نمایه نویسندگان

آ

 • آئین، احمد اثر کنترل علف‌های‌هرز بر رشد و عملکرد محصول در کشت مخلوط افزایشی کینوا (Chenopodium quinoa Willd) و سیب‌زمینی (Solanum tubersum L.) [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 451-464]
 • آزادواری، حسین تأثیر نحوه کاربرد اسید سالیسیلیک در شرایط تنش کم‌آبی بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 125-137]
 • آقایی اوخچلار، رقیه اثر محلول‌پاشی عصاره کودهای آلی بر خصوصیات زراعی و عملکرد کمی و کیفی شش اکوتیپ بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 153-165]
 • آناهید، صدیقه ارزیابی اثر تلقیح باکتری‌های افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کنجد [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 279-295]

ا

 • اردکانی، محمدرضا ارزیابی صفات مورفولوژی و عملکرد گیاه دارویی مرزه بختیاری تحت تاثیر تراکم و کودهای آلی در شرایط دیم [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 357-371]
 • اسدی، حسین ارزیابی تحمل به تنش خشکی در برخی ژنوتیپ‌های کنجد (Sesamum indicum L.)بر اساس شاخص‌های تحمل به تنش [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 413-433]
 • اسدی، قربانعلی ارزیابی کارایی مصرف نور ذرت (Zea mays L.) و کدوی پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca) در نسبت‌های مختلف کشت مخلوط [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 167-180]
 • اسدی، قربانعلی بررسی عملکرد و راندمان مصرف آب در گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در منطقه مشهد [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 373-384]
 • اسکندری، مهرنوش ارزیابی اثر تلقیح باکتری‌های افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کنجد [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 279-295]
 • اسلامی، سید وحید اثر کنترل علف‌های‌هرز بر رشد و عملکرد محصول در کشت مخلوط افزایشی کینوا (Chenopodium quinoa Willd) و سیب‌زمینی (Solanum tubersum L.) [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 451-464]
 • اعلایی بازکیایی، پویا ارزیابی مدل‌های گیاهی AquaCrop و ORYZA2000 در شبیه‌سازی عملکرد برنج تحت مدیریت‌های زراعی در شهر رشت [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 401-412]
 • اقحوانی شجری، مهسا بررسی عملکرد و راندمان مصرف آب در گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در منطقه مشهد [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 373-384]
 • امیدواری، شهرام بررسی اثرات تاریخ کاشت بر شاخص‌های زراعی- اقلیمی در مراحل مختلف فنولوژی ارقام سیب‌زمینی [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 323-339]
 • امیرنیا، رضا اثر محلول‌پاشی عصاره کودهای آلی بر خصوصیات زراعی و عملکرد کمی و کیفی شش اکوتیپ بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 153-165]
 • امیری، ابراهیم ارزیابی مدل‌های گیاهی AquaCrop و ORYZA2000 در شبیه‌سازی عملکرد برنج تحت مدیریت‌های زراعی در شهر رشت [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 401-412]
 • ایزدخواه شیشوان، موسی ارزیابی اثر پرایمینگ و اندازه بذر بر عملکرد زیست‌توده، شاخص کارایی مصرف آب و برخی ویژگی‌های اکوفیزیولوژیک اکوتیپ‌های پیاز خوراکی (Allium cepa L.) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 15-29]

