نمایه نویسندگان

آ

 • آذری، آرمان اثر پیش‌تیمار با اسید سالیسیلیک بر شاخص‌های رشد و جذب عناصر غذایی گیاهچه کنجد در شرایط تنش شوری [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 735-746]
 • آذری نصرآباد، علی بررسی اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد دانه، تجمع اسمولیت‌ها و رنگ‌دانه‌های فتوسنتزی در ژنوتیپ‌های سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor L.) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 676-690]
 • آستارایی، علیرضا بررسی وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ‌های گندم دیم (Triticum aestivum L.) با استفاده از نیتروژن-15 [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 494-510]
 • آقاعلیخانی، مجید تأثیر دور آبیاری، مالچ پلاستیک سیاه و کودهای زیستی بر ویژگی های کمی و کیفی کدوی تخمه کاغذی [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 399-412]
 • آینه بند، امیر مطالعه‌ی شاخص‌های کارایی نیتروژن در کلزا تحت تأثیر کود سبز و منابع مختلف نیتروژن [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 413-424]

ا

 • احمدی، منصور اثر نیتروژن بر کارایی مصرف تشعشع و شاخص‏های رشد ارقام مختلف ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط کرمانشاه [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 885-900]
 • احمدی دانا، فاطمه ارزیابی کارایی فعالیت Sinorhizobium meliloti و خصوصیات کیفی یونجه تحت تأثیر کاربرد مولیبدن [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 536-545]
 • اردکانی، محمدرضا ارزیابی کارایی فعالیت Sinorhizobium meliloti و خصوصیات کیفی یونجه تحت تأثیر کاربرد مولیبدن [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 536-545]
 • ارزانی، احمد ارزیابی صفات زراعی و کیفی در ژنوتیپ‌های مختلف تریتیکاله [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 872-884]
 • ارشدی، محمد جواد اثر همزیستی میکوریزای آرباسکولار و شبه‌میکوریزای داخلی بر عملکرد و جذب عناصر ماکرو و میکرو در ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 522-535]
 • اسداللهی، حمزه بررسی اختلاط علف‌کش‌های فورام‌سولفورون و نیکوسولفورون به همراه سولفات‌آمونیوم در کنترل سلمه‌تره (Chenopodium album L.) [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 19-30]
 • اسدی، قربانعلی ارزیابی تحمل به سرمازدگی و یخ زدگی گیاه مهاجم گل گندم (Centaurea balsamita) خوسرمایی شده با شرایط بهاره [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 380-388]
 • اسدی، قربانعلی بررسی مدیریت تغذیه‌ای بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 776-785]
 • اسدی، مجتبی بررسی شاخص‏ های رشد سیب‏ زمینی (Solanum tubersum L.) تحت ﺗﺄثیر تراکم و زمان سبزشدن علف‌هرز تاج‏ خروس (Amaranthus retroflexus L.) [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 761-775]
 • اصغری پور، محمدرضا اثر سیستم‌های خاک‌ورزی بر محتوی عناصر غذایی خاک، عملکرد و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط چای ترش- ماش [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 311-322]
 • اعظمی ساردویی، ذبیح اله تأثیر منابع تغذیه‌ای و سطوح آب آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و میزان آنتوسیانین کاسبرگ گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در جیرفت [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 451-462]
 • افیونی، داود بررسی ضرایب همبستگی، تجزیه علیت صفات و شاخص‌های تحمل به خشکی ارقام مختلف گندم تحت شرایط کم‌‌آبیاری در اصفهان [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 46-60]
 • اقحوانی شجری، مهسا بررسی مدیریت تغذیه‌ای بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 776-785]
 • اکبری، ناصر بررسی تأثیر جهت خطوط کشت، کود زیستی نیتروکسین و مواد سوپرجاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد ماشک برگ پهن [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 639-648]
 • امام، یحیی بهبود رشد و عملکرد گندم با استفاده از کلرمکوات کلراید، سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید در شرایط تنش رطوبتی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 124-135]
 • امین، زهرا اثر نوع و نحوه کاربرد تیمارهای کودی بر رشد و عملکرد گیاه دارویی سیر [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 185-203]
 • انصاری، سیف الله ارزیابی صفات زراعی و کیفی در ژنوتیپ‌های مختلف تریتیکاله [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 872-884]
 • اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی، ابراهیم بررسی اختلاط علف‌کش‌های فورام‌سولفورون و نیکوسولفورون به همراه سولفات‌آمونیوم در کنترل سلمه‌تره (Chenopodium album L.) [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 19-30]
 • اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی، ابراهیم دوره بحرانی مهار علف هرز در کنجد (Sesamum indicum) در شرایط مشهد [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 231-243]
 • ایوبی، شمس الله تعیین عوامل مؤثر در تولید گندم دیم به کمک آنالیز حساسیت در زاگرس مرکزی [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 257-266]

ب

 • باقری، علیرضا تأثیر کاربرد کود نیتروژن بر توان رقابت یولاف وحشی (.Avena ludoviciana L) با گندم پاییزه (.Triticum asetivum L) تحت شرایط آب و هوایی کرمانشاه [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 649-662]
 • بذرکار خطیبانی، لیلا تحلیل شاخص‌های رشدی شنبلیله تحت تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 747-760]
 • برادران فیروزآبادی، مهدی بررسی محلول پاشی کود روی و کلسیم بر عملکرد و صفات فیزیولوژیکی گلرنگ تحت تنش سرب [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 368-379]
 • برده جی، سیاوش اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر فنولوژی، شاخص‌های رشدی و عملکرد دو رقم عدس در شرایط دیم مشهد [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 939-956]
 • بنایان اول، محمد بررسی تولید کلزا در شرایط خشکی و تغییر اقلیم [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 355-367]
 • بنایان اول، محمد ارزیابی اثر زمان و غلظت محلول‌پاشی پاکلوبوترازول بر تولید و خصوصیات جوانه‌زنی ریزغده‌های سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 786-797]
 • بنایان اول، محمد اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر فنولوژی، شاخص‌های رشدی و عملکرد دو رقم عدس در شرایط دیم مشهد [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 939-956]
 • بهشتی، سید علیرضا بررسی اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد دانه، تجمع اسمولیت‌ها و رنگ‌دانه‌های فتوسنتزی در ژنوتیپ‌های سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor L.) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 676-690]
 • بهمنیار، محمد علی تأثیر همزیستی قارچ Trichoderma atroviride بر ویژگی های رشد و عملکرد دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در خاک آلوده تیمار شده با نیترات مس [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 74-86]

