نمایه نویسندگان

آ

 • آرویی، حسین بررسی تأثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و تراکم کاشت بر میزان و اجزای روغن گیاه دارویی گل مغربی (Oenothera biennis L.) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 608-617]
 • آستارایی، علیرضا تأثیر شیرابه زباله شهری تیمار شده با نمک‌های مختلف بر خصوصیات رویشی، ترکیب شیمیایی گیاه جو و خصوصیات خاک [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 97-106]
 • آقاجانی مازندرانی، قاسم اثر تراکم اردک بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک مرتبط با عملکرد شلتوک سه رقم برنج (Oryza sativa L.)در کشت ارگانیک برنج-اردک [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 648-657]
 • آینه بند، امیر تاثیر کم آبیاری و روش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف ذرت شیرین (Zea mays L. var Sccharata [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 171-178]
 • آینه بند، امیر مطالعه واکنش عملکرد گندم به تنش رقابت و سطوح مختلف نیتروژن [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 365-376]

ا

 • ابراهیمی، امین تجزیه ژنتیکی اجزاء مقاومت در تعدادی از ارقام گندم هگزاپلوئید نسبت به نژادهای 134E134A+ و 174E174A + زنگ زرد [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 316-326]
 • احمدی، عبدالرضا مطالعه فلور علف‌های هرز مزارع عدس (Lens culinaris) شهرستان خرم‌آباد [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 45-53]
 • احمدی، عبدالرضا پاسخ ذرت دانه‌ای رقم BC666 به تأمین عناصر غذایی از منابع آلی (کود دامی و ازتوباکتر) در شرایط آب و هوایی لرستان [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 259-267]
 • احمدی، فائزه بررسی اثرات گیاهان پوششی زمستانه و ریزوباکترهای تحریک‌کننده‌ی رشد بر جنبه‌هایی از حاصلخیزی خاک و عملکرد محصول در یک سیستم ارگانیک تولید ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 562-572]
 • احمدی آغ تپه، امیر اثر آبیاری با پساب و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه ارزن دم روباهی (Setaria italica [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 200-207]
 • احمدیان، مریم ارزیابی صفات مورفولوژیک ارقام کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش کم آبی با استفاده از تجزیه به عامل ها [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 593-607]
 • ارشدی، محمد جواد بررسی تاثیر کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر بر عملکرد، اجزاء عملکرد و شاخص‌های رشد سیب زمینی [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 573-582]
 • اسدی، سارا مطالعه واکنش عملکرد گندم به تنش رقابت و سطوح مختلف نیتروژن [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 365-376]
 • اسماعیل پور، صادق تاثیر عناصر گوگرد و روی بر رشد و عملکرد بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 283-290]
 • اسمالدرز، رنه تفکیک گونه ها و بررسی هیبریدهای احتمالی علف هرز مریافیلوم (Myriophyllum spp.) مقدمه ای جهت جلوگیری از تهاجم و راهکاری برای حفظ تنوع زیستی بوم نظام [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 583-592]
 • اصغری، جعفر تاثیر عناصر گوگرد و روی بر رشد و عملکرد بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 283-290]
 • اصغری، حمید رضا بررسی امکان استفاده از کود بیولوژیک میکوریزا در تأمین بخشی از فسفر در زراعت نخود (Cicer arietinum L.) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 658-665]
 • اصغری، حمید رضا تاثیر تلقیح قارچ میکوریزا بر استقرار اولیه و خصوصیات مورفولوژیک گیاه دارویی آویشن باغی در شرایط عرصه طبیعی [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 666-676]
 • اصغری، علی ارزیابی صفات مورفولوژیک ارقام کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش کم آبی با استفاده از تجزیه به عامل ها [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 593-607]
 • اصغری پور، محمدرضا اثر آبیاری با پساب و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه ارزن دم روباهی (Setaria italica [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 200-207]
 • اصغری میدانی، جلیل تاثیر عمق‌ کشت بر عملکرد ماشک علوفه‌ای (Vicia spp.) در شرایط دیم در مراغه [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • اقبالی نژاد، مهله تأثیر شوری بر جوانه زنی و آستانه تحمل به شوری جو [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 107-120]
 • اقحوانی شجری، مهسا بررسی کمیت و کیفیت تولید کدو پوستکاغذی (Cucurbita pepo L.) تحتتأثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه خلر (Lathyrus sativus) و شبدر ایرانی (Trifolium resopinatum)، تلقیح با ریزوباکتریهای تحریککنندهی رشد گیاه و کاربرد کودهای آلی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 337-356]
 • اله دادی، ایرج تاثیر الگوی کاشت و مصرف علفکش بر عملکرد دانه و کنترل علفهای هرز ذرت دانه ای (Zea mays L [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 131-140]
 • امیری، محمد بهزاد اثرات تلقیح بذر توسط کودهای زیستی بر خصوصیات رشدی سه رقم گندم در مرحله سبز شدن در شرایط گلخانه [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 64-72]
 • امیری، محمد بهزاد اثر کاربرد همزمان انواع کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 73-87]
 • امیری، محمد بهزاد بررسی کمیت و کیفیت تولید کدو پوستکاغذی (Cucurbita pepo L.) تحتتأثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه خلر (Lathyrus sativus) و شبدر ایرانی (Trifolium resopinatum)، تلقیح با ریزوباکتریهای تحریککنندهی رشد گیاه و کاربرد کودهای آلی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 337-356]
 • امیری، محمد بهزاد بررسی اثرات گیاهان پوششی زمستانه و ریزوباکترهای تحریک‌کننده‌ی رشد بر جنبه‌هایی از حاصلخیزی خاک و عملکرد محصول در یک سیستم ارگانیک تولید ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 562-572]
 • امینی، زهره واکنش ضد اکسندگی متفاوت چهار ژنوتیپ جو (Hordeum vulgare L.) به کمبود آب [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 141-151]
 • ایران نژاد، حمید تاثیر الگوی کاشت و مصرف علفکش بر عملکرد دانه و کنترل علفهای هرز ذرت دانه ای (Zea mays L [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 131-140]
 • اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی، ابراهیم ارزیابی تحمل ارقام گندم و جو به کاربرد علفکش متری بیوزین [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 152-161]