ب

 • باقری، علیرضا شبیه‌سازی اثرات تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد نخود دیم (Cicer arientinum L.) توسط مدل CROPGRO-CHICKPEA [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 197-212]
 • باقری، محمود ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی ژنوتیپ‌‏های جدید کینوا در کشت بهاره در منطقه کرج [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 465-475]
 • بخشنده، اسماعیل تأثیر قطع آبیاری و محلول‌پاشی روی و منگنز بر عملکرد و صفات اکوفیزیولوژیک کلزا (Brassica napus L.) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 85-100]
 • بخشنده، عبدالمهدی اثر کمپوست کود دامی ترکیب شده با زئولیت و تلقیح مایکوریزا بر رشد و عملکرد تریتیکاله (X Tritico-secale Wittmack) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 111-123]
 • براتی، وحید عملکرد و اجزای عملکرد تریتیکاله تحت تاثیر کاربرد برگی سیلیکون، کود نیتروژن و تنش آبی در مرحله‌ی زایشی [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 435-449]
 • برادران، رضا ارزیابی تحمل به تنش خشکی در برخی ژنوتیپ‌های کنجد (Sesamum indicum L.)بر اساس شاخص‌های تحمل به تنش [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 413-433]
 • بنایان اول، محمد تأثیر سیستم‌های مختلف خاک‎ورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر حفاظت آب خاک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 71-83]
 • بنایان اول، محمد تأثیر تاریخ‎های مختلف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط کم‎آبیاری در مشهد [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 213-224]
 • بهپوری، علی بررسی کنترل علف‌های هرز بر صفات بیوشیمیایی، محتوای نسبی آب برگ و عملکرد دانه در کشت مخلوط ارقام گندم [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 297-308]
 • بیابانی، عباس اثر محلول‌پاشی نانو کلات‌های آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاه‌دانه [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 267-278]
 • بیچرانلو، بهاره ارزیابی کارایی مصرف نور ذرت (Zea mays L.) و کدوی پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca) در نسبت‌های مختلف کشت مخلوط [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 167-180]
 • بیژن زاده، احسان بررسی کنترل علف‌های هرز بر صفات بیوشیمیایی، محتوای نسبی آب برگ و عملکرد دانه در کشت مخلوط ارقام گندم [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 297-308]
 • بیژن زاده، احسان عملکرد و اجزای عملکرد تریتیکاله تحت تاثیر کاربرد برگی سیلیکون، کود نیتروژن و تنش آبی در مرحله‌ی زایشی [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 435-449]
 • بیگلویی، محمدحسن تأثیر کشت برنج (Oriza sativa L.) توأم با اردک بر عملکرد، بهره‌وری آب و کنترل علف‌های هرز در نظام‌های مختلف کشت [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 341-355]

پ

 • پذیره، صفیه تحمل به یخ‌زدگی اکوتیپ‏های سیر (Allium sativum L.) تحت تاثیر تاریخ کاشت در شرایط کنترل‌شده [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 1-14]
 • پورامیر، فرزین اثر تراکم کاشت بر میزان جذب و کارایی مصرف تشعشع ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) در شرایط کشت مستقیم [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 225-239]
 • پوربابایی، احمدعلی بررسی اثر القاکننده‌های تولید گره بر خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و خصوصیات گره‌زایی یونجه (Medicago sativa L.) در شرایط شوری [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 49-59]
 • پوستینی، کاظم بررسی اثر القاکننده‌های تولید گره بر خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و خصوصیات گره‌زایی یونجه (Medicago sativa L.) در شرایط شوری [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 49-59]

ت

 • تاج بخش شیشوان، مهدی ارزیابی اثر پرایمینگ و اندازه بذر بر عملکرد زیست‌توده، شاخص کارایی مصرف آب و برخی ویژگی‌های اکوفیزیولوژیک اکوتیپ‌های پیاز خوراکی (Allium cepa L.) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 15-29]
 • تاج بخش شیشوان، مهدی اثر محلول‌پاشی عصاره کودهای آلی بر خصوصیات زراعی و عملکرد کمی و کیفی شش اکوتیپ بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 153-165]
 • ترابی، مسعود بررسی مصرف فسفر و محلول‌پاشی عناصر ریز‌مغذی بر عملکرد علوفه و بذر در دو اکوتیپ یونجه [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 61-70]

ث

 • ثقه الاسلامی، محمد جواد ارزیابی عملکرد زیست‌توده و شاخص‌های کارایی نیتروژن و فسفر خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و زیستی [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 309-322]
 • ثقه الاسلامی، محمد جواد ارزیابی تحمل به تنش خشکی در برخی ژنوتیپ‌های کنجد (Sesamum indicum L.)بر اساس شاخص‌های تحمل به تنش [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 413-433]

