نمایه نویسندگان

آ

 • آزادبخت، نادر بررسی اثر مرحله رشد گیاه و طول دوره شبنم بر میزان بیماری زایی قارچ Alternaria alternata بعنوان عامل کنترل بیولوژیک پیچک صحرایی [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 12-18]
 • آستارایی، علیرضا بررسی دو نوع کود آلی همراه با عناصر بر و روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و غلظت عناصر غذایی در دانه ارزن معمولی [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 70-77]
 • آستارایی، علیرضا ارزیابی تغییرات مکانی و تخمین کربن آلی خاک در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از توابع انتقالی و امکان سنجی آن با داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: منطقه نیشابور) [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 294-300]
 • آستارایی، علیرضا بررسی قابلیت تصاویر ماهواره لندست ETM+ در مطالعات شوری خاک [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 348-355]
 • آقاعلیخانی، مجید تأثیر طول دوره های کنترل و تداخل جمعیت طبیعی علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 659-669]
 • آینه بند، امیر طراحی زراعی – اقتصادی الگوی کشت شبکه آبیاری و زهکشی هندیجان با تأکید بر منابع آب [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 28-38]
 • آینه بند، امیر اثر سطوح نیتروژن بر میزان محدودیت مبداء و الگوی توزیع مواد فتوسنتزی به دانة ژنوتیپ‌های گندم در شرایط تنش گرمای پایان فصل [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 474-485]

ا

 • ابراهیمی، محسن بررسی شاخص‌های تحمل به خشکی در هیبریدهای جدید ذرت دانه ای ( Zea maize L.) [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 103-113]
 • احمدوند، گودرز بررسی نقش ساختار کانوپی و خصوصیات رشدی دو رقم گندم در شرایط رقابت، بر آستانه خسارت اقتصادی و عملکرد دو گونه علف‌هرز چاودار و خردل وحشی [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 494-504]
 • احمدوند، گودرز اثر رقابت خردل وحشی و سطوح نیتروژن بر صفات مورفولوژیک، (Sinapis arvensis)عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزه(Brassica napus) [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 745-757]
 • احمدی، علی ( Sorghum bicolor L. C.V. Kimia) بررسی اثرات تنش خشکی سورگوم دانه ای [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 151-157]
 • احیایی، حمیدرضا ارزیابی ویژگی های جوانه زنی و خواب در سی توده بذری گیاهان دارویی [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 651-658]
 • اسدی، قربانعلی بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی و بقایای جو(Hordeum vulgare) بر جوانه‌زنی و مراحل رشد اولیه عدس زراعی ( Lens esculenta) [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 388-396]
 • اسفندیاری، مهرداد بررسی تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن و نحوه مصرف آن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 728-734]
 • اسلامی، سید وحید تأثیر تنش شوری کلرید سدیم با سه روش آزمایشگاهی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 19-27]
 • اسلامی، سید وحید اثر زمان و مقادیر مختلف کاربرد برگی فسفر بر باروری و تعداد دانه در سنبلچههای گندم [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 598-605]
 • اصغری پور، محمدرضا تأثیر سطوح تنش خشکی و کمپوست زباله شهری بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 670-677]
 • افشاری، مهدی برآورد رقابت چندگونه‌ای علف‌های‌هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) با استفاده از تابع عکس وزن تک‌بوته ( ) و سطح برگ نسبی علف های هرز [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 428-437]
 • اکبری، غلامعباس بررسی اثرات تنش خشکی و تاریخ کاشت حاکم بر گیاه مادری، بر میزان هدایت الکتریکی بذر‌های حاصل از آن [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 242-247]
 • اله قلی پور، مهرزاد بررسی تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن و نحوه مصرف آن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 728-734]
 • امام، یحیی ارزیابی ویژگیهای آللوپاتیک چند گیاه دارویی بر برخی صفات جوانه زنی و رشد اولیه گیاه زراعی گندم و علفهرز یولاف وحشی [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 95-102]
 • امام، یحیی اثر سطوح نیتروژن بر میزان محدودیت مبداء و الگوی توزیع مواد فتوسنتزی به دانة ژنوتیپ‌های گندم در شرایط تنش گرمای پایان فصل [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 474-485]
 • امامی، حجت بررسی دو نوع کود آلی همراه با عناصر بر و روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و غلظت عناصر غذایی در دانه ارزن معمولی [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 70-77]
 • امیرمرادی، شهرام بررسی شاخص‌های رشد ارقام تجاری و رایج چغندرقند در کشت کرپه در منطقه چناران (خراسان رضوی) [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 505-513]
 • امیری، رضا بررسی اثرات تنش خشکی و تاریخ کاشت حاکم بر گیاه مادری، بر میزان هدایت الکتریکی بذر‌های حاصل از آن [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 242-247]
 • انورخواه، سپیده بررسی اثر افزایش غلظت Co2 بر رقابت بین گونه‌های زراعی و علف‌های‌ هرز C3 و C4 در شرایط گلخانه ای [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 356-367]
 • ایران نژاد، حمید بررسی اثرات تنش خشکی و تاریخ کاشت حاکم بر گیاه مادری، بر میزان هدایت الکتریکی بذر‌های حاصل از آن [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 242-247]

