سید علیرضا خصوصیات مورفوفیزیولوژیک مرتبط با عملکرد ژنوتیپ های سورگومدانه ای در شرایط تنش رطوبتی [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 559-568]
 • بهشتی، سید علیرضا بررسی تجمع و انتقال مجدد ماده خشک در ژنوتیپ‌های سورگوم دانه ای(Sorghum bicolor L. Moench) تحت شرایط نرمال و تنش خشکی در شرایط مزرعه ای [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 717-725]
 • بیژن زاده، احسان اثر سطوح مختلف سدیم کلرید بر ویژگی های جوانه زنی 20 رقم گندم نان و ماکارونی [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 277-283]
 • بی همتا، محمدرضا ارزیابی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های لوبیای سفید تحت شرایط تنش آبی [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 347-358]

پ

 • پارسا، مهدی تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط گلخانه [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 157-166]
 • پارسا، مهدی ارزیابی کشت پاییزه ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرمادر شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 415-423]
 • پارسا، مهدی بررسی رفتارهای جوانه زنی و تاریخ کاشت مطلوب در کندل کما، آنغوزه و باریجه [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 521-530]
 • پاک نژاد، فرزاد بررسی تأثیر تنش کم آبی و محلول پاشی متانول بر پارامترهای فلورسانس کلروفیل، محتوای آب نسبی سلول و محتوای کلروفیل برگ سویا(Glycine max L., var. L 17) [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 531-541]
 • پرسا، حسن ارزیابی کشت پاییزه ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرمادر شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 415-423]
 • پورامیر، فرزین بررسی اثر ترکیب های مختلف کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و نخود در کشت مخلوط سریهای افزایشی [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 393-402]
 • پورامیر، فرزین ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و نخود در کشت مخلوط سری‌های جایگزینی [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 747-757]
 • پورامیر، فرزین بررسی کنترل اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) در مزرعه سیب‌زمینی (Solanumtuberosum L. ) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 812-817]
 • پوربیگ، مریم بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های فالاریس (Phalaris spp.) مقاوم وحساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 594-605]
 • پولاد ساز، نوشین تنوع ژنتیکی صفات در لاین های حاصل از توده های بومی بزرک [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 187-193]
 • پیری، خسرو تأثیر نیتروژن و تراکم کاشت روی برخی ویژگی های رشد، عملکرد و میزان اسانس در نعناع فلفلی (L. Mentha piperita) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 824-836]

ت

 • تاج بخش شیشوان، مهدی ارزیابی و مقایسه کارایی انرژی دو نظام کشت متداول و مکانیزه در مزارع سیب زمینی استان آذربایجان شرقی [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 284-297]
 • تکاسی، سمیه بررسی اثر دگرآسیبی بقایای ریشه چهار رقم نخود بر رشد رویشی ذرت و آفتابگردان در محیط کنترل شده [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 677-685]
 • توسلی، ابوالفضل اثر کودهای دامی و شیمیایی بر عملکرد علوفه و دانه ارزن (Panicum miliaceum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) در کشت مخلوط [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 203-212]
 • توکلی کاخکی، حمیدرضا اثر اندازه بذر بر شاخص‌های قدرت بذر در ارقام مختلف گندم [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 194-202]

ث

 • ثانی، محمدمهدی غیر پویا سازی سرب و روی در ضایعات معدن به وسیله زئولیت و سوپر فسفات تریپل و تأثیر آن بر رشد گندم [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 956-964]
 • ثقه الاسلامی، محمد جواد مطالعه اثر تراکم گیاهی و زمان محلول پاشی اوره بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص برداشت سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 42-48]
 • ثقه الاسلامی، محمد جواد اثر شوری بر جوانه‌زنی سه گونه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.)، کاسنی (Cichorium intybus L.) و کنگر فرنگی (Cynara scolymus L.) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 818-823]
 • ثنایی نژاد، سید حسین بررسی و مقایسه شاخص های مختلف گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+ برای مطالعات پوشش گیاهی دشت نیشابور، خراسان رضوی [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 128-137]

ج

 • جامی الاحمدی، مجید بررسی اثر تراکم پنبه (Gossypium hirsutum) و سلمه تره (Chenopodium album) بر برخی ویژگی های رشدی پنبه در منطقه بیرجند [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 147-156]
 • جامی الاحمدی، مجید عکس العمل ارقام گلرنگ بهاره به فواصل مختلف آبیاری در شرایط بیرجند [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 315-323]
 • جامی الاحمدی، مجید اثر کم آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی دانه تولیدی در ارقام گلرنگ بهاره [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 375-383]
 • جامی الاحمدی، مجید اثر استعمال خارجی گلایسین بتائین بر تخفیف اثرات تنش خشکی در مرحلۀ جوانه زنی و رشد اولیۀ گیاهچۀ ذرت (Zea mays L.) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 837-844]
 • جامی الاحمدی، مجید تأثیر کاربرد خارجی گلایسین بتائین در افزایش تحمل به سرما در گیاهچه های ذرت ( L. mays Zea) [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 939-945]
 • جامی معینی، متین ارتباط خصوصیات مورفولوژیک ریشه با کارآیی مصرف نیتروژن در شش رقم سیب‌زمینی [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 444-454]
 • جدی، لیلا بهینه سازی عوامل مؤثر در انتقال ژن به وسیله آگروباکتریوم تومه فشینس به گوجه فرنگی [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 368-374]
 • جعفرزاده، جعفر مطالعه اثرات عوامل اقلیمی بر روی عملکرد دانه گندم دیم رقم سرداری در منطقه مراغه [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 1-11]
 • جعفرنژاد، احمد عکس العمل ارقام بهاره گندم به تاریخ های متفاوت کاشت پاییزه در نیشابور [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 983-994]
 • جعفری، احمدرضا تأثیر فواصل کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو لاین امید بخش لوبیا سفیددر شرایط حضور و عدم حضور علف‌های هرز [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 34-41]
 • جم نژاد، منوچهر ارزیابی اثر تداخلی جو ناخواسته روی شاخص‌های رشد چند رقم گندم [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 75-81]
 • جهان، محسن اثرات زمان استفاده از کود دامی و کاربرد انواع کودهای زیستی بر ویژگی‌های کمی و کیفی کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L.) [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 726-737]
 • جهان، محسن کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط تأخیری و کشت متوالی گندم زمستانه و ذرت [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 878-890]
 • جهانی کندری، مریم بررسی اثرات تاریخ کشت، زمان و روش‌های کنترل علف‌های هرز بر تراکم و زیست توده علفهای هرز در زیره سبز [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 120-127]
 • جوادی، حامد بررسی اثر مقادیر و شیوه‌های توزیع کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی سورگوم علوفه‌ای اسپیدفید [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 384-392]