پ

 • پارسا، سهیل تأثیر سطوح مختلف حاصلخیزکننده‌های آلی و شیمیایی بر عملکرد، شاخص برداشت و درصد عصاره گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 823-837]
 • پارسا، مهدی اثر همزیستی میکوریزای آرباسکولار و شبه‌میکوریزای داخلی بر عملکرد و جذب عناصر ماکرو و میکرو در ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 522-535]
 • پارسا مطلق، بهاره تأثیر منابع تغذیه‌ای و سطوح آب آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و میزان آنتوسیانین کاسبرگ گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در جیرفت [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 451-462]
 • پاسبان اسلام، بهمن بررسی اثر تاریخ کاشت در کاهش دوره رشد ارقام گلرنگ بهاره در اقلیم سرد و نیمه‌خشک تبریز [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 851-860]
 • پاسبان اسلام، بهمن تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ‌های مختلف کلزای پاییزه (Brassica napus L.) [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 914-924]
 • پاک نژاد، فرزاد ارزیابی کارایی فعالیت Sinorhizobium meliloti و خصوصیات کیفی یونجه تحت تأثیر کاربرد مولیبدن [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 536-545]
 • پناهی، بهمن بررسی پاسخ فیزیولوژیک هیبریدهای ذرت دانه ای (Zea mays L.) نسبت به سطوح مختلف نیتروژن در استان کرمان [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 463-476]
 • پیردشتی، همت اله تأثیر همزیستی قارچ Trichoderma atroviride بر ویژگی های رشد و عملکرد دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در خاک آلوده تیمار شده با نیترات مس [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 74-86]
 • پیرسته انوشه، هادی بهبود رشد و عملکرد گندم با استفاده از کلرمکوات کلراید، سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید در شرایط تنش رطوبتی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 124-135]

ت

 • تاج بخش شیشوان، مهدی بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و کیفیت علوفه تاج‌خروس زراعی (Amaranthus hypochondriacus L.) تحت اثر برخی پیش‌تیمارهای بذری [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 103-112]
 • تاجیک قنبری، محمدعلی تأثیر همزیستی قارچ Trichoderma atroviride بر ویژگی های رشد و عملکرد دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در خاک آلوده تیمار شده با نیترات مس [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 74-86]
 • تشکری فرد، الهه تأثیر همزیستی قارچ Trichoderma atroviride بر ویژگی های رشد و عملکرد دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در خاک آلوده تیمار شده با نیترات مس [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 74-86]
 • تقوی قاسمخیلی، فاطمه تأثیر همزیستی قارچ Trichoderma atroviride بر ویژگی های رشد و عملکرد دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در خاک آلوده تیمار شده با نیترات مس [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 74-86]
 • توکلی، علیرضا بررسی ضرایب همبستگی، تجزیه علیت صفات و شاخص‌های تحمل به خشکی ارقام مختلف گندم تحت شرایط کم‌‌آبیاری در اصفهان [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 46-60]

ث

 • ثقه الاسلامی، محمد جواد بررسی اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه (Protulaca oleracea L.) [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 113-123]

ج

 • جافرنوده، صفورا روند توسعه سطح برگ، تجمع ماده خشک و پرشدن دانه باقلا (Vicia faba L.) تحت تأثیر تاریخ کاشت و اندازه بذر [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 901-913]
 • جامی الاحمدی، مجید تأثیر سطوح مختلف حاصلخیزکننده‌های آلی و شیمیایی بر عملکرد، شاخص برداشت و درصد عصاره گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 823-837]
 • جعفریان، طیبه ارزیابی تأثیر پیش‌تیمار بذر با پراکسید هیدروژن بر خصوصیات آناتومیکی و فیزیولوژیکی گندم در شرایط دیم [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 627-638]
 • جلالی، امیرهوشنگ محلول‌پاشی کود پتاسیم به‌منظور کاهش اثرات شوری آب آبیاری در سیب‌زمینی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 204-215]
 • جلیلیان، اشکان تأثیر کاربرد کود نیتروژن بر توان رقابت یولاف وحشی (.Avena ludoviciana L) با گندم پاییزه (.Triticum asetivum L) تحت شرایط آب و هوایی کرمانشاه [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 649-662]
 • جمشیدی، پریسا بررسی محلول پاشی کود روی و کلسیم بر عملکرد و صفات فیزیولوژیکی گلرنگ تحت تنش سرب [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 368-379]
 • جهان، محسن جذب و کارآیی مصرف نور در گیاه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L.) تحت تأثیر منابع مختلف کودهای آلی، زیستی، شیمیایی و کشت مخلوط با شنبلیله [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 136-149]
 • جهان، محسن اثر تیمارهای مختلف کشت مخلوط درهم و ردیفی بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و لوبیا [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 588-602]
 • جهان، محسن اثر ترکیب‌های مختلف کاشت و کود زیستی بر کارآیی مصرف آب و نیتروژن در کشت مخلوط ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) و لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna unguiculata L.) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 691-708]
 • جوادی، حامد بررسی اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه (Protulaca oleracea L.) [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 113-123]

