نمایه نویسندگان

آ

 • آرمند، نظام تأثیر متانول بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) تحت تنش خشکی [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 854-863]
 • آرمندپیشه، امید ارزیابی اثر پرایمینگ بذر بر ویژگی‌های ریشه دو رقم جو(Hordeum vulgare L.) در سطوح مختلف تنش شوری، با استفاده از تکنیک اتاقک ژل [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 101-108]
 • آقابابادستجردی، مینا مقایسه عملکرد و برخی خصوصیات کمی و کیفی زیست‌توده رازیانه تحت تأثیر سیستم‌های مختلف کودی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 369-377]

ا

 • احمدی، مسعود ارزیابی تحمل ارقام چغندر قند( Beta vulgaris L.) به دماهای انجماد تحت شرایط کنترل شده [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 53-61]
 • احمدیان، احمد بررسی میزان پرولین، شاخص کلروفیل، کربوهیدرات و مقدار جذب عناصر غذایی در گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تاثیر تنش خشکی و تیمار کودی [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 131-139]
 • احیایی، حمیدرضا اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 34-42]
 • احیایی، حمیدرضا ارزیابی اثر دوگونه‌ میکوریزا و کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (Allium sativum L.) در یک نظام زراعی اکولوژیک [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 435-447]
 • اردکانی، محمدرضا بررسی خصوصیات کمی وکیفی دو توده شبدرایرانی (Trifolium sp.) در تلقیح با باکتری‌های ریزوبیوم و سودوموناس [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 513-523]
 • اسدی، قربانعلی ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) رشدیافته در مزرعه تحت شرایط آزمایشگاهی با بهره‌گیری از شاخص نشت الکترولیت‌ها [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 269-277]
 • اسماعیلی، احمد تأثیر متانول بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) تحت تنش خشکی [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 854-863]
 • اصغرزاده، احمد اثر باقیمانده علف‌کش نیکوسولفورون در خاک بر رشد، گره‌زایی و تثبیت نیتروژن در نخود [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 287-297]
 • اعظمی، رضا بررسی خصوصیات کمی وکیفی دو توده شبدرایرانی (Trifolium sp.) در تلقیح با باکتری‌های ریزوبیوم و سودوموناس [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 513-523]
 • افشانی، سارا بررسی اثر محلول پاشی آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پائیزه (Brassica napus L.) در شرایط کم آبیاری [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 43-52]
 • اکبری، ایمان بررسی تأثیر همزیستی با میکوریزا، ورمی‌کمپوست و اسید هیومیک بر عملکرد اسانس و کلونیزاسیون ریشه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 840-853]
 • اکبری، حامد مدل‏سازی جوانه‏زنی بذر کرچک (Ricinus communis L.) با استفاده از مدل هیدروترمال تایم توسعه‌یافته بر مبنای توزیع ویبول [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 543-552]
 • اکرمی نژاد، امید بررسی اثر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اسانس دو توده بومی مرزه (Satureja hortensis L.) تحت شرایط نرمال و تنش خشکی در منطقه کرمان [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 675-686]
 • اله یاری، شهلا ارزیابی تغییرات تنوع زیستی محصولات زراعی استان کرمانشاه طی سال‌های 1381 تا 1390 [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 340-348]
 • امیدی نسب، داود اثر میزان بذر و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum) در بقایای گیاهی ذرت (Zea mays) (بی‏خاک‏ورزی) [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 598-610]
 • امیرمرادی، شهرام بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد در کشت مخلوط نواری ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 14-23]
 • امیرنیا، رضا بررسی اثر محلول پاشی آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پائیزه (Brassica napus L.) در شرایط کم آبیاری [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 43-52]
 • امیری، ابراهیم تاثیر مقادیر کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم برنج [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 146-152]
 • امیری، حمزه تأثیر متانول بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) تحت تنش خشکی [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 854-863]
 • امیری، محمد بهزاد اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 34-42]
 • امیری، محمد بهزاد ارزیابی اثر دوگونه‌ میکوریزا و کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (Allium sativum L.) در یک نظام زراعی اکولوژیک [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 435-447]
 • امینی، روح اله اثر مالچ و تنش رطوبتی بر برخی صفات فیزیولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد دانه لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 687-699]
 • امینی، زهرا مقایسه خصوصیات مورفولوژیک ریشه ارقام و لاین‌های جو (Hordeum vulgare) در مرحله گیاهچه‌ای، با استفاده از کاغذ صافی و اتاقک ژل [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 308-315]
 • امینی دهقی، مجید مقایسه عملکرد و برخی خصوصیات کمی و کیفی زیست‌توده رازیانه تحت تأثیر سیستم‌های مختلف کودی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 369-377]
 • ایزدخواه شیشوان، موسی واکنش شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد خشک سوخ به پیش تیمار و اندازه بذر ژنوتیپ‌های پیاز (Allium cepa L.) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 766-785]
 • اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی، ابراهیم تأثیر عملیات خاک‌ورزی در شب و روز و کاربرد مقادیر کاهش یافته علف‌کش‌های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر کنترل علف‌های‌هرز، عملکرد و اجزاء عملکرد نخود [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 81-91]
 • اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی، ابراهیم اثر باقیمانده علف‌کش نیکوسولفورون در خاک بر رشد، گره‌زایی و تثبیت نیتروژن در نخود [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 287-297]
 • اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی، ابراهیم ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی اکوتیپ‌های بارهنگ سرنیزه‌ای (Plantago lanceolata L.) در شرایط کنترل‌شده [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 754-765]

