نمایه نویسندگان

آ

 • آرمین، محمد اثر مقدار و نحوه کاربرد پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط شور [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 514-525]
 • آستارایی، علیرضا تأثیر شوری خاک، نوع و مقدار کود نیتروژن بر عملکرد و ویژگی‌های بیوشیمیایی شاخساره گیاه خردل (Brassica rapa L.) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 575-586]

ا

 • ابدالی مشهدی، علیرضا تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت طبیعی بر خصوصیات کمّی و کیفی استویا در شرایط آب‌و‌هوای اهواز [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 244-254]
 • احمدیان، احمد تأثیر مصرف کود شیمیایی نیتروژنه و نانو‌کود دامی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 775-787]
 • اخگر، عبدالرضا تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و محلول‌پاشی چای‌کمپوست بر خصوصیات رشدی گیاه ذرت [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 185-199]
 • اردکانی، عزیز الله اثر مقدار و نحوه کاربرد پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط شور [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 514-525]
 • ارزانی، احمد تأثیر تنش رطوبتی بر صفات زراعی و مورفولوژیک لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 599-617]
 • اسلامی، سید وحید تأثیر روش‏های مختلف کشت پیاز خوراکی (Allium cepa L.) و میزان نیتروژن بر روند رشدی آن در شرایط تداخل با اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 200-214]
 • اسماعیل پور، بهروز اثر محلول پاشی با غلظت های سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر خصوصیات رشدی و عملکرد مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 73-85]
 • اسماعیل زاده مقدم، محسن تأثیر تنش رطوبتی بر صفات زراعی و مورفولوژیک لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 599-617]
 • اسماعیلی، احمد همبستگی ژنوتیپی و تجزیه مسیر صفات مرتبط با عملکرد دانه و عملکرد روغن کلزا در شرایط تنش کم‌آبی و بدون تنش [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 646-664]
 • اعظمی ساردویی، ذبیح اله اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه چای ترش (L. Hibiscus sabdariffa) در شرایط آب‌و‌هوایی جیرفت [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 735-745]
 • افشارمنش، راحله تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و محلول‌پاشی چای‌کمپوست بر خصوصیات رشدی گیاه ذرت [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 185-199]
 • اکبری، شیوا اثرات تنش خشکی و تراکم کاشت بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دو اکوتیپ سیر (Allium sativum L.) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 665-674]
 • امامی، حجت تأثیر شوری خاک، نوع و مقدار کود نیتروژن بر عملکرد و ویژگی‌های بیوشیمیایی شاخساره گیاه خردل (Brassica rapa L.) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 575-586]
 • امیری، ابراهیم شبیه‌سازی بهره‌وری آب در برنج تحت مدیریت کم‌آبیاری و نیتروژن با استفاده از مدل گیاهی CropSyst [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 711-722]
 • امیری، محمد بهزاد بررسی اثر مقادیر مختلف سوپرجاذب رطوبت و اسید‌هیومیک در شرایط کم‌آبیاری بر برخی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی ذرت (Zea mays L.) به روش سطح پاسخ [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 746-764]
 • امینی دهقی، مجید بررسی اثر حاصلخیزکننده‌های مختلف فسفر بر خصوصیات فیزیولوژیکی رنگدانه‏‌های فتوسنتزی و قندهای محلول در گلرنگ تحت شرایط کمبود آب [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 304-317]
 • انصوری، علی بررسی تأثیر تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد گیاه وسمه (Indigofera tinctoria L.) در شرایط شاهرود [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 37-47]
 • اهتمام، محمدحسین تأثیر تنش رطوبتی بر صفات زراعی و مورفولوژیک لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 599-617]
 • اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی، ابراهیم اثر تنش یخ‌زدگی بر درصد نشت‌الکترولیت‌ها و بقاء گیاهچه‌های خاکشیر (Descurainia sophia L.) [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 369-379]