چ

 • چعب، عبدالنور تأثیر نیتروژن و نسبت اختلاط بر عملکرد دانه و برخی ویژگی‌های مورفولوژیک ذرت و آفتابگردان در کشت مخلوط در شمال خوزستان [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 708-716]

ح

 • حاج محمدنیا قالی باف، کمال بررسی امکان استفاده از شاخص نشت الکترولیت‌ها برای ارزیابی تحمل به سرما در ارقام چغندرقند [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 465-472]
 • حاج محمدنیا قالی باف، کمال بررسی اثر دگرآسیبی بقایای ریشه چهار رقم نخود بر رشد رویشی ذرت و آفتابگردان در محیط کنترل شده [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 677-685]
 • حسن زاده، عبداله ارزیابی و مقایسه کارایی انرژی دو نظام کشت متداول و مکانیزه در مزارع سیب زمینی استان آذربایجان شرقی [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 284-297]
 • حسن زاده اول، فاطمه اثر تراکم بر خصوصیات زراعی و عملکرد مرزه Satureja hortensis L.)) و شبدر ایرانی Trifolium resupinatum L.)) در کشت مخلوط [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 920-929]
 • حسین پناهی، فرزاد بررسی کنترل اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) در مزرعه سیب‌زمینی (Solanumtuberosum L. ) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 812-817]
 • حسین زاده، عبدالهادی ارزیابی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های لوبیای سفید تحت شرایط تنش آبی [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 347-358]
 • حسینی، آزاده بررسی اثرات تاریخ کشت، زمان و روش‌های کنترل علف‌های هرز بر تراکم و زیست توده علفهای هرز در زیره سبز [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 120-127]
 • حسینی، سید احمد بررسی کنترل اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) در مزرعه سیب‌زمینی (Solanumtuberosum L. ) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 812-817]
 • حسینی بجد، محمد سعید اثر کم آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی دانه تولیدی در ارقام گلرنگ بهاره [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 375-383]
 • حق نیا، غلامحسین تأثیر مایه تلقیحی حاوی باکتری تیو باسیلوس و قارچ آسپرژیلوس بر رشد گیاه ذرت [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 82-89]
 • حیدری، مصطفی اثر کودهای دامی و شیمیایی بر عملکرد علوفه و دانه ارزن (Panicum miliaceum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) در کشت مخلوط [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 203-212]
 • حیدری، مصطفی اثر بقایای کود شیمیایی، دامی و کمپوست بر عملکرد، اجزای عملکرد، برخی خصوصیات فیزیولوژیک و میزان اسانس بابونه تحت شرایط تنش خشکی [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 668-676]

خ

 • خالص رو، شیوا تأثیر مقدار کود نیتروژن برعملکرد کمی و کیفی علوفه ذرت، ارزن مرواریدی و سورگوم در نظام کشت دوگانه [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 930-938]
 • خداشناس، علیرضا تأثیر تنوع گیاهی بر تنوع و فراوانی بندپایان در مزارع گندم [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 622-635]
 • خرم دل، سرور اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 758-766]
 • خرم دل، سرور مستندسازی مدیریت زراعی مزارع با استفاده از سیستم های GIS و ArcView (نمونه کاربردی، مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 909-919]
 • خزاعی، حمیدرضا اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 12-19]
 • خزاعی، حمیدرضا تأثیر محدودیت منبع و مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 69-74]
 • خزاعی، حمیدرضا مطالعه اثر اسید هیومیک بر جوانه زنی چهار رقم گندم پاییزه (سایونز و سبلان) و بهاره (چمران و پیشتاز) [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 473-480]
 • خزاعی، حمیدرضا بررسی تأثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه )Portulaca oleracea L.) خرفه [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 481-488]
 • خزاعی، حمیدرضا بررسی تأثیر کودهای دامی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum)) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 738-746]
 • خزاعی، حمیدرضا بررسی اثر تاریخ های کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد چهار توده بومی زیره سبز (Cuminum cyminum) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 772-783]
 • خزاعی، حمیدرضا اثر تراکم بر خصوصیات زراعی و عملکرد مرزه Satureja hortensis L.)) و شبدر ایرانی Trifolium resupinatum L.)) در کشت مخلوط [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 920-929]
 • خسروی، سعید بررسی اثر مقادیر و شیوه‌های توزیع کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی سورگوم علوفه‌ای اسپیدفید [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 384-392]
 • خمدی، نرگس بررسی تحمل به خشکی ژنوتیپ های متحمل به سرمای عدس(Lens culinaris Medik.) در مرحله جوانه زنی [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 138-146]
 • خواجه حسینی، محمد بررسی تحمل به خشکی ژنوتیپ های متحمل به سرمای عدس(Lens culinaris Medik.) در مرحله جوانه زنی [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 138-146]
 • خیالپرست، فرنگیس ارزیابی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های لوبیای سفید تحت شرایط تنش آبی [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 347-358]
 • خیامی، محمدمهدی بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های فالاریس (Phalaris spp.) مقاوم وحساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 594-605]

د

 • داورانی علیانی، ابراهیم بهینه سازی عوامل مؤثر در انتقال ژن به وسیله آگروباکتریوم تومه فشینس به گوجه فرنگی [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 368-374]
 • دری، حمیدرضا تأثیر فواصل کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو لاین امید بخش لوبیا سفیددر شرایط حضور و عدم حضور علف‌های هرز [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 34-41]
 • دریایی، امیر بررسی خصوصیات آگرو- فیزیولوژیک مرتبط با تحمل خشکیدر ژنوتیپ‌های پیشرفته گندم دوروم [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 403-414]
 • دستاران، فاطمه بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های فالاریس (Phalaris spp.) مقاوم وحساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 594-605]