ب

 • بحرانی، محمد جعفر تاثیر مقادیر بذر و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم رشد یافته در بقایای کلزا [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 120-130]
 • بخرد، حامد اثر پرایمینگ بذر بر رشد رویشی و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط شوری حاصل از نمک‌های قلیایی [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 810-822]
 • بخشایی، سارا تأثیر همزیستی با گونه‌های قارچ میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری در شرایط مشهد [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 448-460]
 • بخشنده، عبدالمهدی ارزیابی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه ارقام کلزا در شرایط تنش خشکی پایان فصل در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 71-80]
 • بخشنده، عبدالمهدی اثر میزان بذر و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum) در بقایای گیاهی ذرت (Zea mays) (بی‏خاک‏ورزی) [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 598-610]
 • برادران، رضا تاثیر مقادیر کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم برنج [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 146-152]
 • برادران، رضا بررسی اثر تداخل علف‌های هرز بر عملکرد و خصوصیات زراعی شنبلیله در تراکم‌های مختلف گیاهی در شرایط بیرجند [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 665-674]
 • براری، مهرشاد مقایسه عملکرد گیاهان علوفه‌ای جدید جنس براسیکا با شبدر برسیم در شرایط آب و هوایی ایلام [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 153-164]
 • براری، مهرشاد ارزیابی تأثیر تناوب و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد، اجزاء عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) و شاخص‌های کارآیی نیتروژن [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 553-569]
 • بساق زاده، زینب مقایسه عملکرد و برخی خصوصیات کمی و کیفی زیست‌توده رازیانه تحت تأثیر سیستم‌های مختلف کودی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 369-377]
 • بلندی، احمد رضا اثر فاصله و وزن غده‌چه بر عملکرد و اجزای عملکرد غده‌های بذری سیب زمینی (Solanum tuberesom L.) رقم ساوالان [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 165-172]
 • بلوچی، حمیدرضا اثر الگوهای کشت مخلوط ردیفی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کنترل علف‌هرز شنبلیله (Trigonella foenum-greacum L.) و انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 623-636]
 • بهادری، مجید بررسی اثرات کودهای زیستی حاوی باکتری‌های تثبیت‌کننده غیرهمزیست نیتروژن و حل‌کننده فسفات بر روی صفات کمی و کیفی گندم (Triticum aestivum) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 700-714]
 • بیک زاده، زهرا ارزیابی خصوصیات رویش و تولید ریشه ذخیره‌ای گیاه دارویی- صنعتی باریجه (Ferula gummosa Boiss.) تحت شرایط کشت در عرصه طبیعی و گلدان [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 184-192]
 • بیگناه، ریحانه بهینه‌سازی کاربرد کودهای نیتروژن، فسفر و دامی در زراعت گندم پاییزه (Triticum aestivum L.) با استفاده از روش سطح-پاسخ (RSM) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 823-839]

پ

 • پارسا، مهدی اثر باقیمانده علف‌کش نیکوسولفورون در خاک بر رشد، گره‌زایی و تثبیت نیتروژن در نخود [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 287-297]
 • پارسا، مهدی اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی‌های رشدی و عملکرد ماشک‌گل خوشه‌ای [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 391-398]
 • پارسا، مهدی ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی اکوتیپ‌های بارهنگ سرنیزه‌ای (Plantago lanceolata L.) در شرایط کنترل‌شده [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 754-765]
 • پاسبان اسلام، بهمن واکنش شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد خشک سوخ به پیش تیمار و اندازه بذر ژنوتیپ‌های پیاز (Allium cepa L.) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 766-785]
 • پاک نژاد، فرزاد مقایسه عملکرد گیاهان علوفه‌ای جدید جنس براسیکا با شبدر برسیم در شرایط آب و هوایی ایلام [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 153-164]
 • پاک نژاد، فرزاد ارزیابی تأثیر تناوب و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد، اجزاء عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) و شاخص‌های کارآیی نیتروژن [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 553-569]
 • پرویزی، خسرو بررسی اثرات روش‌های کم آبیاری بر صفات کمی و کیفی سیب‌زمینی [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 637-650]
 • پورامیر، فرزین ارزیابی تحمل ارقام چغندر قند( Beta vulgaris L.) به دماهای انجماد تحت شرایط کنترل شده [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 53-61]

ت

 • تاج بخش شیشوان، مهدی واکنش شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد خشک سوخ به پیش تیمار و اندازه بذر ژنوتیپ‌های پیاز (Allium cepa L.) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 766-785]
 • ترابی، بنیامین بررسی اثر تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد دانه ارقام گلرنگ در شرایط آب و هوایی رفسنجان [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 316-327]
 • توکلی، حسین مطالعه برخی شاخص‌های مورفو فیزیولوژیک گیاه دارویی نوروزک در شرایط تنش کمبود آب [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 298-307]

ث

 • ثقه الاسلامی، محمد جواد تاثیر مقادیر کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم برنج [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 146-152]

ج

 • جانعلی زاده قزوینی، مریم ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی اکوتیپ‌های بارهنگ سرنیزه‌ای (Plantago lanceolata L.) در شرایط کنترل‌شده [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 754-765]
 • جعفرنیا، بهمن تأثیر تراکم بوته و کودهای نیتروژن و بیولوژیک بر عملکرد کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در دو منطقه مشهد و تربت جام [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 278-286]
 • جعفری، لیلا بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران: 1- پیش‌‎بینی وضعیت اگروکلیماتیک آینده [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 651-664]
 • جلالی هنرمند، سعید ارزیابی تغییرات تنوع زیستی محصولات زراعی استان کرمانشاه طی سال‌های 1381 تا 1390 [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 340-348]
 • جلیلیان، جلال واکنش شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد خشک سوخ به پیش تیمار و اندازه بذر ژنوتیپ‌های پیاز (Allium cepa L.) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 766-785]
 • جمشیدی زیناب، احد ارزیابی تحمل به خشکی چهار رقم کلزا (.Brassica napus L) براساس خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 583-597]
 • جهان، محسن بررسی اثر کاربرد جداگانه و تلفیقی کودهای آلی و زیستی روی برخی ویژگی های کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون(Pimpinella anisum L.) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 62-70]
 • جهان، محسن اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی‌های رشدی و عملکرد ماشک‌گل خوشه‌ای [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 391-398]
 • جهان، محسن شناسایی و کمی‌سازی اثرات علت و معلولی در رابطه‌ی همزیستی قارچ میکوریز آربوسکولار و ذرت با استفاده از رهیافت مدل‌سازی معادلات ساختاری [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 420-433]
 • جهان، محسن برآورد محصول ذرت (Zea mays L.) و نیتروژن خاک از طریق اندازه‌گیری هدایت الکتریکی خاک تحت تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و بیولوژیک [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 786-796]
 • جهان، محسن بهینه‌سازی کاربرد کودهای نیتروژن، فسفر و دامی در زراعت گندم پاییزه (Triticum aestivum L.) با استفاده از روش سطح-پاسخ (RSM) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 823-839]

