نمایه نویسندگان

آ

 • آدینه ای، محمد بررسی پراکنش و تنوع گونه ای علف های هرز پنبه در شهرستان اسفراین [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 53-63]
 • آذریان، فرزانه بررسی تأثیر کربنات ‎کلسیم آب بر کارایی علف‎کش سینوسولفوران در کنترل علف‎های‎هرز تاج‎خروس ریشه ‎قرمز (Amaranthus retroflexus) و سلمه‎تره( (Chenopodium album [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 84-90]
 • آستارایی، علیرضا بررسی روش های مختلف طبقه بندی در مطالعات شوری خاک با استفاده از سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 11-18]
 • آستارایی، علیرضا تخمین شاخص سطح برگ با استفاده از داده‌های ماهواره ای IRS در منطقه نیشابور [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 577-582]

ا

 • ابراهیم پور، فرشاد بررسی اثرات روش مصرف کودهای بیولوژیک در ترکیب با کودهای شیمیایی بر تولید ذرت دانه‏ای و برخی خصوصیات شیمیایی خاک در شرایط خوزستان [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 240-246]
 • ابوطالبیان، محمدعلی اثر پرایمینگ بذر و کنترل علف های هرز بر عملکرد، اجزای عملکرد و [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 19-29]
 • احمدوند، گودرز مدیریت اکولوژیک علف های هرز بوسیله گیاهان پوششی: اثر روی علف های هرز زمستانه و استقرار علفهای هرز تابستانه در کشت سیب زمینی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 247-255]
 • احمدوند، گودرز اثر پرایمینگ بذر و کنترل علف های هرز بر عملکرد، اجزای عملکرد و [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 19-29]
 • احمدوند، گودرز بررسی توانایی تحمل، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم به شوری آب آبیاری در مراحل حساس رشد [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 726-734]
 • احمدی، عبدالرضا تأثیر روش‌های کاربرد کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیک و تولید گندم زمستانه [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 532-545]
 • احمدی، ملک مسعود اثر آبیاری تکمیلی بر رشد و عملکرد گندم دیم [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 448-455]
 • احیایی، حمیدرضا تاُثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد سه گیاه دارویی شویدAnethum graveolens) )، گشنیز (Coriandrum sativum ( و رازیانه [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 116-124]
 • احیایی، حمیدرضا کارآیی جذب و مصرف نور کنجد تحت تأثیر کودهای بیولوژیک در یک نظام زراعی کم‌نهاده [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 435-447]
 • احیایی، حمیدرضا ارزیابی برخی خصوصیات جوانه‌زنی و سبز شدن بذور رازیانه (Mill. Foeniculum vulgare) تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیک و آلی در مزرعه [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 649-658]
 • اردکانی، محمدرضا مدیریت اکولوژیک علف های هرز بوسیله گیاهان پوششی: اثر روی علف های هرز زمستانه و استقرار علفهای هرز تابستانه در کشت سیب زمینی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 247-255]
 • استادی جعفری، امیر بررسی سطح سودمندی باکتری های ازتوباکترو آزوسپریلوم (Azotobacter chroococcum)بر شاخص های رشد، عملکرد و سیستم ریشه ای گیاه زراعی جو (Azospirillum brasilense)(Hordeum vulgare cv Reyhan) رقم ریحان [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 277-283]
 • اصغری پور، محمدرضا اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor) تحت تنش خشکی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 374-381]
 • اصغری پور، محمدرضا اثرات آللوپاتی قیاق بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه ریحان، سیاهدانه، زیره سبز، رازیانه، اسفرزه و پسیلیوم [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 570-576]
 • افشاری، مهدی تأثیر تنش خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذر سس(Cuscuta campestris) [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 311-320]
 • اکبری، غلامعباس تاثیر باکتری حل کننده فسفات، قارچ میکوریز آربسکولار و کود شیمیایی فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت در شرایط آبیاری معمول و کم آبیاری در منطقه کرج [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 214-224]
 • اکبری، غلامعلی واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت به کاربرد خاک مصرف و محلول پاشی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 368-373]
 • اله دادی، ایرج تاثیر باکتری حل کننده فسفات، قارچ میکوریز آربسکولار و کود شیمیایی فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت در شرایط آبیاری معمول و کم آبیاری در منطقه کرج [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 214-224]
 • اله دادی، ایرج بررسی عملکرد دانه و شاخصهای رشدی ذرت تحت تاثیر الگوی کاشت و مصرف علف‌کش [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 284-291]
 • امیدی، امیرحسن اثر تاریخ کاشت بر مراحل نمو و بعضی صفات زراعی ارقام بهاره گلرنگ [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 392-400]
 • امیدی، حشمت بررسی تاثیر تسریع کننده ها بر بنیه بذر و خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی سیاه دانه [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 299-310]
 • امیری، محمد بهزاد کارآیی جذب و مصرف نور کنجد تحت تأثیر کودهای بیولوژیک در یک نظام زراعی کم‌نهاده [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 435-447]
 • امیری، محمد بهزاد ارزیابی برخی خصوصیات جوانه‌زنی و سبز شدن بذور رازیانه (Mill. Foeniculum vulgare) تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیک و آلی در مزرعه [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 649-658]
 • امیری، محمد بهزاد اثر کودهای بیولوژیک و گیاهان پوششی زمستانه بر تولید اسانس و برخی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) در یک سیستم زراعی ارگانیک [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 751-763]
 • امیری ده احمدی، سیدرضا تاُثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد سه گیاه دارویی شویدAnethum graveolens) )، گشنیز (Coriandrum sativum ( و رازیانه [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 116-124]
 • امین غفوری، افسانه بررسی تأثیر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی سیاهدانه [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 709-725]
 • امینی دهقی، مجید بررسی تاثیر سطوح مختلف کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی بابونه آلمانی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 321-326]
 • امینی دهقی، مجید تأثیر کود نیتروژن و کود بیولوژیک حاوی ازتوباکتر و آزوسپریلیوم بر عملکرد دانه و اسیدهای چرب ارقام کنجد در شرایط یزد [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 742-750]
 • امینی‌فر، جاسم ارزیابی مراحل فنولوژیک و عملکرد رقم‌های مختلف سویا تحت شرایط کم‌آبیاری [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 428-434]
 • ایران نژاد، حمید بررسی عملکرد دانه و شاخصهای رشدی ذرت تحت تاثیر الگوی کاشت و مصرف علف‌کش [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 284-291]
 • اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی، ابراهیم بررسی تأثیر کربنات ‎کلسیم آب بر کارایی علف‎کش سینوسولفوران در کنترل علف‎های‎هرز تاج‎خروس ریشه ‎قرمز (Amaranthus retroflexus) و سلمه‎تره( (Chenopodium album [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 84-90]
 • اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی، ابراهیم اثرات دما و شوری بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه توده های کنجد(Sesamum indicum) [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 335-345]
 • اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی، ابراهیم تاثیر زمان وجین علف‌های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 690-698]

