نمایه نویسندگان

آ

 • آزاد، مسعود اثرات کود های آلی و بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 567-573]
 • آستارایی، علیرضا تاثیر مواد آلی و گچ بر بعضی از صفات گیاه ذرت در خاک شور-سدیمی [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 658-664]
 • آقاعلیخانی، مجید اثر محلول پاشی کیتوزان بر رشد و خصوصیات بیوشیمیایی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش کم آبی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 229-236]
 • آقاعلیخانی، مجید تأثیر راهبردهای مدیریتی نیتروژن و کود زیستی بر صفات مورفولوژیک، عملکرد دانه و صفات کیفی ذرت هیبرید سینگل کراس 704 [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 273-282]
 • آقاعلیخانی، مجید مقایسه سیستم کشت مستقیم و نشایی برنج در استان مازندران: رقابت علف هرز، عملکرد و اجزای عملکرد [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 463-475]
 • آینه بند، امیر بررسی تأثیر مقادیر و زمان های کابرد کود آهن نانو بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (.Brassica napus L ) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 805-812]
 • آینه بند، امیر ارزیابی تغییرات مورفوفیزیولوژیکی ارقام گندم در شرایط کاربرد مایکوریزا و آزوسپیریلوم [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 841-851]

ا

 • ابطحی فروشانی، سیده مژگان ارزیابی تنوع ژنتیکی حاصل از القای جهش با پرتوتابی گاما در صفات مورفولوژیک در نسل دوم لاین های جهش یافته کلزا [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 254-263]
 • ابهری، عباس پیش بینی تعداد دانه گندم ((Triticum aestivum L. با توجه به خارج قسمت فتوترمال در گرده افشانی [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 438-444]
 • ابوطالبیان، محمدعلی مطالعه پرایمینگ بذر و تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی از خصوصیات زراعی و کیفی دو رقم کلزای بهاره در همدان [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 516-525]
 • احمدوند، گودرز ارزیابی تاثیر بقایای گندم بر صفات سبزشدن، سطح برگ و اجزای عملکرد ارقام ذرت (Zea mays L.) [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 91-98]
 • اخگر، عبدالرضا مطالعه تأثیر تنش کادمیم بر خصوصیات مورفولوژیکی و میزان تجمع این عنصر در جو [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 751-765]
 • ارزانی، احمد ارزیابی تنوع ژنتیکی حاصل از القای جهش با پرتوتابی گاما در صفات مورفولوژیک در نسل دوم لاین های جهش یافته کلزا [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 254-263]
 • اسدی نسب، نفیسه اثر تنش شوری بر رشد، فتوسنتز، تبادلات گازی و فلئورسانس کلروفیل در ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L.) در مرحله گیاهچه ای تحت شرایط کنترل شده [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 621-631]
 • اسلامی، سید وحید اثر روش های مختلف خاکورزی و کنترل علف های هرز بر عملکرد پنبه(Gossypium hirsutum) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 784-792]
 • اسماعیل زاده، سعیده بررسی روند تغییرات عملکرد دانه و برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum L.)، ذرت (Zea mays L.)و برنج (Oryza sativa L.) در طی چند دهه اخیر در ایران [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 343-359]
 • اصغری، علی مطالعه تأثیر تنش کادمیم بر خصوصیات مورفولوژیکی و میزان تجمع این عنصر در جو [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 751-765]
 • اصغری میدانی، جلیل تاثیر نسبت‌های اختلاط بذر در کشت مخلوط ماشک علوفه‌ای و جو بر عملکرد آنها در شرایط دیم [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 677-682]
 • امامی، حجت تاثیر مواد آلی و گچ بر بعضی از صفات گیاه ذرت در خاک شور-سدیمی [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 658-664]
 • امانی، شهلا کنترل علف هرز گل جالیز در مزرعه گوجه‌فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill) [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 476-483]
 • امیدی، حشمت تاثیر مقادیر و زمان کاربرد کود ریزمغذی بر ویژگی های کمی و کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius L. ) [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 305-315]
 • امیری لاریجانی، بهمن مقایسه سیستم کشت مستقیم و نشایی برنج در استان مازندران: رقابت علف هرز، عملکرد و اجزای عملکرد [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 463-475]
 • امین غفوری، افسانه بررسی اثر مدیریت های مختلف کودی بر تولید گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) در شرایط مشهد [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 27-33]
 • امین غفوری، افسانه تعیین درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) با استفاده از مدل‌های رگرسیونی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 164-169]
 • امینی، روح اله بررسی توان رقابتی ژنوتیپ های مختلف لوبیا در برابر علف‌های هرز [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 491-501]
 • اورسجی، زینب مقایسه کارایی کاربرد خرد شده و یکباره علف کش مزوسولفورون متیل+یدوسولفورون متیل سدیم در یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 207-214]

ب

 • باقری، عظیمه تجزیه و تحلیل شاخص‏های رشد دو رقم گیاه عدس با استفاده از مدلسازی رگرسیونی [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 484-490]
 • باقری، علیرضا اثر تناوب بر پویایی مکانی علف‌های هرز شاه‌تره ایرانی (Fumaria vaillantti) و علف هفت‌بند (Polygonum aviculare) [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 178-188]
 • بحرانی، محمد جعفر تاثیر سامانه های خاکورزی و تنش آبی بر رشد و عملکرد گندم [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 793-804]
 • بخشایی، سارا بررسی اثر مدیریت های مختلف کودی بر تولید گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) در شرایط مشهد [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 27-33]
 • بخشایی، سارا تاثیر کود بیولوژیک نیتروکسین و سطوح مختلف کود شیمیایی نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 360-368]
 • بخشایی، سارا بررسی رقابت اندام‌های هوایی و زمینی علف‌هرز تاجریزی (Solanum nigrum ) بر رشد و عملکرد گیاه زراعی ماش (Vigna radiate L. ) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 597-604]
 • بدخشان، هدیه واکنش سرعت فتوسنتز، پایداری غشاء و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانت به تنش خشکی و کود ازته در دو رقم جو (Hordeum vulgare) تحت شرایط کنترل شده [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 215-228]
 • برادران، رضا بررسی تاثیر دور آبیاری و تاریخ کاشت بر خصوصیات زراعی عدس الملک در منطقه بیرجند [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 80-90]
 • برومند رضازاده، زینت بررسی عملکرد گیاه داروئی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط با نخود (Cicer arietinum L.) و لوبیا (L. Phaseoluse vulgaris) [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 1-8]
 • بنائی اصل، فرزاد بررسی روش های موثر در شکستن خواب بذرالبنج مشبک (Hyoscyamus reticulatus L.) [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 246-253]
 • بنایان اول، محمد ارزیابی مدلی برای شبیه سازی رشد و نمو گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط تنش خشکی [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 387-402]
 • بنایان اول، محمد آنالیز رشد چغندر قند در شرایط سالم و آلوده به بیماری ویروسی ریزومانیا [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 683-692]
 • بهادرخواه، فاطمه اثر شوری و روش کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن دانه دو رقم گلرنگ (Carthamustinctorius L.) بهاره [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 264-272]
 • بهدانی، محمدعلی اثر روش های مختلف خاکورزی و کنترل علف های هرز بر عملکرد پنبه(Gossypium hirsutum) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 784-792]
 • بهمنیار، محمد علی تأثیر قارچ تریکودرما (Trichoderma harzianum) بر عملکرد دانه گندم (Triticum aestivum L.) در سطوح مختلف نیترات کادمیوم [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 454-462]
 • بیات ورکشی، مریم بررسی آماری روند بلند مدت سه متغیر عملکرد، تولید و سطح زیرکشت سالانه هفده محصول زراعی خراسان رضوی [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 403-416]
 • بیاتی، فاطمه بررسی تأثیر مقادیر و زمان های کابرد کود آهن نانو بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (.Brassica napus L ) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 805-812]
 • بیگناه، ریحانه تأثیر کشت مخلوط بر عملکرد بیولوژیک، درصد نیتروژن و خصوصیات مورفولوژیک گشنیز (Coriandrum sativum L.) و شنبلیله(Trigonella foenum-graecum L) [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 369-377]
 • بیگناه، ریحانه بررسی تأثیر مدیریت‌های مختلف کودی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (L. Coriandrum sativum) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 574-581]
 • بی همتا، محمدرضا بررسی سطوح تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول (PEG 6000) بر مؤلفه های جوانی‌زنی ‌بذر و ارتباط آن با شاخص‌های تحمل به خشکی در ارقام و لاین‌های امید ‌بخش گندم نان (Triticum aestivum L) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 582-596]