ب

 • بابایی، بهاره تأثیر سایکوسل بر صفات مورفولوژیک، درصد‌‌ ازت و پتاسیم در شرایط تنش خشکی گیاه ریحان [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 343-353]
 • بابایی، مجید اثر آبیاری و نیتروژن بر پارامترهای زراعی، عملکرد، کیفیت دانه و کارایی زراعی نیتروژن در آفتابگردان [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 686-698]
 • باوی، هاجر اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین و ذرت‌بچه هیبرید KSC 403 [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 100-108]
 • بای بوردی، احمد تأثیر زئولیت و محلول پاشی سلنیوم و سیلسیوم بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک کلزا تحت شرایط تنش شوری [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 154-170]
 • بخشنده، عبدالمهدی تأثیر زمان تداخل علف‌های‌هرز و تراکم باقلا بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد باقلا [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 215-225]
 • بخشنده، عبدالمهدی تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت طبیعی بر خصوصیات کمّی و کیفی استویا در شرایط آب‌و‌هوای اهواز [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 244-254]
 • بخشنده، عبدالمهدی تأثیر محلول‌پاشی نیتروژن بر عملکرد کلزا (Brassica napus L.) و شاخص‌های کارایی جذب و مصرف نیتروژن در تاریخ‌های مختلف کاشت [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 484-493]
 • بخشنده، عبدالمهدی تعیین روابط علّی بین صفات مورفوفیزیولوژیک مؤثر بر تحمل ارقام گندم نان بهاره به یولاف‌وحشی [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 618-630]
 • براری، مهرشاد کاهش اثرات تنش شوری از طریق کاربرد خارجی سالیسیلیک‌اسید بر نیشکر (Saccharum officinarum L.) [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 449-459]
 • بلندی، احمد رضا ارزیابی صفات کمّی و کیفی 18‌کلون سیب‌زمینی [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 318-328]
 • بمانی گلنابادی، شایسته تأثیر تنش قلیائیت بر روی برخی از ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی دو رقم گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 460-469]
 • بهرامی نژاد، صحبت تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‎های یولاف از نظر مقادیر آهن و روی در شرایط آبیاری کامل و تنش رطوبتی آخر فصل [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 415-426]

پ

 • پارسا، مهدی اثر کاربرد حاصلخیزکننده‌های خاک بر برخی ویژگی‌های رشدی و عملکرد سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 109-119]
 • پارسا، مهدی اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی‌های کیفی علوفه ماشک ‌گل‌خوشه‌ای (Vicia villosa Roth) در شرایط گلخانه [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 699-710]
 • پارسا مطلق، بهاره اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه چای ترش (L. Hibiscus sabdariffa) در شرایط آب‌و‌هوایی جیرفت [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 735-745]
 • پاک نژاد، فرزاد شبیه‌سازی بهره‌وری آب در برنج تحت مدیریت کم‌آبیاری و نیتروژن با استفاده از مدل گیاهی CropSyst [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 711-722]

ت

 • تدین، محمودرضا بررسی اثر حاصلخیزکننده‌های خاک بر شاخص‌های رشدی، صفات مورفوفیزیولوژیک و محتوای پتاسیم توتون رقم بارلی [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 279-291]
 • ترابی، بنیامین تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و محلول‌پاشی چای‌کمپوست بر خصوصیات رشدی گیاه ذرت [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 185-199]
 • ترابی، بنیامین تأثیر تنش قلیائیت بر روی برخی از ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی دو رقم گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 460-469]
 • ترابی، بنیامین ارزیابی برخی از شاخص‌های رشد گلرنگ با استفاده از آنالیز رگرسیون [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 631-645]
 • تندیسه بنا، سمیرا تأثیر شوری خاک، نوع و مقدار کود نیتروژن بر عملکرد و ویژگی‌های بیوشیمیایی شاخساره گیاه خردل (Brassica rapa L.) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 575-586]
 • توکلی، علیرضا اثر روش‌های مختلف آبیاری و شیوه‌های کاشت بر بهره‌وری آب و سلامت ارقام تجارتی سیب‌زمینی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 48-58]

ج

 • جانعلی زاده قزوینی، مریم اثر تنش یخ‌زدگی بر درصد نشت‌الکترولیت‌ها و بقاء گیاهچه‌های خاکشیر (Descurainia sophia L.) [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 369-379]
 • جلالی، امیرهوشنگ تأثیر تیمارهای مختلف دمای انبار بر ویژگی‌های زراعی و عملکرد دو رقم سیب زمینی [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 392-402]
 • جهان، محسن اثر کاربرد حاصلخیزکننده‌های خاک بر برخی ویژگی‌های رشدی و عملکرد سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 109-119]
 • جهان، محسن اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی‌های کیفی علوفه ماشک ‌گل‌خوشه‌ای (Vicia villosa Roth) در شرایط گلخانه [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 699-710]
 • جهان، محسن بررسی اثر مقادیر مختلف سوپرجاذب رطوبت و اسید‌هیومیک در شرایط کم‌آبیاری بر برخی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی ذرت (Zea mays L.) به روش سطح پاسخ [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 746-764]

چ

 • چهارلنگ بدیل، فاطمه کاهش اثرات تنش شوری از طریق کاربرد خارجی سالیسیلیک‌اسید بر نیشکر (Saccharum officinarum L.) [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 449-459]
 • چوگان، رجب ارزیابی روابط هورمون‌های اکسین و سیتوکینین بر عملکرد و اجزای عملکرد دانۀ ذرت در شرایط تنش خشکی [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 266-278]