ب

 • بابازاده، پریسا تأثیر شوری بر جوانه زنی و آستانه تحمل به شوری جو [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 107-120]
 • باغستانی، محمدعلی تاثیر الگوی کاشت و مصرف علفکش بر عملکرد دانه و کنترل علفهای هرز ذرت دانه ای (Zea mays L [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 131-140]
 • باقرانی، ناصر ارزیابی کارایی علف‌کش کلتودیم در مقایسه با سایر باریک‌برگ‌کش‌ها برای کنترل علف‌های‌‌‌هرز باریک‌‌برگ سویا (.L Glycin max) [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 307-315]
 • برآبادی، سید ابوالقاسم مقایسة کارآمدی تولید گندم و جو به لحاظ مصرف انرژی و بهره وری آن در استان سیستان و بلوچستان [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 327-336]
 • برومند رضازاده، زینت ارزیابی تحمل به یخزدگی سه اکوتیپ زنیان Trachyspermum ammi (Linn). Sprague در شرایط کنترل شده [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 121-130]
 • بهشتی آل آقا، علی ارزیابی اثر گوگرد و کود دامی بر خصوصیات رشد گیاه ذرت (سینگل‌کراس 704) و اسیدیته خاک [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 162-170]
 • بیرانوندی، مژگان پاسخ ذرت دانه‌ای رقم BC666 به تأمین عناصر غذایی از منابع آلی (کود دامی و ازتوباکتر) در شرایط آب و هوایی لرستان [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 259-267]
 • بی همتا، محمدرضا تجزیه ژنتیکی اجزاء مقاومت در تعدادی از ارقام گندم هگزاپلوئید نسبت به نژادهای 134E134A+ و 174E174A + زنگ زرد [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 316-326]

پ

 • پورامیر، فرزین مقایسه جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط و خالص دو گیاه لوبیا و ریحان بذری [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 54-63]
 • پوری، کامبیز بررسی اثر فاصله‌ی بین و روی ردیف بر تجمع و توزیع ماده‌ی خشک گیاه باقلا [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • پیردشتی، همت اله اثر تراکم اردک بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک مرتبط با عملکرد شلتوک سه رقم برنج (Oryza sativa L.)در کشت ارگانیک برنج-اردک [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 648-657]

ت

 • تاج بخش شیشوان، مهدی بررسی اثر تاریخ های برداشت بر صفات مرتبط با کیفیت بذور ژنوتیپ های گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) بهاره تحت شرایط ارومیه [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • تهامی زرندی، سید محمد کاظم اثر کاربرد همزمان انواع کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 73-87]
 • تهامی زرندی، سید محمد کاظم بررسی کمیت و کیفیت تولید کدو پوستکاغذی (Cucurbita pepo L.) تحتتأثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه خلر (Lathyrus sativus) و شبدر ایرانی (Trifolium resopinatum)، تلقیح با ریزوباکتریهای تحریککنندهی رشد گیاه و کاربرد کودهای آلی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 337-356]
 • توانا، مریم ارزیابی پتانسیل استفاده از برخی ضایعات کشاورزی و جنگلی در تولید اسپاون قارچ دارویی Ganoderma lucidum [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 291-299]
 • توکلی، حسین تاثیر کم آبیاری و روش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف ذرت شیرین (Zea mays L. var Sccharata [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 171-178]

ث

 • ثابتی، پیمان ارزیابی کارایی علف‌کش کلتودیم در مقایسه با سایر باریک‌برگ‌کش‌ها برای کنترل علف‌های‌‌‌هرز باریک‌‌برگ سویا (.L Glycin max) [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 307-315]

ج

 • جبّاری، حمید رضا ارزیابی پاسخ ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L.) به دو فصل کاشت پاییزه و بهاره [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • جلینی، محمد تاثیر کم آبیاری و روش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف ذرت شیرین (Zea mays L. var Sccharata [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 171-178]
 • جمشیدی، خلیل تاثیر کشت مخلوط افزایشی ذرت (Zea Mays L.) و لوبیا ( Phaseolus vulgaris L.) بر عملکرد، اجزای عملکرد و کنترل علف های هرز در شرایط اقلیمی زنجان [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • جنگجو، محمد تاثیر تلقیح قارچ میکوریزا بر استقرار اولیه و خصوصیات مورفولوژیک گیاه دارویی آویشن باغی در شرایط عرصه طبیعی [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 666-676]
 • جهان، محسن اثر کاربرد همزمان انواع کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 73-87]
 • جهان، محسن بررسی کمیت و کیفیت تولید کدو پوستکاغذی (Cucurbita pepo L.) تحتتأثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه خلر (Lathyrus sativus) و شبدر ایرانی (Trifolium resopinatum)، تلقیح با ریزوباکتریهای تحریککنندهی رشد گیاه و کاربرد کودهای آلی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 337-356]
 • جهان، محسن بررسی اثرات گیاهان پوششی زمستانه و ریزوباکترهای تحریک‌کننده‌ی رشد بر جنبه‌هایی از حاصلخیزی خاک و عملکرد محصول در یک سیستم ارگانیک تولید ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 562-572]
 • جهان، محسن مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • جهان تیغی، حسین ارزیابی اثر تنش خشکی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خصوصیات کیفی دانه گیاه دارویی سیاهدانه [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 640-647]
 • جوادیان، سیدابوالفضل واکنش اکوتیپ های کوشیا (Kochia scoparia) به تاریخ کاشت در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 11، شماره 3، 1392]