ب

 • بابائیان جلودار، ناد علی مطالعه تأثیر دزهای مختلف اشعه گاما در افزایش تنوع در صفات جوانه زنی و زراعی کلزا (Brassica napus L.) [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 331-339]
 • بابائیان جلودار، ناد علی ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپ های برنج ایرانی در محیط کشت هیدروپونیک بر اساس [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 694-703]
 • بابازاده، شهریار بررسی تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن و نحوه مصرف آن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 728-734]
 • بازوبندی، محمد اثرات تداخلی علف‏های هرز همراه خربزه بر صفات کمی و کیفی آن در شرایط رقابت چند گونه‏ای با پوشش طبیعی [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 379-387]
 • بازوبندی، محمد ارزیابی کارایی علفکش‌های مختلف در کنترل علف‌های هرز سیر (Allium Sativum) [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 463-473]
 • باغانی، جواد اثرات تداخلی علف‏های هرز همراه خربزه بر صفات کمی و کیفی آن در شرایط رقابت چند گونه‏ای با پوشش طبیعی [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 379-387]
 • باغستانی، محمدعلی بررسی اثر زمان کاشت بر برهم‌کنش آللوپاتی گندم (Triticum aestivum L.) و برخی از گونه‌های علف‌های‌هرز با استفاده از روش هم‌ارز کده آگار [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 158-166]
 • باقری، عبدالرضا بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما در شرایط کشت [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 322-330]
 • باقری، علیرضا ارزیابی کارایی علفکش‌های مختلف در کنترل علف‌های هرز سیر (Allium Sativum) [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 463-473]
 • باقری، نادعلی مطالعه تأثیر دزهای مختلف اشعه گاما در افزایش تنوع در صفات جوانه زنی و زراعی کلزا (Brassica napus L.) [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 331-339]
 • باقری، نادعلی ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپ های برنج ایرانی در محیط کشت هیدروپونیک بر اساس [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 694-703]
 • بالندری، احمد اثر تاریخ کاشت و تراکم بر مراحل نمو و وزن خشک اندام‌های هوایی [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 438-446]
 • بحرانی، محمد جعفر تأثیر روش های خاک ورزی و مقادیر بقایای ذرت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 486-493]
 • بخشنده، عبدالمهدی ارزیابی تأثیر تنش کمبود اکسیژن بر مؤلفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه 5 رقم گندم [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 631-638]
 • براتی محمودی، حسن تأثیر مدیریت تلفیقی (مکانیکی + شیمیایی) بر تراکم و وزن خشک علف های هرز، همراه با معرفی علف‌کش جدید انووک در مزارع پنبه بیرجند [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 176-181]
 • برادران، رضا مطالعه اثر تراکم و زمان محلول‌پاشی نیتروژن بر عملکرد روغن و اسانس دانه سیاه‌دانه [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 422-427]
 • برزوئی، اعظم مطالعه خصوصیات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم سوپر اکسید دسموتاز دو رقم حساس و متحمل به شوری گندم در مراحل مختلف رشد در اثر آبیاری با آب شور [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 190-201]
 • برهمند، علی اصغر بررسی عملکرد و صفات کیفی ریشه چغندرقند تحت تأثیر میدان مغناطیسی و کاربرد نانو ذرات نقره [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 88-94]
 • برومند رضازاده، زینت مطالعه تنوع زیستی گیاهان صنعتی ایران [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 301-309]
 • بنایان اول، محمد بررسی پتانسیل آللوپاتیک عصاره آبی اندامهای هوایی یونجه بر جوانه زنی و رشدگیاهچه های چهار گونه علف هرز [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 60-69]
 • بنایان اول، محمد ارزیابی نوسان برخی مولفه‌های تولیدی گیاه به گیاه در گیاهان دارویی [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 368-378]
 • بهدانی، محمدعلی عکس العمل ژنوتیپ های گلرنگ بهاره به سایه اندازی طبق و برگ های مجاور آن در شرایط بیرجند [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 265-272]
 • بهدانی، محمدعلی تغییرات شاخص کلروفیل(SPAD)، محتوای نسبی آب، نشت الکترولیت و عملکرد دانه در سه ژنوتیپ گلرنگ بهاره تحت تأثیر قطع آبیاری [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 525-534]
 • بهشتی، سید علیرضا ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ های سورگوم دانه ای با استفاده از شا خص های تحمل و [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 735-744]
 • بهشتیان مسگران، محسن تأثیر پوشش کانوپی ذرت بر سبز شدن هفت گونه علف هرز [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 167-175]

پ

 • پارسا، مهدی تأثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و شاخص های رشد سه رقم نخود (Cicer arietinum L.) [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 310-321]
 • پارسا، مهدی بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما در شرایط کشت [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 322-330]
 • پاکمهر، آرش تأثیر پیشتیمار بذر با سالیسیلیکاسید بر برخی از ویژگیهای مورفوفیزیولوژیک و عملکرد [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 606-614]
 • پرسا، حسن بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما در شرایط کشت [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 322-330]
 • پیرسته انوشه، هادی ارزیابی ویژگیهای آللوپاتیک چند گیاه دارویی بر برخی صفات جوانه زنی و رشد اولیه گیاه زراعی گندم و علفهرز یولاف وحشی [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 95-102]

ت

 • تاج بخش شیشوان، مهدی اثرات دگر آسیبی خردل سفید، بومادران زرد، مریم گلی، درمنه و برگ گردو بر لوبیا قرمز [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 39-49]
 • ترابی، سید حسین اثرات تداخلی علف‏های هرز همراه خربزه بر صفات کمی و کیفی آن در شرایط رقابت چند گونه‏ای با پوشش طبیعی [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 379-387]
 • تکاسی، سمیه بررسی پتانسیل آللوپاتیک عصاره آبی اندامهای هوایی یونجه بر جوانه زنی و رشدگیاهچه های چهار گونه علف هرز [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 60-69]
 • تهرانی فر، علی اثر تاریخ کاشت بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و میزان اسانس بومادران هزار برگ (Achillea millefolium subsp. millefolium.) در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 447-453]
 • توکلو، محمدرضا بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی و بقایای جو(Hordeum vulgare) بر جوانه‌زنی و مراحل رشد اولیه عدس زراعی ( Lens esculenta) [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 388-396]

ث

 • ثابت تیموری، مژگان تأثیر فواصل آبیاری و نوع کود بر عملکرد کمی سه گیاه دارویی: اسطوخودوس (Lavandula angustifolia)، رزماری (Rosemarinus officinalis) و زوفا [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 78-87]
 • ثنایی نژاد، سید حسین ارزیابی تغییرات مکانی و تخمین کربن آلی خاک در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از توابع انتقالی و امکان سنجی آن با داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: منطقه نیشابور) [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 294-300]
 • ثنایی نژاد، سید حسین بررسی قابلیت تصاویر ماهواره لندست ETM+ در مطالعات شوری خاک [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 348-355]