ح

 • حاجی بابائی، مریم اثرات تنش خشکی بر مراحل رویشی و زایشی در هیبریدهای جدید ذرت دو منظوره [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 292-303]
 • حاجی پور، معصومه بررسی روند بهبود عملکرد دانه‌ی جو دیم در طی نیم قرن اخیر در استان گلستان [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 765-774]
 • حسن بیگی، روح الله اثر تنش یخ‌زدگی بر درصد نشت‌الکترولیت‌ها و بقاء گیاهچه‌های خاکشیر (Descurainia sophia L.) [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 369-379]
 • حسیبی، پیمان بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر برخی خصوصیات فتوسنتزی ارقام کلزا (Brassica napus L.) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 144-153]
 • حسیبی، سیما تأثیر سیلیکون روی برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor L.) تحت تنش شوری [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 503-513]
 • حسینی، سیده زهرا همبستگی ژنوتیپی و تجزیه مسیر صفات مرتبط با عملکرد دانه و عملکرد روغن کلزا در شرایط تنش کم‌آبی و بدون تنش [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 646-664]
 • حشمتی، سیاوش بررسی اثر حاصلخیزکننده‌های مختلف فسفر بر خصوصیات فیزیولوژیکی رنگدانه‏‌های فتوسنتزی و قندهای محلول در گلرنگ تحت شرایط کمبود آب [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 304-317]
 • حمزه ئی، جواد اثر آبیاری و نیتروژن بر پارامترهای زراعی، عملکرد، کیفیت دانه و کارایی زراعی نیتروژن در آفتابگردان [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 686-698]
 • حمیدی، حسن ارزیابی صفات کمّی و کیفی 18‌کلون سیب‌زمینی [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 318-328]
 • حیدری، سمیه مدل‌سازی کینتیکی فرایند کاهندگی غیر‌فتوشیمیایی فتوسنتز در پاسخ به تغییر شرایط نوری در گیاه آرابیدوپسیس از دیدگاه زیست‌شناسی سیستمی [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 329-342]

خ

 • خادم پیر، محمد بررسی روابط آلومتریک بین سطح‌برگ و تعدادی از صفات رویشی در ذرت رقم سینگلکراس 704 [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 354-368]
 • خانی نژاد، سعید تأثیر سه گونه قارچ‌ میکوریز بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو رقم سیب‌زمینی تحت تنش خشکی در شرایط کنترل شده [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 558-574]
 • خرم دل، سرور اثر محلول پاشی با غلظت های سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر خصوصیات رشدی و عملکرد مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 73-85]
 • خرم دل، سرور بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه علف‌قناری (Phalaris canariensis L.) در پاسخ به سطوح مختلف آبیاری، کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقی [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 526-538]
 • خزاعی، حمیدرضا تأثیر سه گونه قارچ‌ میکوریز بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو رقم سیب‌زمینی تحت تنش خشکی در شرایط کنترل شده [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 558-574]
 • خطیب، فاطمه ارزیابی برخی از شاخص‌های رشد گلرنگ با استفاده از آنالیز رگرسیون [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 631-645]
 • خواجه حسینی، محمد ارزیابی اثرات پیش‌تیمار بذر و نوع بستر کاشت بر خصوصیات نشاء تولیدی ذرت‌‌ شیرین (Zea mays L.) [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 255-265]
 • خواجویی نژاد، غلامرضا بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های مختلف ارزن تحت دو رژیم آبیاری [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 120-132]
 • خواجویی نژاد، غلامرضا تأثیر سیلیکون روی برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor L.) تحت تنش شوری [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 503-513]
 • خورگامی، علی اثر محلول‌پاشی روی و اسید‌سالیسیلیک بر خصوصیات کمی و کیفی سویا تحت شرایط کم‌آبی [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 723-734]
 • خوش پیک، سمیه تأثیر مصرف کود شیمیایی نیتروژنه و نانو‌کود دامی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 775-787]

د

 • دانشیان، جهانفر اثر محلول‌پاشی روی و اسید‌سالیسیلیک بر خصوصیات کمی و کیفی سویا تحت شرایط کم‌آبی [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 723-734]
 • دباغ زاده، مریم تأثیر زمان تداخل علف‌های‌هرز و تراکم باقلا بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد باقلا [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 215-225]
 • دره کی، غلامرضا اثر تنش شوری بر صفات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت نخود (Cicer arietinum L.) رقم آزاد [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 470-483]
 • دوانی، داوود بررسی اثر هورمون‌های سیتوکینین و اکسین و الگوی کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) در شرایط شور [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 171-184]
 • دوری، سهام تأثیر محلول‌پاشی نیتروژن بر عملکرد کلزا (Brassica napus L.) و شاخص‌های کارایی جذب و مصرف نیتروژن در تاریخ‌های مختلف کاشت [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 484-493]