ر

 • رازقی یدک، لیلا مطالعه تأثیر ترکیب های مختلف سوبسترا بر فرآیند میوه دهی قارچ شی تاکه(اولین گزارش تولید در ایران) [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 501-507]
 • راشد محصل، محمدحسن بررسی پتانسیل دگرآسیبی اندامهای هوایی سویا (Glysine max)بر جوانه زنی و رشد اولیه چند گونه علف هرز [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 359-367]
 • راشد محصل، محمدحسن تأثیر انجام عملیات زراعی در شب بر تراکم و وزن خشک علف های هرز [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 550-558]
 • راشد محصل، محمدحسن ارزیابی الگوی توزیع مکانی و پویایی علف‌های هرز در یک مزرعه گندم [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 646-657]
 • راشد محصل، محمدحسن بررسی اثر دگرآسیبی بقایای ریشه چهار رقم نخود بر رشد رویشی ذرت و آفتابگردان در محیط کنترل شده [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 677-685]
 • راشد محصل، محمدحسن اثر زمان نسبی سبز شدن و تراکم علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) بر عملکرد دانه و بیولوژیک ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 871-877]
 • راشد محصل، محمدحسن ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی مختلف به بقایای آترازین در خاک [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 995-1001]
 • رامیار، حامد ارزیابی اثر تداخلی جو ناخواسته روی شاخص‌های رشد چند رقم گندم [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 75-81]
 • ربیعی، بابک ارزیابی صفات زراعی و تعیین متغیرها برای بهبود عملکرد در برنج [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 111-119]
 • رجبی، رحمان بررسی خصوصیات آگرو- فیزیولوژیک مرتبط با تحمل خشکیدر ژنوتیپ‌های پیشرفته گندم دوروم [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 403-414]
 • رحمتی، میترا آنالیز کمی رشد و تولید دو رقم محلی و تجاری تربچه در واکنش به تراکم کاشت [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 1002-1011]
 • رحیمی، زینب بررسی تأثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه )Portulaca oleracea L.) خرفه [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 481-488]
 • رحیمی، زینب بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه خرفه(Portulaca oleracea L.) [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 615-621]
 • رحیمی، مهدی ارزیابی صفات زراعی و تعیین متغیرها برای بهبود عملکرد در برنج [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 111-119]
 • رحیمی زاده، مجید اثر زراعت پیش کاشت، کود نیتروژنه و برگشت بقایای محصول بر رشد و عملکرد گندم [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 98-110]
 • رستم، جواد بررسی اثر نوع و مدت آفتابدهی بر درصد جوانه زنی چهار گونه علف هرز [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 26-33]
 • رضایی، جواد بررسی اثر نوع و روش کاربرد زیرشکن در دو سال متوالی بر آب مصرفی و افزایش کمی و کیفی محصول پنبه رقم ساحل [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 792-803]
 • رضایی، عبدالمجید ارزیابی وراثت پذیری و روابط صفات فیزیولوژیک و کیفیت دانه بین لاین های دابل هاپلوئید ولاین های پیشرفته اصلاحی معادل در تریتیکاله [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 542-549]
 • رضایی، علیرضا بررسی ویژگی‎های کمی و کیفی ریشه روناس در سه شرایط مختلف آب و هوایی در استان فارس [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 20-25]
 • رضوانی مقدم، پرویز اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 12-19]
 • رضوانی مقدم، پرویز اثر تاریخ برداشت بر شاخص های کمی و کیفی میوه زرشک بی دانه [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 225-243]
 • رضوانی مقدم، پرویز بررسی تأثیر پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 489-500]
 • رضوانی مقدم، پرویز تأثیر تنوع گیاهی بر تنوع و فراوانی بندپایان در مزارع گندم [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 622-635]
 • رضوانی مقدم، پرویز ارزیابی الگوی توزیع مکانی و پویایی علف‌های هرز در یک مزرعه گندم [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 646-657]
 • رضوانی مقدم، پرویز بررسی تأثیر کودهای دامی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum)) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 738-746]
 • رضوانی مقدم، پرویز بررسی جوانه زنی و خصوصیات مورفولوژیکی گیاهچه‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و خردل وحشی (Sinapis arvensis)، تحت تأثیرعصاره آبی حاصل از اندام‌های هوایی زیره سیاه (Bunium persicum L)، نخود (Cicer arietinum L) و مخلوط عصاره آن‌ها [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 897-908]
 • رضوانی مقدم، پرویز تأثیر سس Cuscuta sp.)) بر عملکرد ریشه و صفات کیفی چغندرقند (Beta vulgaris) در شرایط آب و هوایی چناران [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 965-974]
 • رمرودی، محمود مقایسه عملکرد و اجزاء عملکرد ژنوتیپ های عدس در شرایط کم آبیاری در منطقه سیستان [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 431-437]
 • رمرودی، محمود اثر بقایای کود شیمیایی، دامی و کمپوست بر عملکرد، اجزای عملکرد، برخی خصوصیات فیزیولوژیک و میزان اسانس بابونه تحت شرایط تنش خشکی [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 668-676]
 • رمضانی، مهدی ارزیابی صفات زراعی و تعیین متغیرها برای بهبود عملکرد در برنج [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 111-119]

ز

 • زارع فیض آبادی، احمد اثر زراعت پیش کاشت، کود نیتروژنه و برگشت بقایای محصول بر رشد و عملکرد گندم [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 98-110]
 • زمانی، غلامرضا بررسی اثر تراکم پنبه (Gossypium hirsutum) و سلمه تره (Chenopodium album) بر برخی ویژگی های رشدی پنبه در منطقه بیرجند [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 147-156]
 • زند، اسکندر بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های فالاریس (Phalaris spp.) مقاوم وحساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 594-605]
 • زند، اسکندر ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی مختلف به بقایای آترازین در خاک [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 995-1001]
 • زیدعلی، احسان اله مقایسه فلور و تعیین وضعیت پراکنش علف‌های‌هرز در سطح باغ‌های میوه شهرستان خرم‌آباد [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 252-268]
 • زیدعلی، احسان اله پاسخ گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) به تاریخ‌ کاشت در شرایط اقلیمی خرم‌آباد [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 686-697]