چ

 • چائی چی، محمد رضا مقایسه عملکرد و برخی خصوصیات کمی و کیفی زیست‌توده رازیانه تحت تأثیر سیستم‌های مختلف کودی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 369-377]
 • چراتی، علی بررسی اثرات کودهای زیستی حاوی باکتری‌های تثبیت‌کننده غیرهمزیست نیتروژن و حل‌کننده فسفات بر روی صفات کمی و کیفی گندم (Triticum aestivum) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 700-714]

ح

 • حاجیان شهری، محمد شبیه‌سازی رقابت علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) بر رشد و عملکرد گندم پاییزه (Triticum aestivum). 1- تشریح و ارزیابی مدل [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 218-231]
 • حبیبی، سمانه تأثیر قارچ میکوریزا (Glomus spp.) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticumaestivum) تحت تأثیر کیفیت آب [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 471-484]
 • حسن زاده اول، فاطمه بررسی اثر غلظت محلول غذایی، زمان و دفعات مناسب برگپاشی بر رشد برگ و بنه‌های دختری زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 193-202]
 • حسنلو، طاهره ارزیابی تحمل به خشکی چهار رقم کلزا (.Brassica napus L) براساس خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 583-597]
 • حسیبی، پیمان ارزیابی اثر تنش شوری بر فلئورسانس کلروفیل دو رقم چغندرقند (Beta vulgaris L.) در کاربرد برگی سالیسیلات [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 349-357]
 • حمیدی، حسن اثر فاصله و وزن غده‌چه بر عملکرد و اجزای عملکرد غده‌های بذری سیب زمینی (Solanum tuberesom L.) رقم ساوالان [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 165-172]
 • حیدری پور، رضا اثرات سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، کنجد و چغندرقند در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 24-33]

خ

 • خراسانی، رضا بررسی اثر غلظت محلول غذایی، زمان و دفعات مناسب برگپاشی بر رشد برگ و بنه‌های دختری زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 193-202]
 • خرم دل، سرور بررسی تأثیر مقادیر آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد چهار اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 239-247]
 • خرم دل، سرور تأثیر همزیستی با گونه‌های قارچ میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری در شرایط مشهد [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 448-460]
 • خرم دل، سرور تأثیر نانواکسید روی و تلقیح بذر با باکتری‌های افزاینده رشد بر عملکرد، اجزای عملکرد و پر شدن دانه سویا(Glycine max L.) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 738-753]
 • خرمی وفا، محمود ارزیابی تغییرات تنوع زیستی محصولات زراعی استان کرمانشاه طی سال‌های 1381 تا 1390 [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 340-348]
 • خزاعی، حمیدرضا ارزیابی تحمل ارقام چغندر قند( Beta vulgaris L.) به دماهای انجماد تحت شرایط کنترل شده [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 53-61]
 • خزاعی، حمیدرضا مقایسه صفات فنولوژیک و مورفوفیزیولوژیک شاخساره ارقام قدیمی و جدید جو (Hordeum vulgare L.) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 92-100]
 • خزاعی، حمیدرضا ارزیابی اثر پرایمینگ بذر بر ویژگی‌های ریشه دو رقم جو(Hordeum vulgare L.) در سطوح مختلف تنش شوری، با استفاده از تکنیک اتاقک ژل [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 101-108]
 • خزاعی، حمیدرضا مقایسه خصوصیات مورفولوژیک ریشه ارقام و لاین‌های جو (Hordeum vulgare) در مرحله گیاهچه‌ای، با استفاده از کاغذ صافی و اتاقک ژل [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 308-315]
 • خزاعی، هادی بررسی اثر فواصل کاشت و روش برداشت بر صفات کمی و کیفی گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 570-582]
 • خطیب، فاطمه بررسی اثر تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد دانه ارقام گلرنگ در شرایط آب و هوایی رفسنجان [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 316-327]
 • خلیل زاده، حمیده برآورد محصول ذرت (Zea mays L.) و نیتروژن خاک از طریق اندازه‌گیری هدایت الکتریکی خاک تحت تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و بیولوژیک [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 786-796]
 • خلیل زاده، حمیده بهینه‌سازی کاربرد کودهای نیتروژن، فسفر و دامی در زراعت گندم پاییزه (Triticum aestivum L.) با استفاده از روش سطح-پاسخ (RSM) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 823-839]
 • خواجویی نژاد، غلامرضا اثر کاربرد تیمارهای کودی بر عملکرد کمی و کیفی ارقام کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط آب و هوایی کرمان [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 378-390]
 • خواجویی نژاد، غلامرضا عملکرد دانه و کارآیی مصرف آب پنج رقم سورگوم (Sorghum bicolor) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری در کرمان [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 461-470]
 • خورگامی، علی اثر زمان مصرف نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جدید گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط آب و هوایی خرم‌آباد [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 797-809]
 • خیرخواه، طیبه ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) رشدیافته در مزرعه تحت شرایط آزمایشگاهی با بهره‌گیری از شاخص نشت الکترولیت‌ها [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 269-277]