ر

 • رئیس زاده، محمد تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت طبیعی بر خصوصیات کمّی و کیفی استویا در شرایط آب‌و‌هوای اهواز [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 244-254]
 • رئیسی، زینب بررسی اثر حاصلخیزکننده‌های خاک بر شاخص‌های رشدی، صفات مورفوفیزیولوژیک و محتوای پتاسیم توتون رقم بارلی [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 279-291]
 • راحمی کاریزکی، علی بررسی روند بهبود عملکرد دانه‌ی جو دیم در طی نیم قرن اخیر در استان گلستان [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 765-774]
 • راستگو، مهدی بررسی اثر میدان مغناطیسی بر رشد و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 380-391]
 • رجائی شریف آبادی، حسین اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی‌های کیفی علوفه ماشک ‌گل‌خوشه‌ای (Vicia villosa Roth) در شرایط گلخانه [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 699-710]
 • رحیمی، اصغر تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و محلول‌پاشی چای‌کمپوست بر خصوصیات رشدی گیاه ذرت [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 185-199]
 • رحیمی، اصغر ارزیابی برخی از شاخص‌های رشد گلرنگ با استفاده از آنالیز رگرسیون [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 631-645]
 • رستمی، مجید تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی‌های رشدی، عملکرد و اجزاء عملکرد گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum L.) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 675-685]
 • رضائی استخروئیه، عباس تأثیر سایکوسل بر صفات مورفولوژیک، درصد‌‌ ازت و پتاسیم در شرایط تنش خشکی گیاه ریحان [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 343-353]
 • رضا زاده، علیرضا بررسی اثر حاصلخیزکننده‌های مختلف فسفر بر خصوصیات فیزیولوژیکی رنگدانه‏‌های فتوسنتزی و قندهای محلول در گلرنگ تحت شرایط کمبود آب [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 304-317]
 • رضوان بیدختی، شهرام اثرات تنش خشکی و تراکم کاشت بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دو اکوتیپ سیر (Allium sativum L.) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 665-674]
 • رضوانی مقدم، پرویز بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه علف‌قناری (Phalaris canariensis L.) در پاسخ به سطوح مختلف آبیاری، کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقی [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 526-538]
 • رضوانی مقدم، پرویز اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه چای ترش (L. Hibiscus sabdariffa) در شرایط آب‌و‌هوایی جیرفت [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 735-745]
 • رمضانی مقدم، محمدرضا ارزیابی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک ارقام پنبه تحت تنش کمبود آب در مرحله گیاهچه‌ای [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 403-414]
 • روزبه، مجید اثرات خاک‌ورزی و مدیریت فسفر بر لایه‌بندی فسفر در سیستم تولید ذرت دانه‌ای [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 494-502]
 • روشنفکر، حبیب اله بررسی اثر هورمون‌های سیتوکینین و اکسین و الگوی کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) در شرایط شور [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 171-184]
 • روشنفکر، حبیب اله ارزیابی روابط هورمون‌های اکسین و سیتوکینین بر عملکرد و اجزای عملکرد دانۀ ذرت در شرایط تنش خشکی [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 266-278]

ز

 • زارعی، زینب اثر محلول‌پاشی روی و اسید‌سالیسیلیک بر خصوصیات کمی و کیفی سویا تحت شرایط کم‌آبی [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 723-734]
 • زرقانی، هادی تأثیر ترکیب‌های مختلف کشت مخلوط آفتابگردان (Helianthus annus L.)، لوبیا‌قرمز (Phaseolus calcaratus L.) و کنجد (Sesamum indicum L.) بر عملکرد و اجزای‌عملکرد [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 226-243]
 • زرقانی، هادی بررسی کارآیی جذب و مصرف نور و عملکرد در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه (Triticum aestivum) و چغندرقند (Beta vulgaris) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 539-557]
 • زمانی، غلامرضا اثر تنش شوری بر صفات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت نخود (Cicer arietinum L.) رقم آزاد [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 470-483]
 • زند، اسکندر تعیین روابط علّی بین صفات مورفوفیزیولوژیک مؤثر بر تحمل ارقام گندم نان بهاره به یولاف‌وحشی [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 618-630]
 • زینلی، ابراهیم بررسی روابط آلومتریک بین سطح‌برگ و تعدادی از صفات رویشی در ذرت رقم سینگلکراس 704 [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 354-368]