س

 • ساجدی، عبداله جذب برخی عناصر غذایی تحت تأثیر میکوریزا، سطوح مختلف روی و تنش خشکی در ذرت [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 784-791]
 • ساجدی، نورعلی جذب برخی عناصر غذایی تحت تأثیر میکوریزا، سطوح مختلف روی و تنش خشکی در ذرت [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 784-791]
 • سالاری، محمد دانیال اثرات زمان استفاده از کود دامی و کاربرد انواع کودهای زیستی بر ویژگی‌های کمی و کیفی کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L.) [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 726-737]
 • سبزواری، سمیرا مطالعه اثر اسید هیومیک بر جوانه زنی چهار رقم گندم پاییزه (سایونز و سبلان) و بهاره (چمران و پیشتاز) [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 473-480]
 • سرابی، وحید اثرات خودمسمومی کلزا (Brassica napus) روی خصوصیات جوانه زنی و گیاهچه های دو واریتة کلزا [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 606-614]
 • سرابی، وحید اثر زمان نسبی سبز شدن و تراکم علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) بر عملکرد دانه و بیولوژیک ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 871-877]
 • سراجچی، مصطفی تأثیر انجام عملیات زراعی در شب بر تراکم و وزن خشک علف های هرز [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 550-558]
 • سروش‌زاده، علی ارتباط خصوصیات مورفولوژیک ریشه با کارآیی مصرف نیتروژن در شش رقم سیب‌زمینی [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 444-454]
 • سعیدی، قدرت اله تنوع ژنتیکی صفات در لاین های حاصل از توده های بومی بزرک [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 187-193]
 • سلطانیان، بیژن بررسی اثر تراکم و نسبت‌های مختلف کشت بر عملکرد دانه و بیوماس در کشت مخلوط سورگوم دانه‌ای و لوبیا چیتی [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 167-176]
 • سلیمانی، علی تأثیر افزایش تراکم گیاهی بر عملکرد ساقه و ذخیره ساکارز در ساقه دو رقم سورگوم شیرین [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 455-464]
 • سهیلی، رضا بررسی اثر تاریخ های کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد چهار توده بومی زیره سبز (Cuminum cyminum) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 772-783]
 • سوری، محمد کاظم بررسی ممانعت از نیتریفیکاسیون توسط ترشحات ریشه ای و موادگیاهی گراس Brachiaria humidicola [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 804-811]
 • سوری، نصراله مقایسه فلور و تعیین وضعیت پراکنش علف‌های‌هرز در سطح باغ‌های میوه شهرستان خرم‌آباد [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 252-268]
 • سیاح فر، منوچهر پاسخ گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) به تاریخ‌ کاشت در شرایط اقلیمی خرم‌آباد [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 686-697]
 • سیادت، سید عطااله اثر تنش خشکی بر انتقال مجدد ماده خشک در پنج رقم گندم نان [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 308-314]
 • سیاه سر، براتعلی اثر بقایای کود شیمیایی، دامی و کمپوست بر عملکرد، اجزای عملکرد، برخی خصوصیات فیزیولوژیک و میزان اسانس بابونه تحت شرایط تنش خشکی [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 668-676]
 • سیاهمرگویی، آسیه اثر تنش یخ ‌زدگی بر نشت الکترولیت ها در گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare) [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 587-593]

ش

 • شباهنگ، جواد مستندسازی مدیریت زراعی مزارع با استفاده از سیستم های GIS و ArcView (نمونه کاربردی، مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 909-919]
 • شریف الحسینی، محمد عکس العمل ارقام بهاره گندم به تاریخ های متفاوت کاشت پاییزه در نیشابور [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 983-994]
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم آنزیم های آنتی‌اکسیدانت، پایداری غشاء و درصد اسانس بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)، تحت تنش خشکی [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 438-443]
 • شکوفا، آوات اثر سطوح مختلف سدیم کلرید بر ویژگی های جوانه زنی 20 رقم گندم نان و ماکارونی [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 277-283]
 • شهیدی نوقانی، مصطفی تأثیر اندازه چغندر و ارتفاع نگهداری آن روی ضایعات وزنی و قندی در طی نگهداری در سیلو [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 269-276]

ص

 • صابری، محمدحسین بررسی اثر مقادیر و شیوه‌های توزیع کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی سورگوم علوفه‌ای اسپیدفید [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 384-392]
 • صادقی، حسین تأثیر تنوع گیاهی بر تنوع و فراوانی بندپایان در مزارع گندم [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 622-635]
 • صبوری، حسین تأثیر میزان و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد برنج هیبرید بهار [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 845-854]
 • صبوری راد، سمیرا تأثیر محدودیت منبع و مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 69-74]
 • صداقت‌خواهی، حسین ارزیابی کشت پاییزه ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرمادر شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 415-423]
 • صدرآبادی حقیقی، رضا بررسی اثر نوع و مدت آفتابدهی بر درصد جوانه زنی چهار گونه علف هرز [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 26-33]
 • صدرآبادی حقیقی، رضا بررسی اثر تراکم و نسبت‌های مختلف کشت بر عملکرد دانه و بیوماس در کشت مخلوط سورگوم دانه‌ای و لوبیا چیتی [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 167-176]
 • صفری، مرضیه تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سورگوم دانه ای [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 577-586]
 • صوفی زاده، سعید بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های فالاریس (Phalaris spp.) مقاوم وحساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 594-605]

ط

 • طاهری، قدیر انتقال مجدد در ژنوتیپ های گندم زمستانه و بینابین تحت شرایط مطلوب و کمبود رطوبت در آخر فصل رشد [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 244-251]
 • طباطبایی، سیدجلال تأثیر کاربرد نسبت‌های مختلف نیترات به آمونیوم بر میزان فتوسنتز، تنفس و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانت کلزا (Brassica napus L.) در شرایط شور [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 975-982]

ع

 • عاقل، حسن بررسی اثرات تاریخ کشت، زمان و روش‌های کنترل علف‌های هرز بر تراکم و زیست توده علفهای هرز در زیره سبز [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 120-127]
 • عاقل، حسن مستندسازی مدیریت زراعی مزارع با استفاده از سیستم های GIS و ArcView (نمونه کاربردی، مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 909-919]
 • عالمی سعید، خلیل اثر تنش خشکی بر انتقال مجدد ماده خشک در پنج رقم گندم نان [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 308-314]
 • عباس زاده، بهلول آنزیم های آنتی‌اکسیدانت، پایداری غشاء و درصد اسانس بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)، تحت تنش خشکی [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 438-443]
 • عبدالرحمنی، بهمن مطالعه اثرات عوامل اقلیمی بر روی عملکرد دانه گندم دیم رقم سرداری در منطقه مراغه [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 1-11]
 • عبدالهی، فرزین اثر خاک‌ورزی، مدیریت پسمان‌ گندم و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 336-346]
 • عبدالهیان نوقابی، محمد تأثیر سس Cuscuta sp.)) بر عملکرد ریشه و صفات کیفی چغندرقند (Beta vulgaris) در شرایط آب و هوایی چناران [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 965-974]
 • عرب، مصطفی بررسی ممانعت از نیتریفیکاسیون توسط ترشحات ریشه ای و موادگیاهی گراس Brachiaria humidicola [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 804-811]
 • عزت احمدی، مسعود اثر تنش رطوبتی و محلول پاشی یدید پتاسیم بر خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 177-186]
 • عزیزی، فرهاد مطالعه تأثیر ترکیب های مختلف سوبسترا بر فرآیند میوه دهی قارچ شی تاکه(اولین گزارش تولید در ایران) [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 501-507]
 • عزیزی، گلثومه اثر تنش یخ ‌زدگی بر نشت الکترولیت ها در گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare) [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 587-593]
 • عسگرپور، ریحانه اثرات مدیریت تلفیقی آفتابدهی، مالچ کاه و وجین دستی بر بانک بذر علف های هرز [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 424-430]
 • عظیم زاده، سید مرتضی بررسی تحمل به خشکی در 16 ژنوتیپ گلرنگ Carthamus tinctorius L)) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 862-870]
 • عظیمی، ریحانه مستندسازی مدیریت زراعی مزارع با استفاده از سیستم های GIS و ArcView (نمونه کاربردی، مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 909-919]
 • علی، سمیرا اثر استعمال خارجی گلایسین بتائین بر تخفیف اثرات تنش خشکی در مرحلۀ جوانه زنی و رشد اولیۀ گیاهچۀ ذرت (Zea mays L.) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 837-844]
 • علی، سمیرا تأثیر کاربرد خارجی گلایسین بتائین در افزایش تحمل به سرما در گیاهچه های ذرت ( L. mays Zea) [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 939-945]
 • علیزاده، امین تأثیر افزایش درجه حرارت بر رفتار گلدهی زعفران (Crocus sativus L. ) [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 324-335]
 • علیزاده، یاسر بررسی جوانه زنی و خصوصیات مورفولوژیکی گیاهچه‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و خردل وحشی (Sinapis arvensis)، تحت تأثیرعصاره آبی حاصل از اندام‌های هوایی زیره سیاه (Bunium persicum L)، نخود (Cicer arietinum L) و مخلوط عصاره آن‌ها [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 897-908]