چ

 • چشمی، مصطفی بررسی عملکرد و کارآیی نیتروژن و فسفر در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزای پاییزه [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 559-574]

ح

 • حاج محمدنیا قالی باف، کمال جذب و کارآیی مصرف نور در گیاه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L.) تحت تأثیر منابع مختلف کودهای آلی، زیستی، شیمیایی و کشت مخلوط با شنبلیله [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 136-149]
 • حشمتی رفسنجانی، محمد اثر پیش‌تیمار با اسید سالیسیلیک بر شاخص‌های رشد و جذب عناصر غذایی گیاهچه کنجد در شرایط تنش شوری [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 735-746]
 • حمزه ئی، جواد تأثیر دور آبیاری، مالچ پلاستیک سیاه و کودهای زیستی بر ویژگی های کمی و کیفی کدوی تخمه کاغذی [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 399-412]
 • حیدری، سعید بررسی تأثیر جهت خطوط کشت، کود زیستی نیتروکسین و مواد سوپرجاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد ماشک برگ پهن [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 639-648]

خ

 • خاکی نجف آبادی، اسدالله اثر ترکیب‌های مختلف کاشت و کود زیستی بر کارآیی مصرف آب و نیتروژن در کشت مخلوط ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) و لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna unguiculata L.) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 691-708]
 • خانی، رضا تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ‌های مختلف کلزای پاییزه (Brassica napus L.) [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 914-924]
 • خدارحم پور، زهرا بررسی اثر تاریخ کاشت و مصرف کود نیتروژن بر رشد، عملکرد و ترکیبات تشکیل‌دهنده اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare) در شرایط شوشتر [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 811-822]
 • خرم دل، سرور اثر کود نانو کلات روی و تلقیح با قارچ مایکوریزا بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 168-184]
 • خرم دل، سرور بررسی وضعیت جذب و استفاده نور در کشت خالص و مخلوط سه گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)، همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) و گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 323-340]
 • خرم دل، سرور بهینه‌سازی تراکم بوته و نیتروژن در زراعت ذرت (Zea mays L.) با استفاده از طرح مرکب مرکزی [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 798-810]
 • خرمی وفا، محمود تأثیر کاربرد کود نیتروژن بر توان رقابت یولاف وحشی (.Avena ludoviciana L) با گندم پاییزه (.Triticum asetivum L) تحت شرایط آب و هوایی کرمانشاه [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 649-662]
 • خرمی وفا، محمود اثر نیتروژن بر کارایی مصرف تشعشع و شاخص‏های رشد ارقام مختلف ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط کرمانشاه [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 885-900]
 • خزاعی، حمیدرضا اثر مدیریت کود سرک نیتروژن توسط کلروفیل متر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای در شرایط کم آبیاری [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 61-73]
 • خزاعی، حمیدرضا بررسی تولید کلزا در شرایط خشکی و تغییر اقلیم [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 355-367]
 • خزاعی، حمیدرضا فلورسانس کلروفیل به‌عنوان شاخصی از خسارت تنش یخ‌زدگی در چغندر‎قند (Beta vulgaris) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 615-626]
 • خمری، عیسی اثر سیستم‌های خاک‌ورزی بر محتوی عناصر غذایی خاک، عملکرد و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط چای ترش- ماش [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 311-322]
 • خواجه حسینی، محمد دوره بحرانی مهار علف هرز در کنجد (Sesamum indicum) در شرایط مشهد [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 231-243]
 • خواجه حسینی، محمد بررسی اثر اسموپرایمینگ بذور، روش‌های کاشت و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد هندوانه آجیلی (Citrullus lanatus) [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 721-734]
 • خواجویی نژاد، غلامرضا بررسی برهمکنش اکوتیپ و تاریخ کاشت در زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با استفاده از روش های مختلف پایداری تک متغیره [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 87-102]

د

 • دبیقی، خاتون مطالعه‌ی شاخص‌های کارایی نیتروژن در کلزا تحت تأثیر کود سبز و منابع مختلف نیتروژن [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 413-424]
 • درانی نژاد، مریم برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات زراعی گندم نان با استفاده از تجزیه میانگین نسل‌ها در شرایط کم‌آبی [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 389-398]
 • دشتی، مجید فلورسانس کلروفیل به‌عنوان شاخصی از خسارت تنش یخ‌زدگی در چغندر‎قند (Beta vulgaris) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 615-626]
 • دهقانی، امیر احمد تعیین عوامل مؤثر در تولید گندم دیم به کمک آنالیز حساسیت در زاگرس مرکزی [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 257-266]
 • دهمرده، مهدی اثر سیستم‌های خاک‌ورزی بر محتوی عناصر غذایی خاک، عملکرد و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط چای ترش- ماش [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 311-322]