ج

 • جلالی، محمد اثر کنترل علف‌های‌هرز بر رشد و عملکرد محصول در کشت مخلوط افزایشی کینوا (Chenopodium quinoa Willd) و سیب‌زمینی (Solanum tubersum L.) [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 451-464]
 • جوادی، حامد ارزیابی عملکرد زیست‌توده و شاخص‌های کارایی نیتروژن و فسفر خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و زیستی [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 309-322]

ح

 • حاج محمدنیا قالی باف، کمال تأثیر سیستم‌های مختلف خاک‎ورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر حفاظت آب خاک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 71-83]
 • حاج محمدنیا قالی باف، کمال تأثیر تاریخ‎های مختلف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط کم‎آبیاری در مشهد [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 213-224]
 • حاجی شعبانی، هانیه شبیه‌سازی اثرات تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد نخود دیم (Cicer arientinum L.) توسط مدل CROPGRO-CHICKPEA [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 197-212]
 • حیدری سلطان آبادی، محسن بررسی مصرف فسفر و محلول‌پاشی عناصر ریز‌مغذی بر عملکرد علوفه و بذر در دو اکوتیپ یونجه [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 61-70]
 • حیدری شریف آباد، حسین ارزیابی صفات مورفولوژی و عملکرد گیاه دارویی مرزه بختیاری تحت تاثیر تراکم و کودهای آلی در شرایط دیم [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 357-371]

خ

 • خدابین، قربان تأثیر قطع آبیاری و محلول‌پاشی روی و منگنز بر عملکرد و صفات اکوفیزیولوژیک کلزا (Brassica napus L.) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 85-100]
 • خدایی جوقان، آیدین اثر کمپوست کود دامی ترکیب شده با زئولیت و تلقیح مایکوریزا بر رشد و عملکرد تریتیکاله (X Tritico-secale Wittmack) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 111-123]
 • خرم دل، سرور اثر نسبت‌های کشت مخلوط افزایشی سیاه‌دانه (L. Nigella sativa) و شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد آن‌ها [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 31-47]
 • خرم دل، سرور اثر نسبت‌های مختلف کشت مخلوط جایگزینی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و موسیر (Allium altissimum Regel.) بر خصوصیات زراعی و نسبت برابری زمین [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 181-196]
 • خرم دل، سرور ارزیابی تأثیر ترکیب‌های مختلف کشت مخلوط آفتابگردان (Helianthus annus L.)، لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) و کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 251-266]
 • خرم دل، سرور اثر کشت مخلوط سه تیپ رشدی لوبیا در سری‌های جایگزینی بر شاخص‌های رشدی آن‌ها [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 385-399]
 • خزاعی، حمیدرضا اثر نیتروژن و تنش کم‌آبی بر خصوصیات ریشه و عملکرد دانه ذرت رقم (SC. 704) [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 139-151]
 • خلیل وند بهروزیار، ابراهیم اثر محلول‌پاشی نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم و اسیدسالیسیلیک بر تعدیل اثرات مخرب تنش کمبود آب در ذرت دانه‌ای سینگل کراس 704 (Zea mays L.) [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 241-250]

د

 • دارابی، عبدالستار بررسی اثرات تاریخ کاشت بر شاخص‌های زراعی- اقلیمی در مراحل مختلف فنولوژی ارقام سیب‌زمینی [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 323-339]
 • دانشیان، جهانفر ارزیابی اثر تلقیح باکتری‌های افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کنجد [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 279-295]
 • داودی، سیده حکیمه اثر محلول‌پاشی نانو کلات‌های آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاه‌دانه [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 267-278]