غ

 • غدیری، حسین اثر خاک‌ورزی، مدیریت پسمان‌ گندم و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 336-346]
 • غنی، عسکر آنالیز کمی رشد و تولید دو رقم محلی و تجاری تربچه در واکنش به تراکم کاشت [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 1002-1011]
 • غیاثوند، محسن مقایسه فلور و تعیین وضعیت پراکنش علف‌های‌هرز در سطح باغ‌های میوه شهرستان خرم‌آباد [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 252-268]

ف

 • فارسی، محمد بهینه سازی عوامل مؤثر در انتقال ژن به وسیله آگروباکتریوم تومه فشینس به گوجه فرنگی [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 368-374]
 • فارسی، محمد مطالعه تأثیر ترکیب های مختلف سوبسترا بر فرآیند میوه دهی قارچ شی تاکه(اولین گزارش تولید در ایران) [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 501-507]
 • فتحی، قدرت‌اله اثر تنش خشکی بر انتقال مجدد ماده خشک در پنج رقم گندم نان [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 308-314]
 • فتوت، امیر اثر کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (L. Nigella sativa) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 767-771]
 • فتوت، امیر بررسی اثر مصرف اکسید آهن (نانو و معمولی) همراه با کمپوست گرانوله گوگردی بر غلظتآهن و رشد گیاه گندم رقم آتیلا [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 855-861]
 • فتوت، امیر غیر پویا سازی سرب و روی در ضایعات معدن به وسیله زئولیت و سوپر فسفات تریپل و تأثیر آن بر رشد گندم [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 956-964]
 • فلاحی، جبار اثر تاریخ برداشت بر شاخص های کمی و کیفی میوه زرشک بی دانه [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 225-243]
 • فولادی وندا، سارا ارزیابی روش های مختلف خاک ورزی و مقدار بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.) در شرایط دیم [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 213-224]
 • فیضی اصل، ولی مطالعه اثرات عوامل اقلیمی بر روی عملکرد دانه گندم دیم رقم سرداری در منطقه مراغه [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 1-11]
 • فیضیان، محمد پاسخ تاج‌پوشش گیاهی، کلروفیل برگ و عملکرد گندم(Triticum aestivum L.) به روش‌های مختلف عرضه کود نیتروژن [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 49-60]

ق

 • قائمی، علیرضا انتقال مجدد در ژنوتیپ های گندم زمستانه و بینابین تحت شرایط مطلوب و کمبود رطوبت در آخر فصل رشد [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 244-251]
 • قائمی، مرجان بررسی و مقایسه شاخص های مختلف گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+ برای مطالعات پوشش گیاهی دشت نیشابور، خراسان رضوی [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 128-137]
 • قادری فر، فرشید اثرات تنش خشکی بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه 9 رقم شبدر زیرزمینی(Trifolium subterraneum L.) [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 61-68]
 • قاسمی، ساسان روابط ژنتیکی بین ژنوتیپ های لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD و صفات زراعی [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 1012-1021]
 • قاسمی عمران، ولی اله بهینه سازی ریشه زایی دو ژنوتیپ عدس(Lens culinaris Medik.) در شرایط این ویترو [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 90-97]
 • قدسی، مسعود اثر تنش رطوبتی و محلول پاشی یدید پتاسیم بر خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 177-186]
 • قربانی، رضا اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 12-19]
 • قربانی، رضا بررسی اثرات تاریخ کشت، زمان و روش‌های کنترل علف‌های هرز بر تراکم و زیست توده علفهای هرز در زیره سبز [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 120-127]
 • قربانی، رضا بررسی اثر ترکیب های مختلف کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و نخود در کشت مخلوط سریهای افزایشی [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 393-402]
 • قربانی، رضا اثرات مدیریت تلفیقی آفتابدهی، مالچ کاه و وجین دستی بر بانک بذر علف های هرز [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 424-430]
 • قربانی، رضا اثرات زمان استفاده از کود دامی و کاربرد انواع کودهای زیستی بر ویژگی‌های کمی و کیفی کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L.) [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 726-737]
 • قربانی، رضا ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و نخود در کشت مخلوط سری‌های جایگزینی [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 747-757]
 • قربانی، رضا اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 758-766]
 • قربانی، رضا بررسی جوانه زنی و خصوصیات مورفولوژیکی گیاهچه‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و خردل وحشی (Sinapis arvensis)، تحت تأثیرعصاره آبی حاصل از اندام‌های هوایی زیره سیاه (Bunium persicum L)، نخود (Cicer arietinum L) و مخلوط عصاره آن‌ها [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 897-908]
 • قربانی نصر آباد، قربان بررسی اثر نوع و روش کاربرد زیرشکن در دو سال متوالی بر آب مصرفی و افزایش کمی و کیفی محصول پنبه رقم ساحل [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 792-803]
 • قنبری، احمد اثر کودهای دامی و شیمیایی بر عملکرد علوفه و دانه ارزن (Panicum miliaceum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) در کشت مخلوط [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 203-212]
 • قنبری، احمد اثر بقایای کود شیمیایی، دامی و کمپوست بر عملکرد، اجزای عملکرد، برخی خصوصیات فیزیولوژیک و میزان اسانس بابونه تحت شرایط تنش خشکی [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 668-676]
 • قنبری، علی اکبر تأثیر فواصل کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو لاین امید بخش لوبیا سفیددر شرایط حضور و عدم حضور علف‌های هرز [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 34-41]
 • قهقائی، فرزام مقایسه عملکرد و اجزاء عملکرد ژنوتیپ های عدس در شرایط کم آبیاری در منطقه سیستان [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 431-437]
 • قویدل، هدی آنالیز کمی رشد و تولید دو رقم محلی و تجاری تربچه در واکنش به تراکم کاشت [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 1002-1011]