ر

 • راستگو، مهدی بررسی اختلاط علف‌کش‌های فورام‌سولفورون و نیکوسولفورون به همراه سولفات‌آمونیوم در کنترل سلمه‌تره (Chenopodium album L.) [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 19-30]
 • رحیمی، امیر اثر کود نانو کلات روی و تلقیح با قارچ مایکوریزا بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 168-184]
 • رشیدی، زهرا اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر فنولوژی، شاخص‌های رشدی و عملکرد دو رقم عدس در شرایط دیم مشهد [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 939-956]
 • رضائی چیانه، اسماعیل اثر کود نانو کلات روی و تلقیح با قارچ مایکوریزا بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 168-184]
 • رضایی نیا، نوید تأثیر کودهای زیستی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و جذب فسفر و پتاسیم در گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus) در واکنش به تنش خشکی [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 925-938]
 • رضوانی مقدم، پرویز بررسی اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه (Protulaca oleracea L.) [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 113-123]
 • رضوانی مقدم، پرویز تأثیر منابع تغذیه‌ای و سطوح آب آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و میزان آنتوسیانین کاسبرگ گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در جیرفت [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 451-462]
 • رضوانی مقدم، پرویز تأثیر انواع روش‌های خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گیاهی چغندرقند (Beta vulgaris) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 663-675]
 • رضوانی مقدم، پرویز بررسی مدیریت تغذیه‌ای بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 776-785]
 • رضوی، سیداحمدرضا جذب و کارآیی مصرف نور در گیاه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L.) تحت تأثیر منابع مختلف کودهای آلی، زیستی، شیمیایی و کشت مخلوط با شنبلیله [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 136-149]
 • رمرودی، محمود بررسی تأثیر محلول پاشی متانول بر ویژگی های کیفی، عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycine max L.) تحت تنش خشکی [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 511-521]
 • رمرودی، محمود تأثیر کودهای زیستی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و جذب فسفر و پتاسیم در گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus) در واکنش به تنش خشکی [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 925-938]
 • رنجبر، فاطمه بررسی مدیریت تغذیه‌ای بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 776-785]
 • رنجبر، محمد حسن اثر نظام‌های مختلف خاک‌ورزی بر شاخص‌های رشد و عملکرد ذرت علوفه‌ای [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 267-285]
 • رنجبر فردویی، ابوالفضل تأثیر تنش‌های شوری و خشکی بر رشد و جوانه زنی زیره سیاه (Bunium persicum Boiss) [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 1-7]

ز

 • زارع، محمد جواد ارزیابی تأثیر پیش‌تیمار بذر با پراکسید هیدروژن بر خصوصیات آناتومیکی و فیزیولوژیکی گندم در شرایط دیم [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 627-638]
 • زرقانی، هادی دوره بحرانی مهار علف هرز در کنجد (Sesamum indicum) در شرایط مشهد [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 231-243]
 • زرندی، مسعود بررسی اثر اسموپرایمینگ بذور، روش‌های کاشت و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد هندوانه آجیلی (Citrullus lanatus) [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 721-734]
 • زمانی، غلامرضا اثر تنش خشکی بر کارایی مصرف آب و وزن خشک ریشه گندم (Triticum aesativum L.) و چاودار (Secale cereale L.) در شرایط رقابت [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 438-450]
 • زینلی، ابراهیم تأثیر تراکم بوته بر روابط آلومتریک بین ارتفاع بوته و صفات رویشی در گندم [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 286-297]
 • زینلی، ابراهیم تأثیر تراکم بوته بر روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در گندم [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 546-558]
 • زینلی، ابراهیم روند توسعه سطح برگ، تجمع ماده خشک و پرشدن دانه باقلا (Vicia faba L.) تحت تأثیر تاریخ کاشت و اندازه بذر [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 901-913]

س

 • ساجدی، عبداله واکنش خصوصیات زراعی گندم و جو به منابع و مقادیر مختلف سلنیوم در شرایط دیم [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 341-354]
 • ساجدی، نورعلی واکنش خصوصیات زراعی گندم و جو به منابع و مقادیر مختلف سلنیوم در شرایط دیم [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 341-354]
 • ساجدی، نورعلی بررسی تأثیر سلنیوم و روش‌های مصرف کود سرک اوره بر عملکرد دانه و اجزای آن و صفات کیفی گندم در شرایط دیم [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 861-871]
 • سالمی، حمیدرضا بررسی ضرایب همبستگی، تجزیه علیت صفات و شاخص‌های تحمل به خشکی ارقام مختلف گندم تحت شرایط کم‌‌آبیاری در اصفهان [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 46-60]
 • سبحانی، محمدرضا اثر تاریخ، آرایش کاشت و سطوح نیتروژن بر ماده مؤثره برگ و گل، عملکرد و اجزای عملکرد دانه راش‌گندم (Fagopyroum esculentum Moench) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 477-493]
 • سبحانی، محمدرضا بررسی تأثیر سلنیوم و روش‌های مصرف کود سرک اوره بر عملکرد دانه و اجزای آن و صفات کیفی گندم در شرایط دیم [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 861-871]
 • سپهری، علی اثر تاریخ کاشت بر فنولوژی و شاخص های فیزیولوژیکی رشد بادام‌زمینی تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 216-230]
 • سرابی، وحید تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ‌های مختلف کلزای پاییزه (Brassica napus L.) [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 914-924]
 • سعادتیان، بیژن مقایسه اثر اندازه ذرات سیلیکاته در محلول غذایی بر صفات فیزیولوژیک و رشدی ذرت در مرحله گیاهچه‌ای، تحت تنش کادمیوم [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 425-437]
 • سعادتیان، بیژن ارزیابی اثر زمان و غلظت محلول‌پاشی پاکلوبوترازول بر تولید و خصوصیات جوانه‌زنی ریزغده‌های سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 786-797]
 • سعیدنژاد، امیرحسین فلورسانس کلروفیل به‌عنوان شاخصی از خسارت تنش یخ‌زدگی در چغندر‎قند (Beta vulgaris) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 615-626]
 • سعیدی گراغانی، حمیدرضا تأثیر تنش‌های شوری و خشکی بر رشد و جوانه زنی زیره سیاه (Bunium persicum Boiss) [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 1-7]
 • سلامی، محمد رضا تأثیر انواع روش‌های خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گیاهی چغندرقند (Beta vulgaris) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 663-675]
 • سلطانی، افشین اثر نظام‌های مختلف خاک‌ورزی بر شاخص‌های رشد و عملکرد ذرت علوفه‌ای [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 267-285]
 • سلطانی، افشین تأثیر تراکم بوته بر روابط آلومتریک بین ارتفاع بوته و صفات رویشی در گندم [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 286-297]
 • سلطانی، افشین تأثیر تراکم بوته بر روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در گندم [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 546-558]
 • سلطانی، افشین روند توسعه سطح برگ، تجمع ماده خشک و پرشدن دانه باقلا (Vicia faba L.) تحت تأثیر تاریخ کاشت و اندازه بذر [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 901-913]
 • سلیمانی ساردو، مجتبی تأثیر تنش‌های شوری و خشکی بر رشد و جوانه زنی زیره سیاه (Bunium persicum Boiss) [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 1-7]
 • سیادت، سید عطااله تأثیر کود دامی بر عملکرد علوفه، جذب و مصرف برخی عناصر غذایی در یک سیستم کشت مخلوط جو و شنبلیله [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 603-614]
 • سیاری، محمدحسن اثر تنش خشکی بر کارایی مصرف آب و وزن خشک ریشه گندم (Triticum aesativum L.) و چاودار (Secale cereale L.) در شرایط رقابت [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 438-450]
 • سیروس مهر، علیرضا بررسی اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد دانه، تجمع اسمولیت‌ها و رنگ‌دانه‌های فتوسنتزی در ژنوتیپ‌های سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor L.) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 676-690]

