نمایه نویسندگان

آ

 • آستارایی، علیرضا تعیین محتوی کلروفیل و وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ‌های گندم (Triticum aestivum L.) دیم با استفاده از کلروفیل‌متر (SPAD) [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 221-240]

ا

 • ابهری، عباس تاثیر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید بر کارآیی مصرف آب در جو در شرایط قطع آبیاری [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 157-167]
 • ابهری، عباس واکنش برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی توده‌های مرزه به سطوح تنش شوری و برگ‌زدایی [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 605-615]
 • استادی، علی ارزیابی صفات کمی و کیفی نعناع‌فلفلی (Mentha piperita L.) در چین‌های اول و دوم تحت تأثیر کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی، نانو و مایکوریزا [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 327-345]
 • اسدی، قربانعلی تأثیر سطوح مختلف آبیاری و مالچ پلاستیکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo convar.pepo var. styriaca) در شرایط مشهد [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 265-273]
 • اسدی، قربانعلی بررسی عملکرد کمی و کیفی ارقام چغندرقند در تاریخ‌های مختلف کشت مستقیم و نشایی در دو منطقه شیروان و مشهد [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 551-565]
 • اسدی نسب، نفیسه اثر محلول‌پاشی تنظیم‌کننده‌های رشد بر رشد و القای تحمل به گرمای انتهای فصل گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 467-476]
 • اصغری، حمید رضا تاثیر بیوچار بر حاصلخیزی خاک و کارایی مصرف آب در سیاه دانه (.Nigella sativa L) تحت شرایط تنش خشکی [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 39-52]
 • اصغری، علی ارزیابی پایداری ژنتیکی برخی از صفات زراعی هیبریدهای سیب‌زمینی تحت شرایط آب و هوایی مختلف [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 241-253]
 • اصغری پور، محمدرضا شبیه‌سازی اثرات تغییر اقلیم بر رشد و عملکرد ذرت (Zea mays) تحت شرایط کم‌آبیاری در دشت مغان [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 141-155]
 • اصغری زکریا، رسول تاثیر تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد دانه و صفات مورفوفیزیولوژیک اکوتیپ‌های Aegilops triuncialis [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 415-425]
 • امیرنیا، رضا اثر کاربرد تلفیقی ریزو باکتری‌های محرک رشد و قارچ میکوریزا در کشت مخلوط بزرک (Linum usitatissimum L.) و باقلا (Vicia faba L.) بر خصوصیات رشدی و عملکرد دانه [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 123-140]
 • اویسی، مصطفی تأثیر تاریخ و بسترهای کاشت بر تقویم رشد گیاه دارویی گل میمونی سازویی [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 255-264]

ب

 • باقری، رضا ارزیابی تاثیر تقسیط کود نیتروژن و جهت‌های کاشت بر برخی صفات فیتوشیمیایی و عملکرد ﭼﺎی ﺗﺮش (Hibiscus sabdariffa L.) [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 347-357]
 • باقری شیروان، میلاد بررسی عملکرد کمی و کیفی ارقام چغندرقند در تاریخ‌های مختلف کشت مستقیم و نشایی در دو منطقه شیروان و مشهد [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 551-565]
 • بحرینی، وحید ارزیابی تحمل به تنش خشکی دوره رشد زایشی در برخی از ژنوتیپ‌های گندم (.Triticum aestivum L) با استفاده از شاخص‌های تحمل و حساسیت به تنش خشکی [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 111-121]
 • براری، مهرشاد ارزیابی خصوصیات ریشه و عملکرد دانه ارقام گندم تحت تأثیر باکتری‌های حل‌کننده فسفات و قارچ میکوریزا در شرایط دیم [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 83-98]
 • برجسته، علیرضا اثر کم‌آبیاری و تراکم یولاف وحشی (Avena ludoviciana) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 1-14]
 • برده جی، سیاوش تأثیر سطوح مختلف آبیاری و مالچ پلاستیکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo convar.pepo var. styriaca) در شرایط مشهد [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 265-273]
 • برین، محسن اثر کاربرد تلفیقی ریزو باکتری‌های محرک رشد و قارچ میکوریزا در کشت مخلوط بزرک (Linum usitatissimum L.) و باقلا (Vicia faba L.) بر خصوصیات رشدی و عملکرد دانه [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 123-140]
 • بنایان اول، محمد تأثیر سطوح مختلف آبیاری و مالچ پلاستیکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo convar.pepo var. styriaca) در شرایط مشهد [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 265-273]
 • بیابانی، عباس بررسی خصوصیات فیزیولوژیک مؤثر بر بهبود عملکرد ارقام کلزا [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 53-73]
 • بیگ بابایی، عادل تاثیر بیوچار بر حاصلخیزی خاک و کارایی مصرف آب در سیاه دانه (.Nigella sativa L) تحت شرایط تنش خشکی [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 39-52]