ب

 • بازوبندی، محمد بررسی پراکنش و تنوع گونه ای علف های هرز پنبه در شهرستان اسفراین [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 53-63]
 • باغستانی، محمدعلی بررسی عملکرد دانه و شاخصهای رشدی ذرت تحت تاثیر الگوی کاشت و مصرف علف‌کش [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 284-291]
 • باغستانی، محمدعلی تأثیر مقادیر مختلف علف‏کش متری‏بیوزین و تراکم‏های مختلف کاشت بر عملکرد و صفات فیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum) [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 401-411]
 • باقری، عبدالرضا گزینش برای تحمل به یخزدگی نخود(Cicer arietinum L.)در شرایط اینویترو [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 292-298]
 • باقری، عبدالرضا بررسی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ‌های متحمل و حساس به تنش خشکی در شرایط کنترل شده در گیاه نخود ( (Cicer arietinum L. [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 522-531]
 • باقری، عبدالرضا استفاده از تکنیک مونته کارلو- زنجیره مارکف همراه با یک مدل ساده برای شبیه سازی تولید نخود در استان های خراسان [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 634-642]
 • بخشایشی قشلاق، مسعود بررسی پایداری عملکرد چند رقم گندم نان با استفاده از معیارهای پایداری در اقلیم سردسیر کردستان [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 170-178]
 • برومند رضازاده، زینت ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه و ذرت [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 327-334]
 • بنایان اول، محمد استفاده از تکنیک مونته کارلو- زنجیره مارکف همراه با یک مدل ساده برای شبیه سازی تولید نخود در استان های خراسان [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 634-642]
 • بهاری ساروی، سیده حدیثه ارزیابی کاربرد باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) و حل کننده فسفات (PSM) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (رقم N80) در سطوح مختلف نیتروژن و فسفر در شرایط گلخانه [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 681-689]
 • بهدانی، محمدعلی اثر شوری و روش های کاربرد نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (Triticum aestivum L [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 18-24]
 • بیگلویی، محمدحسن ارزیابی مراحل فنولوژیک و عملکرد رقم‌های مختلف سویا تحت شرایط کم‌آبیاری [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 428-434]

پ

 • پرسا، حسن مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهرهوری تشعشع در سیستمهای تک کشتی و چندکشتی کلزا(Zea mays L.) و ذرت (Phaseous vulgaris L.) لوبیا ،(Brassica napus L.) [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 256-269]
 • پیردشتی، همت اله ارزیابی کاربرد باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) و حل کننده فسفات (PSM) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (رقم N80) در سطوح مختلف نیتروژن و فسفر در شرایط گلخانه [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 681-689]
 • پیغمبرنژاد، سلیمان تأثیر تغذیه برگی اوره در مراحل مختلف نمو بر عملکرد دانه و درصد پروتئین دو رقم گندم دیم [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 207-213]

ت

 • تاتاری، مریم اثر آبیاری تکمیلی بر رشد و عملکرد گندم دیم [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 448-455]
 • تهامی زرندی، سید محمد کاظم اثر کودهای بیولوژیک و گیاهان پوششی زمستانه بر تولید اسانس و برخی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) در یک سیستم زراعی ارگانیک [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 751-763]
 • توکلی، علیرضا بررسی ضرایب همبستگی صفات، تجزیه علیت و شاخص‌های تحمل به خشکی در گندم [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 198-206]

ث

 • ثابت تیموری، مژگان تأثیر فواصل آبیاری، نوع کود و مرحله برداشت بر درصد و عملکرد اسانس سه گیاه دارویی: اسطوخودوس (Lavandula angustifolia)، رزماری (Rosemarinus officinalis) و زوفا (Hyssopus officinalis) در شرایط مشهد [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 485-494]
 • ثنایی نژاد، سید حسین بررسی روش های مختلف طبقه بندی در مطالعات شوری خاک با استفاده از سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 11-18]
 • ثنایی نژاد، سید حسین تخمین شاخص سطح برگ با استفاده از داده‌های ماهواره ای IRS در منطقه نیشابور [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 577-582]

ج

 • جعفرزاده، لیلا بررسی تاثیر تسریع کننده ها بر بنیه بذر و خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی سیاه دانه [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 299-310]
 • جهان، محسن کارآیی جذب و مصرف نور کنجد تحت تأثیر کودهای بیولوژیک در یک نظام زراعی کم‌نهاده [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 435-447]
 • جهان، محسن ارزیابی برخی خصوصیات جوانه‌زنی و سبز شدن بذور رازیانه (Mill. Foeniculum vulgare) تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیک و آلی در مزرعه [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 649-658]
 • جهان، محسن اثر کودهای بیولوژیک و گیاهان پوششی زمستانه بر تولید اسانس و برخی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) در یک سیستم زراعی ارگانیک [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 751-763]
 • جهانی کندری، مریم بررسی تنوع گونه‌ای علف‌های هرز در مزارع گندم شرق مشهد [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 468-475]

چ

 • چیت بند، علی اصغر استفاده از منحنیهای هماثر در بررسی اثر افزایشی، همافزایی و همکاهی اختلاط [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 125-132]