چ

 • چقازردی، حمیدرضا ارزیابی اثر گوگرد و کود دامی بر خصوصیات رشد گیاه ذرت (سینگل‌کراس 704) و اسیدیته خاک [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 162-170]
 • چقامیرزا، شهرام ارزیابی ارقام و توده‌های بومی نخود (Cicer arietinum L.) بر اساس صفات آگرو-فیزیولوژیک در شرایط دیم [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • چقامیرزا، کیانوش ارزیابی ارقام و توده‌های بومی نخود (Cicer arietinum L.) بر اساس صفات آگرو-فیزیولوژیک در شرایط دیم [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • چیت بند، علی اصغر ارزیابی تحمل ارقام گندم و جو به کاربرد علفکش متری بیوزین [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 152-161]

ح

 • حداد، رحیم واکنش ضد اکسندگی متفاوت چهار ژنوتیپ جو (Hordeum vulgare L.) به کمبود آب [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 141-151]
 • حسین پناهی، فرزاد ارزیابی میزان تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت ها [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 23-30]
 • حسین پناهی، فرزاد مقایسة کارآمدی تولید گندم و جو به لحاظ مصرف انرژی و بهره وری آن در استان سیستان و بلوچستان [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 327-336]
 • حسینی، رقیه سادات اثر کود نیتروژن بر شاخص های کارایی مصرف نیتروژن در ارقام گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 300-306]
 • حسینی، رقیه سادات اثر تراکم بوته بر ضریب خاموشی و کارایی استفاده از تابش در ژنوتیپ های جدید و قدیم گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • حسینی، سید محمد طاهر تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر جذب عناصر پر مصرف، کم مصرف و درصد اسانس در گیاه داروئی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 179-190]
 • حیدری، غلامرضا تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر جذب عناصر پر مصرف، کم مصرف و درصد اسانس در گیاه داروئی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 179-190]
 • حیدری، مجید ارزیابی تحمل ارقام گندم و جو به کاربرد علفکش متری بیوزین [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 152-161]
 • حیدری، مصطفی ارزیابی اثر تنش خشکی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خصوصیات کیفی دانه گیاه دارویی سیاهدانه [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 640-647]

خ

 • خانی نژاد، سعید بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر خصوصیات و عملکرد علوفهای کوشیا (Kochia scoparia) در آبیاری با دو سطح شوری [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 275-284]
 • خاوری خراسانی، سعید تاثیر کم آبیاری و روش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف ذرت شیرین (Zea mays L. var Sccharata [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 171-178]
 • خرم دل، سرور ارزیابی کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 533-542]
 • خرم دل، سرور بررسی تأثیر فاصله آبیاری و ترکیب های کشت مخلوط مرزنجوش (Origanum vulgare) و زعفران (Crocus sativus) بر خنک شدن بنه ها بمنظور کاهش اثرات نامطلوب تغییر اقلیم [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • خزاعی، حمیدرضا ارزیابی میزان تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت ها [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 23-30]
 • خزاعی، حمیدرضا مطالعه فلور علف‌های هرز مزارع عدس (Lens culinaris) شهرستان خرم‌آباد [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 45-53]
 • خزاعی، حمیدرضا بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر خصوصیات و عملکرد علوفهای کوشیا (Kochia scoparia) در آبیاری با دو سطح شوری [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 275-284]
 • خزاعی، حمیدرضا بررسی تاثیر کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر بر عملکرد، اجزاء عملکرد و شاخص‌های رشد سیب زمینی [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 573-582]
 • خواجه حسینی، محمد اثرات عمق‌های مختلف کاشت و فشردگی خاک بر روند سبز شدن و رشد اولیه نشاء رقم‌های فلفل(Capsicum annum L.) در شرایط گلخانه [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 226-233]
 • خوش خلق سیما، نیر اعظم تأثیر شوری بر جوانه زنی و آستانه تحمل به شوری جو [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 107-120]
 • خوشگفتارمنش، امیر حسین تأثیر تغذیه آهن بر عملکرد و صفات زراعی گندم‌های بهاره اصلاح شده ایرانی [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • خیرخواه، محمد تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (Ziziphora clinopodioides Lam. ) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 543-550]

د

 • درگاهی، یاور ارزیابی صفات مورفولوژیک ارقام کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش کم آبی با استفاده از تجزیه به عامل ها [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 593-607]
 • دستفال، منوچهر کارائی شاخص های پایداری برای گزینش ژنوتیپ های متحمل گندم نان به تنش رطوبتی پایان فصل [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • دشتکی، محمد تجزیه ژنتیکی اجزاء مقاومت در تعدادی از ارقام گندم هگزاپلوئید نسبت به نژادهای 134E134A+ و 174E174A + زنگ زرد [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 316-326]
 • دهشیری، عباس ارزیابی پاسخ ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L.) به دو فصل کاشت پاییزه و بهاره [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • دهقانی، حمید بررسی ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی چند لاین کلزا با استفاده از روش بای‌پلات [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 251-258]
 • دیهیم فرد، رضا اثرات تلقیح بذر توسط کودهای زیستی بر خصوصیات رشدی سه رقم گندم در مرحله سبز شدن در شرایط گلخانه [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 64-72]