ج

 • جامی الاحمدی، مجید تأثیر تنش شوری کلرید سدیم با سه روش آزمایشگاهی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 19-27]
 • جامی الاحمدی، مجید تأثیر مدیریت تلفیقی (مکانیکی + شیمیایی) بر تراکم و وزن خشک علف های هرز، همراه با معرفی علف‌کش جدید انووک در مزارع پنبه بیرجند [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 176-181]
 • جامی الاحمدی، مجید عکس العمل ژنوتیپ های گلرنگ بهاره به سایه اندازی طبق و برگ های مجاور آن در شرایط بیرجند [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 265-272]
 • جامی الاحمدی، مجید تغییرات شاخص کلروفیل(SPAD)، محتوای نسبی آب، نشت الکترولیت و عملکرد دانه در سه ژنوتیپ گلرنگ بهاره تحت تأثیر قطع آبیاری [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 525-534]
 • جامی الاحمدی، مجید اثر زمان و مقادیر مختلف کاربرد برگی فسفر بر باروری و تعداد دانه در سنبلچههای گندم [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 598-605]
 • جامی الاحمدی، مجید به تراکم و تاریخ کاشت در (Lathyrus sativus L.) واکنش برخی خصوصیات کیفی خلّر [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 678-684]
 • جعفر پور، رقیه اثرات دگر آسیبی خردل سفید، بومادران زرد، مریم گلی، درمنه و برگ گردو بر لوبیا قرمز [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 39-49]
 • جهانبخش، وحید بررسی اثر مرحله رشد گیاه و طول دوره شبنم بر میزان بیماری زایی قارچ Alternaria alternata بعنوان عامل کنترل بیولوژیک پیچک صحرایی [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 12-18]
 • جهانی کندری، مریم مطالعه تنوع زیستی گیاهان صنعتی ایران [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 301-309]

چ

 • چعب، عبدالنور بررسی شاخص‌های رشد و تخمین آستانه خسارت اقتصادی دانه کلزا (Brassica napus L.) در پاسخ به تراکم‌های متفاوت کلزا و خردل وحشی (L. Sinapis arvensis) [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 1-11]
 • چعب، عبدالنور ارزیابی تأثیر تنش کمبود اکسیژن بر مؤلفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه 5 رقم گندم [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 631-638]
 • چمنی اصغری، تکتم اثر نیتروژن بر رقابت یولاف وحشی (Avena fatua) با گندم (Triticum aestivum) در مرحله رشد رویشی [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 131-138]

ح

 • حاتم زاده، حسین تعیین صفات موثر بر عملکرد دانه کلزا تحت شرایط دیم معتدل سرد [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 248-257]
 • حجازی، اسداله بررسی اثر زمان کاشت بر برهم‌کنش آللوپاتی گندم (Triticum aestivum L.) و برخی از گونه‌های علف‌های‌هرز با استفاده از روش هم‌ارز کده آگار [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 158-166]
 • حسام عارفی، ایمان ارزیابی نوسان برخی مولفه‌های تولیدی گیاه به گیاه در گیاهان دارویی [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 368-378]
 • حسینی، فؤاد ارزیابی تأثیر تنش کمبود اکسیژن بر مؤلفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه 5 رقم گندم [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 631-638]
 • حسینی، مصطفی ارزیابی کارایی علفکش‌های مختلف در کنترل علف‌های هرز سیر (Allium Sativum) [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 463-473]
 • حسینی بجد، محمد سعید تغییرات شاخص کلروفیل(SPAD)، محتوای نسبی آب، نشت الکترولیت و عملکرد دانه در سه ژنوتیپ گلرنگ بهاره تحت تأثیر قطع آبیاری [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 525-534]
 • حیدری، غلامرضا اثرات تنش سرما در مرحله جوانه‌زنی و گیاهچه‌ای بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و برخی صفات فیزیولوژیکی در نخود (Cicer arietinum) [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 514-524]

خ

 • خانی نژاد، سعید ارزیابی نوسان برخی مولفه‌های تولیدی گیاه به گیاه در گیاهان دارویی [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 368-378]
 • خاوری خراسانی، سعید بررسی شاخص‌های تحمل به خشکی در هیبریدهای جدید ذرت دانه ای ( Zea maize L.) [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 103-113]
 • خاوری خراسانی، سعید بررسی اثر تراکم بوته و روش کاشت بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت ارقام ذرت شیرین (Zea mays L. var. Saccharata) در شرایط شور [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 454-462]
 • خراسانی، رضا بررسی دو نوع کود آلی همراه با عناصر بر و روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و غلظت عناصر غذایی در دانه ارزن معمولی [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 70-77]
 • خراسانی، علی مطالعه خصوصیات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم سوپر اکسید دسموتاز دو رقم حساس و متحمل به شوری گندم در مراحل مختلف رشد در اثر آبیاری با آب شور [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 190-201]
 • خزاعی، حمیدرضا تأثیر تراکم و الگوی کشت مخلوط (درهم و ردیفی) ارزن و سویا بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه آنها در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 50-59]
 • خزاعی، حمیدرضا مطالعه خصوصیات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم سوپر اکسید دسموتاز دو رقم حساس و متحمل به شوری گندم در مراحل مختلف رشد در اثر آبیاری با آب شور [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 190-201]
 • خزاعی، حمیدرضا تأثیر شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه در توده های گراس چمنی [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 222-228]
 • خزاعی، حمیدرضا بررسی اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر قابلیت هضم و میزان پروتئین [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 623-630]
 • خلج، حمیده بررسی اثر زمان کاشت بر برهم‌کنش آللوپاتی گندم (Triticum aestivum L.) و برخی از گونه‌های علف‌های‌هرز با استفاده از روش هم‌ارز کده آگار [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 158-166]
 • خمری، عیسی تأثیر سطوح تنش خشکی و کمپوست زباله شهری بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 670-677]
 • خواجه حسینی، محمد ارزیابی ویژگی های جوانه زنی و خواب در سی توده بذری گیاهان دارویی [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 651-658]