س

 • سالمی، حمیدرضا اثر روش‌های مختلف آبیاری و شیوه‌های کاشت بر بهره‌وری آب و سلامت ارقام تجارتی سیب‌زمینی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 48-58]
 • سپهری، علی تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر شاخص‌های فیزیولوژیک رشد، صفات کمی و کیفی دو رقم همیشه بهار (Calendula officinalis L.) در شرایط اراک [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 86-99]
 • سفیدکن، فاطمه اثر محلول پاشی با غلظت های سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر خصوصیات رشدی و عملکرد مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 73-85]
 • سلطانی، افشین بررسی روابط آلومتریک بین سطح‌برگ و تعدادی از صفات رویشی در ذرت رقم سینگلکراس 704 [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 354-368]
 • سلیمانی، علی بررسی اثر کود نیتروژن بر میزان جذب و ضریب استهلاک نور در ارقام مختلف گندم [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 59-72]
 • سلیمانی پور، احمد اثر روش‌های مختلف آبیاری و شیوه‌های کاشت بر بهره‌وری آب و سلامت ارقام تجارتی سیب‌زمینی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 48-58]
 • سهرابی، سید سجاد همبستگی ژنوتیپی و تجزیه مسیر صفات مرتبط با عملکرد دانه و عملکرد روغن کلزا در شرایط تنش کم‌آبی و بدون تنش [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 646-664]
 • سیادت، سید عطااله اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین و ذرت‌بچه هیبرید KSC 403 [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 100-108]
 • سیادت، سید عطااله اثر تاریخ کاشت و گوگرد بر عملکرد، درصد روغن و نیتروژن دانه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در کشت پاییزه [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 438-448]
 • سیادت، سید عطااله تأثیر محلول‌پاشی نیتروژن بر عملکرد کلزا (Brassica napus L.) و شاخص‌های کارایی جذب و مصرف نیتروژن در تاریخ‌های مختلف کاشت [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 484-493]
 • سیادت، سید عطااله تعیین روابط علّی بین صفات مورفوفیزیولوژیک مؤثر بر تحمل ارقام گندم نان بهاره به یولاف‌وحشی [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 618-630]
 • سیاری، محمدحسن تأثیر روش‏های مختلف کشت پیاز خوراکی (Allium cepa L.) و میزان نیتروژن بر روند رشدی آن در شرایط تداخل با اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 200-214]
 • سیاری، محمدحسن اثر تنش شوری بر صفات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت نخود (Cicer arietinum L.) رقم آزاد [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 470-483]

ش

 • شمیلی، محمود کاهش اثرات تنش شوری از طریق کاربرد خارجی سالیسیلیک‌اسید بر نیشکر (Saccharum officinarum L.) [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 449-459]
 • شهقلی، حسن بررسی تأثیر تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد گیاه وسمه (Indigofera tinctoria L.) در شرایط شاهرود [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 37-47]

ص

 • صادقی پور، حمید رضا بررسی تأثیر سیلیس بر بهبود تحمل به تنش شوری کلرید سدیم در یونجه یک‌ساله (Medicago scutellata L.) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 133-143]
 • صبوری، حسین بررسی روند بهبود عملکرد دانه‌ی جو دیم در طی نیم قرن اخیر در استان گلستان [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 765-774]
 • صدرآبادی حقیقی، رضا تأثیر مصرف کود شیمیایی نیتروژنه و نانو‌کود دامی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 775-787]
 • صف آراء، نازنین اثر تاریخ کاشت و گوگرد بر عملکرد، درصد روغن و نیتروژن دانه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در کشت پاییزه [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 438-448]
 • صمدیان، فریده بررسی اثر کود نیتروژن بر میزان جذب و ضریب استهلاک نور در ارقام مختلف گندم [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 59-72]

ط

 • طهماسبی، ایرج بررسی اثر میدان مغناطیسی بر رشد و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 380-391]
 • طهماسبی، زهرا کاهش اثرات تنش شوری از طریق کاربرد خارجی سالیسیلیک‌اسید بر نیشکر (Saccharum officinarum L.) [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 449-459]
 • طهماسبی، فرانک بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر برخی خصوصیات فتوسنتزی ارقام کلزا (Brassica napus L.) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 144-153]

ع

 • عالمی سعید، خلیل تأثیر زمان تداخل علف‌های‌هرز و تراکم باقلا بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد باقلا [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 215-225]
 • عالمی سعید، خلیل تعیین روابط علّی بین صفات مورفوفیزیولوژیک مؤثر بر تحمل ارقام گندم نان بهاره به یولاف‌وحشی [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 618-630]
 • عبدل زاده، احمد بررسی تأثیر سیلیس بر بهبود تحمل به تنش شوری کلرید سدیم در یونجه یک‌ساله (Medicago scutellata L.) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 133-143]
 • عزیزی، فرهاد اثرات تنش خشکی بر مراحل رویشی و زایشی در هیبریدهای جدید ذرت دو منظوره [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 292-303]
 • عزیزی، مایا بررسی تأثیر سیلیس بر بهبود تحمل به تنش شوری کلرید سدیم در یونجه یک‌ساله (Medicago scutellata L.) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 133-143]
 • عظیم زاده، سید جواد بررسی امکان جایگزینی کودهای آلی با کود شیمیایی در زراعت کلزا (Brassica napus) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 587-598]