د

 • دباغ محمدی نسب، عادل اثر مالچ و تنش رطوبتی بر برخی صفات فیزیولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد دانه لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 687-699]
 • درخشان، ابوالفضل مدل‏سازی جوانه‏زنی بذر کرچک (Ricinus communis L.) با استفاده از مدل هیدروترمال تایم توسعه‌یافته بر مبنای توزیع ویبول [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 543-552]
 • دشتی، مجید ارزیابی تحمل ارقام چغندر قند( Beta vulgaris L.) به دماهای انجماد تحت شرایط کنترل شده [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 53-61]
 • دشتی، مجید مطالعه برخی شاخص‌های مورفو فیزیولوژیک گیاه دارویی نوروزک در شرایط تنش کمبود آب [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 298-307]
 • دماوندیان، محمد رضا بررسی تنوع گونه‌ای، ساختاری و کارکردی علف‌های‌هرز بوم‌نظام‌های ارگانیک و رایج برنج (Oryza sativa) [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 496-512]
 • دیهیم فرد، رضا تعیین ضرایب ژنتیکی برخی ارقام ذرت در ایران برای کاربرد در مدل‌های شبیه‌سازی گیاه زراعی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 328-339]

ذ

 • ذبیحی، حمیدرضا تأثیر کاربرد سویه‌های سودوموناس فلورسنت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام کلزا [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 211-217]

ر

 • راستگو، مهدی ارزیابی خصوصیات رویش و تولید ریشه ذخیره‌ای گیاه دارویی- صنعتی باریجه (Ferula gummosa Boiss.) تحت شرایط کشت در عرصه طبیعی و گلدان [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 184-192]
 • راستگو، مهدی اثر باقیمانده علف‌کش نیکوسولفورون در خاک بر رشد، گره‌زایی و تثبیت نیتروژن در نخود [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 287-297]
 • راشد محصل، محمدحسن تأثیر عملیات خاک‌ورزی در شب و روز و کاربرد مقادیر کاهش یافته علف‌کش‌های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر کنترل علف‌های‌هرز، عملکرد و اجزاء عملکرد نخود [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 81-91]
 • رامشینی، حسینعلی ارزیابی تحمل به تنش رطوبتی در برخی از ژنوتیپ‌های گندم (Triticum aestivum L.) با استفاده از شاخص‌های انتخاب [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 524-542]
 • راهنما قهفرخی، افراسیاب بررسی تأثیر تاریخ کاشت و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی بابونه Matricaria recutita)) رقم پرسو در شرایط آب و هوایی شوشتر [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 248-255]
 • رجالی، فرهاد بررسی اثر کاربرد جداگانه و تلفیقی کودهای آلی و زیستی روی برخی ویژگی های کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون(Pimpinella anisum L.) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 62-70]
 • رحیمی، اصغر بررسی اثر تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد دانه ارقام گلرنگ در شرایط آب و هوایی رفسنجان [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 316-327]
 • رحیمی، اصغر اثر پرایمینگ بذر بر رشد رویشی و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط شوری حاصل از نمک‌های قلیایی [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 810-822]
 • رحیمی مقدم، سجاد تعیین ضرایب ژنتیکی برخی ارقام ذرت در ایران برای کاربرد در مدل‌های شبیه‌سازی گیاه زراعی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 328-339]
 • رضائی استخروئیه، عباس عملکرد دانه و کارآیی مصرف آب پنج رقم سورگوم (Sorghum bicolor) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری در کرمان [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 461-470]
 • رضوانی مقدم، پرویز اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 34-42]
 • رضوانی مقدم، پرویز بررسی اثر کاربرد جداگانه و تلفیقی کودهای آلی و زیستی روی برخی ویژگی های کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون(Pimpinella anisum L.) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 62-70]
 • رضوانی مقدم، پرویز بررسی اثر غلظت محلول غذایی، زمان و دفعات مناسب برگپاشی بر رشد برگ و بنه‌های دختری زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 193-202]
 • رضوانی مقدم، پرویز بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم در الگوهای مختلف کشت توام ردیفی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 232-238]
 • رضوانی مقدم، پرویز تأثیر تراکم بوته و کودهای نیتروژن و بیولوژیک بر عملکرد کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در دو منطقه مشهد و تربت جام [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 278-286]
 • رضوانی مقدم، پرویز ارزیابی اثر دوگونه‌ میکوریزا و کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (Allium sativum L.) در یک نظام زراعی اکولوژیک [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 435-447]
 • رضوانی مقدم، پرویز بررسی تنوع گونه‌ای، ساختاری و کارکردی علف‌های‌هرز بوم‌نظام‌های ارگانیک و رایج برنج (Oryza sativa) [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 496-512]
 • رضوی، سیداحمدرضا بهینه‌سازی کاربرد کودهای نیتروژن، فسفر و دامی در زراعت گندم پاییزه (Triticum aestivum L.) با استفاده از روش سطح-پاسخ (RSM) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 823-839]
 • رضوی، سید اسماعیل ارزیابی جوانه‌زنی و قدرت بذر سویا (Glycine max (L.) Merr.) حاصل از ارقام و تاریخ‌کاشت‌های مختلف در گرگان [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 611-622]
 • روزبه، مجید ارزیابی و مقایسه روش‌های مختلف خاک‌ورزی در بهبود خاک‌های متاثر از شوری در تولید گندم [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 140-145]
 • روشنفکر، حبیب اله ارزیابی اثر تنش شوری بر فلئورسانس کلروفیل دو رقم چغندرقند (Beta vulgaris L.) در کاربرد برگی سالیسیلات [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 349-357]

ز

 • زارع فیض آبادی، احمد اثرات سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، کنجد و چغندرقند در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 24-33]
 • زارع فیض آبادی، احمد تأثیر تراکم بوته و کودهای نیتروژن و بیولوژیک بر عملکرد کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در دو منطقه مشهد و تربت جام [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 278-286]
 • زارع فیض آبادی، احمد بررسی اثر فواصل کاشت و روش برداشت بر صفات کمی و کیفی گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 570-582]
 • زینلی، ابراهیم ارزیابی جوانه‌زنی و قدرت بذر سویا (Glycine max (L.) Merr.) حاصل از ارقام و تاریخ‌کاشت‌های مختلف در گرگان [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 611-622]