پ

 • پارسا، مهدی ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد 43 لاین و اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) تحت شرایط آبیاری با آب شور [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 378-386]
 • پارسا، مهدی ارزیابی مدلی برای شبیه سازی رشد و نمو گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط تنش خشکی [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 387-402]
 • پرسا، حسن مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهره وری آب در سیستم های تک کشتی و چندکشتی کلزا (Brassica napus L.)، لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و ذرت (Zea mays L.) [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 153-163]
 • پژگان، حسین بررسی توان رقابتی ژنوتیپ های مختلف لوبیا در برابر علف‌های هرز [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 491-501]
 • پیردشتی، همت اله تأثیر قارچ تریکودرما (Trichoderma harzianum) بر عملکرد دانه گندم (Triticum aestivum L.) در سطوح مختلف نیترات کادمیوم [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 454-462]
 • پیرزاد، علیرضا اثر سالیسیلیک اسید بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس سیاهدانه L.) (Nigella sativa در شرایط تنش کم آبی [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 427-437]

ت

 • تاج بخش شیشوان، مهدی بررسی روش های موثر در شکستن خواب بذرالبنج مشبک (Hyoscyamus reticulatus L.) [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 246-253]
 • تاجیک قنبری، محمدعلی تأثیر قارچ تریکودرما (Trichoderma harzianum) بر عملکرد دانه گندم (Triticum aestivum L.) در سطوح مختلف نیترات کادمیوم [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 454-462]
 • ترابی، بنیامین تاثیر محلول‏پاشی کلسیم، پتاسیم و منگنز بر برخی شاخص‏های رشد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش شوری [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 445-453]
 • ترابی، بنیامین ارزیابی برهمکنش اسید سالیسیلیک و گرما بر برخی صفات فیزیولوژیک ذرت (Zea mays L.) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 718-726]
 • تقوی قاسمخیلی، فاطمه تأثیر قارچ تریکودرما (Trichoderma harzianum) بر عملکرد دانه گندم (Triticum aestivum L.) در سطوح مختلف نیترات کادمیوم [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 454-462]
 • تهامی زرندی، سید محمد کاظم ارزیابی تاثیرکودهای آلی، بیولوژیکی و شیمیایی بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزاء عملکرد بذر گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 543-553]
 • توکلی، حسین تأثیر تنش کمبود آب بر روابط آب، فتوسنتز و تجمع اسمولایتها در گیاه دارویی نوروزک (.Salvia leriifolia Benth) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 813-821]

ث

 • ثقه الاسلامی، محمد جواد بررسی اثر شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه چهار گونه گیاه دارویی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 53-64]

ج

 • جعفرزاده زغال چالی، حسین اثر تلقیح با باکتری های حل کننده های فسفات و سطوح فسفر معدنی بر خصوصیات رشد و عملکرد دانه در ارقام سویا (Glycine max) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 693-703]
 • جعفرنژاد، احمد تأثیر سطوح مختلف پتانسیل آب بر مراحل جوانه زنی و گیاهچه ای چهار رقم کلزا [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 852-861]
 • جعفری، لیلا بررسی عملکرد گیاه داروئی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط با نخود (Cicer arietinum L.) و لوبیا (L. Phaseoluse vulgaris) [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 1-8]
 • جعفری، لیلا بررسی اثر مدیریت های مختلف کودی بر تولید گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) در شرایط مشهد [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 27-33]
 • جهان، محسن تأثیر کشت مخلوط بر عملکرد بیولوژیک، درصد نیتروژن و خصوصیات مورفولوژیک گشنیز (Coriandrum sativum L.) و شنبلیله(Trigonella foenum-graecum L) [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 369-377]
 • جهان، محسن ارزیابی تاثیرکودهای آلی، بیولوژیکی و شیمیایی بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزاء عملکرد بذر گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 543-553]
 • جهان، محسن بررسی تأثیر مدیریت‌های مختلف کودی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (L. Coriandrum sativum) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 574-581]
 • جهانی کندری، مریم بررسی عملکرد گیاه داروئی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط با نخود (Cicer arietinum L.) و لوبیا (L. Phaseoluse vulgaris) [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 1-8]
 • جوادی، حامد بررسی اثر شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه چهار گونه گیاه دارویی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 53-64]
 • جوادی هدایت آباد، فاطمه واکنش عملکرد اکوتیپ‌های سیاهدانه (Nigella sativa L.) به زمان های کاشت در شرایط مشهد [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 632-640]
 • جوانشیر، عزیز کنترل علف هرز گل جالیز در مزرعه گوجه‌فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill) [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 476-483]
 • جیریایی، مجید ارزیابی تغییرات مورفوفیزیولوژیکی ارقام گندم در شرایط کاربرد مایکوریزا و آزوسپیریلوم [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 841-851]

چ

 • چوگان، رجب بررسی سطوح تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول (PEG 6000) بر مؤلفه های جوانی‌زنی ‌بذر و ارتباط آن با شاخص‌های تحمل به خشکی در ارقام و لاین‌های امید ‌بخش گندم نان (Triticum aestivum L) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 582-596]