ف

 • فتحی، قدرت‌اله تأثیر زمان تداخل علف‌های‌هرز و تراکم باقلا بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد باقلا [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 215-225]
 • فتحی امیرخیز، کیوان بررسی اثر حاصلخیزکننده‌های مختلف فسفر بر خصوصیات فیزیولوژیکی رنگدانه‏‌های فتوسنتزی و قندهای محلول در گلرنگ تحت شرایط کمبود آب [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 304-317]
 • فخری، رزا تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‎های یولاف از نظر مقادیر آهن و روی در شرایط آبیاری کامل و تنش رطوبتی آخر فصل [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 415-426]
 • فرجی مهمانی، عزیزه اثر محلول پاشی با غلظت های سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر خصوصیات رشدی و عملکرد مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 73-85]
 • فرحبخش، حسن تأثیر سیلیکون روی برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor L.) تحت تنش شوری [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 503-513]
 • فلاحی، حسین علی بررسی روند بهبود عملکرد دانه‌ی جو دیم در طی نیم قرن اخیر در استان گلستان [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 765-774]
 • فیله کش، اسماعیل اثر مقدار و نحوه کاربرد پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط شور [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 514-525]

ق

 • قادری زفره ای، مصطفی مدل‌سازی کینتیکی فرایند کاهندگی غیر‌فتوشیمیایی فتوسنتز در پاسخ به تغییر شرایط نوری در گیاه آرابیدوپسیس از دیدگاه زیست‌شناسی سیستمی [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 329-342]
 • قربانی، رضا اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه چای ترش (L. Hibiscus sabdariffa) در شرایط آب‌و‌هوایی جیرفت [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 735-745]
 • قرینه، محمد حسین تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت طبیعی بر خصوصیات کمّی و کیفی استویا در شرایط آب‌و‌هوای اهواز [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 244-254]
 • قلی پور، منوچهر بررسی تأثیر تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد گیاه وسمه (Indigofera tinctoria L.) در شرایط شاهرود [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 37-47]
 • قلی زاده، مصطفی بررسی اثر میدان مغناطیسی بر رشد و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 380-391]
 • قنبری، علی بررسی اثر میدان مغناطیسی بر رشد و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 380-391]

ک

 • کافی، محمد تأثیر هگزاکونازول و پنکونازول بر تحمل به سرما در گیاه کوشیا (Kochia scoparia) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 21-36]
 • کافی، محمد ارزیابی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک ارقام پنبه تحت تنش کمبود آب در مرحله گیاهچه‌ای [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 403-414]
 • کافی، محمد تأثیر سه گونه قارچ‌ میکوریز بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو رقم سیب‌زمینی تحت تنش خشکی در شرایط کنترل شده [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 558-574]
 • کافی، محمد اثرات تنش خشکی و تراکم کاشت بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دو اکوتیپ سیر (Allium sativum L.) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 665-674]
 • کرمی، افشین تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر شاخص‌های فیزیولوژیک رشد، صفات کمی و کیفی دو رقم همیشه بهار (Calendula officinalis L.) در شرایط اراک [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 86-99]
 • کریمی آرپناهی، نصرت اله تأثیر روش‏های مختلف کشت پیاز خوراکی (Allium cepa L.) و میزان نیتروژن بر روند رشدی آن در شرایط تداخل با اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 200-214]
 • کشتکار، امیر حسین همبستگی بین صفات و تجزیه علیت عملکرد دانه گلرنگ بهاره در شرایط تنش رطوبتی [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 427-437]
 • کمائی، رضا اثر کاربرد حاصلخیزکننده‌های خاک بر برخی ویژگی‌های رشدی و عملکرد سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 109-119]
 • کمائی، رضا اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی‌های کیفی علوفه ماشک ‌گل‌خوشه‌ای (Vicia villosa Roth) در شرایط گلخانه [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 699-710]
 • کمندی، علی تأثیر هگزاکونازول و پنکونازول بر تحمل به سرما در گیاه کوشیا (Kochia scoparia) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 21-36]
 • کوچک زاده، احمد اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین و ذرت‌بچه هیبرید KSC 403 [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 100-108]
 • کوچک زاده، احمد اثر تاریخ کاشت و گوگرد بر عملکرد، درصد روغن و نیتروژن دانه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در کشت پاییزه [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 438-448]
 • کوچکی، علیرضا تأثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران: 2- پیش‌بینی تولید محصولات زراعی و راهکارهای سازگاری [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 1-20]
 • کوچکی، علیرضا تأثیر ترکیب‌های مختلف کشت مخلوط آفتابگردان (Helianthus annus L.)، لوبیا‌قرمز (Phaseolus calcaratus L.) و کنجد (Sesamum indicum L.) بر عملکرد و اجزای‌عملکرد [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 226-243]
 • کوچکی، علیرضا بررسی کارآیی جذب و مصرف نور و عملکرد در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه (Triticum aestivum) و چغندرقند (Beta vulgaris) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 539-557]
 • کوچکی، علیرضا بررسی امکان جایگزینی کودهای آلی با کود شیمیایی در زراعت کلزا (Brassica napus) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 587-598]