ش

 • شاه بیکی، ملیحه تأثیر دگرآسیبی بقایای گندم و جو بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna sinensis L.) و کنترل علف‌های هرز [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 838-850]
 • شریفی، حمید رضا تأثیر انواع روش‌های خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گیاهی چغندرقند (Beta vulgaris) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 663-675]
 • شعبانی، سمیه تأثیر سطوح مختلف نیتروژن، کودهای زیستی و نانونیتروژن بر عملکرد و کارآیی مصرف نیتروژن سویا در منطقه داراب (استان فارس) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 709-720]
 • شهبازی، حسن اثر تاریخ کاشت بر فنولوژی و شاخص های فیزیولوژیکی رشد بادام‌زمینی تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 216-230]
 • شهریاری، روشنک بررسی مدیریت تغذیه‌ای بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 776-785]
 • شیخ، فاطمه روند توسعه سطح برگ، تجمع ماده خشک و پرشدن دانه باقلا (Vicia faba L.) تحت تأثیر تاریخ کاشت و اندازه بذر [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 901-913]
 • شیرخانی، علی اثر نیتروژن بر کارایی مصرف تشعشع و شاخص‏های رشد ارقام مختلف ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط کرمانشاه [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 885-900]

ص

 • صادقی بختوری، امیر رضا تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ‌های مختلف کلزای پاییزه (Brassica napus L.) [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 914-924]
 • صفاری، وحیدرضا مطالعه عملکرد دانه و برخی صفات فیزیولوژیکی بر ارقام هیبرید ذرت (Zea mays L.) تحت سطوح مختلف کلرید سدیم [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 298-310]
 • صفری، حسین اثر پیش‌تیمار با اسید سالیسیلیک بر شاخص‌های رشد و جذب عناصر غذایی گیاهچه کنجد در شرایط تنش شوری [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 735-746]
 • صوفی زاده، سعید بررسی پاسخ فیزیولوژیک هیبریدهای ذرت دانه ای (Zea mays L.) نسبت به سطوح مختلف نیتروژن در استان کرمان [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 463-476]

ط

 • طیبی، علی تأثیر سولفات‌آهن بر تعداد کپسول در گره برگ کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط مزرعه [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 8-18]

ظ

ع

 • عباس دخت، حمید تأثیر دگرآسیبی بقایای گندم و جو بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna sinensis L.) و کنترل علف‌های هرز [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 838-850]
 • عباسی، هومن تأثیر دور آبیاری، مالچ پلاستیک سیاه و کودهای زیستی بر ویژگی های کمی و کیفی کدوی تخمه کاغذی [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 399-412]
 • عباسیان، عباس ارزیابی تحمل به سرمازدگی و یخ زدگی گیاه مهاجم گل گندم (Centaurea balsamita) خوسرمایی شده با شرایط بهاره [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 380-388]
 • عباسی سورکی، علی اثر نوع و نحوه کاربرد تیمارهای کودی بر رشد و عملکرد گیاه دارویی سیر [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 185-203]
 • عبدالشاهی، روح اله برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات زراعی گندم نان با استفاده از تجزیه میانگین نسل‌ها در شرایط کم‌آبی [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 389-398]
 • عسکری، افسون مطالعه عملکرد دانه و برخی صفات فیزیولوژیکی بر ارقام هیبرید ذرت (Zea mays L.) تحت سطوح مختلف کلرید سدیم [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 298-310]
 • عسکری، مهدیه مطالعه عملکرد دانه و برخی صفات فیزیولوژیکی بر ارقام هیبرید ذرت (Zea mays L.) تحت سطوح مختلف کلرید سدیم [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 298-310]
 • عظیم زاده، سید مرتضی بررسی تأثیر کودهای آلی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 575-587]
 • عظیمی گندمانی، محمد بررسی شاخص‏ های رشد سیب‏ زمینی (Solanum tubersum L.) تحت ﺗﺄثیر تراکم و زمان سبزشدن علف‌هرز تاج‏ خروس (Amaranthus retroflexus L.) [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 761-775]
 • علومی، حکیمه بررسی محلول پاشی کود روی و کلسیم بر عملکرد و صفات فیزیولوژیکی گلرنگ تحت تنش سرب [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 368-379]
 • عیسی زاده پنجعلی خرابسی، جابر بررسی تأثیر محلول پاشی متانول بر ویژگی های کیفی، عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycine max L.) تحت تنش خشکی [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 511-521]
 • عیشی رضایی، احسان فلورسانس کلروفیل به‌عنوان شاخصی از خسارت تنش یخ‌زدگی در چغندر‎قند (Beta vulgaris) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 615-626]

غ

 • غیبی، محمدنبی ارزیابی کارایی فعالیت Sinorhizobium meliloti و خصوصیات کیفی یونجه تحت تأثیر کاربرد مولیبدن [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 536-545]