ح

 • حسنوندی، محمد سعید تجزیه و تحلیل شاخص‏های رشد دو رقم گیاه عدس با استفاده از مدلسازی رگرسیونی [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 484-490]
 • حسیبی، پیمان اثر تنش شوری بر رشد، فتوسنتز، تبادلات گازی و فلئورسانس کلروفیل در ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L.) در مرحله گیاهچه ای تحت شرایط کنترل شده [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 621-631]
 • حسین پناهی، فرزاد ارزیابی برخی شاخص های رشدی گونه های علف هرز در تراکم های مختلف مزرعه ذرت ( Zea mays L.) [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 118-126]
 • حسین پناهی، فرزاد ارزیابی مدلی برای شبیه سازی رشد و نمو گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط تنش خشکی [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 387-402]
 • حسینی، رقیه سادات اثر کود نیتروژن بر ضریب خاموشی و کارایی استفاده از تشعشع در ارقام گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 44-52]
 • حکم علی پور، سعید اثر تلقیح بذر با باکتری های افزاینده رشد گیاه (PGPR) و سطوح مختلف کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیک جو (Hordeum vulgare L.) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 822-833]
 • حمزه ئی، جواد تاثیر تنش شوری و محلول پاشی متیل جاسمونات بر سرعت فتوسنتز، هدایت روزنه‌ای، کارائی مصرف آب و عملکرد بابونه آلمانی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 328-334]
 • حمیدی، حسن ارزیابی عملکرد و شاخص های رشد سیب زمینی تحت سطوح مختلف تنش کم آبی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 283-295]

خ

 • خانی نژاد، سعید اثر سطوح مختلف کود اوره و سوپر فسفات تریپل بر خصوصیات فیزیولوژیکی کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط تنش شوری [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 196-206]
 • خاوری خراسانی، سعید بررسی تاریخ کاشت، تراکم بوته و روش برداشت بر رشد و عملکرد ذرت سالادی رقم دانه طلایی (.L Var SC403su Zea mays) [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 526-534]
 • خزاعی، حمیدرضا تاثیر تنش رطوبتی بر توزیع و گسترش ریشه و بخش هوایی چهار ژنوتیپ تریتیکاله (Triticosecale wittmack) [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 417-426]
 • خزاعی، حمیدرضا مقایسه صفات مورفولوژیک ریشه ارقام قدیمی وجدید جو (Hordeum vulgare L.) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 641-648]
 • خطبایی، مجتبی تاثیر مواد آلی و گچ بر بعضی از صفات گیاه ذرت در خاک شور-سدیمی [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 658-664]
 • خواجه حسینی، محمد بررسی برخی از عوامل محیطی موثر بر سبزشدن و استقرار توده های مختلف کلزا در مزارع استان خراسان [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 9-16]
 • خواجه حسینی، محمد بررسی اثر تاریخ نشاکاری بر شاخص‌های رشد و عملکرد علوفه ذرت (Zea mays L.) در منطقه مشهد [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 137-145]
 • خورسندی، طاهره اثرات سرمای دیررس بهاره بر گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت شرایط کنترل شده [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 665-676]
 • خیرخواه، محمد تنوع زیستی درختان میوه در کشور با تاکید بر شهرستان‌های استان خراسان [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 170-177]
 • خیرخواه، محمد ارزیابی رقابت و کارایی سیستم کشت مخلوط ذرت – لوبیا با استفاده از برخی شاخص های رقابتی [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 535-542]

د

 • دباغ محمدی نسب، عادل کنترل علف هرز گل جالیز در مزرعه گوجه‌فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill) [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 476-483]
 • دباغ محمدی نسب، عادل بررسی توان رقابتی ژنوتیپ های مختلف لوبیا در برابر علف‌های هرز [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 491-501]
 • دشتی، حسین تاثیر محلول‏پاشی کلسیم، پتاسیم و منگنز بر برخی شاخص‏های رشد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش شوری [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 445-453]
 • دشتی، مجید تأثیر تنش کمبود آب بر روابط آب، فتوسنتز و تجمع اسمولایتها در گیاه دارویی نوروزک (.Salvia leriifolia Benth) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 813-821]
 • دیهیم فرد، رضا تنوع زیستی درختان میوه در کشور با تاکید بر شهرستان‌های استان خراسان [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 170-177]
 • دیهیم فرد، رضا بررسی روند تغییرات عملکرد دانه و برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum L.)، ذرت (Zea mays L.)و برنج (Oryza sativa L.) در طی چند دهه اخیر در ایران [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 343-359]
 • دیهیم فرد، رضا ارزیابی رقابت و کارایی سیستم کشت مخلوط ذرت – لوبیا با استفاده از برخی شاخص های رقابتی [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 535-542]

ر

 • راشد محصل، محمدحسن اثر تناوب بر پویایی مکانی علف‌های هرز شاه‌تره ایرانی (Fumaria vaillantti) و علف هفت‌بند (Polygonum aviculare) [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 178-188]
 • راشد محصل، محمدحسن مقایسه کارایی کاربرد خرد شده و یکباره علف کش مزوسولفورون متیل+یدوسولفورون متیل سدیم در یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 207-214]
 • راه چمنی، علی اکبر تأثیر سطوح مختلف پتانسیل آب بر مراحل جوانه زنی و گیاهچه ای چهار رقم کلزا [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 852-861]
 • رحمانی، آتنا بررسی تاریخ کاشت، تراکم بوته و روش برداشت بر رشد و عملکرد ذرت سالادی رقم دانه طلایی (.L Var SC403su Zea mays) [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 526-534]
 • رحیمی، اصغر تاثیر محلول‏پاشی کلسیم، پتاسیم و منگنز بر برخی شاخص‏های رشد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش شوری [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 445-453]
 • رضائی چیانه، اسماعیل بررسی روش های موثر در شکستن خواب بذرالبنج مشبک (Hyoscyamus reticulatus L.) [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 246-253]
 • رضائی چیانه، اسماعیل اثر سالیسیلیک اسید بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس سیاهدانه L.) (Nigella sativa در شرایط تنش کم آبی [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 427-437]
 • رضایی، جواد آنالیز رشد چغندر قند در شرایط سالم و آلوده به بیماری ویروسی ریزومانیا [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 683-692]
 • رضوانی مقدم، پرویز اثر تنش شوری در مراحل مختلف رشد بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانت‌ها در کوشیا (Kochia scoparia) [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 17-26]
 • رضوانی مقدم، پرویز بررسی اثر مدیریت های مختلف کودی بر تولید گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) در شرایط مشهد [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 27-33]
 • رضوانی مقدم، پرویز تعیین درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) با استفاده از مدل‌های رگرسیونی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 164-169]
 • رضوانی مقدم، پرویز اثر تناوب بر پویایی مکانی علف‌های هرز شاه‌تره ایرانی (Fumaria vaillantti) و علف هفت‌بند (Polygonum aviculare) [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 178-188]
 • رضوانی مقدم، پرویز تاثیر کود بیولوژیک نیتروکسین و سطوح مختلف کود شیمیایی نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 360-368]
 • رضوانی مقدم، پرویز تأثیر کشت مخلوط بر عملکرد بیولوژیک، درصد نیتروژن و خصوصیات مورفولوژیک گشنیز (Coriandrum sativum L.) و شنبلیله(Trigonella foenum-graecum L) [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 369-377]
 • رضوانی مقدم، پرویز ارزیابی تاثیرکودهای آلی، بیولوژیکی و شیمیایی بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزاء عملکرد بذر گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 543-553]
 • رضوانی مقدم، پرویز ارزیابی تاثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهی بر کارایی مصرف نور در الگوهای مختلف کشت [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 554-566]
 • رضوانی مقدم، پرویز اثرات کود های آلی و بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 567-573]
 • رضوانی مقدم، پرویز بررسی تأثیر مدیریت‌های مختلف کودی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (L. Coriandrum sativum) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 574-581]
 • رضوانی مقدم، پرویز بررسی رقابت اندام‌های هوایی و زمینی علف‌هرز تاجریزی (Solanum nigrum ) بر رشد و عملکرد گیاه زراعی ماش (Vigna radiate L. ) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 597-604]
 • رضوانی مقدم، پرویز اثر سن مزرعه و منطقه بر عملکرد و فراوانی بنه در گروه های مختلف وزنی زعفران زراعی (Crocus sativus L.) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 605-612]
 • رضوانی مقدم، پرویز اثر زمان اعمال سطوح مختلف تنش شوری بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی علوفه کوشیا (Kochia scoparia) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 613-620]
 • رودپیما، محسن تاثیر مقادیر و زمان کاربرد کود ریزمغذی بر ویژگی های کمی و کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius L. ) [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 305-315]
 • روشنفکر، حبیب اله اثر تنش شوری بر رشد، فتوسنتز، تبادلات گازی و فلئورسانس کلروفیل در ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L.) در مرحله گیاهچه ای تحت شرایط کنترل شده [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 621-631]
 • ریاحی نیا، شهرام تاثیر تنش رطوبتی بر توزیع و گسترش ریشه و بخش هوایی چهار ژنوتیپ تریتیکاله (Triticosecale wittmack) [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 417-426]