ر

 • راستگو، مهدی تاثیر کشت مخلوط افزایشی ذرت (Zea Mays L.) و لوبیا ( Phaseolus vulgaris L.) بر عملکرد، اجزای عملکرد و کنترل علف های هرز در شرایط اقلیمی زنجان [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • راشد محصل، محمدحسن مطالعه فلور علف‌های هرز مزارع عدس (Lens culinaris) شهرستان خرم‌آباد [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 45-53]
 • راهنما قهفرخی، افراسیاب مطالعه واکنش عملکرد گندم به تنش رقابت و سطوح مختلف نیتروژن [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 365-376]
 • رحیم زاده، سعیده تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر جذب عناصر پر مصرف، کم مصرف و درصد اسانس در گیاه داروئی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 179-190]
 • رسول زاده، علی ارزیابی صفات مورفولوژیک ارقام کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش کم آبی با استفاده از تجزیه به عامل ها [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 593-607]
 • رضوانی مقدم، پرویز اثرات تلقیح بذر توسط کودهای زیستی بر خصوصیات رشدی سه رقم گندم در مرحله سبز شدن در شرایط گلخانه [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 64-72]
 • رضوانی مقدم، پرویز ارزیابی رقابت اندامهای هوایی و زیرزمینی بین دو گیاه کنجد (Sesamume indicum L.) و تاج خروس Amaranthus retroflexus و تاثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 88-96]
 • رضوانی مقدم، پرویز تاثیر کودهای شیمیایی، گاوی و کمپوست زباله شهری بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان روغن سه ژنوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) در مشهد [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 241-250]
 • رضوانی مقدم، پرویز ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در مخلوط هایی از سه توده (سبزوار، کلات، کاشمر) کنجد Sesamum indicum L.) ) [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 268-274]
 • رضوانی مقدم، پرویز تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (Ziziphora clinopodioides Lam. ) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 543-550]
 • رضوانی مقدم، پرویز اثر شوری بر سلولز، همی سلولز و لیگنین ساقه و برگ و خصوصیات دیواره‌های سلولی ساقه کوشیا (Kochia scoparia) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 551-561]
 • رضوانی مقدم، پرویز اثرات دوره های مختلف کنترل و تداخل علف های هرز بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • رضوانی مقدم، پرویز بررسی شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیکی کشت مخلوط سه توده کنجد (Sesamum indicum) [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • روستاباغی، بهنام بررسی ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی چند لاین کلزا با استفاده از روش بای‌پلات [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 251-258]

ز

 • زارع، شهرام تغییرات اسانس و برخی ویژگی های کمی گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) تحت تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن و کمپوست زباله شهری [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 191-199]
 • زارع مهرجردی، محمد اثر شوری بر سلولز، همی سلولز و لیگنین ساقه و برگ و خصوصیات دیواره‌های سلولی ساقه کوشیا (Kochia scoparia) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 551-561]
 • زاهد، محبوبه اثر کود نیتروژن بر شاخص های کارایی مصرف نیتروژن در ارقام گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 300-306]
 • زاهد، محبوبه اثر تراکم بوته بر ضریب خاموشی و کارایی استفاده از تابش در ژنوتیپ های جدید و قدیم گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • زرقانی، هادی ارزیابی رقابت اندامهای هوایی و زیرزمینی بین دو گیاه کنجد (Sesamume indicum L.) و تاج خروس Amaranthus retroflexus و تاثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 88-96]
 • زرقانی، هادی ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در مخلوط هایی از سه توده (سبزوار، کلات، کاشمر) کنجد Sesamum indicum L.) ) [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 268-274]
 • زرقانی، هادی بررسی شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیکی کشت مخلوط سه توده کنجد (Sesamum indicum) [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • زند، اسکندر تاثیر الگوی کاشت و مصرف علفکش بر عملکرد دانه و کنترل علفهای هرز ذرت دانه ای (Zea mays L [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 131-140]
 • زینلی، ابراهیم بررسی اثر فاصله‌ی بین و روی ردیف بر تجمع و توزیع ماده‌ی خشک گیاه باقلا [دوره 11، شماره 3، 1392]

س

 • سلطانی، افشین اثر کود نیتروژن بر شاخص های کارایی مصرف نیتروژن در ارقام گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 300-306]
 • سلطانی، افشین اثر تراکم بوته بر ضریب خاموشی و کارایی استفاده از تابش در ژنوتیپ های جدید و قدیم گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • سلیمانی، فرزانه بررسی اثرات گیاهان پوششی زمستانه و ریزوباکترهای تحریک‌کننده‌ی رشد بر جنبه‌هایی از حاصلخیزی خاک و عملکرد محصول در یک سیستم ارگانیک تولید ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 562-572]
 • سمیع زاده، حبیب اله تاثیر عناصر گوگرد و روی بر رشد و عملکرد بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 283-290]
 • سنجانی، سارا ارزیابی تنوع علف‌های هرز و شبیه سازی جذب و توزیع نور درکانوپی چند‌کشتی و تک‌کشتی ارزن دم‌روباهی (Setaria italica L. ) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 215-225]
 • سهرابی، یوسف تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر جذب عناصر پر مصرف، کم مصرف و درصد اسانس در گیاه داروئی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 179-190]
 • سیاه سر، براتعلی اثر آبیاری با پساب و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه ارزن دم روباهی (Setaria italica [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 200-207]
 • سیدشریفی، رئوف تاثیر تلقیح بذر با ریزوبیوم و مصرف کود نیتروژن بر عملکرد و خصوصیات زراعی سویا در شرایط اردبیل [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 618-628]
 • سیدی، سید محمد اثرات دوره های مختلف کنترل و تداخل علف های هرز بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • سیروس مهر، علیرضا تغییرات اسانس و برخی ویژگی های کمی گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) تحت تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن و کمپوست زباله شهری [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 191-199]
 • سیروس مهر، علیرضا اثر آبیاری با پساب و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه ارزن دم روباهی (Setaria italica [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 200-207]