س

 • ساجدی، نورعلی پاسخ صفات زراعی و فیزیولوژیکی گندم پاییزه به تنش محدودیت رطوبتی و مصرف زئولیت [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 173-183]
 • ساجدی، نورعلی تاثیر هیدروپرایمینگ و پرایمینگ با مقادیر مختلف سلنیوم توام با محلول پاشی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 203-210]
 • سپهری، علی اثر کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی، زیستی و تراکم بر شاخص‌های رشدی و عملکرد موسیلاژ گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata) [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 485-495]
 • سعادتیان، بیژن ارزیابی اثر پرایمینگ بذر بر ویژگی‌های ریشه دو رقم جو(Hordeum vulgare L.) در سطوح مختلف تنش شوری، با استفاده از تکنیک اتاقک ژل [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 101-108]
 • سقلی، عزیزه اثر میزان بذر و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum) در بقایای گیاهی ذرت (Zea mays) (بی‏خاک‏ورزی) [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 598-610]
 • سلیمانپور نقیبی، زهرا اثر باقیمانده علف‌کش نیکوسولفورون در خاک بر رشد، گره‌زایی و تثبیت نیتروژن در نخود [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 287-297]
 • سیاح فر، منوچهر اثر زمان مصرف نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جدید گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط آب و هوایی خرم‌آباد [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 797-809]
 • سیداحمدی، عبدالرضا ارزیابی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه ارقام کلزا در شرایط تنش خشکی پایان فصل در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 71-80]
 • سیدشریفی، رئوف تأثیر تنش شوری و تغذیه برگی با نانو اکسید روی بر عملکرد و برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی جو (Hordeum vulgare L.) [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 399-410]
 • سیدشریفی، رئوف تأثیر نانواکسید روی و تلقیح بذر با باکتری‌های افزاینده رشد بر عملکرد، اجزای عملکرد و پر شدن دانه سویا(Glycine max L.) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 738-753]
 • سیدی، سید محمد بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم در الگوهای مختلف کشت توام ردیفی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 232-238]

ش

 • شافعی نیا، علیرضا اثر میزان بذر و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum) در بقایای گیاهی ذرت (Zea mays) (بی‏خاک‏ورزی) [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 598-610]
 • شرفی زاده، مهران اثر میزان بذر و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum) در بقایای گیاهی ذرت (Zea mays) (بی‏خاک‏ورزی) [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 598-610]

ص

 • صالحی، امین اثر الگوهای کشت مخلوط ردیفی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کنترل علف‌هرز شنبلیله (Trigonella foenum-greacum L.) و انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 623-636]
 • صفاری، مهری بررسی اثر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اسانس دو توده بومی مرزه (Satureja hortensis L.) تحت شرایط نرمال و تنش خشکی در منطقه کرمان [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 675-686]
 • صمدی، مریم اثر کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی، زیستی و تراکم بر شاخص‌های رشدی و عملکرد موسیلاژ گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata) [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 485-495]
 • صوفی زاده، سعید تعیین ضرایب ژنتیکی برخی ارقام ذرت در ایران برای کاربرد در مدل‌های شبیه‌سازی گیاه زراعی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 328-339]

ط

 • طاهرآبادی، شهربانو بررسی تأثیر مقادیر آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد چهار اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 239-247]
 • طاهرآبادی، شهربانو تأثیر همزیستی با گونه‌های قارچ میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری در شرایط مشهد [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 448-460]
 • طاهری، قدیر تأثیر کاربرد سویه‌های سودوموناس فلورسنت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام کلزا [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 211-217]
 • طاهری، قدیر اثر محلول‌پاشی کیتوزان بر خصوصیات فیزیولوژیکی کمای بینالودی (Ferula flabelliloba) تحت تنش خشکی [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 728-737]

ع

 • عباسیان، عباس تأثیر عملیات خاک‌ورزی در شب و روز و کاربرد مقادیر کاهش یافته علف‌کش‌های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر کنترل علف‌های‌هرز، عملکرد و اجزاء عملکرد نخود [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 81-91]
 • عبدالشاهی، روح اله بررسی اثر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اسانس دو توده بومی مرزه (Satureja hortensis L.) تحت شرایط نرمال و تنش خشکی در منطقه کرمان [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 675-686]
 • عزیزی، مجید بررسی اثر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان پرولین هشت توده بومی شنبلیله (.Trigonella foenum - graecum L) [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 411-419]
 • علیزاده، یاسر اثرسطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و پنبه [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 1-13]
 • عینی نرگسه، حامد تعیین ضرایب ژنتیکی برخی ارقام ذرت در ایران برای کاربرد در مدل‌های شبیه‌سازی گیاه زراعی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 328-339]

غ

 • غلامی، احمد بررسی تأثیر همزیستی با میکوریزا، ورمی‌کمپوست و اسید هیومیک بر عملکرد اسانس و کلونیزاسیون ریشه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 840-853]

ف

 • فاتح، اسفندیار بررسی تأثیر تاریخ کاشت و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی بابونه Matricaria recutita)) رقم پرسو در شرایط آب و هوایی شوشتر [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 248-255]
 • فاخری، براتعلی نقشه‌یابی QTL‌های کنترل‌کننده صفات فنولوژیک جو تحت شرایط نرمال و تنش خشکی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 256-268]
 • فرزانه، معصومه تأثیر قارچ میکوریزا (Glomus spp.) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticumaestivum) تحت تأثیر کیفیت آب [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 471-484]
 • فرهادی، حسن بررسی اثر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان پرولین هشت توده بومی شنبلیله (.Trigonella foenum - graecum L) [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 411-419]
 • فرهودی، روزبه بررسی تأثیر تاریخ کاشت و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی بابونه Matricaria recutita)) رقم پرسو در شرایط آب و هوایی شوشتر [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 248-255]
 • فوقی، بهروز ارزیابی تحمل به تنش رطوبتی در برخی از ژنوتیپ‌های گندم (Triticum aestivum L.) با استفاده از شاخص‌های انتخاب [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 524-542]
 • فولادوند، موسی اثر تراکم کاشت، مقدار و تقسیط کود نیتروژن برخصوصیات کیفی و کارایی استفاده از نیتروژن گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در رقابت با علف‌های‌هرز [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 358-368]
 • فیضی، حسن بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد در کشت مخلوط نواری ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 14-23]