پ

 • پوررضا، جعفر کمّی‌سازی نمو برگ در ارقام مختلف گندم: طول عمر برگ [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 527-536]

ت

 • تاج بخش شیشوان، مهدی ارزیابی عملکرد و کیفیت روغن دانه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت اثر محلول‌پاشی محرک‌های رشد و زمان برداشت [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 567-577]
 • تدین، محمودرضا اثر تنش کم‌آبیاری و محلول‌پاشی با اسید آسکوربیک و اسید جاسمونیک بر برخی از متابولیت‌های ثانویه، عملکرد دانه و روغن ژنوتیپ‌های گلرنگ [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 591-603]
 • ترابی، بنیامین مقایسه محلول‌پاشی نانوذرات سیلیس و روی با مصرف خاکی بر صفات زراعی و فیزیولوژیکی برنج (Oryza sativa L.) [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 503-515]
 • تقی پور، زهرا تاثیر تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد دانه و صفات مورفوفیزیولوژیک اکوتیپ‌های Aegilops triuncialis [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 415-425]

ث

 • ثقه الاسلامی، محمد جواد تأثیر مدیریت کود بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک و جذب عناصر نیتروژن و فسفر توسط خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 187-205]

ج

 • جعفرزاده، جعفر تعیین محتوی کلروفیل و وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ‌های گندم (Triticum aestivum L.) دیم با استفاده از کلروفیل‌متر (SPAD) [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 221-240]
 • جعفرزاده رزمی، محمدرضا بررسی صفات زراعی و پارامترهای فلورسانس کلروفیل ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) در شرایط آبیاری غرقاب و زیرسطحی [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 647-659]
 • جلالی، سامی تاثیر تاریخ کاشت بر ریخت‌شناسی گلچه و عملکرد ارقام برنج در خوزستان [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 517-526]
 • جلالی هنرمند، سعید بررسی همبستگی و تجزیه علیت عملکرد ذرت دانه‌ای و صفات وابسته به آن در شرایط متفاوت دسترسی به آب و نیتروژن [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 275-289]
 • جلالی هنرمند، سعید اثر محلول‌پاشی برخی ترکیبات شیمیایی بر تبادلات گازی، روابط آب و خصوصیات فتوسنتزی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در رژیم‌های آبیاری مختلف [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 477-489]
 • جلالی هنرمند، سعید اثر باکتری‌های تقویت‌کننده رشد گیاه بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات کیفی ارقام سویا (Glycine max L.) در شرایط مختلف رطوبتی [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 537-550]
 • جهان، محسن فراتحلیل اثر کاربرد سوپرجاذب رطوبت بر عملکرد گیاهان زراعی در ایران [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 207-220]
 • جوادی، حامد تأثیر مدیریت کود بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک و جذب عناصر نیتروژن و فسفر توسط خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 187-205]
 • جوانمرد، عبدالله ارزیابی صفات کمی و کیفی نعناع‌فلفلی (Mentha piperita L.) در چین‌های اول و دوم تحت تأثیر کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی، نانو و مایکوریزا [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 327-345]
 • جودی، مهدی شبیه‌سازی اثرات تغییر اقلیم بر رشد و عملکرد ذرت (Zea mays) تحت شرایط کم‌آبیاری در دشت مغان [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 141-155]
 • جویبان، زین العابدین بررسی تأثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد ماده خشک و برخی صفات فیزیولوژیک ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.) [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 403-414]

ح

 • حسن پناه، داود ارزیابی پایداری ژنتیکی برخی از صفات زراعی هیبریدهای سیب‌زمینی تحت شرایط آب و هوایی مختلف [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 241-253]
 • حشمت پور، علی بررسی صفات زراعی و پارامترهای فلورسانس کلروفیل ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) در شرایط آبیاری غرقاب و زیرسطحی [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 647-659]
 • حیدری شریف آباد، حسین تاثیر تقسیط نیتروژن و تراکم‌های مختلف بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو ژنوتیپ برنج (Oryza sativa L.) [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 631-645]