ک

 • کازرونی منفرد، ابراهیم بررسی اثر دگرآسیبی بقایای ریشه چهار رقم نخود بر رشد رویشی ذرت و آفتابگردان در محیط کنترل شده [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 677-685]
 • کاشانی، علی اثر زراعت پیش کاشت، کود نیتروژنه و برگشت بقایای محصول بر رشد و عملکرد گندم [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 98-110]
 • کاظمی، محمد اثر اندازه بذر بر شاخص‌های قدرت بذر در ارقام مختلف گندم [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 194-202]
 • کافی، محمد تأثیر محدودیت منبع و مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 69-74]
 • کافی، محمد اثر تنش رطوبتی و محلول پاشی یدید پتاسیم بر خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 177-186]
 • کافی، محمد مطالعه اثر اسید هیومیک بر جوانه زنی چهار رقم گندم پاییزه (سایونز و سبلان) و بهاره (چمران و پیشتاز) [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 473-480]
 • کافی، محمد بررسی تأثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه )Portulaca oleracea L.) خرفه [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 481-488]
 • کافی، محمد بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه خرفه(Portulaca oleracea L.) [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 615-621]
 • کامل منش، محمد مجتبی روابط ژنتیکی بین ژنوتیپ های لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD و صفات زراعی [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 1012-1021]
 • کریمی، اسماعیل مطالعه اثرات عوامل اقلیمی بر روی عملکرد دانه گندم دیم رقم سرداری در منطقه مراغه [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 1-11]
 • کشاورز، پیمان ارتباط خصوصیات مورفولوژیک ریشه با کارآیی مصرف نیتروژن در شش رقم سیب‌زمینی [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 444-454]
 • کمالی، غلامعلی تغییر اقلیم و تولید گندم دیم در ایران [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 508-520]
 • کمندی، علی بررسی امکان استفاده از شاخص نشت الکترولیت‌ها برای ارزیابی تحمل به سرما در ارقام چغندرقند [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 465-472]
 • کوچکی، علیرضا بررسی اثرات تاریخ کشت، زمان و روش‌های کنترل علف‌های هرز بر تراکم و زیست توده علفهای هرز در زیره سبز [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 120-127]
 • کوچکی، علیرضا پهنه بندی اگرواکولوژیکی گندم در استان خراسان: آنالیز ریسک [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 298-307]
 • کوچکی، علیرضا تأثیر افزایش درجه حرارت بر رفتار گلدهی زعفران (Crocus sativus L. ) [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 324-335]
 • کوچکی، علیرضا بررسی اثر ترکیب های مختلف کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و نخود در کشت مخلوط سریهای افزایشی [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 393-402]
 • کوچکی، علیرضا اثرات مدیریت تلفیقی آفتابدهی، مالچ کاه و وجین دستی بر بانک بذر علف های هرز [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 424-430]
 • کوچکی، علیرضا تغییر اقلیم و تولید گندم دیم در ایران [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 508-520]
 • کوچکی، علیرضا بررسی نقش تقسیط نیتروژن بر الگوی تخصیص ماده خشک در چغندرقند [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 569-576]
 • کوچکی، علیرضا تأثیر تنوع گیاهی بر تنوع و فراوانی بندپایان در مزارع گندم [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 622-635]
 • کوچکی، علیرضا ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و نخود در کشت مخلوط سری‌های جایگزینی [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 747-757]
 • کوچکی، علیرضا اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 758-766]
 • کوچکی، علیرضا کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط تأخیری و کشت متوالی گندم زمستانه و ذرت [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 878-890]
 • کوچکی، علیرضا مستندسازی مدیریت زراعی مزارع با استفاده از سیستم های GIS و ArcView (نمونه کاربردی، مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 909-919]
 • کوچکی، علیرضا اثر تراکم بر خصوصیات زراعی و عملکرد مرزه Satureja hortensis L.)) و شبدر ایرانی Trifolium resupinatum L.)) در کشت مخلوط [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 920-929]

گ

 • گالشی، سراله اثرات تنش خشکی بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه 9 رقم شبدر زیرزمینی(Trifolium subterraneum L.) [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 61-68]
 • گلباشی، محمد ارزیابی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های لوبیای سفید تحت شرایط تنش آبی [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 347-358]
 • گلزردی، فرید اثرات خودمسمومی کلزا (Brassica napus) روی خصوصیات جوانه زنی و گیاهچه های دو واریتة کلزا [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 606-614]
 • گلوی، محمد مقایسه عملکرد و اجزاء عملکرد ژنوتیپ های عدس در شرایط کم آبیاری در منطقه سیستان [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 431-437]
 • گنجعلی، علی تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط گلخانه [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 157-166]
 • گنجعلی، علی تأثیر افزایش درجه حرارت بر رفتار گلدهی زعفران (Crocus sativus L. ) [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 324-335]
 • گنجعلی، علی ارتباط خصوصیات مورفولوژیک ریشه با کارآیی مصرف نیتروژن در شش رقم سیب‌زمینی [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 444-454]

ل

 • لبافی حسین آبادی، محمدرضا بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های فالاریس (Phalaris spp.) مقاوم وحساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 594-605]
 • لرزاده، شاپور تأثیر نیتروژن و نسبت اختلاط بر عملکرد دانه و برخی ویژگی‌های مورفولوژیک ذرت و آفتابگردان در کشت مخلوط در شمال خوزستان [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 708-716]
 • لک، شهرام رابطة دمای سایه‌انداز جامعة گیاهی و میزان کلروفیل برگ با عملکرد دانة ژنوتیپ‌های گندمدر سطوح مختلف نیتروژن و شرایط تنش گرمای پس از گرده‌افشانی [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 946-955]
 • لکزیان، امیر تأثیر مایه تلقیحی حاوی باکتری تیو باسیلوس و قارچ آسپرژیلوس بر رشد گیاه ذرت [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 82-89]
 • لکزیان، امیر غیر پویا سازی سرب و روی در ضایعات معدن به وسیله زئولیت و سوپر فسفات تریپل و تأثیر آن بر رشد گندم [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 956-964]
 • لله گانی، بختیار بررسی رفتارهای جوانه زنی و تاریخ کاشت مطلوب در کندل کما، آنغوزه و باریجه [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 521-530]