ش

 • شاهسوند حسنی، حسین مقایسه پایداری و سازگاری غله جدید تریتی پایرم اولیه با گندم نان ایرانی و تریتیکاله با استفاده از پارامترهای مختلف پایداری در ایران [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 629-639]
 • شباهنگ، جواد اثر کاربرد همزمان انواع کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 73-87]
 • شباهنگ، جواد بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر خصوصیات و عملکرد علوفهای کوشیا (Kochia scoparia) در آبیاری با دو سطح شوری [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 275-284]
 • شباهنگ، جواد بررسی اثرات گیاهان پوششی زمستانه و ریزوباکترهای تحریک‌کننده‌ی رشد بر جنبه‌هایی از حاصلخیزی خاک و عملکرد محصول در یک سیستم ارگانیک تولید ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 562-572]
 • شباهنگ، جواد بررسی تأثیر فاصله آبیاری و ترکیب های کشت مخلوط مرزنجوش (Origanum vulgare) و زعفران (Crocus sativus) بر خنک شدن بنه ها بمنظور کاهش اثرات نامطلوب تغییر اقلیم [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • شهریاری، روشنک اثرات عمق‌های مختلف کاشت و فشردگی خاک بر روند سبز شدن و رشد اولیه نشاء رقم‌های فلفل(Capsicum annum L.) در شرایط گلخانه [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 226-233]
 • شهریاری احمدی، فرج اله تفکیک گونه ها و بررسی هیبریدهای احتمالی علف هرز مریافیلوم (Myriophyllum spp.) مقدمه ای جهت جلوگیری از تهاجم و راهکاری برای حفظ تنوع زیستی بوم نظام [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 583-592]
 • شیرانی راد، امیر حسین ارزیابی پاسخ ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L.) به دو فصل کاشت پاییزه و بهاره [دوره 11، شماره 3، 1392]

ص

 • صبا، جلال تاثیر کشت مخلوط افزایشی ذرت (Zea Mays L.) و لوبیا ( Phaseolus vulgaris L.) بر عملکرد، اجزای عملکرد و کنترل علف های هرز در شرایط اقلیمی زنجان [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • صباغ نیا، ناصر بررسی ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی چند لاین کلزا با استفاده از روش بای‌پلات [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 251-258]
 • صبوری، ابوذر تاثیر کودهای شیمیایی، گاوی و کمپوست زباله شهری بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان روغن سه ژنوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) در مشهد [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 241-250]
 • صدرقاین، سید حسین اثر سطوح مختلف آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد و صفات مورفولوژیک ذرت دانه ای سینگل کراس 500 در منطقه کرج [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 13-22]
 • صفدری منفرد، ندا تاثیر الگوی کاشت و مصرف علفکش بر عملکرد دانه و کنترل علفهای هرز ذرت دانه ای (Zea mays L [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 131-140]
 • صفرزاده ویشگایی، محمدنقی تاثیر عناصر گوگرد و روی بر رشد و عملکرد بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 283-290]

ض

 • ضیایی، سید مسعود مقایسة کارآمدی تولید گندم و جو به لحاظ مصرف انرژی و بهره وری آن در استان سیستان و بلوچستان [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 327-336]

ط

 • طالع احمد، سارا تأثیر شوری بر جوانه زنی و آستانه تحمل به شوری جو [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 107-120]
 • طباطبایی، سیدجلال تغییرات اسانس و برخی ویژگی های کمی گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) تحت تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن و کمپوست زباله شهری [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 191-199]

ع

 • عباسیان، عباس ارزیابی تحمل ارقام گندم و جو به کاربرد علفکش متری بیوزین [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 152-161]
 • عزیزی، مجید ارزیابی پتانسیل استفاده از برخی ضایعات کشاورزی و جنگلی در تولید اسپاون قارچ دارویی Ganoderma lucidum [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 291-299]
 • عزیزی، مجید بررسی تأثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و تراکم کاشت بر میزان و اجزای روغن گیاه دارویی گل مغربی (Oenothera biennis L.) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 608-617]
 • عشقی زاده، حمیدرضا بررسی تاثیر اندازه بذر در شرایط تنش خشکی بر جوانه‏زنی و خصوصیات رشد گیاهچه عدس (Lens culinaris Medik.) [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • عشقی زاده، حمیدرضا تأثیر تغذیه آهن بر عملکرد و صفات زراعی گندم‌های بهاره اصلاح شده ایرانی [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • عظیمی، ریحانه تاثیر تلقیح قارچ میکوریزا بر استقرار اولیه و خصوصیات مورفولوژیک گیاه دارویی آویشن باغی در شرایط عرصه طبیعی [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 666-676]
 • عظیمی، ریحانه بررسی تأثیر فاصله آبیاری و ترکیب های کشت مخلوط مرزنجوش (Origanum vulgare) و زعفران (Crocus sativus) بر خنک شدن بنه ها بمنظور کاهش اثرات نامطلوب تغییر اقلیم [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • علی تبار، رمضانعلی تأثیر شوری بر جوانه زنی و آستانه تحمل به شوری جو [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 107-120]
 • علیزاده، بهرام بررسی ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی چند لاین کلزا با استفاده از روش بای‌پلات [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 251-258]
 • علیزاده، یاسر مقایسه جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط و خالص دو گیاه لوبیا و ریحان بذری [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 54-63]
 • علیزاده، یاسر بررسی تاثیر اندازه بذر در شرایط تنش خشکی بر جوانه‏زنی و خصوصیات رشد گیاهچه عدس (Lens culinaris Medik.) [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • عیوضی، علیرضا تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر جذب عناصر پر مصرف، کم مصرف و درصد اسانس در گیاه داروئی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 179-190]
 • عیوضی، علیرضا بررسی اثر تاریخ های برداشت بر صفات مرتبط با کیفیت بذور ژنوتیپ های گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) بهاره تحت شرایط ارومیه [دوره 11، شماره 3، 1392]