ر

 • راحمی کاریزکی، علی اثر محلول‌پاشی نانو کلات‌های آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاه‌دانه [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 267-278]
 • راشد محصل، محمدحسن تأثیر تاریخ‎های مختلف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط کم‎آبیاری در مشهد [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 213-224]
 • راشد محصل، محمدحسن ارزیابی عملکرد زیست‌توده و شاخص‌های کارایی نیتروژن و فسفر خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و زیستی [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 309-322]
 • رامش جان، یونس اثر کشت مخلوط سه تیپ رشدی لوبیا در سری‌های جایگزینی بر شاخص‌های رشدی آن‌ها [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 385-399]
 • رشیدی، زهرا تأثیر سیستم‌های مختلف خاک‎ورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر حفاظت آب خاک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 71-83]
 • رشیدی، زهرا تأثیر تاریخ‎های مختلف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط کم‎آبیاری در مشهد [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 213-224]
 • رضایی، عاطفه بررسی کنترل علف‌های هرز بر صفات بیوشیمیایی، محتوای نسبی آب برگ و عملکرد دانه در کشت مخلوط ارقام گندم [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 297-308]
 • رضایی، مجتبی ارزیابی مدل‌های گیاهی AquaCrop و ORYZA2000 در شبیه‌سازی عملکرد برنج تحت مدیریت‌های زراعی در شهر رشت [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 401-412]
 • رضوانی مقدم، پرویز ارزیابی کارایی مصرف نور ذرت (Zea mays L.) و کدوی پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca) در نسبت‌های مختلف کشت مخلوط [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 167-180]
 • رضوانی مقدم، پرویز ارزیابی عملکرد زیست‌توده و شاخص‌های کارایی نیتروژن و فسفر خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و زیستی [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 309-322]
 • رضوانی مقدم، پرویز بررسی عملکرد و راندمان مصرف آب در گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در منطقه مشهد [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 373-384]
 • رنجبر، فاطمه بررسی عملکرد و راندمان مصرف آب در گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در منطقه مشهد [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 373-384]

ز

 • زارعی، مهدی اثر محلول‌پاشی نانو کلات‌های آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاه‌دانه [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 267-278]

س

 • سرورزاده، روح الله اثر نیتروژن و تنش کم‌آبی بر خصوصیات ریشه و عملکرد دانه ذرت رقم (SC. 704) [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 139-151]
 • سیدشریفی، رئوف تاثیر کاربرد آبیاری تکمیلی و کودهای زیستی بر عملکرد، محتوای کلروفیل، سرعت و طول دوره پر شدن دانه گندم دیم [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 101-109]

ش

 • شرقی، فائزه اثر محلول‌پاشی نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم و اسیدسالیسیلیک بر تعدیل اثرات مخرب تنش کمبود آب در ذرت دانه‌ای سینگل کراس 704 (Zea mays L.) [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 241-250]
 • شیرانی راد، امیر حسین تأثیر قطع آبیاری و محلول‌پاشی روی و منگنز بر عملکرد و صفات اکوفیزیولوژیک کلزا (Brassica napus L.) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 85-100]

ط

ع

 • عباسی، علیرضا بررسی اثر القاکننده‌های تولید گره بر خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و خصوصیات گره‌زایی یونجه (Medicago sativa L.) در شرایط شوری [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 49-59]
 • عبدالله پور، خالد اثر نسبت‌های کشت مخلوط افزایشی سیاه‌دانه (L. Nigella sativa) و شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد آن‌ها [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 31-47]
 • علیزاده، یاسر اثر تراکم کاشت بر میزان جذب و کارایی مصرف تشعشع ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) در شرایط کشت مستقیم [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 225-239]
 • عنافجه، زینب ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی ژنوتیپ‌‏های جدید کینوا در کشت بهاره در منطقه کرج [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 465-475]

غ

ف

 • فاضلی کاخکی، سید فاضل ارزیابی اثر تلقیح باکتری‌های افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کنجد [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 279-295]
 • فرهنگی، محمد باقر تأثیر کشت برنج (Oriza sativa L.) توأم با اردک بر عملکرد، بهره‌وری آب و کنترل علف‌های هرز در نظام‌های مختلف کشت [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 341-355]
 • فولادی، بیژن ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی ژنوتیپ‌‏های جدید کینوا در کشت بهاره در منطقه کرج [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 465-475]

ق

 • قلی زاده، عبدالطیف تأثیر نحوه کاربرد اسید سالیسیلیک در شرایط تنش کم‌آبی بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 125-137]
 • قیاسی، مهدی اثر محلول‌پاشی عصاره کودهای آلی بر خصوصیات زراعی و عملکرد کمی و کیفی شش اکوتیپ بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 153-165]