گ

 • گودرزی، داریوش همبستگی ژنوتیپی و تجزیه مسیر صفات مرتبط با عملکرد دانه و عملکرد روغن کلزا در شرایط تنش کم‌آبی و بدون تنش [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 646-664]

م

 • ماهرخ، علی ارزیابی روابط هورمون‌های اکسین و سیتوکینین بر عملکرد و اجزای عملکرد دانۀ ذرت در شرایط تنش خشکی [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 266-278]
 • محمدآبادی، علی اصغر ارزیابی اثرات پیش‌تیمار بذر و نوع بستر کاشت بر خصوصیات نشاء تولیدی ذرت‌‌ شیرین (Zea mays L.) [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 255-265]
 • محمدی نژاد، قاسم بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های مختلف ارزن تحت دو رژیم آبیاری [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 120-132]
 • محمودی، بهاره تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‎های یولاف از نظر مقادیر آهن و روی در شرایط آبیاری کامل و تنش رطوبتی آخر فصل [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 415-426]
 • محمودی، سهراب تأثیر روش‏های مختلف کشت پیاز خوراکی (Allium cepa L.) و میزان نیتروژن بر روند رشدی آن در شرایط تداخل با اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 200-214]
 • محمودی، قدریه بررسی اثر میدان مغناطیسی بر رشد و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 380-391]
 • مرادی تلاوت، محمدرضا اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین و ذرت‌بچه هیبرید KSC 403 [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 100-108]
 • مرادی تلاوت، محمدرضا تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت طبیعی بر خصوصیات کمّی و کیفی استویا در شرایط آب‌و‌هوای اهواز [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 244-254]
 • مرادی تلاوت، محمدرضا اثر تاریخ کاشت و گوگرد بر عملکرد، درصد روغن و نیتروژن دانه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در کشت پاییزه [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 438-448]
 • مرادی تلاوت، محمدرضا تأثیر محلول‌پاشی نیتروژن بر عملکرد کلزا (Brassica napus L.) و شاخص‌های کارایی جذب و مصرف نیتروژن در تاریخ‌های مختلف کاشت [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 484-493]
 • مرعشی، سید حسن مدل‌سازی کینتیکی فرایند کاهندگی غیر‌فتوشیمیایی فتوسنتز در پاسخ به تغییر شرایط نوری در گیاه آرابیدوپسیس از دیدگاه زیست‌شناسی سیستمی [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 329-342]
 • مسکرباشی، موسی بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر برخی خصوصیات فتوسنتزی ارقام کلزا (Brassica napus L.) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 144-153]
 • مشایخی، ساره بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های مختلف ارزن تحت دو رژیم آبیاری [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 120-132]
 • مکاریان، حسن بررسی تأثیر تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد گیاه وسمه (Indigofera tinctoria L.) در شرایط شاهرود [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 37-47]
 • ملک زاده شفارودی، سعید مدل‌سازی کینتیکی فرایند کاهندگی غیر‌فتوشیمیایی فتوسنتز در پاسخ به تغییر شرایط نوری در گیاه آرابیدوپسیس از دیدگاه زیست‌شناسی سیستمی [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 329-342]
 • منظری توکلی، ابوطالب ارزیابی اثرات پیش‌تیمار بذر و نوع بستر کاشت بر خصوصیات نشاء تولیدی ذرت‌‌ شیرین (Zea mays L.) [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 255-265]
 • مهدوی، بتول تأثیر تنش قلیائیت بر روی برخی از ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی دو رقم گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 460-469]
 • مهرآبادی، حمید رضا ارزیابی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک ارقام پنبه تحت تنش کمبود آب در مرحله گیاهچه‌ای [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 403-414]
 • مهران راد، تهمینه تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر شاخص‌های فیزیولوژیک رشد، صفات کمی و کیفی دو رقم همیشه بهار (Calendula officinalis L.) در شرایط اراک [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 86-99]
 • مهربان جوبنی، پویان بررسی تأثیر سیلیس بر بهبود تحمل به تنش شوری کلرید سدیم در یونجه یک‌ساله (Medicago scutellata L.) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 133-143]
 • موسوی، سید هاشم اثر تاریخ کاشت و گوگرد بر عملکرد، درصد روغن و نیتروژن دانه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در کشت پاییزه [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 438-448]
 • موسوی، سید هاشم تعیین روابط علّی بین صفات مورفوفیزیولوژیک مؤثر بر تحمل ارقام گندم نان بهاره به یولاف‌وحشی [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 618-630]
 • میرآخوری، مجتبی شبیه‌سازی بهره‌وری آب در برنج تحت مدیریت کم‌آبیاری و نیتروژن با استفاده از مدل گیاهی CropSyst [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 711-722]
 • میرزایی تالارپشتی، رضا تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی‌های رشدی، عملکرد و اجزاء عملکرد گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum L.) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 675-685]
 • میرشکاری، بهرام شبیه‌سازی بهره‌وری آب در برنج تحت مدیریت کم‌آبیاری و نیتروژن با استفاده از مدل گیاهی CropSyst [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 711-722]