ف

 • فاتح، اسفندیار مطالعه‌ی شاخص‌های کارایی نیتروژن در کلزا تحت تأثیر کود سبز و منابع مختلف نیتروژن [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 413-424]
 • فاخری، براتعلی تحلیل شاخص‌های رشدی شنبلیله تحت تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 747-760]
 • فاضلی کاخکی، سید فاضل تأثیر سولفات‌آهن بر تعداد کپسول در گره برگ کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط مزرعه [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 8-18]
 • فتوت، امیر بررسی وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ‌های گندم دیم (Triticum aestivum L.) با استفاده از نیتروژن-15 [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 494-510]
 • فرنیا، امین اثر تاریخ، آرایش کاشت و سطوح نیتروژن بر ماده مؤثره برگ و گل، عملکرد و اجزای عملکرد دانه راش‌گندم (Fagopyroum esculentum Moench) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 477-493]
 • فرهنگ فر، سروناز بررسی تولید کلزا در شرایط خشکی و تغییر اقلیم [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 355-367]
 • فرهودی، روزبه بررسی اثر تاریخ کاشت و مصرف کود نیتروژن بر رشد، عملکرد و ترکیبات تشکیل‌دهنده اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare) در شرایط شوشتر [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 811-822]
 • فروزنده، محمد تأثیر کودهای زیستی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و جذب فسفر و پتاسیم در گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus) در واکنش به تنش خشکی [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 925-938]
 • فلاح، سیف اله اثر نوع و نحوه کاربرد تیمارهای کودی بر رشد و عملکرد گیاه دارویی سیر [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 185-203]
 • فیروزفرد، محمد تأثیر تراکم بوته بر روابط آلومتریک بین ارتفاع بوته و صفات رویشی در گندم [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 286-297]
 • فیروزفرد، محمد تأثیر تراکم بوته بر روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در گندم [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 546-558]
 • فیضی اصل، ولی بررسی وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ‌های گندم دیم (Triticum aestivum L.) با استفاده از نیتروژن-15 [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 494-510]

ق

 • قائمی، علیرضا تأثیر انواع روش‌های خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گیاهی چغندرقند (Beta vulgaris) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 663-675]
 • قربانی، رضا ارزیابی تحمل به سرمازدگی و یخ زدگی گیاه مهاجم گل گندم (Centaurea balsamita) خوسرمایی شده با شرایط بهاره [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 380-388]
 • قربانی، رضا تأثیر منابع تغذیه‌ای و سطوح آب آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و میزان آنتوسیانین کاسبرگ گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در جیرفت [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 451-462]
 • قرخلو، جاوید اثر نظام‌های مختلف خاک‌ورزی بر شاخص‌های رشد و عملکرد ذرت علوفه‌ای [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 267-285]
 • قلعه نویی، شیوا اثر تیمارهای مختلف کشت مخلوط درهم و ردیفی بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و لوبیا [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 588-602]
 • قلی نژاد، اسماعیل تأثیر دو گونه قارچ میکوریزا بر عملکرد کمی و کیفی دانه توده های محلی کنجد (Sesamum indicum L.) در سطوح مختلف تنش خشکی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 150-167]
 • قنبری، جلال بررسی برهمکنش اکوتیپ و تاریخ کاشت در زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با استفاده از روش های مختلف پایداری تک متغیره [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 87-102]
 • قنبری، سارا تأثیر کود دامی بر عملکرد علوفه، جذب و مصرف برخی عناصر غذایی در یک سیستم کشت مخلوط جو و شنبلیله [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 603-614]
 • قنبری، علی بررسی اختلاط علف‌کش‌های فورام‌سولفورون و نیکوسولفورون به همراه سولفات‌آمونیوم در کنترل سلمه‌تره (Chenopodium album L.) [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 19-30]

ک

 • کافی، محمد مقایسه اثر اندازه ذرات سیلیکاته در محلول غذایی بر صفات فیزیولوژیک و رشدی ذرت در مرحله گیاهچه‌ای، تحت تنش کادمیوم [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 425-437]
 • کافی، محمد اثر همزیستی میکوریزای آرباسکولار و شبه‌میکوریزای داخلی بر عملکرد و جذب عناصر ماکرو و میکرو در ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 522-535]
 • کافی، محمد ارزیابی اثر زمان و غلظت محلول‌پاشی پاکلوبوترازول بر تولید و خصوصیات جوانه‌زنی ریزغده‌های سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 786-797]
 • کامبوزیا، جعفر بررسی پاسخ فیزیولوژیک هیبریدهای ذرت دانه ای (Zea mays L.) نسبت به سطوح مختلف نیتروژن در استان کرمان [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 463-476]
 • کامکار، بهنام تأثیر تراکم بوته بر روابط آلومتریک بین ارتفاع بوته و صفات رویشی در گندم [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 286-297]
 • کامکار، بهنام تأثیر تراکم بوته بر روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در گندم [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 546-558]
 • کوچکی، علیرضا اثر تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 31-45]
 • کوچکی، علیرضا اثر عوامل اقلیمی و مدیریتی بر پتانسیل و خلاء عملکرد گندم در ایران با استفاده از مدل WOFOST [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 244-256]
 • کوچکی، علیرضا بررسی وضعیت جذب و استفاده نور در کشت خالص و مخلوط سه گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)، همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) و گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 323-340]
 • کوچکی، علیرضا بررسی عملکرد و کارآیی نیتروژن و فسفر در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزای پاییزه [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 559-574]
 • کوچکی، علیرضا اثر تیمارهای مختلف کشت مخلوط درهم و ردیفی بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و لوبیا [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 588-602]
 • کوچکی، علیرضا اثر ترکیب‌های مختلف کاشت و کود زیستی بر کارآیی مصرف آب و نیتروژن در کشت مخلوط ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) و لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna unguiculata L.) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 691-708]
 • کوچکی، علیرضا بهینه‌سازی تراکم بوته و نیتروژن در زراعت ذرت (Zea mays L.) با استفاده از طرح مرکب مرکزی [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 798-810]
 • کونانی، محمد بررسی تأثیر سلنیوم و روش‌های مصرف کود سرک اوره بر عملکرد دانه و اجزای آن و صفات کیفی گندم در شرایط دیم [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 861-871]