ر

 • راستگو، مهدی تأثیر پیشتیمار بذر با سالیسیلیکاسید بر برخی از ویژگیهای مورفوفیزیولوژیک و عملکرد [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 606-614]
 • راشد محصل، محمدحسن بررسی پتانسیل آللوپاتیک عصاره آبی اندامهای هوایی یونجه بر جوانه زنی و رشدگیاهچه های چهار گونه علف هرز [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 60-69]
 • راشد محصل، محمدحسن بررسی اختلاط پذیری علف‌کش‌ های تری بنورون متیل+کلودینافوپ پروپارژیل و مزوسولفورون+یدوسولفورون با حشره‌کش فنیتروتیون و کود لیبرلBMX بر رشد رویشی گندم [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 114-122]
 • راشد محصل، محمدحسن اثر نیتروژن بر رقابت یولاف وحشی (Avena fatua) با گندم (Triticum aestivum) در مرحله رشد رویشی [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 131-138]
 • راشد محصل، محمدحسن تأثیر مدیریت تلفیقی (مکانیکی + شیمیایی) بر تراکم و وزن خشک علف های هرز، همراه با معرفی علف‌کش جدید انووک در مزارع پنبه بیرجند [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 176-181]
 • راشد محصل، محمدحسن ارزیابی جوانه‌زنی و سبزشدن توده‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) حساس و مقاوم به علفکش‌های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع‌آوری شده از مزارع گندم شهرستان‌های دزفول و اندیمشک [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 406-415]
 • رحمانی، آتنا بررسی اثر تراکم بوته و روش کاشت بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت ارقام ذرت شیرین (Zea mays L. var. Saccharata) در شرایط شور [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 454-462]
 • رحیمی، محمد مدلسازی خطر خسارت یخبندان بهاره درختان میوه مطالعه موردی: محصول سیب، مکان دشت مشهد [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 273-284]
 • رحیمیان مشهدی، حمید تأثیر پوشش کانوپی ذرت بر سبز شدن هفت گونه علف هرز [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 167-175]
 • رحیمی زاده، مجید کارآیی زراعی نیتروژن در تناوب‌های زراعی دو گانه گندم تحت تاثیر کود نیتروژنه و برگشت بقایای محصول [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 211-221]
 • رزمجو، خورشید تأثیر شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه در توده های گراس چمنی [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 222-228]
 • رضائی، فهیمه مطالعه اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، سرعت نمو و خصوصیات زراعی دو ژنوتیپ تریتیکاله [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 397-405]
 • رضائیان زاده، الیاس تأثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و شاخص های رشد سه رقم نخود (Cicer arietinum L.) [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 310-321]
 • رضوانی مقدم، پرویز تأثیر تراکم و الگوی کشت مخلوط (درهم و ردیفی) ارزن و سویا بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه آنها در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 50-59]
 • رضوانی مقدم، پرویز بررسی عملکرد و صفات کیفی ریشه چغندرقند تحت تأثیر میدان مغناطیسی و کاربرد نانو ذرات نقره [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 88-94]
 • رضوانی مقدم، پرویز واکنش گیاه ذرت به تراکم بوته در مراحل مختلف فنولوژیکی [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 139-150]
 • رضوانی مقدم، پرویز ارزیابی جوانه‌زنی و سبزشدن توده‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) حساس و مقاوم به علفکش‌های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع‌آوری شده از مزارع گندم شهرستان‌های دزفول و اندیمشک [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 406-415]
 • رضوانی مقدم، پرویز اثر تاریخ کاشت و تراکم بر مراحل نمو و وزن خشک اندام‌های هوایی [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 438-446]
 • رضوانی مقدم، پرویز (Kochia scoparia) بررسی تولید روغن و زیست توده در کشاورزی شور زیست توسط کوشیا [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 615-622]
 • رضوانی مقدم، پرویز بررسی اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر قابلیت هضم و میزان پروتئین [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 623-630]
 • ریاحی نیا، شهرام تأثیر شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه در توده های گراس چمنی [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 222-228]
 • ریاسی، احمد به تراکم و تاریخ کاشت در (Lathyrus sativus L.) واکنش برخی خصوصیات کیفی خلّر [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 678-684]

ز

 • زارع فیض آبادی، احمد کارآیی زراعی نیتروژن در تناوب‌های زراعی دو گانه گندم تحت تاثیر کود نیتروژنه و برگشت بقایای محصول [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 211-221]
 • زارع مهرجردی، محمد (Kochia scoparia) بررسی تولید روغن و زیست توده در کشاورزی شور زیست توسط کوشیا [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 615-622]
 • زمانی، غلامرضا اثر نیتروژن بر رقابت یولاف وحشی (Avena fatua) با گندم (Triticum aestivum) در مرحله رشد رویشی [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 131-138]
 • زمانی، غلامرضا اثرات شوری و محلولپاشی آهن بر شاخص سطح برگ، درصد جذب نور و رابطه‌ی آنها با عملکرد دانه آفتابگردان [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 285-293]
 • زمانی، غلامرضا به تراکم و تاریخ کاشت در (Lathyrus sativus L.) واکنش برخی خصوصیات کیفی خلّر [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 678-684]
 • زند، اسکندر ارزیابی جوانه‌زنی و سبزشدن توده‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) حساس و مقاوم به علفکش‌های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع‌آوری شده از مزارع گندم شهرستان‌های دزفول و اندیمشک [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 406-415]
 • زنگانی، اسماعیل تأثیر پیشتیمار بذر با سالیسیلیکاسید بر برخی از ویژگیهای مورفوفیزیولوژیک و عملکرد [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 606-614]
 • زیدعلی، احسان اله بررسی اثر مرحله رشد گیاه و طول دوره شبنم بر میزان بیماری زایی قارچ Alternaria alternata بعنوان عامل کنترل بیولوژیک پیچک صحرایی [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 12-18]

س

 • سبزعلیان، محمدرضا بررسی تنوع ژنتیکی و مقایسه تحمل به تنش خشکی ژنوتیپهای گلرنگاهلی(C. oxyacanthus) و گلرنگ وحشی (Carthamus tinctorius) [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 770-777]
 • سحرخیز، محمد جمال ارزیابی ویژگیهای آللوپاتیک چند گیاه دارویی بر برخی صفات جوانه زنی و رشد اولیه گیاه زراعی گندم و علفهرز یولاف وحشی [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 95-102]
 • سرابی، وحید بررسی اختلاط پذیری علف‌کش‌ های تری بنورون متیل+کلودینافوپ پروپارژیل و مزوسولفورون+یدوسولفورون با حشره‌کش فنیتروتیون و کود لیبرلBMX بر رشد رویشی گندم [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 114-122]
 • سروری، سیده مطهره ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ های سورگوم دانه ای با استفاده از شا خص های تحمل و [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 735-744]
 • سعادتیان، بیژن بررسی نقش ساختار کانوپی و خصوصیات رشدی دو رقم گندم در شرایط رقابت، بر آستانه خسارت اقتصادی و عملکرد دو گونه علف‌هرز چاودار و خردل وحشی [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 494-504]
 • سعادتیان، بیژن اثر رقابت خردل وحشی و سطوح نیتروژن بر صفات مورفولوژیک، (Sinapis arvensis)عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزه(Brassica napus) [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 745-757]
 • سعیدنژاد، امیرحسین بررسی اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر قابلیت هضم و میزان پروتئین [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 623-630]
 • سلیمانی، علی تأثیر محلول پاشی عناصر کم مصرف بر برخی از شاخص های فیزیولوژیکی مؤثر بر رشد و عملکرد ماده خشک گیاه ذرت علوفه ای [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 340-347]
 • سلیمانی، فاطمه بررسی نقش ساختار کانوپی و خصوصیات رشدی دو رقم گندم در شرایط رقابت، بر آستانه خسارت اقتصادی و عملکرد دو گونه علف‌هرز چاودار و خردل وحشی [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 494-504]
 • سلیمانی، فاطمه اثر رقابت خردل وحشی و سطوح نیتروژن بر صفات مورفولوژیک، (Sinapis arvensis)عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزه(Brassica napus) [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 745-757]
 • سیادت، سید عطااله ارزیابی تأثیر تنش کمبود اکسیژن بر مؤلفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه 5 رقم گندم [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 631-638]
 • سیاری، محمدحسن اثرات شوری و محلولپاشی آهن بر شاخص سطح برگ، درصد جذب نور و رابطه‌ی آنها با عملکرد دانه آفتابگردان [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 285-293]
 • سیروس مهر، علیرضا تأثیر سطوح تنش خشکی و کمپوست زباله شهری بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 670-677]
 • سی و سه مرده، عادل اثرات تنش سرما در مرحله جوانه‌زنی و گیاهچه‌ای بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و برخی صفات فیزیولوژیکی در نخود (Cicer arietinum) [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 514-524]