ق

 • قائمی، علیرضا تأثیر تراکم بوته و کودهای نیتروژن و بیولوژیک بر عملکرد کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در دو منطقه مشهد و تربت جام [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 278-286]
 • قادری فر، فرشید ارزیابی جوانه‌زنی و قدرت بذر سویا (Glycine max (L.) Merr.) حاصل از ارقام و تاریخ‌کاشت‌های مختلف در گرگان [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 611-622]
 • قدسی، مسعود مقایسه خصوصیات مورفولوژیک ریشه ارقام و لاین‌های جو (Hordeum vulgare) در مرحله گیاهچه‌ای، با استفاده از کاغذ صافی و اتاقک ژل [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 308-315]
 • قدمی فیروز آبادی، علی بررسی اثرات روش‌های کم آبیاری بر صفات کمی و کیفی سیب‌زمینی [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 637-650]
 • قربانی، رضا تأثیر تراکم بوته و کودهای نیتروژن و بیولوژیک بر عملکرد کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در دو منطقه مشهد و تربت جام [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 278-286]
 • قرینه، محمد حسین ارزیابی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه ارقام کلزا در شرایط تنش خشکی پایان فصل در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 71-80]
 • قرینه، محمد حسین اثر میزان بذر و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum) در بقایای گیاهی ذرت (Zea mays) (بی‏خاک‏ورزی) [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 598-610]
 • قلندرزاده، الناز اثر مالچ و تنش رطوبتی بر برخی صفات فیزیولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد دانه لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 687-699]
 • قنبری، جلال اثر کاربرد تیمارهای کودی بر عملکرد کمی و کیفی ارقام کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط آب و هوایی کرمان [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 378-390]
 • قهاری، مهرناز بررسی اثر تداخل علف‌های هرز بر عملکرد و خصوصیات زراعی شنبلیله در تراکم‌های مختلف گیاهی در شرایط بیرجند [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 665-674]

ک

 • کاشانی، علی مقایسه عملکرد گیاهان علوفه‌ای جدید جنس براسیکا با شبدر برسیم در شرایط آب و هوایی ایلام [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 153-164]
 • کاشانی، علی ارزیابی تأثیر تناوب و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد، اجزاء عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) و شاخص‌های کارآیی نیتروژن [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 553-569]
 • کاظمینی، سید عبدالرضا تاثیر مقادیر بذر و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم رشد یافته در بقایای کلزا [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 120-130]
 • کافی، محمد مقایسه صفات فنولوژیک و مورفوفیزیولوژیک شاخساره ارقام قدیمی و جدید جو (Hordeum vulgare L.) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 92-100]
 • کافی، محمد ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) رشدیافته در مزرعه تحت شرایط آزمایشگاهی با بهره‌گیری از شاخص نشت الکترولیت‌ها [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 269-277]
 • کافی، محمد مطالعه برخی شاخص‌های مورفو فیزیولوژیک گیاه دارویی نوروزک در شرایط تنش کمبود آب [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 298-307]
 • کافی، محمد مقایسه خصوصیات مورفولوژیک ریشه ارقام و لاین‌های جو (Hordeum vulgare) در مرحله گیاهچه‌ای، با استفاده از کاغذ صافی و اتاقک ژل [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 308-315]
 • کامبوزیا، جعفر تعیین ضرایب ژنتیکی برخی ارقام ذرت در ایران برای کاربرد در مدل‌های شبیه‌سازی گیاه زراعی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 328-339]
 • کامکار، بهنام مدل‏سازی جوانه‏زنی بذر کرچک (Ricinus communis L.) با استفاده از مدل هیدروترمال تایم توسعه‌یافته بر مبنای توزیع ویبول [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 543-552]
 • کریم پور، حسین بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم در الگوهای مختلف کشت توام ردیفی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 232-238]
 • کمائی، رضا اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی‌های رشدی و عملکرد ماشک‌گل خوشه‌ای [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 391-398]
 • کمایستانی، نفیسه بررسی اثر کاربرد جداگانه و تلفیقی کودهای آلی و زیستی روی برخی ویژگی های کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون(Pimpinella anisum L.) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 62-70]
 • کمری، حسین تأثیر تنش شوری و تغذیه برگی با نانو اکسید روی بر عملکرد و برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی جو (Hordeum vulgare L.) [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 399-410]
 • کوثری فر، معصومه اثر کاربرد تیمارهای کودی بر عملکرد کمی و کیفی ارقام کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط آب و هوایی کرمان [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 378-390]
 • کوچکی، علیرضا اثرسطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و پنبه [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 1-13]
 • کوچکی، علیرضا بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد در کشت مخلوط نواری ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 14-23]
 • کوچکی، علیرضا اثرات سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، کنجد و چغندرقند در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 24-33]
 • کوچکی، علیرضا شبیه‌سازی رقابت علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) بر رشد و عملکرد گندم پاییزه (Triticum aestivum). 1- تشریح و ارزیابی مدل [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 218-231]
 • کوچکی، علیرضا بررسی تأثیر مقادیر آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد چهار اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 239-247]
 • کوچکی، علیرضا تأثیر همزیستی با گونه‌های قارچ میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری در شرایط مشهد [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 448-460]
 • کوچکی، علیرضا بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران: 1- پیش‌‎بینی وضعیت اگروکلیماتیک آینده [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 651-664]

گ

 • گرزین، مرتضی ارزیابی جوانه‌زنی و قدرت بذر سویا (Glycine max (L.) Merr.) حاصل از ارقام و تاریخ‌کاشت‌های مختلف در گرگان [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 611-622]
 • گماریان، مسعود بررسی خصوصیات کمی وکیفی دو توده شبدرایرانی (Trifolium sp.) در تلقیح با باکتری‌های ریزوبیوم و سودوموناس [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 513-523]