ح

 • حاتمی ملکی، حمید تنوع ژنتیکی توتون‌های شرقی با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 100-106]
 • حاج محمدنیا قالی باف، کمال بررسی پراکنش و تنوع گونه ای علف های هرز پنبه در شهرستان اسفراین [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 53-63]
 • حاج محمدنیا قالی باف، کمال تأثیر تنش های خشکی و شوری بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه کالارگراس (Leptochloa fusca L. kunth) تحت شرایط کنترل شده [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 179-188]
 • حسام عارفی، ایمان ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاه دانه(Nigella sativa L.)در تراکمهای مختلف بوته در شرایط کم آبیاری [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 382-391]
 • حسن زاده اول، فاطمه اثر تراکم بر شاخص‌های فیزیولوژیک رشد مرزه (Satureja hortensis L.) و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) در کشت مخلوط [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 75-83]
 • حشمتی، سیاوش بررسی تاثیر تسریع کننده ها بر بنیه بذر و خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی سیاه دانه [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 299-310]
 • حمزه ئی، جواد اثر پرایمینگ بذر و کنترل علف های هرز بر عملکرد، اجزای عملکرد و [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 19-29]
 • حیدری، محمود اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor) تحت تنش خشکی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 374-381]

خ

 • خاوری نژاد، رمضانعلی بررسی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ‌های متحمل و حساس به تنش خشکی در شرایط کنترل شده در گیاه نخود ( (Cicer arietinum L. [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 522-531]
 • خراسانی، زینب ارزیابی کاشت پائیزه اکوتیپ های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 43-52]
 • خرم دل، سرور ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه و ذرت [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 327-334]
 • خرم دل، سرور بررسی تأثیر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی سیاهدانه [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 709-725]
 • خزاعی، حمیدرضا خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ‌های تریتیکاله (Triticale hexaploide Lart) تحت تاثیر پتانسیل‌های متفاوت ناشی از شوری و خشکی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 33-42]
 • خزاعی، حمیدرضا اثر تراکم بر شاخص‌های فیزیولوژیک رشد مرزه (Satureja hortensis L.) و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) در کشت مخلوط [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 75-83]
 • خزاعی، حمیدرضا اثر تنش خشکی بر وضعیت آبی و نشت الکترولیت برگ، فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل در مراحل مختلف رشدی دو توده کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط شور [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 476-484]
 • خزاعی، حمیدرضا مطالعه اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor) [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 503-510]
 • خزاعی، مسعود بررسی تأثیر تعداد تکرار بر اعتبار نتایج آزمایشات کشاورزی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 163-169]
 • خواجه حسینی، محمد تاثیر زمان وجین علف‌های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 690-698]

د

 • دادخواه، علیرضا تأثیر تنش شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه چهار گیاه دارویی گشنیز، اسفرزه، خاکشیر و خرفه [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 25-32]
 • دادخواه، علیرضا بررسی تاثیر سطوح مختلف کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی بابونه آلمانی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 321-326]
 • داوری، کامران اثر تنش خشکی بر وضعیت آبی و نشت الکترولیت برگ، فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل در مراحل مختلف رشدی دو توده کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط شور [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 476-484]
 • درویش زاده، رضا تنوع ژنتیکی توتون‌های شرقی با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 100-106]
 • دستمالچی، علی ارزیابی مدل CropSyst–گندم برای پیش بینی نمو، رشد و عملکرد در واکنش به تاریخ کاشت [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 511-521]
 • دشتبان، علیرضا ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاه دانه(Nigella sativa L.)در تراکمهای مختلف بوته در شرایط کم آبیاری [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 382-391]
 • دشتی، حسین ارزیابی تعدیل تنش شوری با استفاده از کلسیم و پتاسیم در گیاه دارویی زنیان [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 189-197]
 • دهقانی، حمید مطالعه پارامترهای پایداری بر روی ژنوتیپ‌های الیت جو در اقلیم سرد ایران [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 107-115]
 • دهقانی، حمید ارزیابی تحمل به خشکی در برخی ارقام کلزای (Brassica napus L.) زمستانه [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 456-467]
 • دهقانی پور، فروغ اثر کودهای بیولوژیک و گیاهان پوششی زمستانه بر تولید اسانس و برخی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) در یک سیستم زراعی ارگانیک [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 751-763]

ذ

 • ذوالعلی، جعفر بررسی چند‌شکلی ژن‌های Wx-A1 و Wx-B1 و اثر جهش‌های آنها بر ساختار آنزیم GBSS‌ در برخی ارقام تجاری گندم‌های ایرانی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 143-149]

ر

 • راستگو، مهدی ارزیابی مولکولی مقاومت به علف کش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات در توده های یولاف وحشی زمستانه( Avena ludoviciana Duriu.)مزارع گندم استان خوزستان [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 270-276]
 • راشد محصل، محمدحسن استفاده از منحنیهای هماثر در بررسی اثر افزایشی، همافزایی و همکاهی اختلاط [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 125-132]
 • راشد محصل، محمدحسن ارزیابی مولکولی مقاومت به علف کش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات در توده های یولاف وحشی زمستانه( Avena ludoviciana Duriu.)مزارع گندم استان خوزستان [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 270-276]
 • راشد محصل، محمدحسن تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی و اثر دماهای متناوب بر جوانه‌زنی غده‌های ریشه‌ای علف هرز مهاجم فیکاریا (Ranunculus ficaria) [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 643-648]
 • رحیمی، اصغر ارزیابی تعدیل تنش شوری با استفاده از کلسیم و پتاسیم در گیاه دارویی زنیان [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 189-197]
 • رزمجو، جمشید تاثیر تیمار کردن بذر با پلی اتیلن گلایکول و رژیم های آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن دانه کنجد [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 91-99]
 • رضوان بیدختی، شهرام ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاه دانه(Nigella sativa L.)در تراکمهای مختلف بوته در شرایط کم آبیاری [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 382-391]
 • رضوانی، محمد بررسی اثرات روش مصرف کودهای بیولوژیک در ترکیب با کودهای شیمیایی بر تولید ذرت دانه‏ای و برخی خصوصیات شیمیایی خاک در شرایط خوزستان [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 240-246]
 • رضوانی مقدم، پرویز بررسی خصوصیات جوانه زنی گل ختمی‌(Althea officinalis L.) [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 1-10]
 • رضوانی مقدم، پرویز تاُثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد سه گیاه دارویی شویدAnethum graveolens) )، گشنیز (Coriandrum sativum ( و رازیانه [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 116-124]
 • رضوانی مقدم، پرویز بررسی سطح سودمندی باکتری های ازتوباکترو آزوسپریلوم (Azotobacter chroococcum)بر شاخص های رشد، عملکرد و سیستم ریشه ای گیاه زراعی جو (Azospirillum brasilense)(Hordeum vulgare cv Reyhan) رقم ریحان [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 277-283]
 • رضوانی مقدم، پرویز بررسی تنوع گونه‌ای علف‌های هرز در مزارع گندم شرق مشهد [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 468-475]
 • رضوانی مقدم، پرویز مطالعه اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor) [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 503-510]
 • رضوانی مقدم، پرویز بررسی تأثیر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی سیاهدانه [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 709-725]
 • رمضانی مقدم، محمدرضا بررسی تنوع ژنتیکی بین برخی از ژنوتیپ‌های پنبه (Gossypium sp.) موجود در ژرم ‌پلاسم ایران با استفاده از نشانگر مولکولی بین ریزماهواره ایISSR [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 674-680]
 • رهباریان، راهله بررسی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ‌های متحمل و حساس به تنش خشکی در شرایط کنترل شده در گیاه نخود ( (Cicer arietinum L. [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 522-531]
 • ریاحی نیا، شهرام خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ‌های تریتیکاله (Triticale hexaploide Lart) تحت تاثیر پتانسیل‌های متفاوت ناشی از شوری و خشکی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 33-42]