ش

 • شریعتمداری، محمد حسین اثرات شوری و محلولپاشی آهن بر شاخص سطح برگ، درصد جذب نور و رابطه‌ی آنها با عملکرد دانه آفتابگردان [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 285-293]
 • شریف زاده، فرزاد ( Sorghum bicolor L. C.V. Kimia) بررسی اثرات تنش خشکی سورگوم دانه ای [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 151-157]
 • شریفی، زهرا تأثیر تنش شوری کلرید سدیم با سه روش آزمایشگاهی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 19-27]
 • شکاری، فرید تأثیر پیشتیمار بذر با سالیسیلیکاسید بر برخی از ویژگیهای مورفوفیزیولوژیک و عملکرد [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 606-614]
 • شهریاری احمدی، فرج اله بررسی عملکرد دانه، میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب رقم‌های خارجی و توده‌های بومی گلرنگ [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 182-189]
 • شیخ زاده محمد آبادی، نرگس تأثیر مدیریت تلفیقی (مکانیکی + شیمیایی) بر تراکم و وزن خشک علف های هرز، همراه با معرفی علف‌کش جدید انووک در مزارع پنبه بیرجند [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 176-181]
 • شیرانی راد، امیر حسین بررسی اثرات تنش خشکی و تاریخ کاشت حاکم بر گیاه مادری، بر میزان هدایت الکتریکی بذر‌های حاصل از آن [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 242-247]

ص

 • صادق نژاد، حمیدرضا اثرات سیستم‏های خاک‏ورزی بر عملکرد پنبه بعد از کلزا در گرگان [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 416-421]
 • صادقی، حسین بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی دو رقم جو (Hordeum vulgare L.) و درصد رطوبت خاک در پاسخ به مدیریت بقایای گیاه و سطوح نیتروژن در شرایط دیم [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 544-556]
 • صبا، جلال تأثیر پیشتیمار بذر با سالیسیلیکاسید بر برخی از ویژگیهای مورفوفیزیولوژیک و عملکرد [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 606-614]
 • صبور، محمدحسین بررسی شاخص‌های تحمل به خشکی در هیبریدهای جدید ذرت دانه ای ( Zea maize L.) [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 103-113]
 • صبوری، حسین انتخاب برای بهبود عملکرد با استفاده از روشهای آماری چند متغیره در برنج [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 639-650]
 • صحرایی، احسان اثر زمان و مقادیر مختلف کاربرد برگی فسفر بر باروری و تعداد دانه در سنبلچههای گندم [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 598-605]
 • صدرآبادی حقیقی، رضا بررسی شاخص‌های رشد ارقام تجاری و رایج چغندرقند در کشت کرپه در منطقه چناران (خراسان رضوی) [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 505-513]
 • صدرآبادی حقیقی، رضا تأثیر پرایمینگ بذر بر رشد گیاهچه‌ای کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تنش شوری [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 535-543]
 • صفاهانی لنگرودی، علی رضا (Brassica napus) ارزیابی مدلهای تجربی و شاخصهای رقابت در تبهبندی ارقام کلزا [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 704-715]

ط

 • طارقیان، محمدرضا (Zea mays L.) دوره بحرانی کنترل علف های هرز ذرت دانه ای [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 591-597]
 • طباطبایی نیم آورد، رضا (Zea mays L.) دوره بحرانی کنترل علف های هرز ذرت دانه ای [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 591-597]
 • طهماسبی، ایرج ارزیابی جوانه‌زنی و سبزشدن توده‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) حساس و مقاوم به علفکش‌های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع‌آوری شده از مزارع گندم شهرستان‌های دزفول و اندیمشک [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 406-415]