ز

 • زارع ابیانه، حمید بررسی آماری روند بلند مدت سه متغیر عملکرد، تولید و سطح زیرکشت سالانه هفده محصول زراعی خراسان رضوی [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 403-416]
 • زارع مهرجردی، محمد اثر تنش شوری در مراحل مختلف رشد بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانت‌ها در کوشیا (Kochia scoparia) [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 17-26]
 • زارع مهرجردی، محمد اثر زمان اعمال سطوح مختلف تنش شوری بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی علوفه کوشیا (Kochia scoparia) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 613-620]
 • زارعی، زیبا اثر مدیریت تلفیقی (شیمیایی و مکانیکی) علف های هرز بر عملکرد دانه ذرت هیبرید 700S.C در شرایط محیطی شوشتر [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 73-79]
 • زارعی، مهدی تاثیر سامانه های خاکورزی و تنش آبی بر رشد و عملکرد گندم [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 793-804]
 • زاهد، محبوبه اثر کود نیتروژن بر ضریب خاموشی و کارایی استفاده از تشعشع در ارقام گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 44-52]
 • زاهدی، مرتضی تاثیر محلول‌پاشی نانو ذرات اکسید آهن و روی بر رشد و محتوای یونی دو ژنوتیپ ذرت (Zea mays)در شوری های متفاوت خاک [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 110-117]
 • زرقانی، هادی بررسی مقدماتی عملکرد و اجزاء عملکرد تعدادی از اکوتیپ‌های کنجد (Sesamum indicum L.) رایج در استان خراسان [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 189-195]
 • زعفریان، فائزه تأثیر زمان های مختلف برداشت بر عملکرد و کیفیت علوفه ذرت تحت شرایط کشت مخلوط با گیاهان لگومینه [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 237-245]
 • زمانی، غلامرضا تاثیر شوری ناشی از کلرید سدیم بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه های 12 رقم گندم [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 146-152]
 • زند، اسکندر تأثیر زمان های مختلف برداشت بر عملکرد و کیفیت علوفه ذرت تحت شرایط کشت مخلوط با گیاهان لگومینه [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 237-245]
 • زند، اسکندر بررسی روند تغییرات عملکرد دانه و برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum L.)، ذرت (Zea mays L.)و برنج (Oryza sativa L.) در طی چند دهه اخیر در ایران [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 343-359]

س

 • سبحانی، علی رضا ارزیابی عملکرد و شاخص های رشد سیب زمینی تحت سطوح مختلف تنش کم آبی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 283-295]
 • سبک خیز، محسن مطالعه جوانه زنی بذر ارقام خالص شده گوجه فرنگی(خرم و موبیل) تحت تنش شوری [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 834-840]
 • سردار، محبوبه اثر روش های مختلف خاکورزی و کنترل علف های هرز بر عملکرد پنبه(Gossypium hirsutum) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 784-792]
 • سعادتیان، بیژن ارزیابی تاثیر بقایای گندم بر صفات سبزشدن، سطح برگ و اجزای عملکرد ارقام ذرت (Zea mays L.) [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 91-98]
 • سعدلوپاریزی، محسن مطالعه تأثیر تنش کادمیم بر خصوصیات مورفولوژیکی و میزان تجمع این عنصر در جو [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 751-765]
 • سعیدی گراغانی، حسین اثر منابع و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خواص کمی و کیفی گیاه جعفری ((Petroselinum crispum Mill. در منطقه جیرفت [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 316-327]
 • سعیدی گراغانی، ندا اثر منابع و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خواص کمی و کیفی گیاه جعفری ((Petroselinum crispum Mill. در منطقه جیرفت [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 316-327]
 • سلطانی، افشین اثر کود نیتروژن بر ضریب خاموشی و کارایی استفاده از تشعشع در ارقام گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 44-52]
 • سلطانی، افشین پیش بینی تعداد دانه گندم ((Triticum aestivum L. با توجه به خارج قسمت فتوترمال در گرده افشانی [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 438-444]
 • سلیمانی، علی اثر منگنز بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کیفیت دانه ارقام گندم [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 649-657]
 • سلیمانی، فاطمه ارزیابی تاثیر بقایای گندم بر صفات سبزشدن، سطح برگ و اجزای عملکرد ارقام ذرت (Zea mays L.) [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 91-98]
 • سلیمی، فاطمه تاثیر تنش شوری و محلول پاشی متیل جاسمونات بر سرعت فتوسنتز، هدایت روزنه‌ای، کارائی مصرف آب و عملکرد بابونه آلمانی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 328-334]
 • سودایی زاده، حمید اثر منابع و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خواص کمی و کیفی گیاه جعفری ((Petroselinum crispum Mill. در منطقه جیرفت [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 316-327]
 • سیدشریفی، رئوف اثر تلقیح بذر با باکتری های افزاینده رشد گیاه (PGPR) و سطوح مختلف کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیک جو (Hordeum vulgare L.) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 822-833]
 • سیدی، سید محمد اثرات کود های آلی و بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 567-573]
 • سی و سه مرده، عادل واکنش سرعت فتوسنتز، پایداری غشاء و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانت به تنش خشکی و کود ازته در دو رقم جو (Hordeum vulgare) تحت شرایط کنترل شده [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 215-228]