خ

 • خانی، کیانوش اثر باکتری‌های تقویت‌کننده رشد گیاه بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات کیفی ارقام سویا (Glycine max L.) در شرایط مختلف رطوبتی [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 537-550]
 • خاوازی، کاظم ارزیابی خصوصیات ریشه و عملکرد دانه ارقام گندم تحت تأثیر باکتری‌های حل‌کننده فسفات و قارچ میکوریزا در شرایط دیم [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 83-98]
 • خرم دل، سرور اثر کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی کنجد با استفاده از طرح مرکب مرکزی [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 427-439]
 • خرمی وفا، محمود شبیه‌سازی اثرات تغییر اقلیم بر رشد و عملکرد ذرت (Zea mays) تحت شرایط کم‌آبیاری در دشت مغان [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 141-155]
 • خرمی وفا، محمود ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت شیرین (Zea mays. Varsaccharata) و سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 389-401]
 • خزاعی، حمیدرضا اثر کم‌آبیاری و تراکم یولاف وحشی (Avena ludoviciana) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 1-14]
 • خلیلی، پرشنگ ارزیابی عملکرد و کیفیت روغن دانه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت اثر محلول‌پاشی محرک‌های رشد و زمان برداشت [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 567-577]
 • خمری، عیسی ارزیابی تاثیر تقسیط کود نیتروژن و جهت‌های کاشت بر برخی صفات فیتوشیمیایی و عملکرد ﭼﺎی ﺗﺮش (Hibiscus sabdariffa L.) [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 347-357]
 • خیری، نوراله مقایسه محلول‌پاشی نانوذرات سیلیس و روی با مصرف خاکی بر صفات زراعی و فیزیولوژیکی برنج (Oryza sativa L.) [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 503-515]

د

 • داداشی، محمد رضا ارزیابی تحمل به تنش خشکی دوره رشد زایشی در برخی از ژنوتیپ‌های گندم (.Triticum aestivum L) با استفاده از شاخص‌های تحمل و حساسیت به تنش خشکی [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 111-121]
 • دانشور، ماشاالله اثر محلول‏پاشی پتاسیم و روی بر شاخص‏های فیزیولوژیک رشد، پارامترهای فلئورسانس کلروفیل و عملکرد دو رقم گندم نان تحت تاریخ کاشت تأخیری [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 441-455]
 • درخشان، ابوالفضل تأثیر کود نیتروژن بر دریافت و کارایی استفاده از تابش در دو رقم کلزای بهاره [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 291-303]
 • دهمرده، مهدی ارزیابی تاثیر تقسیط کود نیتروژن و جهت‌های کاشت بر برخی صفات فیتوشیمیایی و عملکرد ﭼﺎی ﺗﺮش (Hibiscus sabdariffa L.) [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 347-357]
 • دوستخواه احمدی، محمد بررسی تاثیر تغییر اقلیم در آینده نزدیک بر تولید گندم آبی منطقه تربت جام: مطالعه موردی [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 169-186]

ذ

 • ذبیحی، حمیدرضا اثر مدیریت‌های مختلف بقایای گیاهی گندم و چغندرقند بر برخی ویژگی‌های شیمیایی و زیستی خاک [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 359-372]
 • ذوالنوریان، حیدر ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت شیرین (Zea mays. Varsaccharata) و سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 389-401]