ع

 • عالمی سعید، خلیل بررسی شاخص‌های رشد و تخمین آستانه خسارت اقتصادی دانه کلزا (Brassica napus L.) در پاسخ به تراکم‌های متفاوت کلزا و خردل وحشی (L. Sinapis arvensis) [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 1-11]
 • عبادی، محمّدتقی اثر تاریخ کاشت بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و میزان اسانس بومادران هزار برگ (Achillea millefolium subsp. millefolium.) در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 447-453]
 • عزت احمدی، مسعود اثر تنش رطوبتی و محدودیت منبع بر تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ژنوتیپ های گندم [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 229-241]
 • عزت احمدی، مسعود ارزیابی تحمل به خشکی و استفاده از ذخایر ساقه ژنوتیپ های امید بخش گندم نان در شرایط [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 758-769]
 • عزیزی، مجید اثر تاریخ کاشت بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و میزان اسانس بومادران هزار برگ (Achillea millefolium subsp. millefolium.) در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 447-453]
 • عشقی زاده، حمیدرضا پیامد شوری و اندازه بذر بر جوانه‏زنی و خصوصیات رشد گیاهچه عدس(Lens culinaris Medik) [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 202-210]
 • عطاردی، هنگامه بررسی اثرات تنش خشکی و تاریخ کاشت حاکم بر گیاه مادری، بر میزان هدایت الکتریکی بذر‌های حاصل از آن [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 242-247]
 • علیجانی، خدیجه تأثیر روش های خاک ورزی و مقادیر بقایای ذرت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 486-493]
 • علیزاده، راضیه (Zea mays L.) دوره بحرانی کنترل علف های هرز ذرت دانه ای [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 591-597]
 • علیزاده، یاسر پیامد شوری و اندازه بذر بر جوانه‏زنی و خصوصیات رشد گیاهچه عدس(Lens culinaris Medik) [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 202-210]
 • عنافجه، زینب بررسی شاخص‌های رشد و تخمین آستانه خسارت اقتصادی دانه کلزا (Brassica napus L.) در پاسخ به تراکم‌های متفاوت کلزا و خردل وحشی (L. Sinapis arvensis) [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 1-11]
 • عیشی رضایی، احسان تأثیر تراکم و الگوی کشت مخلوط (درهم و ردیفی) ارزن و سویا بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه آنها در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 50-59]
 • عیوضی، علیرضا اثرات دگر آسیبی خردل سفید، بومادران زرد، مریم گلی، درمنه و برگ گردو بر لوبیا قرمز [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 39-49]

غ

 • غنی، عسکر اثر تاریخ کاشت بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و میزان اسانس بومادران هزار برگ (Achillea millefolium subsp. millefolium.) در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 447-453]

ف

 • فتحی، قدرت‌اله بررسی شاخص‌های رشد و تخمین آستانه خسارت اقتصادی دانه کلزا (Brassica napus L.) در پاسخ به تراکم‌های متفاوت کلزا و خردل وحشی (L. Sinapis arvensis) [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 1-11]
 • فرج زاده، منوچهر مدلسازی خطر خسارت یخبندان بهاره درختان میوه مطالعه موردی: محصول سیب، مکان دشت مشهد [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 273-284]
 • فرهودی، روزبه بررسی تأثیر تنش شوری بر رشد رویشی، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و غلظت مالون دی آلدهید برگ ارقام کلزا [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 123-130]
 • فرهودی، روزبه (Brassica napus) ارزیابی مدلهای تجربی و شاخصهای رقابت در تبهبندی ارقام کلزا [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 704-715]
 • فروزنده، محمد تأثیر سطوح تنش خشکی و کمپوست زباله شهری بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 670-677]
 • فضلعلی پور، مریم انتخاب برای بهبود عملکرد با استفاده از روشهای آماری چند متغیره در برنج [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 639-650]
 • فیروزی، مرتضی تأثیر محلول پاشی عناصر کم مصرف بر برخی از شاخص های فیزیولوژیکی مؤثر بر رشد و عملکرد ماده خشک گیاه ذرت علوفه ای [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 340-347]
 • فیضی، حسن بررسی عملکرد و صفات کیفی ریشه چغندرقند تحت تأثیر میدان مغناطیسی و کاربرد نانو ذرات نقره [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 88-94]

ق

 • قائمی، مرجان ارزیابی تغییرات مکانی و تخمین کربن آلی خاک در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از توابع انتقالی و امکان سنجی آن با داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: منطقه نیشابور) [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 294-300]
 • قائمی، مرجان بررسی قابلیت تصاویر ماهواره لندست ETM+ در مطالعات شوری خاک [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 348-355]
 • قادری فر، فرشید اثرات سیستم‏های خاک‏ورزی بر عملکرد پنبه بعد از کلزا در گرگان [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 416-421]
 • قجری، عبدالقدیر اثرات سیستم‏های خاک‏ورزی بر عملکرد پنبه بعد از کلزا در گرگان [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 416-421]
 • قدسی، مسعود اثر تنش رطوبتی و محدودیت منبع بر تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ژنوتیپ های گندم [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 229-241]
 • قدسی، مسعود مطالعه اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، سرعت نمو و خصوصیات زراعی دو ژنوتیپ تریتیکاله [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 397-405]
 • قدسی، مسعود ارزیابی تحمل به خشکی و استفاده از ذخایر ساقه ژنوتیپ های امید بخش گندم نان در شرایط [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 758-769]
 • قربانزاده نقاب، محمود بررسی عملکرد دانه، میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب رقم‌های خارجی و توده‌های بومی گلرنگ [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 182-189]
 • قربانی، رضا بررسی اثر مرحله رشد گیاه و طول دوره شبنم بر میزان بیماری زایی قارچ Alternaria alternata بعنوان عامل کنترل بیولوژیک پیچک صحرایی [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 12-18]
 • قربانی، رضا بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی و بقایای جو(Hordeum vulgare) بر جوانه‌زنی و مراحل رشد اولیه عدس زراعی ( Lens esculenta) [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 388-396]
 • قربانی، رضا ارزیابی کارایی علفکش‌های مختلف در کنترل علف‌های هرز سیر (Allium Sativum) [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 463-473]
 • قربانی، صادق ارزیابی نوسان برخی مولفه‌های تولیدی گیاه به گیاه در گیاهان دارویی [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 368-378]
 • قرنجیکی، عبدالرضا اثرات سیستم‏های خاک‏ورزی بر عملکرد پنبه بعد از کلزا در گرگان [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 416-421]
 • قرینه، محمد حسین بررسی شاخص‌های رشد و تخمین آستانه خسارت اقتصادی دانه کلزا (Brassica napus L.) در پاسخ به تراکم‌های متفاوت کلزا و خردل وحشی (L. Sinapis arvensis) [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 1-11]
 • قنبری، احمد تأثیر سطوح تنش خشکی و کمپوست زباله شهری بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 670-677]
 • قنبری، علی ارزیابی جوانه‌زنی و سبزشدن توده‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) حساس و مقاوم به علفکش‌های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع‌آوری شده از مزارع گندم شهرستان‌های دزفول و اندیمشک [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 406-415]
 • قنبری، علی برآورد رقابت چندگونه‌ای علف‌های‌هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) با استفاده از تابع عکس وزن تک‌بوته ( ) و سطح برگ نسبی علف های هرز [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 428-437]
 • قنبری، علی بررسی اثر تراکمهای مختلف ذرت بر شاخص های اکولوژیکی گونههای علفهرز [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 685-693]