ش

 • شاکری، احسان تأثیر شیوه های مختلف آبیاری و مقادیر کود دامی بر کاهش میزان آب مصرفی در کشت ذرت دانه ای رقم سینگل کراس704 [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 766-775]
 • شباهنگ، جواد بررسی مقدماتی عملکرد و اجزاء عملکرد تعدادی از اکوتیپ‌های کنجد (Sesamum indicum L.) رایج در استان خراسان [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 189-195]
 • شباهنگ، جواد واکنش عملکرد اکوتیپ‌های سیاهدانه (Nigella sativa L.) به زمان های کاشت در شرایط مشهد [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 632-640]
 • شجاعی، حسن تاثیرمحلول پاشی اکسید روی نانو و غیر نانو بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش(Vigna radiata L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 727-737]
 • شریفی، مظفر اثر محلول پاشی کیتوزان بر رشد و خصوصیات بیوشیمیایی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش کم آبی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 229-236]
 • شفیعی، عینعلی اثر تلقیح با باکتری های حل کننده های فسفات و سطوح فسفر معدنی بر خصوصیات رشد و عملکرد دانه در ارقام سویا (Glycine max) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 693-703]
 • شکاری، فرید تاثیر تنش شوری و محلول پاشی متیل جاسمونات بر سرعت فتوسنتز، هدایت روزنه‌ای، کارائی مصرف آب و عملکرد بابونه آلمانی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 328-334]
 • شیراوند، رضا مقایسه گونه های وحشی و اهلی گلرنگ از نظر تحمل به تنش خشکی و تنوع صفات مرفولوژیک و زراعی [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 738-750]
 • شیردل، کمال کنترل علف هرز گل جالیز در مزرعه گوجه‌فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill) [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 476-483]

ص

 • صادقی پور، حمید رضا تحریک رشد، افزایش آهن، پتاسیم و ترکیبات دیواره سلولی با کاربرد سیلیسیم در گیاه برنج تحت شرایط کمبود آهن [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 65-72]
 • صحرایی، احسان تاثیر شوری ناشی از کلرید سدیم بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه های 12 رقم گندم [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 146-152]
 • صوفی زاده، سعید بررسی روند تغییرات عملکرد دانه و برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum L.)، ذرت (Zea mays L.)و برنج (Oryza sativa L.) در طی چند دهه اخیر در ایران [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 343-359]
 • صوفی زاده، سعید مقایسه سیستم کشت مستقیم و نشایی برنج در استان مازندران: رقابت علف هرز، عملکرد و اجزای عملکرد [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 463-475]

ض

 • ضمانی مقدم، علی کاربرد خارجی گلایسین بتائین به منظور کاهش اثرات تنش خشکی در ذرت (Zea mays L.) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 704-717]

ط

 • طباطبایی، سید علی تأثیر شیوه های مختلف آبیاری و مقادیر کود دامی بر کاهش میزان آب مصرفی در کشت ذرت دانه ای رقم سینگل کراس704 [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 766-775]
 • طبیعی، حسین بررسی تاثیر دور آبیاری و تاریخ کاشت بر خصوصیات زراعی عدس الملک در منطقه بیرجند [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 80-90]

ظ

 • ظریف پور، نگار اثر ترکیب های مختلف کشت مخلوط برخصوصیات کمی و کیفی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و نخود زراعی(Cicer arietinum L.) [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 34-43]

ع

 • عباس پور، مجید مقایسه کارایی کاربرد خرد شده و یکباره علف کش مزوسولفورون متیل+یدوسولفورون متیل سدیم در یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 207-214]
 • عبدالهی، مینا تاثیر الگوی کم آبیاری بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد دو گونه بالنگو (Lallemantia royleana & iberica) از منطقه مشهد و ارومیه [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 502-515]
 • عبدل زاده، احمد تحریک رشد، افزایش آهن، پتاسیم و ترکیبات دیواره سلولی با کاربرد سیلیسیم در گیاه برنج تحت شرایط کمبود آهن [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 65-72]
 • عبدی، حسن بررسی سطوح تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول (PEG 6000) بر مؤلفه های جوانی‌زنی ‌بذر و ارتباط آن با شاخص‌های تحمل به خشکی در ارقام و لاین‌های امید ‌بخش گندم نان (Triticum aestivum L) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 582-596]
 • عزیز اف، ابراهیم بررسی سطوح تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول (PEG 6000) بر مؤلفه های جوانی‌زنی ‌بذر و ارتباط آن با شاخص‌های تحمل به خشکی در ارقام و لاین‌های امید ‌بخش گندم نان (Triticum aestivum L) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 582-596]
 • عزیزی، الهام پیش بینی تعداد دانه گندم ((Triticum aestivum L. با توجه به خارج قسمت فتوترمال در گرده افشانی [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 438-444]
 • عزیزی، الهام ارزیابی تاثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهی بر کارایی مصرف نور در الگوهای مختلف کشت [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 554-566]
 • عزیزی، خسرو تجزیه و تحلیل شاخص‏های رشد دو رقم گیاه عدس با استفاده از مدلسازی رگرسیونی [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 484-490]
 • عزیزی، فرهاد تأثیر کاربرد زئولیت طبیعی بر تحمل به تنش کم آبیاری در ذرت دانه‌ای [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 296-304]
 • عزیزی، مجید بررسی اثرات تنش شوری بر صفات مرتبط با عملکرد در هشت توده بومی شنبلیله (.L. Trigonella foenom-graecum L) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 862-870]
 • عشقی زاده، حمیدرضا تاثیر تنش رطوبتی بر توزیع و گسترش ریشه و بخش هوایی چهار ژنوتیپ تریتیکاله (Triticosecale wittmack) [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 417-426]
 • عطارزاده، محمود تاثیر محلول‏پاشی کلسیم، پتاسیم و منگنز بر برخی شاخص‏های رشد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش شوری [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 445-453]
 • عطارزاده، محمود ارزیابی برهمکنش اسید سالیسیلیک و گرما بر برخی صفات فیزیولوژیک ذرت (Zea mays L.) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 718-726]
 • عظیمی سوران، سلمان تأثیر زمان های مختلف برداشت بر عملکرد و کیفیت علوفه ذرت تحت شرایط کشت مخلوط با گیاهان لگومینه [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 237-245]
 • علا، افراسیاب مقایسه سیستم کشت مستقیم و نشایی برنج در استان مازندران: رقابت علف هرز، عملکرد و اجزای عملکرد [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 463-475]
 • علوی اصل، سید علی اثر محلول پاشی کیتوزان بر رشد و خصوصیات بیوشیمیایی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش کم آبی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 229-236]
 • علیزاده، یاسر استفاده از مدل رقابتی واکنش سطح به‌منظور بررسی رقابت در تراکم‌ها و ترکیب‌های مختلف کشت مخلوط کنجد (Sesamum indicum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 335-342]