ر

 • راحمی کاریزکی، علی بررسی خصوصیات فیزیولوژیک مؤثر بر بهبود عملکرد ارقام کلزا [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 53-73]
 • راحمی کاریزکی، علی بررسی واکنش ارقام گندم دیم (Triticum aestivum L.) در دو منطقه نیمه‌خشک و نیمه‌مرطوب استان گلستان [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 579-590]
 • راشد محصل، محمدحسن تأثیر مدیریت کود بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک و جذب عناصر نیتروژن و فسفر توسط خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 187-205]
 • راهنما قهفرخی، افراسیاب اثر محلول‌پاشی تنظیم‌کننده‌های رشد بر رشد و القای تحمل به گرمای انتهای فصل گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 467-476]
 • راهنما قهفرخی، افراسیاب اثر تنش گرمای آخر فصل بر برخی صفات زراعی، فیزیولوژیک و عملکرد روغن ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 491-502]
 • راهنما قهفرخی، افراسیاب بررسی اثر کلرید کلسیم و سلنیوم بر مقاومت به دمای بالا در گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 617-629]
 • رسام، قربانعلی بررسی خصوصیات فیزیولوژیک مؤثر بر بهبود عملکرد ارقام کلزا [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 53-73]
 • رستمی اجیرلو، امیرعباس شبیه‌سازی اثرات تغییر اقلیم بر رشد و عملکرد ذرت (Zea mays) تحت شرایط کم‌آبیاری در دشت مغان [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 141-155]
 • رضائی چیانه، اسماعیل اثر کاربرد تلفیقی ریزو باکتری‌های محرک رشد و قارچ میکوریزا در کشت مخلوط بزرک (Linum usitatissimum L.) و باقلا (Vicia faba L.) بر خصوصیات رشدی و عملکرد دانه [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 123-140]
 • رضایی، محسن بررسی صفات زراعی و پارامترهای فلورسانس کلروفیل ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) در شرایط آبیاری غرقاب و زیرسطحی [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 647-659]
 • رضایی، هادی بررسی واکنش ارقام گندم دیم (Triticum aestivum L.) در دو منطقه نیمه‌خشک و نیمه‌مرطوب استان گلستان [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 579-590]
 • رضوانی مقدم، پرویز تاثیر بیوچار بر حاصلخیزی خاک و کارایی مصرف آب در سیاه دانه (.Nigella sativa L) تحت شرایط تنش خشکی [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 39-52]
 • رضوانی مقدم، پرویز تأثیر مدیریت کود بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک و جذب عناصر نیتروژن و فسفر توسط خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 187-205]
 • رضوانی مقدم، پرویز بررسی تأثیر سن نشاء و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi L.) [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 373-387]
 • روشندل، پرتو اثر تنش کم‌آبیاری و محلول‌پاشی با اسید آسکوربیک و اسید جاسمونیک بر برخی از متابولیت‌های ثانویه، عملکرد دانه و روغن ژنوتیپ‌های گلرنگ [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 591-603]
 • روشنفکر، حبیب اله اثر محلول‌پاشی تنظیم‌کننده‌های رشد بر رشد و القای تحمل به گرمای انتهای فصل گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 467-476]
 • روشنفکر، حبیب اله بررسی اثر کلرید کلسیم و سلنیوم بر مقاومت به دمای بالا در گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 617-629]
 • ریگی، فرزانه ارزیابی تاثیر تقسیط کود نیتروژن و جهت‌های کاشت بر برخی صفات فیتوشیمیایی و عملکرد ﭼﺎی ﺗﺮش (Hibiscus sabdariffa L.) [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 347-357]

ز

 • زارع، محمد جواد ارزیابی خصوصیات ریشه و عملکرد دانه ارقام گندم تحت تأثیر باکتری‌های حل‌کننده فسفات و قارچ میکوریزا در شرایط دیم [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 83-98]
 • زند، اسکندر اثر کم‌آبیاری و تراکم یولاف وحشی (Avena ludoviciana) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 1-14]

س

 • ساجدی، عبداله تأثیر بیوچار، پرایمینگ بذر و محلول‌پاشی با آب و سالیسیلیک اسید بر عملکرد گلرنگ در شرایط دیم [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 305-316]
 • ساجدی، نورعلی تأثیر بیوچار، پرایمینگ بذر و محلول‌پاشی با آب و سالیسیلیک اسید بر عملکرد گلرنگ در شرایط دیم [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 305-316]
 • سعیدی، محسن اثر محلول‌پاشی برخی ترکیبات شیمیایی بر تبادلات گازی، روابط آب و خصوصیات فتوسنتزی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در رژیم‌های آبیاری مختلف [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 477-489]
 • سعیدی، محسن اثر باکتری‌های تقویت‌کننده رشد گیاه بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات کیفی ارقام سویا (Glycine max L.) در شرایط مختلف رطوبتی [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 537-550]
 • سفیدکن، فاطمه تأثیر حاصلخیزکننده‌های خاک بر ترکیبات فنلی، فعالیت آنتی‌اکسیدانتی و عملکرد اندام‌های رویشی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) تحت تنش کم‌آبی [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 661-672]
 • سلطانی، افشین کمّی‌سازی نمو برگ در ارقام مختلف گندم: طول عمر برگ [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 527-536]
 • سنچولی، سمیه بررسی صفات زراعی و پارامترهای فلورسانس کلروفیل ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) در شرایط آبیاری غرقاب و زیرسطحی [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 647-659]
 • سیادت، سید عطااله تأثیر کود نیتروژن بر دریافت و کارایی استفاده از تابش در دو رقم کلزای بهاره [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 291-303]
 • سیادت، سید عطااله تاثیر تاریخ کاشت بر ریخت‌شناسی گلچه و عملکرد ارقام برنج در خوزستان [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 517-526]