غ

 • غلامی، احمد بررسی امکان استفاده از کود بیولوژیک میکوریزا در تأمین بخشی از فسفر در زراعت نخود (Cicer arietinum L.) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 658-665]

ف

 • فارسی، محمد ارزیابی پتانسیل استفاده از برخی ضایعات کشاورزی و جنگلی در تولید اسپاون قارچ دارویی Ganoderma lucidum [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 291-299]
 • فاضلی کاخکی، سید فاضل ارزیابی میزان تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت ها [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 23-30]
 • فرخ زاده، سارا مقایسه پایداری و سازگاری غله جدید تریتی پایرم اولیه با گندم نان ایرانی و تریتیکاله با استفاده از پارامترهای مختلف پایداری در ایران [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 629-639]
 • فرزادی، حسین کارائی شاخص های پایداری برای گزینش ژنوتیپ های متحمل گندم نان به تنش رطوبتی پایان فصل [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • فرهادی اسکویی، الهام اثر سطوح مختلف آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد و صفات مورفولوژیک ذرت دانه ای سینگل کراس 500 در منطقه کرج [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 13-22]
 • فرهودی، روزبه بررسی تاثیر محلول پاشی آبسزیک اسید بر تحمل تنش شوری ارقام کلزا [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 234-240]
 • فلاح پور، فرنوش اثرات تلقیح بذر توسط کودهای زیستی بر خصوصیات رشدی سه رقم گندم در مرحله سبز شدن در شرایط گلخانه [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 64-72]
 • فلاح پور، فرنوش بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند به علف هرز سس (Cuscuta campestris) [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 208-214]
 • فلاح پور، فرنوش ارزیابی کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 533-542]
 • فلاحتی رستگار، ماهرخ بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند به علف هرز سس (Cuscuta campestris) [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 208-214]
 • فلاحی، جبار اثرات تلقیح بذر توسط کودهای زیستی بر خصوصیات رشدی سه رقم گندم در مرحله سبز شدن در شرایط گلخانه [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 64-72]
 • فیلی زاده، یوسف پاسخ ذرت دانه‌ای رقم BC666 به تأمین عناصر غذایی از منابع آلی (کود دامی و ازتوباکتر) در شرایط آب و هوایی لرستان [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 259-267]

ق

 • قاضیان تفریشی، شیرین تاثیر کم آبیاری و روش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف ذرت شیرین (Zea mays L. var Sccharata [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 171-178]
 • قربانی، رضا مطالعه فلور علف‌های هرز مزارع عدس (Lens culinaris) شهرستان خرم‌آباد [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 45-53]
 • قربانی، رضا اثرات تلقیح بذر توسط کودهای زیستی بر خصوصیات رشدی سه رقم گندم در مرحله سبز شدن در شرایط گلخانه [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 64-72]
 • قربانی، رضا اثرات دوره های مختلف کنترل و تداخل علف های هرز بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • قرینه، محمد حسین تأثیر عنصر روی بر رشد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی ذرت دانه‏ای در شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • قلاوند، امیر پاسخ ذرت دانه‌ای رقم BC666 به تأمین عناصر غذایی از منابع آلی (کود دامی و ازتوباکتر) در شرایط آب و هوایی لرستان [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 259-267]
 • قنبری، احمد تغییرات اسانس و برخی ویژگی های کمی گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) تحت تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن و کمپوست زباله شهری [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 191-199]
 • قنبری، احمد اثر آبیاری با پساب و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه ارزن دم روباهی (Setaria italica [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 200-207]
 • قنبری، علی مطالعه فلور علف‌های هرز مزارع عدس (Lens culinaris) شهرستان خرم‌آباد [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 45-53]
 • قهرمان زاده، رباب تفکیک گونه ها و بررسی هیبریدهای احتمالی علف هرز مریافیلوم (Myriophyllum spp.) مقدمه ای جهت جلوگیری از تهاجم و راهکاری برای حفظ تنوع زیستی بوم نظام [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 583-592]

ک

 • کافی، محمد بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر خصوصیات و عملکرد علوفهای کوشیا (Kochia scoparia) در آبیاری با دو سطح شوری [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 275-284]
 • کافی، محمد اثر شوری بر سلولز، همی سلولز و لیگنین ساقه و برگ و خصوصیات دیواره‌های سلولی ساقه کوشیا (Kochia scoparia) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 551-561]
 • کافی، محمد بررسی تاثیر کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر بر عملکرد، اجزاء عملکرد و شاخص‌های رشد سیب زمینی [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 573-582]
 • کافی، محمد واکنش اکوتیپ های کوشیا (Kochia scoparia) به تاریخ کاشت در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • کرملاچعب، عزیز تأثیر عنصر روی بر رشد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی ذرت دانه‏ای در شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • کریمی، اسماعیل تاثیر عمق‌ کشت بر عملکرد ماشک علوفه‌ای (Vicia spp.) در شرایط دیم در مراغه [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • کلاته، مهدی اثر کود نیتروژن بر شاخص های کارایی مصرف نیتروژن در ارقام گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 300-306]
 • کلاته، مهدی اثر تراکم بوته بر ضریب خاموشی و کارایی استفاده از تابش در ژنوتیپ های جدید و قدیم گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • کمندی، علی واکنش اکوتیپ های کوشیا (Kochia scoparia) به تاریخ کاشت در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • کوچکی، علیرضا مقایسه جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط و خالص دو گیاه لوبیا و ریحان بذری [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 54-63]
 • کوچکی، علیرضا بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند به علف هرز سس (Cuscuta campestris) [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 208-214]
 • کوچکی، علیرضا ارزیابی تنوع علف‌های هرز و شبیه سازی جذب و توزیع نور درکانوپی چند‌کشتی و تک‌کشتی ارزن دم‌روباهی (Setaria italica L. ) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 215-225]
 • کوچکی، علیرضا ارزیابی کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 533-542]
 • کوچکی، علیرضا تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (Ziziphora clinopodioides Lam. ) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 543-550]
 • کوچکی، علیرضا بررسی تأثیر فاصله آبیاری و ترکیب های کشت مخلوط مرزنجوش (Origanum vulgare) و زعفران (Crocus sativus) بر خنک شدن بنه ها بمنظور کاهش اثرات نامطلوب تغییر اقلیم [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • کوچکی، علیرضا مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • کوهکن، شیرعلی کارائی شاخص های پایداری برای گزینش ژنوتیپ های متحمل گندم نان به تنش رطوبتی پایان فصل [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • کیهانی، علی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر رقابت کلزا (Brassica napus L.) و خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 357-364]