غ

 • غیاث آبادی، محمد بررسی اثر تاریخ نشاکاری بر شاخص‌های رشد و عملکرد علوفه ذرت (Zea mays L.) در منطقه مشهد [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 137-145]

ف

 • فاتح، اسفندیار بررسی تأثیر مقادیر و زمان های کابرد کود آهن نانو بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (.Brassica napus L ) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 805-812]
 • فاتح، اسفندیار ارزیابی تغییرات مورفوفیزیولوژیکی ارقام گندم در شرایط کاربرد مایکوریزا و آزوسپیریلوم [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 841-851]
 • فاتح، حمید واکنش سرعت فتوسنتز، پایداری غشاء و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانت به تنش خشکی و کود ازته در دو رقم جو (Hordeum vulgare) تحت شرایط کنترل شده [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 215-228]
 • فاضلی کاخکی، سید فاضل ارزیابی اثر کود های شیمیایی و آلی بر ویژگیهای رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد سه اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 127-136]
 • فاضلی کاخکی، سید فاضل بررسی مقدماتی عملکرد و اجزاء عملکرد تعدادی از اکوتیپ‌های کنجد (Sesamum indicum L.) رایج در استان خراسان [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 189-195]
 • فاضلی کاخکی، سید فاضل ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد 43 لاین و اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) تحت شرایط آبیاری با آب شور [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 378-386]
 • فتحی، علیرضا تاثیر محلول‌پاشی نانو ذرات اکسید آهن و روی بر رشد و محتوای یونی دو ژنوتیپ ذرت (Zea mays)در شوری های متفاوت خاک [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 110-117]
 • فتوت، امیر تاثیر مواد آلی و گچ بر بعضی از صفات گیاه ذرت در خاک شور-سدیمی [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 658-664]
 • فتوکیان، محمدحسین ارزیابی تنوع ژنتیکی حاصل از القای جهش با پرتوتابی گاما در صفات مورفولوژیک در نسل دوم لاین های جهش یافته کلزا [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 254-263]
 • فرحبخش، حسن بررسی اثرات کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد چند توده بومی کنجد در شرایط کرمان [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 776-783]
 • فرحبخش، صدیقه بررسی اثرات کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد چند توده بومی کنجد در شرایط کرمان [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 776-783]
 • فرشید، ریحانه تاثیر شوری ناشی از کلرید سدیم بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه های 12 رقم گندم [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 146-152]
 • فرهادی، حسن بررسی اثرات تنش شوری بر صفات مرتبط با عملکرد در هشت توده بومی شنبلیله (.L. Trigonella foenom-graecum L) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 862-870]
 • فرهمندفر، اسفندیار تأثیر زمان های مختلف برداشت بر عملکرد و کیفیت علوفه ذرت تحت شرایط کشت مخلوط با گیاهان لگومینه [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 237-245]

ق

 • قاسمی چپی، امید اثر تلقیح با باکتری های حل کننده های فسفات و سطوح فسفر معدنی بر خصوصیات رشد و عملکرد دانه در ارقام سویا (Glycine max) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 693-703]
 • قلاوند، امیر تأثیر راهبردهای مدیریتی نیتروژن و کود زیستی بر صفات مورفولوژیک، عملکرد دانه و صفات کیفی ذرت هیبرید سینگل کراس 704 [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 273-282]
 • قنبری، علی ارزیابی برخی شاخص های رشدی گونه های علف هرز در تراکم های مختلف مزرعه ذرت ( Zea mays L.) [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 118-126]

ک

 • کاظمینی، سید عبدالرضا اثر شوری و روش کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن دانه دو رقم گلرنگ (Carthamustinctorius L.) بهاره [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 264-272]
 • کاظمینی، سید عبدالرضا تاثیر سامانه های خاکورزی و تنش آبی بر رشد و عملکرد گندم [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 793-804]
 • کافی، محمد اثر تنش شوری در مراحل مختلف رشد بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانت‌ها در کوشیا (Kochia scoparia) [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 17-26]
 • کافی، محمد اثر سطوح مختلف کود اوره و سوپر فسفات تریپل بر خصوصیات فیزیولوژیکی کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط تنش شوری [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 196-206]
 • کافی، محمد ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد 43 لاین و اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) تحت شرایط آبیاری با آب شور [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 378-386]
 • کافی، محمد ارزیابی مدلی برای شبیه سازی رشد و نمو گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط تنش خشکی [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 387-402]
 • کافی، محمد اثر زمان اعمال سطوح مختلف تنش شوری بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی علوفه کوشیا (Kochia scoparia) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 613-620]
 • کافی، محمد واکنش عملکرد اکوتیپ‌های سیاهدانه (Nigella sativa L.) به زمان های کاشت در شرایط مشهد [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 632-640]
 • کافی، محمد مقایسه صفات مورفولوژیک ریشه ارقام قدیمی وجدید جو (Hordeum vulgare L.) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 641-648]
 • کافی، محمد اثرات سرمای دیررس بهاره بر گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت شرایط کنترل شده [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 665-676]
 • کافی، محمد تأثیر تنش کمبود آب بر روابط آب، فتوسنتز و تجمع اسمولایتها در گیاه دارویی نوروزک (.Salvia leriifolia Benth) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 813-821]
 • کریمی، آرش اثر منگنز بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کیفیت دانه ارقام گندم [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 649-657]
 • کریمی، اسماعیل تاثیر نسبت‌های اختلاط بذر در کشت مخلوط ماشک علوفه‌ای و جو بر عملکرد آنها در شرایط دیم [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 677-682]
 • کلاته، مهدی اثر کود نیتروژن بر ضریب خاموشی و کارایی استفاده از تشعشع در ارقام گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 44-52]
 • کوچکی، علیرضا بررسی عملکرد گیاه داروئی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط با نخود (Cicer arietinum L.) و لوبیا (L. Phaseoluse vulgaris) [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 1-8]
 • کوچکی، علیرضا مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهره وری آب در سیستم های تک کشتی و چندکشتی کلزا (Brassica napus L.)، لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و ذرت (Zea mays L.) [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 153-163]
 • کوچکی، علیرضا تنوع زیستی درختان میوه در کشور با تاکید بر شهرستان‌های استان خراسان [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 170-177]
 • کوچکی، علیرضا استفاده از مدل رقابتی واکنش سطح به‌منظور بررسی رقابت در تراکم‌ها و ترکیب‌های مختلف کشت مخلوط کنجد (Sesamum indicum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 335-342]
 • کوچکی، علیرضا ارزیابی رقابت و کارایی سیستم کشت مخلوط ذرت – لوبیا با استفاده از برخی شاخص های رقابتی [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 535-542]
 • کوچکی، علیرضا ارزیابی تاثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهی بر کارایی مصرف نور در الگوهای مختلف کشت [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 554-566]
 • کوچکی، علیرضا اثر سن مزرعه و منطقه بر عملکرد و فراوانی بنه در گروه های مختلف وزنی زعفران زراعی (Crocus sativus L.) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 605-612]
 • کیانی چلمردی، زهرا تحریک رشد، افزایش آهن، پتاسیم و ترکیبات دیواره سلولی با کاربرد سیلیسیم در گیاه برنج تحت شرایط کمبود آهن [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 65-72]