ز

 • زارع، حسین بررسی روش های مختلف طبقه بندی در مطالعات شوری خاک با استفاده از سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 11-18]
 • زارع فیض آبادی، احمد استفاده از منحنیهای هماثر در بررسی اثر افزایشی، همافزایی و همکاهی اختلاط [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 125-132]
 • زارع مهرجردی، محمد اثر تنش خشکی بر وضعیت آبی و نشت الکترولیت برگ، فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل در مراحل مختلف رشدی دو توده کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط شور [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 476-484]
 • زارعی، مهدی تاثیر باکتری حل کننده فسفات، قارچ میکوریز آربسکولار و کود شیمیایی فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت در شرایط آبیاری معمول و کم آبیاری در منطقه کرج [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 214-224]
 • زرقانی، هادی اثرات دما و شوری بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه توده های کنجد(Sesamum indicum) [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 335-345]
 • زرقانی، هادی تاثیر زمان وجین علف‌های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 690-698]
 • زمانی، غلامرضا اثر شوری و روش های کاربرد نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (Triticum aestivum L [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 18-24]
 • زند، اسکندر ارزیابی مولکولی مقاومت به علف کش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات در توده های یولاف وحشی زمستانه( Avena ludoviciana Duriu.)مزارع گندم استان خوزستان [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 270-276]
 • زند، اسکندر بررسی عملکرد دانه و شاخصهای رشدی ذرت تحت تاثیر الگوی کاشت و مصرف علف‌کش [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 284-291]
 • زند، اسکندر تأثیر مقادیر مختلف علف‏کش متری‏بیوزین و تراکم‏های مختلف کاشت بر عملکرد و صفات فیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum) [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 401-411]
 • زینلی، ابراهیم ارزیابی مدل CropSyst–گندم برای پیش بینی نمو، رشد و عملکرد در واکنش به تاریخ کاشت [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 511-521]

س

 • ساجدی، نورعلی بررسی تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های گلرنگ بهاره [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 346-353]
 • ساجدی، نورعلی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم دیم به سلنیوم و اسید سالیسیلیک [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 614-623]
 • سرخی لله‌لو، بهزاد مطالعه پارامترهای پایداری بر روی ژنوتیپ‌های الیت جو در اقلیم سرد ایران [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 107-115]
 • سعادتیان، بیژن بررسی توانایی تحمل، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم به شوری آب آبیاری در مراحل حساس رشد [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 726-734]
 • سعیدنژاد، امیرحسین مطالعه اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor) [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 503-510]
 • سعیدی، قدرت اله ارزیابی تنوع ژنتیکی در لاین های اصلاحی حاصل از توده های بومی کنجد [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 659-666]
 • سعیدی، قدرت اله شاخص های انتخاب برای بهبود عملکرد دانه در کنجد [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 667-673]
 • سلاح ورزی، یحیی تأثیر تنش های خشکی و شوری بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه کالارگراس (Leptochloa fusca L. kunth) تحت شرایط کنترل شده [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 179-188]
 • سلطانی، افشین ارزیابی مدل CropSyst–گندم برای پیش بینی نمو، رشد و عملکرد در واکنش به تاریخ کاشت [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 511-521]
 • سلیمانی، فاطمه بررسی توانایی تحمل، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم به شوری آب آبیاری در مراحل حساس رشد [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 726-734]
 • سمیع زاده، حبیب اله ارزیابی مراحل فنولوژیک و عملکرد رقم‌های مختلف سویا تحت شرایط کم‌آبیاری [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 428-434]
 • سنجانی، سارا ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاه دانه(Nigella sativa L.)در تراکمهای مختلف بوته در شرایط کم آبیاری [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 382-391]
 • سهرابی، سیما تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی و اثر دماهای متناوب بر جوانه‌زنی غده‌های ریشه‌ای علف هرز مهاجم فیکاریا (Ranunculus ficaria) [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 643-648]
 • سیدآقامیری، سیدمحمدمهدی بررسی روابط بین عملکرد دانه و اجزای آن در ارقام و هیبرید‌های جدید جو با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 421-427]

ش

 • شاکری، احسان تأثیر کود نیتروژن و کود بیولوژیک حاوی ازتوباکتر و آزوسپریلیوم بر عملکرد دانه و اسیدهای چرب ارقام کنجد در شرایط یزد [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 742-750]
 • شباهنگ، جواد بررسی تأثیر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی سیاهدانه [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 709-725]
 • شجاعی نوفرست، کوروش خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ‌های تریتیکاله (Triticale hexaploide Lart) تحت تاثیر پتانسیل‌های متفاوت ناشی از شوری و خشکی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 33-42]
 • شریفی الحسینی، محمد ارزیابی تحمل به خشکی انتهای فصل ژنوتیپ های گندم دوروم با استفاده از [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 361-367]
 • شعبان، مراد بررسی روند پر شدن دانه در ارقام نخود زراعی (Cicer arietinm L.) در شرایط تنش خشکی و مصرف کود نیتروژنه آغازگر [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 591-602]
 • شهدی، عباس اثر عمق قرارگیری بذر و ارتفاع غرقاب بر سبزشدن و رشد گیاهچه در گونة تازه‌وارد سوروف‌آبی (Echinochloa oryzoides) و گونة مهم سوروف (E. crus-galli) در مزارع برنج [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 699-708]
 • شهریاری احمدی، فرج اله بررسی چند‌شکلی ژن‌های Wx-A1 و Wx-B1 و اثر جهش‌های آنها بر ساختار آنزیم GBSS‌ در برخی ارقام تجاری گندم‌های ایرانی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 143-149]
 • شهریاری احمدی، فرج اله بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های عناب ایران (Ziziphus spp.) با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 583-590]
 • شهریاری احمدی، فرج اله بررسی تنوع ژنتیکی بین برخی از ژنوتیپ‌های پنبه (Gossypium sp.) موجود در ژرم ‌پلاسم ایران با استفاده از نشانگر مولکولی بین ریزماهواره ایISSR [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 674-680]
 • شهسواری، محمدرضا اثر تاریخ کاشت بر مراحل نمو و بعضی صفات زراعی ارقام بهاره گلرنگ [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 392-400]
 • شهسواری، محمدرضا تخمین طول مراحل نمو گلرنگ رقم صفه با استفاده از درجه حرارت و طول روز [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 555-569]
 • شور، محمود اثرات افزایش غلظت دی اکسید کربن در شرایط کودی مختلف بر شاخص های فیزیولوژیکی گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) در گلخانه [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 133-142]