ک

 • کاظمی، حسین ارزیابی مدل‌های گیاهی AquaCrop و ORYZA2000 در شبیه‌سازی عملکرد برنج تحت مدیریت‌های زراعی در شهر رشت [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 401-412]
 • کافی، محمد تحمل به یخ‌زدگی اکوتیپ‏های سیر (Allium sativum L.) تحت تاثیر تاریخ کاشت در شرایط کنترل‌شده [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 1-14]
 • کافی، محمد اثر نسبت‌های مختلف کشت مخلوط جایگزینی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و موسیر (Allium altissimum Regel.) بر خصوصیات زراعی و نسبت برابری زمین [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 181-196]
 • کامکار، بهنام ارزیابی مدل‌های گیاهی AquaCrop و ORYZA2000 در شبیه‌سازی عملکرد برنج تحت مدیریت‌های زراعی در شهر رشت [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 401-412]
 • کشاورز، ساسان ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی ژنوتیپ‌‏های جدید کینوا در کشت بهاره در منطقه کرج [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 465-475]
 • کوچکی، علیرضا اثر نسبت‌های کشت مخلوط افزایشی سیاه‌دانه (L. Nigella sativa) و شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد آن‌ها [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 31-47]
 • کوچکی، علیرضا ارزیابی تأثیر ترکیب‌های مختلف کشت مخلوط آفتابگردان (Helianthus annus L.)، لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) و کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 251-266]
 • کوچکی، علیرضا اثر کشت مخلوط سه تیپ رشدی لوبیا در سری‌های جایگزینی بر شاخص‌های رشدی آن‌ها [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 385-399]

گ

 • گلدانی، مرتضی تحمل به یخ‌زدگی اکوتیپ‏های سیر (Allium sativum L.) تحت تاثیر تاریخ کاشت در شرایط کنترل‌شده [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 1-14]

ل

 • لباسچی، محمد حسین ارزیابی صفات مورفولوژی و عملکرد گیاه دارویی مرزه بختیاری تحت تاثیر تراکم و کودهای آلی در شرایط دیم [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 357-371]

م

 • محسن‌آبادی، غلامرضا تأثیر کشت برنج (Oriza sativa L.) توأم با اردک بر عملکرد، بهره‌وری آب و کنترل علف‌های هرز در نظام‌های مختلف کشت [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 341-355]
 • محمودی، سهراب اثر کنترل علف‌های‌هرز بر رشد و عملکرد محصول در کشت مخلوط افزایشی کینوا (Chenopodium quinoa Willd) و سیب‌زمینی (Solanum tubersum L.) [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 451-464]
 • مدرس ثانوی، سید علی محمد تأثیر قطع آبیاری و محلول‌پاشی روی و منگنز بر عملکرد و صفات اکوفیزیولوژیک کلزا (Brassica napus L.) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 85-100]
 • مدرس ثانوی، سید علی محمد اثر محلول‌پاشی نانو کلات‌های آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاه‌دانه [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 267-278]
 • مرادی تلاوت، محمدرضا اثر کمپوست کود دامی ترکیب شده با زئولیت و تلقیح مایکوریزا بر رشد و عملکرد تریتیکاله (X Tritico-secale Wittmack) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 111-123]
 • مردانی، رقیه بررسی اثر القاکننده‌های تولید گره بر خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و خصوصیات گره‌زایی یونجه (Medicago sativa L.) در شرایط شوری [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 49-59]
 • مشتطی، علی اثر کمپوست کود دامی ترکیب شده با زئولیت و تلقیح مایکوریزا بر رشد و عملکرد تریتیکاله (X Tritico-secale Wittmack) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 111-123]
 • مشکانی، جواد اثر نسبت‌های مختلف کشت مخلوط جایگزینی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و موسیر (Allium altissimum Regel.) بر خصوصیات زراعی و نسبت برابری زمین [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 181-196]
 • معلم بنهنگی، فاطمه اثر نسبت‌های مختلف کشت مخلوط جایگزینی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و موسیر (Allium altissimum Regel.) بر خصوصیات زراعی و نسبت برابری زمین [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 181-196]
 • معیری، منصور واکنش عملکرد ارقام گلرنگ(Carthamus tinctorius L.) به کاربرد فسفر وشاخص‌های کارایی آن [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 477-488]
 • مکوندی، معصومه اثر کمپوست کود دامی ترکیب شده با زئولیت و تلقیح مایکوریزا بر رشد و عملکرد تریتیکاله (X Tritico-secale Wittmack) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 111-123]
 • مندنی، فرزاد شبیه‌سازی اثرات تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد نخود دیم (Cicer arientinum L.) توسط مدل CROPGRO-CHICKPEA [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 197-212]
 • منصور قناعی پاشاکی، کامران تأثیر کشت برنج (Oriza sativa L.) توأم با اردک بر عملکرد، بهره‌وری آب و کنترل علف‌های هرز در نظام‌های مختلف کشت [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 341-355]
 • موسوی، سید غلامرضا ارزیابی تحمل به تنش خشکی در برخی ژنوتیپ‌های کنجد (Sesamum indicum L.)بر اساس شاخص‌های تحمل به تنش [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 413-433]
 • میرجلیلی، احمد ارزیابی صفات مورفولوژی و عملکرد گیاه دارویی مرزه بختیاری تحت تاثیر تراکم و کودهای آلی در شرایط دیم [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 357-371]
 • میرزا، مهدی ارزیابی صفات مورفولوژی و عملکرد گیاه دارویی مرزه بختیاری تحت تاثیر تراکم و کودهای آلی در شرایط دیم [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 357-371]
 • میرزاشاهی، کامران واکنش عملکرد ارقام گلرنگ(Carthamus tinctorius L.) به کاربرد فسفر وشاخص‌های کارایی آن [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 477-488]