گ

 • گالشی، سراله اثر کود نیتروژن بر ضریب خاموشی و کارایی استفاده از تشعشع در ارقام گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 44-52]
 • گلدانی، مرتضی ارزیابی اثر کود های شیمیایی و آلی بر ویژگیهای رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد سه اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 127-136]
 • گلدانی، مرتضی تاثیر کود بیولوژیک نیتروکسین و سطوح مختلف کود شیمیایی نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 360-368]
 • گلدانی، مرتضی بررسی رقابت اندام‌های هوایی و زمینی علف‌هرز تاجریزی (Solanum nigrum ) بر رشد و عملکرد گیاه زراعی ماش (Vigna radiate L. ) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 597-604]
 • گلدانی، مرتضی اثرات سرمای دیررس بهاره بر گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت شرایط کنترل شده [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 665-676]
 • گندم زاده، محمد رضا بررسی مقدماتی عملکرد و اجزاء عملکرد تعدادی از اکوتیپ‌های کنجد (Sesamum indicum L.) رایج در استان خراسان [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 189-195]

ل

 • لرزاده، شاپور اثر مدیریت تلفیقی (شیمیایی و مکانیکی) علف های هرز بر عملکرد دانه ذرت هیبرید 700S.C در شرایط محیطی شوشتر [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 73-79]
 • لشکری، اعظم تعیین درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) با استفاده از مدل‌های رگرسیونی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 164-169]

م

 • ماهرخ، علی تأثیر کاربرد زئولیت طبیعی بر تحمل به تنش کم آبیاری در ذرت دانه‌ای [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 296-304]
 • مجیدی، محمد مهدی مقایسه گونه های وحشی و اهلی گلرنگ از نظر تحمل به تنش خشکی و تنوع صفات مرفولوژیک و زراعی [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 738-750]
 • محققی، علی مطالعه پرایمینگ بذر و تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی از خصوصیات زراعی و کیفی دو رقم کلزای بهاره در همدان [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 516-525]
 • محمدآبادی، علی اصغر بررسی اثر تاریخ نشاکاری بر شاخص‌های رشد و عملکرد علوفه ذرت (Zea mays L.) در منطقه مشهد [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 137-145]
 • محمدی، سلیمان بررسی روابط بین عملکرد دانه و اجزای آن در ارقام گندم نان تحت شرایط آبیاری کامل و تنش‌رطوبتی آخر فصل با استفاده از روشهای آماری چند متغیره [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 99-109]
 • محمودی، باقر آنالیز رشد چغندر قند در شرایط سالم و آلوده به بیماری ویروسی ریزومانیا [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 683-692]
 • محمودی، سهراب اثر روش های مختلف خاکورزی و کنترل علف های هرز بر عملکرد پنبه(Gossypium hirsutum) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 784-792]
 • محمودی، قدریه ارزیابی برخی شاخص های رشدی گونه های علف هرز در تراکم های مختلف مزرعه ذرت ( Zea mays L.) [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 118-126]
 • مداح حسینی، شهاب ارزیابی برهمکنش اسید سالیسیلیک و گرما بر برخی صفات فیزیولوژیک ذرت (Zea mays L.) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 718-726]
 • مدحج، عادل اثر مدیریت تلفیقی (شیمیایی و مکانیکی) علف های هرز بر عملکرد دانه ذرت هیبرید 700S.C در شرایط محیطی شوشتر [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 73-79]
 • مدرس ثانوی، سید علی محمد اثر محلول پاشی کیتوزان بر رشد و خصوصیات بیوشیمیایی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش کم آبی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 229-236]
 • مرادی، روح اله استفاده از مدل رقابتی واکنش سطح به‌منظور بررسی رقابت در تراکم‌ها و ترکیب‌های مختلف کشت مخلوط کنجد (Sesamum indicum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 335-342]
 • مسکرباشی، موسی اثر تنش شوری بر رشد، فتوسنتز، تبادلات گازی و فلئورسانس کلروفیل در ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L.) در مرحله گیاهچه ای تحت شرایط کنترل شده [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 621-631]
 • مشفقی، نرجس مقایسه صفات مورفولوژیک ریشه ارقام قدیمی وجدید جو (Hordeum vulgare L.) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 641-648]
 • مظفری، ساعده اثر تلقیح با باکتری های حل کننده های فسفات و سطوح فسفر معدنی بر خصوصیات رشد و عملکرد دانه در ارقام سویا (Glycine max) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 693-703]
 • معصومی، علی اثر تنش شوری در مراحل مختلف رشد بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانت‌ها در کوشیا (Kochia scoparia) [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 17-26]
 • معصومی، علی اثر زمان اعمال سطوح مختلف تنش شوری بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی علوفه کوشیا (Kochia scoparia) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 613-620]
 • مقصودی، عیسی تأثیر راهبردهای مدیریتی نیتروژن و کود زیستی بر صفات مورفولوژیک، عملکرد دانه و صفات کیفی ذرت هیبرید سینگل کراس 704 [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 273-282]
 • مکاریان، حسن تاثیرمحلول پاشی اکسید روی نانو و غیر نانو بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش(Vigna radiata L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 727-737]
 • ملافیلابی، عبداله اثر سن مزرعه و منطقه بر عملکرد و فراوانی بنه در گروه های مختلف وزنی زعفران زراعی (Crocus sativus L.) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 605-612]
 • ملک زاده شفارودی، سعید مطالعه جوانه زنی بذر ارقام خالص شده گوجه فرنگی(خرم و موبیل) تحت تنش شوری [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 834-840]
 • ملکی فراهانی، سعیده تاثیر الگوی کم آبیاری بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد دو گونه بالنگو (Lallemantia royleana & iberica) از منطقه مشهد و ارومیه [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 502-515]
 • مهدوی، بتول اثر محلول پاشی کیتوزان بر رشد و خصوصیات بیوشیمیایی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش کم آبی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 229-236]
 • مهدوی کیا، حسن بررسی روش های موثر در شکستن خواب بذرالبنج مشبک (Hyoscyamus reticulatus L.) [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 246-253]
 • مهرور، محسن آنالیز رشد چغندر قند در شرایط سالم و آلوده به بیماری ویروسی ریزومانیا [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 683-692]
 • موسوی، سید غلامرضا بررسی اثر شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه چهار گونه گیاه دارویی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 53-64]
 • میرزا، مهدی تأثیر تنش کمبود آب بر روابط آب، فتوسنتز و تجمع اسمولایتها در گیاه دارویی نوروزک (.Salvia leriifolia Benth) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 813-821]
 • میرزازاده، طاهره تاثیر مقادیر و زمان کاربرد کود ریزمغذی بر ویژگی های کمی و کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius L. ) [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 305-315]
 • میرزایی تالارپشتی، رضا تنوع زیستی درختان میوه در کشور با تاکید بر شهرستان‌های استان خراسان [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 170-177]
 • میرزایی تالارپشتی، رضا ارزیابی رقابت و کارایی سیستم کشت مخلوط ذرت – لوبیا با استفاده از برخی شاخص های رقابتی [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 535-542]
 • میرشمسی کاخکی، امین مطالعه جوانه زنی بذر ارقام خالص شده گوجه فرنگی(خرم و موبیل) تحت تنش شوری [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 834-840]
 • میرطالبی، سید حسین اثر منگنز بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کیفیت دانه ارقام گندم [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 649-657]
 • میری، حمید رضا کاربرد خارجی گلایسین بتائین به منظور کاهش اثرات تنش خشکی در ذرت (Zea mays L.) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 704-717]