ک

 • کاشانی، علی کارآیی زراعی نیتروژن در تناوب‌های زراعی دو گانه گندم تحت تاثیر کود نیتروژنه و برگشت بقایای محصول [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 211-221]
 • کاظمینی، سید عبدالرضا تأثیر روش های خاک ورزی و مقادیر بقایای ذرت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 486-493]
 • کاظمینی، سید عبدالرضا بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی دو رقم جو (Hordeum vulgare L.) و درصد رطوبت خاک در پاسخ به مدیریت بقایای گیاه و سطوح نیتروژن در شرایط دیم [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 544-556]
 • کافی، محمد واکنش گیاه ذرت به تراکم بوته در مراحل مختلف فنولوژیکی [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 139-150]
 • کافی، محمد مطالعه خصوصیات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم سوپر اکسید دسموتاز دو رقم حساس و متحمل به شوری گندم در مراحل مختلف رشد در اثر آبیاری با آب شور [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 190-201]
 • کافی، محمد اثر تنش رطوبتی و محدودیت منبع بر تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ژنوتیپ های گندم [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 229-241]
 • کافی، محمد (Kochia scoparia) بررسی تولید روغن و زیست توده در کشاورزی شور زیست توسط کوشیا [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 615-622]
 • کافی، محمد ارزیابی تحمل به خشکی و استفاده از ذخایر ساقه ژنوتیپ های امید بخش گندم نان در شرایط [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 758-769]
 • کاوسی، مسعود بررسی تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن و نحوه مصرف آن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 728-734]
 • کردبچه، فرناز تأثیر پوشش کانوپی ذرت بر سبز شدن هفت گونه علف هرز [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 167-175]
 • کریمیان، کلثوم بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی و بقایای جو(Hordeum vulgare) بر جوانه‌زنی و مراحل رشد اولیه عدس زراعی ( Lens esculenta) [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 388-396]
 • کلارستاقی، کیومرث مطالعه اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، سرعت نمو و خصوصیات زراعی دو ژنوتیپ تریتیکاله [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 397-405]
 • کمالی، غلامعلی مدلسازی خطر خسارت یخبندان بهاره درختان میوه مطالعه موردی: محصول سیب، مکان دشت مشهد [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 273-284]
 • کوچکی، علیرضا بررسی اثر مرحله رشد گیاه و طول دوره شبنم بر میزان بیماری زایی قارچ Alternaria alternata بعنوان عامل کنترل بیولوژیک پیچک صحرایی [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 12-18]
 • کوچکی، علیرضا تأثیر فواصل آبیاری و نوع کود بر عملکرد کمی سه گیاه دارویی: اسطوخودوس (Lavandula angustifolia)، رزماری (Rosemarinus officinalis) و زوفا [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 78-87]
 • کوچکی، علیرضا بررسی اثر افزایش غلظت Co2 بر رقابت بین گونه‌های زراعی و علف‌های‌ هرز C3 و C4 در شرایط گلخانه ای [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 356-367]

گ

 • گلباشی، محمد بررسی شاخص‌های تحمل به خشکی در هیبریدهای جدید ذرت دانه ای ( Zea maize L.) [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 103-113]
 • گلدانی، مرتضی واکنش گیاه ذرت به تراکم بوته در مراحل مختلف فنولوژیکی [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 139-150]
 • گنجعلی، علی تأثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و شاخص های رشد سه رقم نخود (Cicer arietinum L.) [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 310-321]

ل

 • لاله، سمانه تأثیر تنش شوری کلرید سدیم با سه روش آزمایشگاهی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 19-27]
 • لبافی، محمدرضا بررسی اثر زمان کاشت بر برهم‌کنش آللوپاتی گندم (Triticum aestivum L.) و برخی از گونه‌های علف‌های‌هرز با استفاده از روش هم‌ارز کده آگار [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 158-166]