گ

 • گالشی، سراله اثر کود نیتروژن بر شاخص های کارایی مصرف نیتروژن در ارقام گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 300-306]
 • گالشی، سراله اثر تراکم بوته بر ضریب خاموشی و کارایی استفاده از تابش در ژنوتیپ های جدید و قدیم گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • گریوانی، گل محمد تعیین مدل مناسب زراعت دیم غلات در استان خراسان شمالی با استفاده از قابلیتهای GIS و RS [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]
 • گلچین، اسماعیل بررسی اثر فاصله‌ی بین و روی ردیف بر تجمع و توزیع ماده‌ی خشک گیاه باقلا [دوره 11، شماره 3، 1392]

ل

 • لطیفی، ناصر اثر تراکم بوته بر ضریب خاموشی و کارایی استفاده از تابش در ژنوتیپ های جدید و قدیم گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 11، شماره 3، 1392]

م

 • محمدآبادی، علی اصغر تاثیر کودهای شیمیایی، گاوی و کمپوست زباله شهری بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان روغن سه ژنوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) در مشهد [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 241-250]
 • محمدی، رضا ارزیابی ارقام و توده‌های بومی نخود (Cicer arietinum L.) بر اساس صفات آگرو-فیزیولوژیک در شرایط دیم [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • محمدی، عصمت بررسی امکان استفاده از کود بیولوژیک میکوریزا در تأمین بخشی از فسفر در زراعت نخود (Cicer arietinum L.) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 658-665]
 • محمدی، غلامرضا ارزیابی اثر گوگرد و کود دامی بر خصوصیات رشد گیاه ذرت (سینگل‌کراس 704) و اسیدیته خاک [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 162-170]
 • محمدی، محمود اثر تراکم اردک بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک مرتبط با عملکرد شلتوک سه رقم برنج (Oryza sativa L.)در کشت ارگانیک برنج-اردک [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 648-657]
 • محمدیان، مهدی ارزیابی رقابت اندامهای هوایی و زیرزمینی بین دو گیاه کنجد (Sesamume indicum L.) و تاج خروس Amaranthus retroflexus و تاثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 88-96]
 • محمدیان، مهدی ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در مخلوط هایی از سه توده (سبزوار، کلات، کاشمر) کنجد Sesamum indicum L.) ) [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 268-274]
 • محمدیان، مهدی بررسی شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیکی کشت مخلوط سه توده کنجد (Sesamum indicum) [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • محمدی نژاد، قاسم مقایسه پایداری و سازگاری غله جدید تریتی پایرم اولیه با گندم نان ایرانی و تریتیکاله با استفاده از پارامترهای مختلف پایداری در ایران [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 629-639]
 • مختاری، ویدا مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • مدحج، عادل اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر رقابت کلزا (Brassica napus L.) و خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 357-364]
 • مرادی، روح اله تاثیر کودهای شیمیایی، گاوی و کمپوست زباله شهری بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان روغن سه ژنوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) در مشهد [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 241-250]
 • مرادی، روح اله بررسی تاثیر اندازه بذر در شرایط تنش خشکی بر جوانه‏زنی و خصوصیات رشد گیاهچه عدس (Lens culinaris Medik.) [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • مرادی، فواد واکنش ضد اکسندگی متفاوت چهار ژنوتیپ جو (Hordeum vulgare L.) به کمبود آب [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 141-151]
 • مرعشی، سید حسن تفکیک گونه ها و بررسی هیبریدهای احتمالی علف هرز مریافیلوم (Myriophyllum spp.) مقدمه ای جهت جلوگیری از تهاجم و راهکاری برای حفظ تنوع زیستی بوم نظام [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 583-592]
 • معصومی، علی اثر شوری بر سلولز، همی سلولز و لیگنین ساقه و برگ و خصوصیات دیواره‌های سلولی ساقه کوشیا (Kochia scoparia) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 551-561]
 • ملتی، فریدون ارزیابی کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 533-542]
 • ملک زاده شفارودی، سعید تفکیک گونه ها و بررسی هیبریدهای احتمالی علف هرز مریافیلوم (Myriophyllum spp.) مقدمه ای جهت جلوگیری از تهاجم و راهکاری برای حفظ تنوع زیستی بوم نظام [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 583-592]
 • مندنی، فرزاد تأثیر تغذیه آهن بر عملکرد و صفات زراعی گندم‌های بهاره اصلاح شده ایرانی [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • منصوری، حامد تاثیر کشت مخلوط افزایشی ذرت (Zea Mays L.) و لوبیا ( Phaseolus vulgaris L.) بر عملکرد، اجزای عملکرد و کنترل علف های هرز در شرایط اقلیمی زنجان [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • منصوری، لیلا تاثیر کشت مخلوط افزایشی ذرت (Zea Mays L.) و لوبیا ( Phaseolus vulgaris L.) بر عملکرد، اجزای عملکرد و کنترل علف های هرز در شرایط اقلیمی زنجان [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • موسوی، سید کریم مطالعه فلور علف‌های هرز مزارع عدس (Lens culinaris) شهرستان خرم‌آباد [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 45-53]
 • موسوی، سید کریم پاسخ ذرت دانه‌ای رقم BC666 به تأمین عناصر غذایی از منابع آلی (کود دامی و ازتوباکتر) در شرایط آب و هوایی لرستان [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 259-267]
 • موسوی، سید کریم ارزیابی کارایی علف‌کش کلتودیم در مقایسه با سایر باریک‌برگ‌کش‌ها برای کنترل علف‌های‌‌‌هرز باریک‌‌برگ سویا (.L Glycin max) [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 307-315]
 • موسوی طغانی، سید یوسف اثر تراکم اردک بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک مرتبط با عملکرد شلتوک سه رقم برنج (Oryza sativa L.)در کشت ارگانیک برنج-اردک [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 648-657]
 • موسوی مقدم، سیده لیلا بررسی اثر تاریخ های برداشت بر صفات مرتبط با کیفیت بذور ژنوتیپ های گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) بهاره تحت شرایط ارومیه [دوره 11، شماره 3، 1392]