ص

 • صالحی، مهدی بررسی تنوع ژنتیکی بین برخی از ژنوتیپ‌های پنبه (Gossypium sp.) موجود در ژرم ‌پلاسم ایران با استفاده از نشانگر مولکولی بین ریزماهواره ایISSR [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 674-680]
 • صالحی، مینا شاخص های انتخاب برای بهبود عملکرد دانه در کنجد [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 667-673]
 • صباغ‏ پور، سید حسین بررسی روند پر شدن دانه در ارقام نخود زراعی (Cicer arietinm L.) در شرایط تنش خشکی و مصرف کود نیتروژنه آغازگر [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 591-602]
 • صبوری، حسین انتخاب برای بهبود عملکرد با استفاده از روش های آماری چند متغیره در برنج [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 150-162]
 • صحرایی، احسان اثر شوری و روش های کاربرد نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (Triticum aestivum L [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 18-24]
 • صدرآبادی حقیقی، رضا بررسی اثر سطوح مختلف گوگرد بنتونیت بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد کلزا [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 781-788]
 • صفدری منفرد، ندا بررسی عملکرد دانه و شاخصهای رشدی ذرت تحت تاثیر الگوی کاشت و مصرف علف‌کش [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 284-291]

ط

 • طباطبایی، سید علی تأثیر کود نیتروژن و کود بیولوژیک حاوی ازتوباکتر و آزوسپریلیوم بر عملکرد دانه و اسیدهای چرب ارقام کنجد در شرایط یزد [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 742-750]
 • طهماسبی سروستانی، زین العابدین ارزیابی برخی صفات زراعی کلزا تحت تاثیر کاربرد مقادیر مختلف گوگرد [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 495-502]

ع

 • عارفی، سونیا تأثیر تغذیه برگی اوره در مراحل مختلف نمو بر عملکرد دانه و درصد پروتئین دو رقم گندم دیم [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 207-213]
 • عبادی، عباداله بررسی برخی ویژگی‌های جوانه‌زنی گیاه مریم گلی سهندی (Boiss & Buhse Salvia sahendica) در شرایط تنش‌های خشکی و شوری [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 764-773]
 • عبادی، محمّدتقی بررسی برخی ویژگی‌های جوانه‌زنی گیاه مریم گلی سهندی (Boiss & Buhse Salvia sahendica) در شرایط تنش‌های خشکی و شوری [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 764-773]
 • عباس پور، مجید استفاده از منحنیهای هماثر در بررسی اثر افزایشی، همافزایی و همکاهی اختلاط [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 125-132]
 • عباسی، سمیه بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های عناب ایران (Ziziphus spp.) با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 583-590]
 • عباسی علی کمر، رضا اثر آبیاری تکمیلی بر رشد و عملکرد گندم دیم [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 448-455]
 • عزت احمدی، مسعود ارزیابی کارایی مصرف آب و نور ژنوتیپ‌های گندم نان در شرایط رطوبتی و فتوسنتزی متفاوت [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 225-239]
 • عزت احمدی، مسعود ارزیابی تحمل به خشکی انتهای فصل ژنوتیپ های گندم دوروم با استفاده از [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 361-367]
 • عزیزی، فرهاد تأثیر تراکم بوته در تاریخ‌های مختلف کاشت بر شاخص‌های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین رقم KSC403suعملکرد و اجزای عملکرد ذرت [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 789-795]
 • عشقی زاده، حمیدرضا خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ‌های تریتیکاله (Triticale hexaploide Lart) تحت تاثیر پتانسیل‌های متفاوت ناشی از شوری و خشکی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 33-42]
 • علوی، رضا تنوع ژنتیکی توتون‌های شرقی با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 100-106]
 • علیخانی، حسینعلی تاثیر باکتری حل کننده فسفات، قارچ میکوریز آربسکولار و کود شیمیایی فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت در شرایط آبیاری معمول و کم آبیاری در منطقه کرج [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 214-224]
 • علیزاده، بهرام ارزیابی تحمل به خشکی در برخی ارقام کلزای (Brassica napus L.) زمستانه [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 456-467]
 • علی وردی، اکبر اثر میدان مغناطیسی و مویان کاتیونی فریگیت در کارایی علف‌کش شوالیه به‌ منظور کنترل یولاف وحشی (Avena fatua L [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 11-17]
 • عیدی زاده، خالد بررسی اثرات روش مصرف کودهای بیولوژیک در ترکیب با کودهای شیمیایی بر تولید ذرت دانه‏ای و برخی خصوصیات شیمیایی خاک در شرایط خوزستان [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 240-246]

غ

 • غفاری، مهدی مدیریت اکولوژیک علف های هرز بوسیله گیاهان پوششی: اثر روی علف های هرز زمستانه و استقرار علفهای هرز تابستانه در کشت سیب زمینی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 247-255]
 • غفاری ملایری، مریم واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت به کاربرد خاک مصرف و محلول پاشی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 368-373]
 • غوث، کمال بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های عناب ایران (Ziziphus spp.) با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 583-590]