م

 • مادح خاکسار، آزاده طراحی زراعی – اقتصادی الگوی کشت شبکه آبیاری و زهکشی هندیجان با تأکید بر منابع آب [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 28-38]
 • مجد آبادی، عباس مطالعه خصوصیات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم سوپر اکسید دسموتاز دو رقم حساس و متحمل به شوری گندم در مراحل مختلف رشد در اثر آبیاری با آب شور [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 190-201]
 • مجیدی، محمد مهدی بررسی تنوع ژنتیکی و مقایسه تحمل به تنش خشکی ژنوتیپهای گلرنگاهلی(C. oxyacanthus) و گلرنگ وحشی (Carthamus tinctorius) [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 770-777]
 • محمدآبادی، علی اصغر تأثیر تراکم و الگوی کشت مخلوط (درهم و ردیفی) ارزن و سویا بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه آنها در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 50-59]
 • محمدآبادی، علی اصغر برآورد رقابت چندگونه‌ای علف‌های‌هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) با استفاده از تابع عکس وزن تک‌بوته ( ) و سطح برگ نسبی علف های هرز [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 428-437]
 • محمدآبادی، علی اصغر بررسی اثر تراکمهای مختلف ذرت بر شاخص های اکولوژیکی گونههای علفهرز [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 685-693]
 • محمدی نژاد، قاسم انتخاب برای بهبود عملکرد با استفاده از روشهای آماری چند متغیره در برنج [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 639-650]
 • محمودی، سهراب اثر نیتروژن بر رقابت یولاف وحشی (Avena fatua) با گندم (Triticum aestivum) در مرحله رشد رویشی [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 131-138]
 • محمودی، سهراب تأثیر مدیریت تلفیقی (مکانیکی + شیمیایی) بر تراکم و وزن خشک علف های هرز، همراه با معرفی علف‌کش جدید انووک در مزارع پنبه بیرجند [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 176-181]
 • محمودی، سهراب (Zea mays L.) دوره بحرانی کنترل علف های هرز ذرت دانه ای [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 591-597]
 • محمودی، قدریه بررسی اثر تراکمهای مختلف ذرت بر شاخص های اکولوژیکی گونههای علفهرز [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 685-693]
 • مدحج، عادل بررسی رابطه منبع و مخزن فیزیولوژیکی در ژنوتیپ‌های گندم(Triticum aestivum and T. durum) و تریتیکاله (Triticale hexaploid Lart.) در شرایط محیطی اهواز [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 258-264]
 • مدحج، عادل اثر سطوح نیتروژن بر میزان محدودیت مبداء و الگوی توزیع مواد فتوسنتزی به دانة ژنوتیپ‌های گندم در شرایط تنش گرمای پایان فصل [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 474-485]
 • مرادی، روح اله پیامد شوری و اندازه بذر بر جوانه‏زنی و خصوصیات رشد گیاهچه عدس(Lens culinaris Medik) [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 202-210]
 • مرعشی، سید حسن بررسی عملکرد دانه، میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب رقم‌های خارجی و توده‌های بومی گلرنگ [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 182-189]
 • معصومی، علی (Kochia scoparia) بررسی تولید روغن و زیست توده در کشاورزی شور زیست توسط کوشیا [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 615-622]
 • ملک زاده شفارودی، سعید بررسی عملکرد دانه، میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب رقم‌های خارجی و توده‌های بومی گلرنگ [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 182-189]
 • مهرآفرین، علی بررسی اثر زمان کاشت بر برهم‌کنش آللوپاتی گندم (Triticum aestivum L.) و برخی از گونه‌های علف‌های‌هرز با استفاده از روش هم‌ارز کده آگار [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 158-166]
 • موسوی، سید کریم بررسی اختلاط پذیری علف‌کش‌ های تری بنورون متیل+کلودینافوپ پروپارژیل و مزوسولفورون+یدوسولفورون با حشره‌کش فنیتروتیون و کود لیبرلBMX بر رشد رویشی گندم [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 114-122]
 • موسوی فر، بی بی الهه عکس العمل ژنوتیپ های گلرنگ بهاره به سایه اندازی طبق و برگ های مجاور آن در شرایط بیرجند [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 265-272]
 • موسوی فر، بی بی الهه تغییرات شاخص کلروفیل(SPAD)، محتوای نسبی آب، نشت الکترولیت و عملکرد دانه در سه ژنوتیپ گلرنگ بهاره تحت تأثیر قطع آبیاری [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 525-534]
 • موسوی فر، سید علی عکس العمل ژنوتیپ های گلرنگ بهاره به سایه اندازی طبق و برگ های مجاور آن در شرایط بیرجند [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 265-272]
 • موسی زاده، مریم مطالعه اثر تراکم و زمان محلول‌پاشی نیتروژن بر عملکرد روغن و اسانس دانه سیاه‌دانه [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 422-427]
 • مومنی، رقیه مطالعه تأثیر دزهای مختلف اشعه گاما در افزایش تنوع در صفات جوانه زنی و زراعی کلزا (Brassica napus L.) [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 331-339]
 • میرحسینی، پریسا بررسی قابلیت تصاویر ماهواره لندست ETM+ در مطالعات شوری خاک [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 348-355]
 • میردارمنصوری، شهربانو ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپ های برنج ایرانی در محیط کشت هیدروپونیک بر اساس [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 694-703]
 • میرشاهی، علیرضا بررسی شاخص‌های رشد ارقام تجاری و رایج چغندرقند در کشت کرپه در منطقه چناران (خراسان رضوی) [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 505-513]
 • میرلوحی، آقافخر بررسی تنوع ژنتیکی و مقایسه تحمل به تنش خشکی ژنوتیپهای گلرنگاهلی(C. oxyacanthus) و گلرنگ وحشی (Carthamus tinctorius) [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 770-777]
 • میقانی، فریبا بررسی اثر زمان کاشت بر برهم‌کنش آللوپاتی گندم (Triticum aestivum L.) و برخی از گونه‌های علف‌های‌هرز با استفاده از روش هم‌ارز کده آگار [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 158-166]

ن

 • نارنجانی، لیلا تأثیر محلول پاشی عناصر کم مصرف بر برخی از شاخص های فیزیولوژیکی مؤثر بر رشد و عملکرد ماده خشک گیاه ذرت علوفه ای [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 340-347]
 • نباتی، جعفر (Kochia scoparia) بررسی تولید روغن و زیست توده در کشاورزی شور زیست توسط کوشیا [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 615-622]
 • نبوی کلات، سید محسن تأثیر پرایمینگ بذر بر رشد گیاهچه‌ای کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تنش شوری [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 535-543]
 • نحوی، مجید بررسی تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن و نحوه مصرف آن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 728-734]
 • نژادحسینی، طیبه بررسی دو نوع کود آلی همراه با عناصر بر و روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و غلظت عناصر غذایی در دانه ارزن معمولی [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 70-77]
 • نصراله الحسینی، مجید بررسی اثر تراکم بوته و روش کاشت بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت ارقام ذرت شیرین (Zea mays L. var. Saccharata) در شرایط شور [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 454-462]
 • نصیری محلاتی، مهدی واکنش گیاه ذرت به تراکم بوته در مراحل مختلف فنولوژیکی [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 139-150]
 • نصیری محلاتی، مهدی مطالعه تنوع زیستی گیاهان صنعتی ایران [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 301-309]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی اثر افزایش غلظت Co2 بر رقابت بین گونه‌های زراعی و علف‌های‌ هرز C3 و C4 در شرایط گلخانه ای [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 356-367]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر قابلیت هضم و میزان پروتئین [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 623-630]
 • نظامی، احمد پیامد شوری و اندازه بذر بر جوانه‏زنی و خصوصیات رشد گیاهچه عدس(Lens culinaris Medik) [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 202-210]
 • نظامی، احمد تأثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و شاخص های رشد سه رقم نخود (Cicer arietinum L.) [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 310-321]
 • نظامی، احمد بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما در شرایط کشت [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 322-330]
 • نظامی، احمد (Kochia scoparia) بررسی تولید روغن و زیست توده در کشاورزی شور زیست توسط کوشیا [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 615-622]
 • نورمحمدی، قربان اثر تنش رطوبتی و محدودیت منبع بر تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ژنوتیپ های گندم [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 229-241]
 • نورمحمدی، قربان ارزیابی تحمل به خشکی و استفاده از ذخایر ساقه ژنوتیپ های امید بخش گندم نان در شرایط [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 758-769]
 • نیرومند توماج، اسماعیل به تراکم و تاریخ کاشت در (Lathyrus sativus L.) واکنش برخی خصوصیات کیفی خلّر [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 678-684]

ی

 • یعقوبی، سعید رضا تأثیر طول دوره های کنترل و تداخل جمعیت طبیعی علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد [دوره 9، شماره 4، 1390، صفحه 659-669]
 • یونسی، امید ( Sorghum bicolor L. C.V. Kimia) بررسی اثرات تنش خشکی سورگوم دانه ای [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 151-157]