م

 • محمدآبادی، علی اصغر بررسی اثرات تاریخ کشت، زمان و روش‌های کنترل علف‌های هرز بر تراکم و زیست توده علفهای هرز در زیره سبز [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 120-127]
 • محمدآبادی، علی اصغر اثرات مدیریت تلفیقی آفتابدهی، مالچ کاه و وجین دستی بر بانک بذر علف های هرز [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 424-430]
 • محمدآبادی، علی اصغر اثر تنش یخ ‌زدگی بر نشت الکترولیت ها در گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare) [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 587-593]
 • محمدی، رضا بررسی خصوصیات آگرو- فیزیولوژیک مرتبط با تحمل خشکیدر ژنوتیپ‌های پیشرفته گندم دوروم [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 403-414]
 • محمدی آریا، مرضیه تأثیر مایه تلقیحی حاوی باکتری تیو باسیلوس و قارچ آسپرژیلوس بر رشد گیاه ذرت [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 82-89]
 • مدحج، عادل رابطة دمای سایه‌انداز جامعة گیاهی و میزان کلروفیل برگ با عملکرد دانة ژنوتیپ‌های گندمدر سطوح مختلف نیتروژن و شرایط تنش گرمای پس از گرده‌افشانی [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 946-955]
 • مدرس ثانوی، سید علی محمد ارتباط خصوصیات مورفولوژیک ریشه با کارآیی مصرف نیتروژن در شش رقم سیب‌زمینی [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 444-454]
 • مدرس ثانوی، سید علی محمد تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سورگوم دانه ای [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 577-586]
 • مدرس ثانوی، سید علی محمد تأثیر مقدار کود نیتروژن برعملکرد کمی و کیفی علوفه ذرت، ارزن مرواریدی و سورگوم در نظام کشت دوگانه [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 930-938]
 • مرادی، روح اله بررسی تأثیر پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 489-500]
 • مرادی، روح اله بررسی جوانه زنی و خصوصیات مورفولوژیکی گیاهچه‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و خردل وحشی (Sinapis arvensis)، تحت تأثیرعصاره آبی حاصل از اندام‌های هوایی زیره سیاه (Bunium persicum L)، نخود (Cicer arietinum L) و مخلوط عصاره آن‌ها [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 897-908]
 • مرادی، فواد بررسی تأثیر تنش کم آبی و محلول پاشی متانول بر پارامترهای فلورسانس کلروفیل، محتوای آب نسبی سلول و محتوای کلروفیل برگ سویا(Glycine max L., var. L 17) [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 531-541]
 • مساواتی، احمد شبیه‌سازی تغییرات کوتاه دامنه خاک و قابلیت اعمال آن درتیمارکرت‌های آزمایشی با نرخ متغیر [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 698-707]
 • مظاهری تهرانی، مصطفی تأثیر اندازه چغندر و ارتفاع نگهداری آن روی ضایعات وزنی و قندی در طی نگهداری در سیلو [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 269-276]
 • مظاهری نیا، سمیرا بررسی اثر مصرف اکسید آهن (نانو و معمولی) همراه با کمپوست گرانوله گوگردی بر غلظتآهن و رشد گیاه گندم رقم آتیلا [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 855-861]
 • معینی‌زاده، هوشنگ بررسی ویژگی‎های کمی و کیفی ریشه روناس در سه شرایط مختلف آب و هوایی در استان فارس [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 20-25]
 • ملتی، فریدون بررسی رفتارهای جوانه زنی و تاریخ کاشت مطلوب در کندل کما، آنغوزه و باریجه [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 521-530]
 • مندنی، فرزاد اثرات خودمسمومی کلزا (Brassica napus) روی خصوصیات جوانه زنی و گیاهچه های دو واریتة کلزا [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 606-614]
 • منشی، احمد بررسی اثر مصرف اکسید آهن (نانو و معمولی) همراه با کمپوست گرانوله گوگردی بر غلظتآهن و رشد گیاه گندم رقم آتیلا [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 855-861]
 • موافق، صادق ارزیابی صفات زراعی و تعیین متغیرها برای بهبود عملکرد در برنج [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 111-119]
 • موسوی، سید بهمن مطالعه اثرات عوامل اقلیمی بر روی عملکرد دانه گندم دیم رقم سرداری در منطقه مراغه [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 1-11]
 • موسوی، سید کریم پاسخ تاج‌پوشش گیاهی، کلروفیل برگ و عملکرد گندم(Triticum aestivum L.) به روش‌های مختلف عرضه کود نیتروژن [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 49-60]
 • موسوی، سید کریم مقایسه فلور و تعیین وضعیت پراکنش علف‌های‌هرز در سطح باغ‌های میوه شهرستان خرم‌آباد [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 252-268]
 • موسوی، سید کریم تابعیت روند رشد ارقام عدس (Lens culinaris Med.) از تاریخ کاشت و تداخل علف‌های‌هرز در استان لرستان [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 658-667]
 • موسوی، سید کریم پاسخ گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) به تاریخ‌ کاشت در شرایط اقلیمی خرم‌آباد [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 686-697]
 • موسویان، سید نادر تأثیر نیتروژن و نسبت اختلاط بر عملکرد دانه و برخی ویژگی‌های مورفولوژیک ذرت و آفتابگردان در کشت مخلوط در شمال خوزستان [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 708-716]
 • موسوی فر، بی بی الهه اثر کم آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی دانه تولیدی در ارقام گلرنگ بهاره [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 375-383]
 • موسوی نیک، سید محسن اثر بقایای کود شیمیایی، دامی و کمپوست بر عملکرد، اجزای عملکرد، برخی خصوصیات فیزیولوژیک و میزان اسانس بابونه تحت شرایط تنش خشکی [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 668-676]
 • موسی زاده، مریم مطالعه اثر تراکم گیاهی و زمان محلول پاشی اوره بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص برداشت سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 42-48]
 • مومنی، عزیز شبیه‌سازی تغییرات کوتاه دامنه خاک و قابلیت اعمال آن درتیمارکرت‌های آزمایشی با نرخ متغیر [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 698-707]
 • مویدی، فرج پاسخ گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) به تاریخ‌ کاشت در شرایط اقلیمی خرم‌آباد [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 686-697]
 • میرآخوری، مجتبی بررسی تأثیر تنش کم آبی و محلول پاشی متانول بر پارامترهای فلورسانس کلروفیل، محتوای آب نسبی سلول و محتوای کلروفیل برگ سویا(Glycine max L., var. L 17) [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 531-541]
 • میران زاده، حجت اله تأثیر نیتروژن و کلرمکوات کلرید برعملکرد دانه، زیست توده و کارآیی مصرف آب در چهار رقم گندم دیم [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 636-645]
 • میرحسینی، پریسا بررسی و مقایسه شاخص های مختلف گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+ برای مطالعات پوشش گیاهی دشت نیشابور، خراسان رضوی [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 128-137]
 • میرطاهری، سید مهدی اثر تنش خشکی بر انتقال مجدد ماده خشک در پنج رقم گندم نان [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 308-314]