م

 • مجیدی، محمد مهدی بررسی روابط بین خصوصیات مرتبط با عملکرد دانه و روغن در ژنوتیپ‌‎های گلرنگ بهاره در شرایط عادی و تنش خشکی [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 109-119]
 • محسنی، ماندانا ارزیابی تحمل به تنش رطوبتی در برخی از ژنوتیپ‌های گندم (Triticum aestivum L.) با استفاده از شاخص‌های انتخاب [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 524-542]
 • محمدی، ام لیلا تاثیر مقادیر کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم برنج [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 146-152]
 • محمدی چراغ آبادی، مریم ارزیابی اثر تنش شوری بر فلئورسانس کلروفیل دو رقم چغندرقند (Beta vulgaris L.) در کاربرد برگی سالیسیلات [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 349-357]
 • مختاری، ویدا بررسی تأثیر مقادیر آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد چهار اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 239-247]
 • مختاری، ویدا تأثیر همزیستی با گونه‌های قارچ میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری در شرایط مشهد [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 448-460]
 • مدرس ثانوی، سید علی محمد مدل‏سازی جوانه‏زنی بذر کرچک (Ricinus communis L.) با استفاده از مدل هیدروترمال تایم توسعه‌یافته بر مبنای توزیع ویبول [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 543-552]
 • مرادی، روح اله اثرسطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و پنبه [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 1-13]
 • مرتضویان، سیدمحمدمهدی ارزیابی تحمل به تنش رطوبتی در برخی از ژنوتیپ‌های گندم (Triticum aestivum L.) با استفاده از شاخص‌های انتخاب [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 524-542]
 • مردانی، فهیمه اثر الگوهای کشت مخلوط ردیفی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کنترل علف‌هرز شنبلیله (Trigonella foenum-greacum L.) و انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 623-636]
 • مسکرباشی، موسی ارزیابی اثر تنش شوری بر فلئورسانس کلروفیل دو رقم چغندرقند (Beta vulgaris L.) در کاربرد برگی سالیسیلات [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 349-357]
 • مسکرباشی، موسی تأثیر قارچ میکوریزا (Glomus spp.) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticumaestivum) تحت تأثیر کیفیت آب [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 471-484]
 • مشفقی، نرجس مقایسه صفات فنولوژیک و مورفوفیزیولوژیک شاخساره ارقام قدیمی و جدید جو (Hordeum vulgare L.) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 92-100]
 • مقدم، محمد بررسی میزان پرولین، شاخص کلروفیل، کربوهیدرات و مقدار جذب عناصر غذایی در گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تاثیر تنش خشکی و تیمار کودی [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 131-139]
 • مقصودی مود، علی اکبر اثر کاربرد تیمارهای کودی بر عملکرد کمی و کیفی ارقام کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط آب و هوایی کرمان [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 378-390]
 • ملتی، فریدون ارزیابی خصوصیات رویش و تولید ریشه ذخیره‌ای گیاه دارویی- صنعتی باریجه (Ferula gummosa Boiss.) تحت شرایط کشت در عرصه طبیعی و گلدان [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 184-192]
 • ملکی نژاد، رضا بررسی روابط بین خصوصیات مرتبط با عملکرد دانه و روغن در ژنوتیپ‌‎های گلرنگ بهاره در شرایط عادی و تنش خشکی [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 109-119]
 • مندنی، فرزاد بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد در کشت مخلوط نواری ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 14-23]
 • مندنی، فرزاد شبیه‌سازی رقابت علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) بر رشد و عملکرد گندم پاییزه (Triticum aestivum). 1- تشریح و ارزیابی مدل [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 218-231]
 • مندنی، فرزاد ارزیابی تغییرات تنوع زیستی محصولات زراعی استان کرمانشاه طی سال‌های 1381 تا 1390 [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 340-348]
 • مهتدی، محمود بررسی اثرات کودهای زیستی حاوی باکتری‌های تثبیت‌کننده غیرهمزیست نیتروژن و حل‌کننده فسفات بر روی صفات کمی و کیفی گندم (Triticum aestivum) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 700-714]
 • مهدوی، بتول اثر پرایمینگ بذر بر رشد رویشی و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط شوری حاصل از نمک‌های قلیایی [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 810-822]
 • مهرآبادی، حمید رضا ارزیابی تحمل ارقام چغندر قند( Beta vulgaris L.) به دماهای انجماد تحت شرایط کنترل شده [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 53-61]
 • مهراوران، لیلا نقشه‌یابی QTL‌های کنترل‌کننده صفات فنولوژیک جو تحت شرایط نرمال و تنش خشکی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 256-268]
 • موسوی، سید غلامرضا تاثیر مقادیر کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم برنج [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 146-152]
 • موسوی طغانی، سید یوسف بررسی تنوع گونه‌ای، ساختاری و کارکردی علف‌های‌هرز بوم‌نظام‌های ارگانیک و رایج برنج (Oryza sativa) [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 496-512]
 • میرزا، مهدی مطالعه برخی شاخص‌های مورفو فیزیولوژیک گیاه دارویی نوروزک در شرایط تنش کمبود آب [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 298-307]
 • میرزاخانی، محمد پاسخ صفات زراعی و فیزیولوژیکی گندم پاییزه به تنش محدودیت رطوبتی و مصرف زئولیت [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 173-183]
 • میرهادی، محمد جواد بررسی اثرات کودهای زیستی حاوی باکتری‌های تثبیت‌کننده غیرهمزیست نیتروژن و حل‌کننده فسفات بر روی صفات کمی و کیفی گندم (Triticum aestivum) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 700-714]