گ

 • گلستانی فر، فرزانه اثر تنش خشکی بر کارایی مصرف آب و وزن خشک ریشه گندم (Triticum aesativum L.) و چاودار (Secale cereale L.) در شرایط رقابت [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 438-450]
 • گلکار، پوراندخت ارزیابی صفات زراعی و کیفی در ژنوتیپ‌های مختلف تریتیکاله [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 872-884]
 • گلوی، محمد بررسی تأثیر محلول پاشی متانول بر ویژگی های کیفی، عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycine max L.) تحت تنش خشکی [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 511-521]
 • گلوی، محمد بررسی اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد دانه، تجمع اسمولیت‌ها و رنگ‌دانه‌های فتوسنتزی در ژنوتیپ‌های سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor L.) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 676-690]
 • گلوی، محمد تأثیر کودهای زیستی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و جذب فسفر و پتاسیم در گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus) در واکنش به تنش خشکی [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 925-938]

ل

 • لاله، سمانه تأثیر سطوح مختلف حاصلخیزکننده‌های آلی و شیمیایی بر عملکرد، شاخص برداشت و درصد عصاره گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 823-837]
 • لطیفی نیا، الهام بررسی تأثیر جهت خطوط کشت، کود زیستی نیتروکسین و مواد سوپرجاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد ماشک برگ پهن [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 639-648]
 • لکزیان، امیر بررسی وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ‌های گندم دیم (Triticum aestivum L.) با استفاده از نیتروژن-15 [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 494-510]
 • لکزیان، امیر اثر همزیستی میکوریزای آرباسکولار و شبه‌میکوریزای داخلی بر عملکرد و جذب عناصر ماکرو و میکرو در ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 522-535]

م

 • مالکی خضرلو، سمیرا بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و کیفیت علوفه تاج‌خروس زراعی (Amaranthus hypochondriacus L.) تحت اثر برخی پیش‌تیمارهای بذری [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 103-112]
 • مجیدیان، مجید اثر تاریخ، آرایش کاشت و سطوح نیتروژن بر ماده مؤثره برگ و گل، عملکرد و اجزای عملکرد دانه راش‌گندم (Fagopyroum esculentum Moench) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 477-493]
 • محمدآبادی، علی اصغر بررسی اثر اسموپرایمینگ بذور، روش‌های کاشت و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد هندوانه آجیلی (Citrullus lanatus) [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 721-734]
 • محمدی، سیدعبداله اثر مدیریت کود سرک نیتروژن توسط کلروفیل متر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای در شرایط کم آبیاری [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 61-73]
 • محمدی، غلامرضا اثر نیتروژن بر کارایی مصرف تشعشع و شاخص‏های رشد ارقام مختلف ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط کرمانشاه [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 885-900]
 • محمدی نژاد، قاسم بررسی برهمکنش اکوتیپ و تاریخ کاشت در زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با استفاده از روش های مختلف پایداری تک متغیره [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 87-102]
 • محمدی نژاد، قاسم برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات زراعی گندم نان با استفاده از تجزیه میانگین نسل‌ها در شرایط کم‌آبی [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 389-398]
 • محمودی، سهراب اثر تنش خشکی بر کارایی مصرف آب و وزن خشک ریشه گندم (Triticum aesativum L.) و چاودار (Secale cereale L.) در شرایط رقابت [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 438-450]
 • محنت کش، عبدالمحمد تعیین عوامل مؤثر در تولید گندم دیم به کمک آنالیز حساسیت در زاگرس مرکزی [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 257-266]
 • مداح حسینی، شهاب اثر پیش‌تیمار با اسید سالیسیلیک بر شاخص‌های رشد و جذب عناصر غذایی گیاهچه کنجد در شرایط تنش شوری [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 735-746]
 • مددی زاده، محمد بررسی پاسخ فیزیولوژیک هیبریدهای ذرت دانه ای (Zea mays L.) نسبت به سطوح مختلف نیتروژن در استان کرمان [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 463-476]
 • مدنی، حمید واکنش خصوصیات زراعی گندم و جو به منابع و مقادیر مختلف سلنیوم در شرایط دیم [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 341-354]
 • مرادی، روح اله اثر عوامل اقلیمی و مدیریتی بر پتانسیل و خلاء عملکرد گندم در ایران با استفاده از مدل WOFOST [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 244-256]
 • مرادی تلاوت، محمدرضا تأثیر کود دامی بر عملکرد علوفه، جذب و مصرف برخی عناصر غذایی در یک سیستم کشت مخلوط جو و شنبلیله [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 603-614]
 • مرید احمدی، سحر بهینه‌سازی تراکم بوته و نیتروژن در زراعت ذرت (Zea mays L.) با استفاده از طرح مرکب مرکزی [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 798-810]
 • مظاهری، داریوش اثر تاریخ، آرایش کاشت و سطوح نیتروژن بر ماده مؤثره برگ و گل، عملکرد و اجزای عملکرد دانه راش‌گندم (Fagopyroum esculentum Moench) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 477-493]
 • مقصودی مود، علی اکبر مطالعه عملکرد دانه و برخی صفات فیزیولوژیکی بر ارقام هیبرید ذرت (Zea mays L.) تحت سطوح مختلف کلرید سدیم [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 298-310]
 • مکاریان، حسن تأثیر دگرآسیبی بقایای گندم و جو بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna sinensis L.) و کنترل علف‌های هرز [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 838-850]
 • ملاحسینی، حمید محلول‌پاشی کود پتاسیم به‌منظور کاهش اثرات شوری آب آبیاری در سیب‌زمینی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 204-215]
 • مندنی، فرزاد تأثیر کاربرد کود نیتروژن بر توان رقابت یولاف وحشی (.Avena ludoviciana L) با گندم پاییزه (.Triticum asetivum L) تحت شرایط آب و هوایی کرمانشاه [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 649-662]
 • مندنی، فرزاد اثر نیتروژن بر کارایی مصرف تشعشع و شاخص‏های رشد ارقام مختلف ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط کرمانشاه [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 885-900]
 • منصوری، حامد اثر عوامل اقلیمی و مدیریتی بر پتانسیل و خلاء عملکرد گندم در ایران با استفاده از مدل WOFOST [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 244-256]
 • مهدوی، محمدجواد تأثیر تنش‌های شوری و خشکی بر رشد و جوانه زنی زیره سیاه (Bunium persicum Boiss) [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 1-7]
 • موحدی دهنوی، محسن تأثیر سطوح مختلف نیتروژن، کودهای زیستی و نانونیتروژن بر عملکرد و کارآیی مصرف نیتروژن سویا در منطقه داراب (استان فارس) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 709-720]
 • موسوی، سید غلامرضا بررسی اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه (Protulaca oleracea L.) [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 113-123]
 • موسوی بایگی، محمد بررسی تولید کلزا در شرایط خشکی و تغییر اقلیم [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 355-367]
 • موسوی شلمانی، میر احمد بررسی وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ‌های گندم دیم (Triticum aestivum L.) با استفاده از نیتروژن-15 [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 494-510]
 • موسوی نیک، سید محسن بررسی اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد دانه، تجمع اسمولیت‌ها و رنگ‌دانه‌های فتوسنتزی در ژنوتیپ‌های سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor L.) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 676-690]
 • مولودی، آرزو اثر کود نانو کلات روی و تلقیح با قارچ مایکوریزا بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 168-184]
 • میرمحمدی میبدی، سیدعلی محمد ارزیابی صفات زراعی و کیفی در ژنوتیپ‌های مختلف تریتیکاله [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 872-884]