ن

 • ناصریان، عباسعلی اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی‌های کیفی علوفه ماشک ‌گل‌خوشه‌ای (Vicia villosa Roth) در شرایط گلخانه [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 699-710]
 • نامداریان، رضا همبستگی ژنوتیپی و تجزیه مسیر صفات مرتبط با عملکرد دانه و عملکرد روغن کلزا در شرایط تنش کم‌آبی و بدون تنش [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 646-664]
 • نباتی، جعفر تأثیر هگزاکونازول و پنکونازول بر تحمل به سرما در گیاه کوشیا (Kochia scoparia) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 21-36]
 • نباتی، جعفر تأثیر سه گونه قارچ‌ میکوریز بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو رقم سیب‌زمینی تحت تنش خشکی در شرایط کنترل شده [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 558-574]
 • نبی پور، مجید بررسی اثر هورمون‌های سیتوکینین و اکسین و الگوی کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) در شرایط شور [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 171-184]
 • نبی پور، مجید ارزیابی روابط هورمون‌های اکسین و سیتوکینین بر عملکرد و اجزای عملکرد دانۀ ذرت در شرایط تنش خشکی [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 266-278]
 • نصیری محلاتی، مهدی تأثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران: 2- پیش‌بینی تولید محصولات زراعی و راهکارهای سازگاری [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 1-20]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی کارآیی جذب و مصرف نور و عملکرد در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه (Triticum aestivum) و چغندرقند (Beta vulgaris) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 539-557]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی امکان جایگزینی کودهای آلی با کود شیمیایی در زراعت کلزا (Brassica napus) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 587-598]
 • نظامی، احمد تأثیر هگزاکونازول و پنکونازول بر تحمل به سرما در گیاه کوشیا (Kochia scoparia) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 21-36]
 • نظامی، احمد اثر تنش یخ‌زدگی بر درصد نشت‌الکترولیت‌ها و بقاء گیاهچه‌های خاکشیر (Descurainia sophia L.) [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 369-379]
 • نظامی، احمد ارزیابی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک ارقام پنبه تحت تنش کمبود آب در مرحله گیاهچه‌ای [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 403-414]
 • نوربخش، فرانک بررسی اثر مقادیر مختلف سوپرجاذب رطوبت و اسید‌هیومیک در شرایط کم‌آبیاری بر برخی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی ذرت (Zea mays L.) به روش سطح پاسخ [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 746-764]
 • نوروزیان، علی تأثیر ترکیب‌های مختلف کشت مخلوط آفتابگردان (Helianthus annus L.)، لوبیا‌قرمز (Phaseolus calcaratus L.) و کنجد (Sesamum indicum L.) بر عملکرد و اجزای‌عملکرد [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 226-243]
 • نوروزیان، علی بررسی کارآیی جذب و مصرف نور و عملکرد در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه (Triticum aestivum) و چغندرقند (Beta vulgaris) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 539-557]
 • نوری زاده، حامد تأثیر تنش رطوبتی بر صفات زراعی و مورفولوژیک لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 599-617]

و

 • ورناصری قند علی، ویدا بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه علف‌قناری (Phalaris canariensis L.) در پاسخ به سطوح مختلف آبیاری، کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقی [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 526-538]

ی

 • یارنیا، مهرداد شبیه‌سازی بهره‌وری آب در برنج تحت مدیریت کم‌آبیاری و نیتروژن با استفاده از مدل گیاهی CropSyst [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 711-722]
 • یاری، پروانه همبستگی بین صفات و تجزیه علیت عملکرد دانه گلرنگ بهاره در شرایط تنش رطوبتی [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 427-437]