ش

 • شباهنگ، جواد تاثیر بیوچار بر حاصلخیزی خاک و کارایی مصرف آب در سیاه دانه (.Nigella sativa L) تحت شرایط تنش خشکی [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 39-52]
 • شکوهیان، علی اکبر ارزیابی پایداری ژنتیکی برخی از صفات زراعی هیبریدهای سیب‌زمینی تحت شرایط آب و هوایی مختلف [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 241-253]
 • شیری، منوچهر تاثیر محلول‌پاشی با عناصر آهن و روی بر عملکرد و قابلیت فراهمی زیستی عناصر در ارقام گندم نان [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 317-326]

ص

 • صابرعلی، سید فرهاد بررسی تاثیر تغییر اقلیم در آینده نزدیک بر تولید گندم آبی منطقه تربت جام: مطالعه موردی [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 169-186]
 • صادق زاده اهری، داود به‌گزینی ژنوتیپ‌های نخود برای تحمل به سرما در شرایط کنترل‌‌شده [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 75-82]
 • صالحی، فرشاد اثر تنش گرمای آخر فصل بر برخی صفات زراعی، فیزیولوژیک و عملکرد روغن ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 491-502]
 • صبوری، حسین بررسی صفات زراعی و پارامترهای فلورسانس کلروفیل ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) در شرایط آبیاری غرقاب و زیرسطحی [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 647-659]
 • صبوری، عاطفه بررسی صفات زراعی و پارامترهای فلورسانس کلروفیل ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) در شرایط آبیاری غرقاب و زیرسطحی [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 647-659]

ط

 • طهماسبی، زهرا ارزیابی خصوصیات ریشه و عملکرد دانه ارقام گندم تحت تأثیر باکتری‌های حل‌کننده فسفات و قارچ میکوریزا در شرایط دیم [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 83-98]

ع

 • عباس پور، فاطمه تاثیر بیوچار بر حاصلخیزی خاک و کارایی مصرف آب در سیاه دانه (.Nigella sativa L) تحت شرایط تنش خشکی [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 39-52]
 • عباس دخت، حمید تاثیر بیوچار بر حاصلخیزی خاک و کارایی مصرف آب در سیاه دانه (.Nigella sativa L) تحت شرایط تنش خشکی [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 39-52]
 • عجم نوروزی، حسین مقایسه محلول‌پاشی نانوذرات سیلیس و روی با مصرف خاکی بر صفات زراعی و فیزیولوژیکی برنج (Oryza sativa L.) [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 503-515]
 • عزیزی، الهام واکنش برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی توده‌های مرزه به سطوح تنش شوری و برگ‌زدایی [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 605-615]
 • عسگری، اشکان بررسی تأثیر سن نشاء و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi L.) [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 373-387]
 • علیپور ابوخیلی، فرشید تاثیر تقسیط نیتروژن و تراکم‌های مختلف بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو ژنوتیپ برنج (Oryza sativa L.) [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 631-645]
 • علیزاده، خدیجه اثر کاربرد تلفیقی ریزو باکتری‌های محرک رشد و قارچ میکوریزا در کشت مخلوط بزرک (Linum usitatissimum L.) و باقلا (Vicia faba L.) بر خصوصیات رشدی و عملکرد دانه [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 123-140]
 • عیسوند، حمیدرضا اثر محلول‏پاشی پتاسیم و روی بر شاخص‏های فیزیولوژیک رشد، پارامترهای فلئورسانس کلروفیل و عملکرد دو رقم گندم نان تحت تاریخ کاشت تأخیری [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 441-455]