ن

 • نادری، احمد کارائی شاخص های پایداری برای گزینش ژنوتیپ های متحمل گندم نان به تنش رطوبتی پایان فصل [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • نباتی، جعفر بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر خصوصیات و عملکرد علوفهای کوشیا (Kochia scoparia) در آبیاری با دو سطح شوری [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 275-284]
 • نباتی، جعفر اثر شوری بر سلولز، همی سلولز و لیگنین ساقه و برگ و خصوصیات دیواره‌های سلولی ساقه کوشیا (Kochia scoparia) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 551-561]
 • نجفی، ابراهیم اثر سطوح مختلف آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد و صفات مورفولوژیک ذرت دانه ای سینگل کراس 500 در منطقه کرج [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 13-22]
 • نخجوانی مقدم، محمد مهدی اثر سطوح مختلف آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد و صفات مورفولوژیک ذرت دانه ای سینگل کراس 500 در منطقه کرج [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 13-22]
 • نصیری محلاتی، مهدی مقایسه جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط و خالص دو گیاه لوبیا و ریحان بذری [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 54-63]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند به علف هرز سس (Cuscuta campestris) [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 208-214]
 • نصیری محلاتی، مهدی ارزیابی تنوع علف‌های هرز و شبیه سازی جذب و توزیع نور درکانوپی چند‌کشتی و تک‌کشتی ارزن دم‌روباهی (Setaria italica L. ) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 215-225]
 • نصیری محلاتی، مهدی تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (Ziziphora clinopodioides Lam. ) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 543-550]
 • نصیری محلاتی، مهدی مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثرات دوره های مختلف کنترل و تداخل علف های هرز بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • نظامی، احمد ارزیابی میزان تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت ها [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 23-30]
 • نظامی، احمد ارزیابی تحمل به یخزدگی سه اکوتیپ زنیان Trachyspermum ammi (Linn). Sprague در شرایط کنترل شده [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 121-130]
 • نظامی، احمد اثر شوری بر سلولز، همی سلولز و لیگنین ساقه و برگ و خصوصیات دیواره‌های سلولی ساقه کوشیا (Kochia scoparia) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 551-561]
 • نظامی، احمد بررسی تاثیر اندازه بذر در شرایط تنش خشکی بر جوانه‏زنی و خصوصیات رشد گیاهچه عدس (Lens culinaris Medik.) [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • نظامی، احمد واکنش اکوتیپ های کوشیا (Kochia scoparia) به تاریخ کاشت در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 11، شماره 3، 1392]
 • نظامی، سمیه ارزیابی تحمل به یخزدگی سه اکوتیپ زنیان Trachyspermum ammi (Linn). Sprague در شرایط کنترل شده [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 121-130]
 • نعمتی، هاجر بررسی تأثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و تراکم کاشت بر میزان و اجزای روغن گیاه دارویی گل مغربی (Oenothera biennis L.) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 608-617]

و

 • ولی زاده، جعفر مقایسة کارآمدی تولید گندم و جو به لحاظ مصرف انرژی و بهره وری آن در استان سیستان و بلوچستان [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 327-336]
 • ون دی ویل، کلمنس تفکیک گونه ها و بررسی هیبریدهای احتمالی علف هرز مریافیلوم (Myriophyllum spp.) مقدمه ای جهت جلوگیری از تهاجم و راهکاری برای حفظ تنوع زیستی بوم نظام [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 583-592]

ه

 • هاشمی نیا، سید مجید اثرات عمق‌های مختلف کاشت و فشردگی خاک بر روند سبز شدن و رشد اولیه نشاء رقم‌های فلفل(Capsicum annum L.) در شرایط گلخانه [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 226-233]

ی

 • یانق، عبدالجلیل ارزیابی رقابت اندامهای هوایی و زیرزمینی بین دو گیاه کنجد (Sesamume indicum L.) و تاج خروس Amaranthus retroflexus و تاثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 88-96]
 • یانق، عبدالجلیل ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در مخلوط هایی از سه توده (سبزوار، کلات، کاشمر) کنجد Sesamum indicum L.) ) [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 268-274]
 • یانق، عبدالجلیل بررسی شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیکی کشت مخلوط سه توده کنجد (Sesamum indicum) [دوره 11، شماره 3، 1392]