ن

 • ناجی، امیر محمد ارزیابی تحمل به خشکی چهار رقم کلزا (.Brassica napus L) براساس خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 583-597]
 • ناصری، کمال الدین ارزیابی خصوصیات رویش و تولید ریشه ذخیره‌ای گیاه دارویی- صنعتی باریجه (Ferula gummosa Boiss.) تحت شرایط کشت در عرصه طبیعی و گلدان [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 184-192]
 • ناظری، محمود مطالعه کارآیی مصرف آب و شاخص‌های تحمل به تنش محدودیت رطوبتی انتهای دوره رشد در ارقام امیدبخش گندم نان (Triticum astivum L.) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 715-727]
 • نجفی، رضا تأثیر کاربرد سویه‌های سودوموناس فلورسنت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام کلزا [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 211-217]
 • نجفی، قاسم تأثیر تنش شوری و تغذیه برگی با نانو اکسید روی بر عملکرد و برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی جو (Hordeum vulgare L.) [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 399-410]
 • نصری، رضا مقایسه عملکرد گیاهان علوفه‌ای جدید جنس براسیکا با شبدر برسیم در شرایط آب و هوایی ایلام [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 153-164]
 • نصری، رضا ارزیابی تأثیر تناوب و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد، اجزاء عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) و شاخص‌های کارآیی نیتروژن [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 553-569]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثرسطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و پنبه [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 1-13]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد در کشت مخلوط نواری ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 14-23]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثرات سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، کنجد و چغندرقند در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 24-33]
 • نصیری محلاتی، مهدی شبیه‌سازی رقابت علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) بر رشد و عملکرد گندم پاییزه (Triticum aestivum). 1- تشریح و ارزیابی مدل [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 218-231]
 • نصیری محلاتی، مهدی شناسایی و کمی‌سازی اثرات علت و معلولی در رابطه‌ی همزیستی قارچ میکوریز آربوسکولار و ذرت با استفاده از رهیافت مدل‌سازی معادلات ساختاری [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 420-433]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی تنوع گونه‌ای، ساختاری و کارکردی علف‌های‌هرز بوم‌نظام‌های ارگانیک و رایج برنج (Oryza sativa) [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 496-512]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران: 1- پیش‌‎بینی وضعیت اگروکلیماتیک آینده [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 651-664]
 • نصیری محلاتی، مهدی برآورد محصول ذرت (Zea mays L.) و نیتروژن خاک از طریق اندازه‌گیری هدایت الکتریکی خاک تحت تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و بیولوژیک [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 786-796]
 • نصیری محلاتی، مهدی بهینه‌سازی کاربرد کودهای نیتروژن، فسفر و دامی در زراعت گندم پاییزه (Triticum aestivum L.) با استفاده از روش سطح-پاسخ (RSM) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 823-839]
 • نظامی، احمد ارزیابی تحمل ارقام چغندر قند( Beta vulgaris L.) به دماهای انجماد تحت شرایط کنترل شده [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 53-61]
 • نظامی، احمد تأثیر عملیات خاک‌ورزی در شب و روز و کاربرد مقادیر کاهش یافته علف‌کش‌های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر کنترل علف‌های‌هرز، عملکرد و اجزاء عملکرد نخود [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 81-91]
 • نظامی، احمد ارزیابی اثر پرایمینگ بذر بر ویژگی‌های ریشه دو رقم جو(Hordeum vulgare L.) در سطوح مختلف تنش شوری، با استفاده از تکنیک اتاقک ژل [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 101-108]
 • نظامی، احمد ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) رشدیافته در مزرعه تحت شرایط آزمایشگاهی با بهره‌گیری از شاخص نشت الکترولیت‌ها [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 269-277]
 • نظامی، احمد ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی اکوتیپ‌های بارهنگ سرنیزه‌ای (Plantago lanceolata L.) در شرایط کنترل‌شده [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 754-765]
 • نظریان فیروزآبادی، فرهاد تعیین ضرایب ژنتیکی برخی ارقام ذرت در ایران برای کاربرد در مدل‌های شبیه‌سازی گیاه زراعی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 328-339]
 • نعمت پور، افسانه تاثیر مقادیر بذر و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم رشد یافته در بقایای کلزا [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 120-130]
 • نعمتی، سید حسین بررسی اثر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان پرولین هشت توده بومی شنبلیله (.Trigonella foenum - graecum L) [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 411-419]
 • نورزاد، سودابه بررسی میزان پرولین، شاخص کلروفیل، کربوهیدرات و مقدار جذب عناصر غذایی در گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تاثیر تنش خشکی و تیمار کودی [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 131-139]
 • نوروزیان، علی ارزیابی اثر دوگونه‌ میکوریزا و کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (Allium sativum L.) در یک نظام زراعی اکولوژیک [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 435-447]
 • نیازی، جانب اله ارزیابی و مقایسه روش‌های مختلف خاک‌ورزی در بهبود خاک‌های متاثر از شوری در تولید گندم [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 140-145]

و

 • واعظ، آزاده اثر زمان مصرف نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جدید گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط آب و هوایی خرم‌آباد [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 797-809]
 • وحیدی، حمید عملکرد دانه و کارآیی مصرف آب پنج رقم سورگوم (Sorghum bicolor) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری در کرمان [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 461-470]
 • وزان، سعید مقایسه عملکرد گیاهان علوفه‌ای جدید جنس براسیکا با شبدر برسیم در شرایط آب و هوایی ایلام [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 153-164]
 • وزان، سعید ارزیابی تأثیر تناوب و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد، اجزاء عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) و شاخص‌های کارآیی نیتروژن [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 553-569]
 • وفابخش، جواد تأثیر کاربرد سویه‌های سودوموناس فلورسنت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام کلزا [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 211-217]

ه

 • هادی، هاشم بررسی اثر محلول پاشی آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پائیزه (Brassica napus L.) در شرایط کم آبیاری [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 43-52]
 • همتی، زهرا پاسخ صفات زراعی و فیزیولوژیکی گندم پاییزه به تنش محدودیت رطوبتی و مصرف زئولیت [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 173-183]

ی

 • یدوی، علیرضا اثر تراکم کاشت، مقدار و تقسیط کود نیتروژن برخصوصیات کیفی و کارایی استفاده از نیتروژن گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در رقابت با علف‌های‌هرز [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 358-368]
 • یدوی، علیرضا اثر الگوهای کشت مخلوط ردیفی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کنترل علف‌هرز شنبلیله (Trigonella foenum-greacum L.) و انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 623-636]