ف

 • فتوت، امیر تعیین محتوی کلروفیل و وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ‌های گندم (Triticum aestivum L.) دیم با استفاده از کلروفیل‌متر (SPAD) [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 221-240]
 • فتوت، امیر اثر مدیریت‌های مختلف بقایای گیاهی گندم و چغندرقند بر برخی ویژگی‌های شیمیایی و زیستی خاک [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 359-372]
 • فربود، فرزاد بررسی امکان جایگزینی پودر خون به‌جای مصرف کود سکسترین آهن در گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa Officinalis L.) [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 457-465]
 • فرهادی، بهمن بررسی همبستگی و تجزیه علیت عملکرد ذرت دانه‌ای و صفات وابسته به آن در شرایط متفاوت دسترسی به آب و نیتروژن [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 275-289]
 • فروغی آینه ده، عباس بررسی خصوصیات فیزیولوژیک مؤثر بر بهبود عملکرد ارقام کلزا [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 53-73]
 • فیضی اصل، ولی تعیین محتوی کلروفیل و وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ‌های گندم (Triticum aestivum L.) دیم با استفاده از کلروفیل‌متر (SPAD) [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 221-240]

ق

 • قبادی، روژین بررسی همبستگی و تجزیه علیت عملکرد ذرت دانه‌ای و صفات وابسته به آن در شرایط متفاوت دسترسی به آب و نیتروژن [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 275-289]
 • قبادی، محمداقبال اثر محلول‌پاشی برخی ترکیبات شیمیایی بر تبادلات گازی، روابط آب و خصوصیات فتوسنتزی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در رژیم‌های آبیاری مختلف [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 477-489]
 • قبادی، مختار بررسی همبستگی و تجزیه علیت عملکرد ذرت دانه‌ای و صفات وابسته به آن در شرایط متفاوت دسترسی به آب و نیتروژن [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 275-289]
 • قبادی، مختار اثر محلول‌پاشی برخی ترکیبات شیمیایی بر تبادلات گازی، روابط آب و خصوصیات فتوسنتزی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در رژیم‌های آبیاری مختلف [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 477-489]
 • قربانی واقعی، حجت بررسی صفات زراعی و پارامترهای فلورسانس کلروفیل ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) در شرایط آبیاری غرقاب و زیرسطحی [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 647-659]
 • قریشی، فاطمه اثر مدیریت‌های مختلف بقایای گیاهی گندم و چغندرقند بر برخی ویژگی‌های شیمیایی و زیستی خاک [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 359-372]
 • قلی زاده، عبدالطیف بررسی واکنش ارقام گندم دیم (Triticum aestivum L.) در دو منطقه نیمه‌خشک و نیمه‌مرطوب استان گلستان [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 579-590]
 • قلی نژاد، اسماعیل تاثیر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید بر کارآیی مصرف آب در جو در شرایط قطع آبیاری [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 157-167]
 • قنبری، احمد شبیه‌سازی اثرات تغییر اقلیم بر رشد و عملکرد ذرت (Zea mays) تحت شرایط کم‌آبیاری در دشت مغان [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 141-155]

ک

 • کاتوزی، مهناز بررسی صفات زراعی و پارامترهای فلورسانس کلروفیل ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) در شرایط آبیاری غرقاب و زیرسطحی [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 647-659]
 • کافی، محمد بررسی تأثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد ماده خشک و برخی صفات فیزیولوژیک ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.) [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 403-414]
 • کامرانی، مرتضی تاثیر محلول‌پاشی با عناصر آهن و روی بر عملکرد و قابلیت فراهمی زیستی عناصر در ارقام گندم نان [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 317-326]
 • کرمانی، منصوره واکنش برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی توده‌های مرزه به سطوح تنش شوری و برگ‌زدایی [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 605-615]
 • کریمی زاده، رحمت الله ارزیابی پایداری ژنتیکی برخی از صفات زراعی هیبریدهای سیب‌زمینی تحت شرایط آب و هوایی مختلف [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 241-253]
 • کشاورز، حامد تأثیر حاصلخیزکننده‌های خاک بر ترکیبات فنلی، فعالیت آنتی‌اکسیدانتی و عملکرد اندام‌های رویشی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) تحت تنش کم‌آبی [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 661-672]
 • کمائی، حسین اثر محلول‏پاشی پتاسیم و روی بر شاخص‏های فیزیولوژیک رشد، پارامترهای فلئورسانس کلروفیل و عملکرد دو رقم گندم نان تحت تاریخ کاشت تأخیری [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 441-455]
 • کوچکی، علیرضا پایش عملکرد گندم و چغندرقند در استان خراسان: 2- برآورد خلاء عملکرد [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 15-38]
 • کوچکی، علیرضا بررسی تأثیر سن نشاء و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi L.) [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 373-387]
 • کوچکی، علیرضا بررسی عملکرد کمی و کیفی ارقام چغندرقند در تاریخ‌های مختلف کشت مستقیم و نشایی در دو منطقه شیروان و مشهد [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 551-565]