ن

 • ناصری پور یزدی، محمدتقی اثر ترکیب های مختلف کشت مخلوط برخصوصیات کمی و کیفی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و نخود زراعی(Cicer arietinum L.) [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 34-43]
 • نباتی، جعفر اثر تنش شوری در مراحل مختلف رشد بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانت‌ها در کوشیا (Kochia scoparia) [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 17-26]
 • نباتی، جعفر اثر سطوح مختلف کود اوره و سوپر فسفات تریپل بر خصوصیات فیزیولوژیکی کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط تنش شوری [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 196-206]
 • نباتی، جعفر اثر زمان اعمال سطوح مختلف تنش شوری بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی علوفه کوشیا (Kochia scoparia) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 613-620]
 • نجیب نیا، سمانه مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهره وری آب در سیستم های تک کشتی و چندکشتی کلزا (Brassica napus L.)، لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و ذرت (Zea mays L.) [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 153-163]
 • نصراله الحسینی، مجید بررسی تاریخ کاشت، تراکم بوته و روش برداشت بر رشد و عملکرد ذرت سالادی رقم دانه طلایی (.L Var SC403su Zea mays) [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 526-534]
 • نصیری، حمید تأثیر شیوه های مختلف آبیاری و مقادیر کود دامی بر کاهش میزان آب مصرفی در کشت ذرت دانه ای رقم سینگل کراس704 [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 766-775]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی عملکرد گیاه داروئی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط با نخود (Cicer arietinum L.) و لوبیا (L. Phaseoluse vulgaris) [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 1-8]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثر ترکیب های مختلف کشت مخلوط برخصوصیات کمی و کیفی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و نخود زراعی(Cicer arietinum L.) [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 34-43]
 • نصیری محلاتی، مهدی مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهره وری آب در سیستم های تک کشتی و چندکشتی کلزا (Brassica napus L.)، لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و ذرت (Zea mays L.) [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 153-163]
 • نصیری محلاتی، مهدی مقایسه کارایی کاربرد خرد شده و یکباره علف کش مزوسولفورون متیل+یدوسولفورون متیل سدیم در یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 207-214]
 • نصیری محلاتی، مهدی استفاده از مدل رقابتی واکنش سطح به‌منظور بررسی رقابت در تراکم‌ها و ترکیب‌های مختلف کشت مخلوط کنجد (Sesamum indicum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 335-342]
 • نصیری محلاتی، مهدی ارزیابی مدلی برای شبیه سازی رشد و نمو گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط تنش خشکی [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 387-402]
 • نصیری محلاتی، مهدی ارزیابی رقابت و کارایی سیستم کشت مخلوط ذرت – لوبیا با استفاده از برخی شاخص های رقابتی [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 535-542]
 • نصیری محلاتی، مهدی ارزیابی تاثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهی بر کارایی مصرف نور در الگوهای مختلف کشت [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 554-566]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثر سن مزرعه و منطقه بر عملکرد و فراوانی بنه در گروه های مختلف وزنی زعفران زراعی (Crocus sativus L.) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 605-612]
 • نظامی، احمد اثر تنش شوری در مراحل مختلف رشد بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانت‌ها در کوشیا (Kochia scoparia) [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 17-26]
 • نظامی، احمد بررسی مقدماتی عملکرد و اجزاء عملکرد تعدادی از اکوتیپ‌های کنجد (Sesamum indicum L.) رایج در استان خراسان [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 189-195]
 • نظامی، احمد مقایسه کارایی کاربرد خرد شده و یکباره علف کش مزوسولفورون متیل+یدوسولفورون متیل سدیم در یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 207-214]
 • نظامی، احمد ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد 43 لاین و اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) تحت شرایط آبیاری با آب شور [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 378-386]
 • نظامی، احمد اثر زمان اعمال سطوح مختلف تنش شوری بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی علوفه کوشیا (Kochia scoparia) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 613-620]
 • نظامی، احمد واکنش عملکرد اکوتیپ‌های سیاهدانه (Nigella sativa L.) به زمان های کاشت در شرایط مشهد [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 632-640]
 • نظامی، احمد اثرات سرمای دیررس بهاره بر گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت شرایط کنترل شده [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 665-676]
 • نظامی، احمد آنالیز رشد چغندر قند در شرایط سالم و آلوده به بیماری ویروسی ریزومانیا [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 683-692]
 • نظری، شهرام تأثیر زمان های مختلف برداشت بر عملکرد و کیفیت علوفه ذرت تحت شرایط کشت مخلوط با گیاهان لگومینه [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 237-245]
 • نعمتی، سید حسین بررسی اثرات تنش شوری بر صفات مرتبط با عملکرد در هشت توده بومی شنبلیله (.L. Trigonella foenom-graecum L) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 862-870]

و

 • وجدانی آرام، سمیه ارزیابی تاثیر بقایای گندم بر صفات سبزشدن، سطح برگ و اجزای عملکرد ارقام ذرت (Zea mays L.) [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 91-98]
 • ولیزادگان، اروج بررسی روش های موثر در شکستن خواب بذرالبنج مشبک (Hyoscyamus reticulatus L.) [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 246-253]

ه

 • هودجی، مهران اثر منگنز بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کیفیت دانه ارقام گندم [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 649-657]

ی

 • یارنیا، مهرداد کنترل علف هرز گل جالیز در مزرعه گوجه‌فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill) [دوره 12، شماره 3، 1393، صفحه 476-483]
 • یانق، عبدالجلیل بررسی برخی از عوامل محیطی موثر بر سبزشدن و استقرار توده های مختلف کلزا در مزارع استان خراسان [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 9-16]
 • یزدانی بیوکی، رستم اثر منابع و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خواص کمی و کیفی گیاه جعفری ((Petroselinum crispum Mill. در منطقه جیرفت [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 316-327]
 • یساری، اسماعیل اثر تلقیح با باکتری های حل کننده های فسفات و سطوح فسفر معدنی بر خصوصیات رشد و عملکرد دانه در ارقام سویا (Glycine max) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 693-703]