ن

 • ناصری پور یزدی، محمدتقی اثر تیمارهای مختلف کشت مخلوط درهم و ردیفی بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و لوبیا [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 588-602]
 • نباتی، جعفر ارزیابی اثر زمان و غلظت محلول‌پاشی پاکلوبوترازول بر تولید و خصوصیات جوانه‌زنی ریزغده‌های سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 786-797]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثر تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 31-45]
 • نصیری محلاتی، مهدی جذب و کارآیی مصرف نور در گیاه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L.) تحت تأثیر منابع مختلف کودهای آلی، زیستی، شیمیایی و کشت مخلوط با شنبلیله [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 136-149]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثر عوامل اقلیمی و مدیریتی بر پتانسیل و خلاء عملکرد گندم در ایران با استفاده از مدل WOFOST [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 244-256]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی وضعیت جذب و استفاده نور در کشت خالص و مخلوط سه گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)، همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) و گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 323-340]
 • نصیری محلاتی، مهدی تأثیر انواع روش‌های خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گیاهی چغندرقند (Beta vulgaris) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 663-675]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثر ترکیب‌های مختلف کاشت و کود زیستی بر کارآیی مصرف آب و نیتروژن در کشت مخلوط ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) و لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna unguiculata L.) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 691-708]
 • نصیری محلاتی، مهدی بهینه‌سازی تراکم بوته و نیتروژن در زراعت ذرت (Zea mays L.) با استفاده از طرح مرکب مرکزی [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 798-810]
 • نظامی، احمد اثر مدیریت کود سرک نیتروژن توسط کلروفیل متر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای در شرایط کم آبیاری [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 61-73]
 • نظامی، احمد دوره بحرانی مهار علف هرز در کنجد (Sesamum indicum) در شرایط مشهد [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 231-243]
 • نظامی، احمد فلورسانس کلروفیل به‌عنوان شاخصی از خسارت تنش یخ‌زدگی در چغندر‎قند (Beta vulgaris) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 615-626]
 • نظریان فیروزآبادی، فرهاد بررسی تأثیر جهت خطوط کشت، کود زیستی نیتروکسین و مواد سوپرجاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد ماشک برگ پهن [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 639-648]
 • نقوی، هرمزد بررسی محلول پاشی کود روی و کلسیم بر عملکرد و صفات فیزیولوژیکی گلرنگ تحت تنش سرب [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 368-379]
 • نقی‌پور دهکردی، پگاه بررسی وضعیت جذب و استفاده نور در کشت خالص و مخلوط سه گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)، همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) و گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 323-340]
 • نه بندانی، علیرضا اثر تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 31-45]
 • نوربخش، فرانک اثر تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 31-45]
 • نوربخش، فرانک بررسی عملکرد و کارآیی نیتروژن و فسفر در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزای پاییزه [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 559-574]

و

 • وهبی، ندا بهبود رشد و عملکرد گندم با استفاده از کلرمکوات کلراید، سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید در شرایط تنش رطوبتی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 124-135]

ه

 • هودیانی مهر، عبدالواحد اثر سیستم‌های خاک‌ورزی بر محتوی عناصر غذایی خاک، عملکرد و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط چای ترش- ماش [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 311-322]

ی

 • یدوی، علیرضا بررسی شاخص‏ های رشد سیب‏ زمینی (Solanum tubersum L.) تحت ﺗﺄثیر تراکم و زمان سبزشدن علف‌هرز تاج‏ خروس (Amaranthus retroflexus L.) [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 761-775]
 • یعقوبی، فاطمه اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر فنولوژی، شاخص‌های رشدی و عملکرد دو رقم عدس در شرایط دیم مشهد [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 939-956]