گ

 • گیلانی، عبدالعلی تاثیر تاریخ کاشت بر ریخت‌شناسی گلچه و عملکرد ارقام برنج در خوزستان [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 517-526]

ل

 • لطیفی، هدا اثر کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی کنجد با استفاده از طرح مرکب مرکزی [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 427-439]
 • لکزیان، امیر تعیین محتوی کلروفیل و وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ‌های گندم (Triticum aestivum L.) دیم با استفاده از کلروفیل‌متر (SPAD) [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 221-240]
 • لکزیان، امیر اثر مدیریت‌های مختلف بقایای گیاهی گندم و چغندرقند بر برخی ویژگی‌های شیمیایی و زیستی خاک [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 359-372]
 • لیموچی، کاوه تاثیر تاریخ کاشت بر ریخت‌شناسی گلچه و عملکرد ارقام برنج در خوزستان [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 517-526]

م

 • مبصر، حمیدرضا مقایسه محلول‌پاشی نانوذرات سیلیس و روی با مصرف خاکی بر صفات زراعی و فیزیولوژیکی برنج (Oryza sativa L.) [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 503-515]
 • مبصر، حمیدرضا تاثیر تقسیط نیتروژن و تراکم‌های مختلف بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو ژنوتیپ برنج (Oryza sativa L.) [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 631-645]
 • مجنون حسینی، ناصر تأثیر تاریخ و بسترهای کاشت بر تقویم رشد گیاه دارویی گل میمونی سازویی [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 255-264]
 • مجیدی، فاطمه واکنش برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی توده‌های مرزه به سطوح تنش شوری و برگ‌زدایی [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 605-615]
 • محتشمی، فاطمه اثر تنش کم‌آبیاری و محلول‌پاشی با اسید آسکوربیک و اسید جاسمونیک بر برخی از متابولیت‌های ثانویه، عملکرد دانه و روغن ژنوتیپ‌های گلرنگ [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 591-603]
 • محصلی، وحید بررسی امکان جایگزینی پودر خون به‌جای مصرف کود سکسترین آهن در گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa Officinalis L.) [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 457-465]
 • محمدنیا، شیوا ارزیابی پایداری ژنتیکی برخی از صفات زراعی هیبریدهای سیب‌زمینی تحت شرایط آب و هوایی مختلف [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 241-253]
 • مختصی بیدگلی، علی تأثیر حاصلخیزکننده‌های خاک بر ترکیبات فنلی، فعالیت آنتی‌اکسیدانتی و عملکرد اندام‌های رویشی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) تحت تنش کم‌آبی [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 661-672]
 • مدرس ثانوی، سید علی محمد تأثیر حاصلخیزکننده‌های خاک بر ترکیبات فنلی، فعالیت آنتی‌اکسیدانتی و عملکرد اندام‌های رویشی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) تحت تنش کم‌آبی [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 661-672]
 • مدنی، حمید تاثیر تقسیط نیتروژن و تراکم‌های مختلف بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو ژنوتیپ برنج (Oryza sativa L.) [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 631-645]
 • مرشدلو، محمدرضا ارزیابی صفات کمی و کیفی نعناع‌فلفلی (Mentha piperita L.) در چین‌های اول و دوم تحت تأثیر کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی، نانو و مایکوریزا [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 327-345]
 • مسعودی، بهرام ارزیابی رابطه بین عملکرد دانه و درصد روغن با برخی از صفات مهم زراعی در کنجد به‌وسیله تجزیه علیت و تجزیه به مؤلفه‌های اصلی [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 99-110]
 • مسکرباشی، موسی اثر تنش گرمای آخر فصل بر برخی صفات زراعی، فیزیولوژیک و عملکرد روغن ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 491-502]
 • ملاعلی عباسیان، سارا ارزیابی صفات کمی و کیفی نعناع‌فلفلی (Mentha piperita L.) در چین‌های اول و دوم تحت تأثیر کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی، نانو و مایکوریزا [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 327-345]
 • ملافیلابی، عبداله اثر کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی کنجد با استفاده از طرح مرکب مرکزی [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 427-439]
 • مندنی، فرزاد بررسی همبستگی و تجزیه علیت عملکرد ذرت دانه‌ای و صفات وابسته به آن در شرایط متفاوت دسترسی به آب و نیتروژن [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 275-289]
 • مندنی، فرزاد ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت شیرین (Zea mays. Varsaccharata) و سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 389-401]
 • مندنی، فرزاد اثر باکتری‌های تقویت‌کننده رشد گیاه بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات کیفی ارقام سویا (Glycine max L.) در شرایط مختلف رطوبتی [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 537-550]
 • مهدیخانلو، خسرو اثر تنش گرمای آخر فصل بر برخی صفات زراعی، فیزیولوژیک و عملکرد روغن ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 491-502]
 • مهربان، اصغر تاثیر محلول‌پاشی با عناصر آهن و روی بر عملکرد و قابلیت فراهمی زیستی عناصر در ارقام گندم نان [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 317-326]
 • موسوی، سید غلامرضا بررسی تأثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد ماده خشک و برخی صفات فیزیولوژیک ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.) [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 403-414]