ف

 • فارسی، محمد بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای گوجهفرنگی با استفاده از نشانگرهای مولکولیAFLP و ارتباط آن با هتروزیس [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 354-360]
 • فتحی امیرخیز، کیوان بررسی تاثیر تسریع کننده ها بر بنیه بذر و خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی سیاه دانه [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 299-310]
 • فخرفشانی، مسعود بررسی چند‌شکلی ژن‌های Wx-A1 و Wx-B1 و اثر جهش‌های آنها بر ساختار آنزیم GBSS‌ در برخی ارقام تجاری گندم‌های ایرانی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 143-149]
 • فراست، میثم بررسی تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های گلرنگ بهاره [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 346-353]
 • فرزانه، اکرم بررسی برخی ویژگی‌های جوانه‌زنی گیاه مریم گلی سهندی (Boiss & Buhse Salvia sahendica) در شرایط تنش‌های خشکی و شوری [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 764-773]
 • فرشید، ریحانه اثر شوری و روش های کاربرد نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (Triticum aestivum L [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 18-24]
 • فرهودی، روزبه تاثیر تنش خشکی بر رشد و نمو، عملکرد، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی سه رقم بابونه (Matricaria recutita) در شرایط خوزستان [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 735-741]
 • فرید حسینی، علیرضا تخمین شاخص سطح برگ با استفاده از داده‌های ماهواره ای IRS در منطقه نیشابور [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 577-582]
 • فضلعلی پور، مریم انتخاب برای بهبود عملکرد با استفاده از روش های آماری چند متغیره در برنج [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 150-162]
 • فیضیان، محمد تأثیر روش‌های کاربرد کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیک و تولید گندم زمستانه [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 532-545]

ق

 • قائمی، مرجان بررسی روش های مختلف طبقه بندی در مطالعات شوری خاک با استفاده از سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 11-18]
 • قاسمی عمران، ولی اله بررسی تنوع ژنتیکی بین برخی از ژنوتیپ‌های پنبه (Gossypium sp.) موجود در ژرم ‌پلاسم ایران با استفاده از نشانگر مولکولی بین ریزماهواره ایISSR [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 674-680]
 • قبادی، مختار بررسی روند پر شدن دانه در ارقام نخود زراعی (Cicer arietinm L.) در شرایط تنش خشکی و مصرف کود نیتروژنه آغازگر [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 591-602]
 • قدسی، مسعود ارزیابی کارایی مصرف آب و نور ژنوتیپ‌های گندم نان در شرایط رطوبتی و فتوسنتزی متفاوت [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 225-239]
 • قربانی، رضا بررسی پراکنش و تنوع گونه ای علف های هرز پنبه در شهرستان اسفراین [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 53-63]
 • قربانی، رضا استفاده از منحنیهای هماثر در بررسی اثر افزایشی، همافزایی و همکاهی اختلاط [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 125-132]
 • قربانی، رضا بررسی سطح سودمندی باکتری های ازتوباکترو آزوسپریلوم (Azotobacter chroococcum)بر شاخص های رشد، عملکرد و سیستم ریشه ای گیاه زراعی جو (Azospirillum brasilense)(Hordeum vulgare cv Reyhan) رقم ریحان [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 277-283]
 • قربانی، رضا ارزیابی برخی خصوصیات جوانه‌زنی و سبز شدن بذور رازیانه (Mill. Foeniculum vulgare) تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیک و آلی در مزرعه [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 649-658]
 • قلاوند، امیر ارزیابی برخی صفات زراعی کلزا تحت تاثیر کاربرد مقادیر مختلف گوگرد [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 495-502]
 • قلی نژاد، اسماعیل واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم دیم به سلنیوم و اسید سالیسیلیک [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 614-623]
 • قنبری، علی تأثیر تنش خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذر سس(Cuscuta campestris) [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 311-320]
 • قورچیانی، مهدی تاثیر باکتری حل کننده فسفات، قارچ میکوریز آربسکولار و کود شیمیایی فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت در شرایط آبیاری معمول و کم آبیاری در منطقه کرج [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 214-224]

ک

 • کاظمینی، سید عبدالرضا اثر کم آبیاری و تراکم بوته بر رشد و عملکرد دانه گلرنگ [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 774-780]
 • کافی، محمد تأثیر تنش شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه چهار گیاه دارویی گشنیز، اسفرزه، خاکشیر و خرفه [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 25-32]
 • کافی، محمد ارزیابی کارایی مصرف آب و نور ژنوتیپ‌های گندم نان در شرایط رطوبتی و فتوسنتزی متفاوت [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 225-239]
 • کافی، محمد بررسی تاثیر سطوح مختلف کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی بابونه آلمانی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 321-326]
 • کافی، محمد اثر تنش خشکی بر وضعیت آبی و نشت الکترولیت برگ، فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل در مراحل مختلف رشدی دو توده کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط شور [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 476-484]
 • کاووسی، حمیدرضا ارزیابی مولکولی مقاومت به علف کش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات در توده های یولاف وحشی زمستانه( Avena ludoviciana Duriu.)مزارع گندم استان خوزستان [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 270-276]
 • کرمی، عزت تجزیه ژنتیکی غلاف دهی و خصوصیات غلاف در نخود (Cicer arietinum L.) [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 64-74]
 • کریم‌زاده، قاسم تنوع ژنتیکی توتون‌های شرقی با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 100-106]
 • کشاورز، نرگس مدیریت اکولوژیک علف های هرز بوسیله گیاهان پوششی: اثر روی علف های هرز زمستانه و استقرار علفهای هرز تابستانه در کشت سیب زمینی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 247-255]
 • کمالی، مریم بررسی اثر کاربرد بیرونی پراکسید هیدروژن بر افزایش تحمل به خشکی گیاه گل‌تکمه‌ای(Gomphrena globosa L.) [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 603-613]
 • کوچکی، علیرضا اثر تراکم بر شاخص‌های فیزیولوژیک رشد مرزه (Satureja hortensis L.) و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) در کشت مخلوط [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 75-83]
 • کوچکی، علیرضا مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهرهوری تشعشع در سیستمهای تک کشتی و چندکشتی کلزا(Zea mays L.) و ذرت (Phaseous vulgaris L.) لوبیا ،(Brassica napus L.) [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 256-269]
 • کوچکی، علیرضا ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه و ذرت [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 327-334]
 • کوچکی، علیرضا بررسی تنوع گونه‌ای علف‌های هرز در مزارع گندم شرق مشهد [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 468-475]
 • کوچکی، علیرضا تأثیر فواصل آبیاری، نوع کود و مرحله برداشت بر درصد و عملکرد اسانس سه گیاه دارویی: اسطوخودوس (Lavandula angustifolia)، رزماری (Rosemarinus officinalis) و زوفا (Hyssopus officinalis) در شرایط مشهد [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 485-494]
 • کوچکی، علیرضا اثر عمق قرارگیری بذر و ارتفاع غرقاب بر سبزشدن و رشد گیاهچه در گونة تازه‌وارد سوروف‌آبی (Echinochloa oryzoides) و گونة مهم سوروف (E. crus-galli) در مزارع برنج [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 699-708]
 • کیخا آخر، فاطمه گزینش برای تحمل به یخزدگی نخود(Cicer arietinum L.)در شرایط اینویترو [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 292-298]