ن

 • نادری، احمد رابطة دمای سایه‌انداز جامعة گیاهی و میزان کلروفیل برگ با عملکرد دانة ژنوتیپ‌های گندمدر سطوح مختلف نیتروژن و شرایط تنش گرمای پس از گرده‌افشانی [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 946-955]
 • نارکی، فرج اله ارزیابی روش های مختلف خاک ورزی و مقدار بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.) در شرایط دیم [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 213-224]
 • نارنجانی، لیلا تأثیر افزایش تراکم گیاهی بر عملکرد ساقه و ذخیره ساکارز در ساقه دو رقم سورگوم شیرین [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 455-464]
 • ناظری، پریسا بررسی تأثیر تنش کم آبی و محلول پاشی متانول بر پارامترهای فلورسانس کلروفیل، محتوای آب نسبی سلول و محتوای کلروفیل برگ سویا(Glycine max L., var. L 17) [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 531-541]
 • ناظری، محمود انتقال مجدد در ژنوتیپ های گندم زمستانه و بینابین تحت شرایط مطلوب و کمبود رطوبت در آخر فصل رشد [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 244-251]
 • ناقدی نیا، نغمه اثر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیت‌ها در شش رقم گلرنگ [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 891-896]
 • نامجویان، محمدحسین بررسی ویژگی‎های کمی و کیفی ریشه روناس در سه شرایط مختلف آب و هوایی در استان فارس [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 20-25]
 • نبوی کلات، سید محسن بررسی اثر نوع و مدت آفتابدهی بر درصد جوانه زنی چهار گونه علف هرز [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 26-33]
 • نجفی، محمدصادق اثر تنش خشکی بر انتقال مجدد ماده خشک در پنج رقم گندم نان [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 308-314]
 • نحوی، مجید تأثیر میزان و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد برنج هیبرید بهار [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 845-854]
 • نصیری محلاتی، مرضیه اثر تاریخ برداشت بر شاخص های کمی و کیفی میوه زرشک بی دانه [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 225-243]
 • نصیری محلاتی، مهدی پهنه بندی اگرواکولوژیکی گندم در استان خراسان: آنالیز ریسک [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 298-307]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی اثر ترکیب های مختلف کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و نخود در کشت مخلوط سریهای افزایشی [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 393-402]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی نقش تقسیط نیتروژن بر الگوی تخصیص ماده خشک در چغندرقند [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 569-576]
 • نصیری محلاتی، مهدی تأثیر تنوع گیاهی بر تنوع و فراوانی بندپایان در مزارع گندم [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 622-635]
 • نصیری محلاتی، مهدی ارزیابی الگوی توزیع مکانی و پویایی علف‌های هرز در یک مزرعه گندم [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 646-657]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی اثر دگرآسیبی بقایای ریشه چهار رقم نخود بر رشد رویشی ذرت و آفتابگردان در محیط کنترل شده [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 677-685]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثرات زمان استفاده از کود دامی و کاربرد انواع کودهای زیستی بر ویژگی‌های کمی و کیفی کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L.) [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 726-737]
 • نصیری محلاتی، مهدی ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و نخود در کشت مخلوط سری‌های جایگزینی [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 747-757]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 758-766]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثر کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (L. Nigella sativa) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 767-771]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی اثر تاریخ های کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد چهار توده بومی زیره سبز (Cuminum cyminum) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 772-783]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی کنترل اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) در مزرعه سیب‌زمینی (Solanumtuberosum L. ) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 812-817]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثر زمان نسبی سبز شدن و تراکم علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) بر عملکرد دانه و بیولوژیک ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 871-877]
 • نصیری محلاتی، مهدی کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط تأخیری و کشت متوالی گندم زمستانه و ذرت [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 878-890]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثر تراکم بر خصوصیات زراعی و عملکرد مرزه Satureja hortensis L.)) و شبدر ایرانی Trifolium resupinatum L.)) در کشت مخلوط [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 920-929]
 • نظامی، احمد بررسی تحمل به خشکی ژنوتیپ های متحمل به سرمای عدس(Lens culinaris Medik.) در مرحله جوانه زنی [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 138-146]
 • نظامی، احمد ارزیابی کشت پاییزه ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرمادر شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 415-423]
 • نظامی، احمد بررسی امکان استفاده از شاخص نشت الکترولیت‌ها برای ارزیابی تحمل به سرما در ارقام چغندرقند [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 465-472]
 • نظامی، احمد بررسی تأثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه )Portulaca oleracea L.) خرفه [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 481-488]
 • نظامی، احمد اثر تنش یخ ‌زدگی بر نشت الکترولیت ها در گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare) [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 587-593]
 • نظامی، احمد بررسی اثر تاریخ های کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد چهار توده بومی زیره سبز (Cuminum cyminum) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 772-783]
 • نظامی، احمد اثر زمان نسبی سبز شدن و تراکم علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) بر عملکرد دانه و بیولوژیک ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 871-877]
 • نظامی، احمد اثر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیت‌ها در شش رقم گلرنگ [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 891-896]
 • نماینده، آنیتا روابط ژنتیکی بین ژنوتیپ های لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD و صفات زراعی [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 1012-1021]
 • نورمحمدی، قربان اثر تنش رطوبتی و محلول پاشی یدید پتاسیم بر خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 177-186]
 • نورمحمدی، قربان رابطة دمای سایه‌انداز جامعة گیاهی و میزان کلروفیل برگ با عملکرد دانة ژنوتیپ‌های گندمدر سطوح مختلف نیتروژن و شرایط تنش گرمای پس از گرده‌افشانی [دوره 8، شماره 6، 1389، صفحه 946-955]
 • نوروزیه، شهرام بررسی اثر نوع و روش کاربرد زیرشکن در دو سال متوالی بر آب مصرفی و افزایش کمی و کیفی محصول پنبه رقم ساحل [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 792-803]
 • نیرومند، سید مهدی اثرات خودمسمومی کلزا (Brassica napus) روی خصوصیات جوانه زنی و گیاهچه های دو واریتة کلزا [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 606-614]
 • نیومن، گونتر بررسی ممانعت از نیتریفیکاسیون توسط ترشحات ریشه ای و موادگیاهی گراس Brachiaria humidicola [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 804-811]

و

 • ولایتی، مجتبی بررسی اثر تراکم پنبه (Gossypium hirsutum) و سلمه تره (Chenopodium album) بر برخی ویژگی های رشدی پنبه در منطقه بیرجند [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 147-156]

ی

 • یزدانی بیوکی، رستم بررسی تأثیر کودهای دامی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum)) [دوره 8، شماره 5، 1389، صفحه 738-746]