ن

 • ناصری، رحیم ارزیابی خصوصیات ریشه و عملکرد دانه ارقام گندم تحت تأثیر باکتری‌های حل‌کننده فسفات و قارچ میکوریزا در شرایط دیم [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 83-98]
 • ناظری، محمود ارزیابی تحمل به تنش خشکی دوره رشد زایشی در برخی از ژنوتیپ‌های گندم (.Triticum aestivum L) با استفاده از شاخص‌های تحمل و حساسیت به تنش خشکی [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 111-121]
 • نبی پور، مجید اثر محلول‌پاشی تنظیم‌کننده‌های رشد بر رشد و القای تحمل به گرمای انتهای فصل گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 467-476]
 • نبی پور، مجید بررسی اثر کلرید کلسیم و سلنیوم بر مقاومت به دمای بالا در گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 617-629]
 • نخزری مقدم، علی بررسی واکنش ارقام گندم دیم (Triticum aestivum L.) در دو منطقه نیمه‌خشک و نیمه‌مرطوب استان گلستان [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 579-590]
 • نستری نصرآبادی، حسین بررسی تاثیر تغییر اقلیم در آینده نزدیک بر تولید گندم آبی منطقه تربت جام: مطالعه موردی [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 169-186]
 • نصیری محلاتی، مهدی پایش عملکرد گندم و چغندرقند در استان خراسان: 2- برآورد خلاء عملکرد [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 15-38]
 • نصیری محلاتی، مهدی فراتحلیل اثر کاربرد سوپرجاذب رطوبت بر عملکرد گیاهان زراعی در ایران [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 207-220]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثر کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی کنجد با استفاده از طرح مرکب مرکزی [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 427-439]
 • نظامی، احمد اثر کم‌آبیاری و تراکم یولاف وحشی (Avena ludoviciana) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 1-14]
 • نظامی، احمد بررسی تأثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد ماده خشک و برخی صفات فیزیولوژیک ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.) [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 403-414]
 • نظریان فیروزآبادی، فرهاد اثر محلول‏پاشی پتاسیم و روی بر شاخص‏های فیزیولوژیک رشد، پارامترهای فلئورسانس کلروفیل و عملکرد دو رقم گندم نان تحت تاریخ کاشت تأخیری [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 441-455]
 • نعیمی، محمدحسین تأثیر تاریخ و بسترهای کاشت بر تقویم رشد گیاه دارویی گل میمونی سازویی [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 255-264]
 • نعیمی، معصومه بررسی واکنش ارقام گندم دیم (Triticum aestivum L.) در دو منطقه نیمه‌خشک و نیمه‌مرطوب استان گلستان [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 579-590]
 • نورمحمدی، قربان تاثیر تقسیط نیتروژن و تراکم‌های مختلف بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو ژنوتیپ برنج (Oryza sativa L.) [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 631-645]
 • نوروزی، حسین بررسی اثر کلرید کلسیم و سلنیوم بر مقاومت به دمای بالا در گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 617-629]

و

 • وفابخش، جواد اثر کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی کنجد با استفاده از طرح مرکب مرکزی [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 427-439]

ه

 • همافر، هانیه ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت شیرین (Zea mays. Varsaccharata) و سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 389-401]

ی

 • یزداندوست همدانی، محمد اثر محلول‌پاشی برخی ترکیبات شیمیایی بر تبادلات گازی، روابط آب و خصوصیات فتوسنتزی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در رژیم‌های آبیاری مختلف [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 477-489]