گ

 • گلدانی، مرتضی اثر فواصل آبیاری بر برخی شاخص‌های رشداکوتیپ‌های ریحان (. Ocimum basilicum L [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 412-420]
 • گلدانی، مرتضی بررسی اثر کاربرد بیرونی پراکسید هیدروژن بر افزایش تحمل به خشکی گیاه گل‌تکمه‌ای(Gomphrena globosa L.) [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 603-613]
 • گنجعلی، علی بررسی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ‌های متحمل و حساس به تنش خشکی در شرایط کنترل شده در گیاه نخود ( (Cicer arietinum L. [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 522-531]
 • گنجعلی، علی استفاده از تکنیک مونته کارلو- زنجیره مارکف همراه با یک مدل ساده برای شبیه سازی تولید نخود در استان های خراسان [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 634-642]

ل

 • لطیفی، ناصر ارزیابی مدل CropSyst–گندم برای پیش بینی نمو، رشد و عملکرد در واکنش به تاریخ کاشت [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 511-521]

م

 • ماهرخ، علی تأثیر تراکم بوته در تاریخ‌های مختلف کاشت بر شاخص‌های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین رقم KSC403suعملکرد و اجزای عملکرد ذرت [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 789-795]
 • محسن‌آبادی، غلامرضا ارزیابی مراحل فنولوژیک و عملکرد رقم‌های مختلف سویا تحت شرایط کم‌آبیاری [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 428-434]
 • محمدآبادی، علی اصغر ارزیابی کاشت پائیزه اکوتیپ های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 43-52]
 • محمدزاده، آرش واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت به کاربرد خاک مصرف و محلول پاشی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 368-373]
 • محمدوند، المیرا اثر عمق قرارگیری بذر و ارتفاع غرقاب بر سبزشدن و رشد گیاهچه در گونة تازه‌وارد سوروف‌آبی (Echinochloa oryzoides) و گونة مهم سوروف (E. crus-galli) در مزارع برنج [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 699-708]
 • محمدی، سلیمان تأثیر تغذیه برگی اوره در مراحل مختلف نمو بر عملکرد دانه و درصد پروتئین دو رقم گندم دیم [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 207-213]
 • محمدی، عبداله بررسی روابط بین عملکرد دانه و اجزای آن در ارقام و هیبرید‌های جدید جو با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 421-427]
 • محمدیان، مهدی اثرات دما و شوری بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه توده های کنجد(Sesamum indicum) [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 335-345]
 • محمدی نژاد، قاسم انتخاب برای بهبود عملکرد با استفاده از روش های آماری چند متغیره در برنج [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 150-162]
 • مداح حسینی، شهاب ارزیابی تعدیل تنش شوری با استفاده از کلسیم و پتاسیم در گیاه دارویی زنیان [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 189-197]
 • مدحج، عادل سطوح نیتروژن بر کارایی مصرف آب، عملکرد و اجزای عملکرد دانۀ ذرت دانه ای در شرایط بهینه و تنش خشکی [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 546-554]
 • مدرس ثانوی، سید علی محمد ارزیابی برخی صفات زراعی کلزا تحت تاثیر کاربرد مقادیر مختلف گوگرد [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 495-502]
 • مدرس ثانوی، سید علی محمد تأثیر کود نیتروژن و کود بیولوژیک حاوی ازتوباکتر و آزوسپریلیوم بر عملکرد دانه و اسیدهای چرب ارقام کنجد در شرایط یزد [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 742-750]
 • مشتاقی، نسرین گزینش برای تحمل به یخزدگی نخود(Cicer arietinum L.)در شرایط اینویترو [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 292-298]
 • مصطفوی، خداداد بررسی روابط بین عملکرد دانه و اجزای آن در ارقام و هیبرید‌های جدید جو با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 421-427]
 • معصومی، علی اثر تنش خشکی بر وضعیت آبی و نشت الکترولیت برگ، فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل در مراحل مختلف رشدی دو توده کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط شور [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 476-484]
 • مقنی باشی نجف آبادی، مرتضی تاثیر تیمار کردن بذر با پلی اتیلن گلایکول و رژیم های آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن دانه کنجد [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 91-99]
 • مکی زاده تفتی، مریم تاثیر تنش خشکی بر رشد و نمو، عملکرد، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی سه رقم بابونه (Matricaria recutita) در شرایط خوزستان [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 735-741]
 • ملک زاده شفارودی، سعید بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای گوجهفرنگی با استفاده از نشانگرهای مولکولیAFLP و ارتباط آن با هتروزیس [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 354-360]
 • ملک زاده شفارودی، سعید بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های عناب ایران (Ziziphus spp.) با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 583-590]
 • مندنی، فرزاد اثرات افزایش غلظت دی اکسید کربن در شرایط کودی مختلف بر شاخص های فیزیولوژیکی گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) در گلخانه [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 133-142]
 • منصوریان، سحر تأثیر مقادیر مختلف علف‏کش متری‏بیوزین و تراکم‏های مختلف کاشت بر عملکرد و صفات فیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum) [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 401-411]
 • مهدوی دامغانی، عبدالمجید بررسی اثرات روش مصرف کودهای بیولوژیک در ترکیب با کودهای شیمیایی بر تولید ذرت دانه‏ای و برخی خصوصیات شیمیایی خاک در شرایط خوزستان [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 240-246]
 • مهدی زاده، اکرم اثر پرایمینگ بذر و کنترل علف های هرز بر عملکرد، اجزای عملکرد و [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 19-29]
 • موسوی، رعنا اثر پرایمینگ بذر و کنترل علف های هرز بر عملکرد، اجزای عملکرد و [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 19-29]
 • موسوی، سید کریم تأثیر روش‌های کاربرد کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیک و تولید گندم زمستانه [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 532-545]
 • موسوی، سید کریم تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی و اثر دماهای متناوب بر جوانه‌زنی غده‌های ریشه‌ای علف هرز مهاجم فیکاریا (Ranunculus ficaria) [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 643-648]
 • میجانی، سجاد تأثیر تنش خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذر سس(Cuscuta campestris) [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 311-320]
 • میرحسینی، پریسا بررسی روش های مختلف طبقه بندی در مطالعات شوری خاک با استفاده از سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 11-18]
 • میرحسینی موسوی، پریسا تخمین شاخص سطح برگ با استفاده از داده‌های ماهواره ای IRS در منطقه نیشابور [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 577-582]
 • میرزاخانی، محمد بررسی تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های گلرنگ بهاره [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 346-353]
 • میرشمسی کاخکی، امین ارزیابی مولکولی مقاومت به علف کش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات در توده های یولاف وحشی زمستانه( Avena ludoviciana Duriu.)مزارع گندم استان خوزستان [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 270-276]

ن

 • نادعلی، ایمان مدیریت اکولوژیک علف های هرز بوسیله گیاهان پوششی: اثر روی علف های هرز زمستانه و استقرار علفهای هرز تابستانه در کشت سیب زمینی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 247-255]
 • نباتی، جعفر اثر تنش خشکی بر وضعیت آبی و نشت الکترولیت برگ، فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل در مراحل مختلف رشدی دو توده کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط شور [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 476-484]
 • نبی پور، مریم بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای گوجهفرنگی با استفاده از نشانگرهای مولکولیAFLP و ارتباط آن با هتروزیس [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 354-360]
 • نجفی، فرزانه بررسی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ‌های متحمل و حساس به تنش خشکی در شرایط کنترل شده در گیاه نخود ( (Cicer arietinum L. [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 522-531]
 • نجیب نیا، سمانه مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهرهوری تشعشع در سیستمهای تک کشتی و چندکشتی کلزا(Zea mays L.) و ذرت (Phaseous vulgaris L.) لوبیا ،(Brassica napus L.) [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 256-269]
 • نساری، نجمه بررسی تأثیر کربنات ‎کلسیم آب بر کارایی علف‎کش سینوسولفوران در کنترل علف‎های‎هرز تاج‎خروس ریشه ‎قرمز (Amaranthus retroflexus) و سلمه‎تره( (Chenopodium album [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 84-90]
 • نصیری، فروز ارزیابی تنوع ژنتیکی در لاین های اصلاحی حاصل از توده های بومی کنجد [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 659-666]
 • نصیری محلاتی، مهدی ارزیابی کاشت پائیزه اکوتیپ های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 43-52]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثر تراکم بر شاخص‌های فیزیولوژیک رشد مرزه (Satureja hortensis L.) و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) در کشت مخلوط [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 75-83]
 • نصیری محلاتی، مهدی مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهرهوری تشعشع در سیستمهای تک کشتی و چندکشتی کلزا(Zea mays L.) و ذرت (Phaseous vulgaris L.) لوبیا ،(Brassica napus L.) [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 256-269]
 • نصیری محلاتی، مهدی ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه و ذرت [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 327-334]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی تنوع گونه‌ای علف‌های هرز در مزارع گندم شرق مشهد [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 468-475]
 • نصیری محلاتی، مهدی تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی و اثر دماهای متناوب بر جوانه‌زنی غده‌های ریشه‌ای علف هرز مهاجم فیکاریا (Ranunculus ficaria) [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 643-648]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثر عمق قرارگیری بذر و ارتفاع غرقاب بر سبزشدن و رشد گیاهچه در گونة تازه‌وارد سوروف‌آبی (Echinochloa oryzoides) و گونة مهم سوروف (E. crus-galli) در مزارع برنج [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 699-708]
 • نظامی، احمد خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ‌های تریتیکاله (Triticale hexaploide Lart) تحت تاثیر پتانسیل‌های متفاوت ناشی از شوری و خشکی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 33-42]
 • نظامی، احمد ارزیابی کاشت پائیزه اکوتیپ های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 43-52]
 • نظامی، احمد گزینش برای تحمل به یخزدگی نخود(Cicer arietinum L.)در شرایط اینویترو [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 292-298]
 • نظامی، احمد استفاده از تکنیک مونته کارلو- زنجیره مارکف همراه با یک مدل ساده برای شبیه سازی تولید نخود در استان های خراسان [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 634-642]
 • نظامی، احمد تاثیر زمان وجین علف‌های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 690-698]
 • نعمتی، سید حسین بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای گوجهفرنگی با استفاده از نشانگرهای مولکولیAFLP و ارتباط آن با هتروزیس [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 354-360]
 • نعمتی، سید حسین بررسی برخی ویژگی‌های جوانه‌زنی گیاه مریم گلی سهندی (Boiss & Buhse Salvia sahendica) در شرایط تنش‌های خشکی و شوری [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 764-773]
 • نقشبندی، سیدمسعود تأثیر مقادیر مختلف علف‏کش متری‏بیوزین و تراکم‏های مختلف کاشت بر عملکرد و صفات فیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum) [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 401-411]
 • نورمحمدی، قربان ارزیابی کارایی مصرف آب و نور ژنوتیپ‌های گندم نان در شرایط رطوبتی و فتوسنتزی متفاوت [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 225-239]
 • نوروزی، مجید اثر کم آبیاری و تراکم بوته بر رشد و عملکرد دانه گلرنگ [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 774-780]

و

 • وجدانی آرام، سمیه بررسی توانایی تحمل، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم به شوری آب آبیاری در مراحل حساس رشد [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 726-734]

ی

 • یانق، عبدالجلیل اثرات دما و شوری بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه توده های کنجد(Sesamum indicum) [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 335-345]
 • یزدانی بیوکی، رستم بررسی خصوصیات جوانه زنی گل ختمی‌(Althea officinalis L.) [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 1-10]
 • یساری، طلعت اثر تاریخ کاشت بر مراحل نمو و بعضی صفات زراعی ارقام بهاره گلرنگ [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 392-400]