ن

 • نخزری مقدم، علی تأثیر نحوه کاربرد اسید سالیسیلیک در شرایط تنش کم‌آبی بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 125-137]
 • نریمانی، حامد تاثیر کاربرد آبیاری تکمیلی و کودهای زیستی بر عملکرد، محتوای کلروفیل، سرعت و طول دوره پر شدن دانه گندم دیم [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 101-109]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثر نسبت‌های کشت مخلوط افزایشی سیاه‌دانه (L. Nigella sativa) و شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد آن‌ها [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 31-47]
 • نصیری محلاتی، مهدی ارزیابی تأثیر ترکیب‌های مختلف کشت مخلوط آفتابگردان (Helianthus annus L.)، لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) و کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 251-266]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثر کشت مخلوط سه تیپ رشدی لوبیا در سری‌های جایگزینی بر شاخص‌های رشدی آن‌ها [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 385-399]
 • نظامی، احمد تحمل به یخ‌زدگی اکوتیپ‏های سیر (Allium sativum L.) تحت تاثیر تاریخ کاشت در شرایط کنترل‌شده [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 1-14]
 • نظامی، احمد اثر نیتروژن و تنش کم‌آبی بر خصوصیات ریشه و عملکرد دانه ذرت رقم (SC. 704) [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 139-151]
 • نعیمی، معصومه تأثیر نحوه کاربرد اسید سالیسیلیک در شرایط تنش کم‌آبی بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 125-137]
 • نورقلی پور، فریدون واکنش عملکرد ارقام گلرنگ(Carthamus tinctorius L.) به کاربرد فسفر وشاخص‌های کارایی آن [دوره 18، شماره 4، 1399، صفحه 477-488]

و

 • ولایی، نیوشا تأثیر سیستم‌های مختلف خاک‎ورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر حفاظت آب خاک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 71-83]
 • ولایی، نیوشا تأثیر تاریخ‎های مختلف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط کم‎آبیاری در مشهد [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 213-224]

ه

 • هوشمند، مینا ارزیابی تأثیر ترکیب‌های مختلف کشت مخلوط آفتابگردان (Helianthus annus L.)، لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) و کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد [دوره 18، شماره 3، 1399، صفحه 251-266]

ی

 • یعقوبی، بیژن اثر تراکم کاشت بر میزان جذب و کارایی مصرف تشعشع ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) در شرایط کشت مستقیم [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 225-239]
 • یعقوبی، فاطمه تأثیر سیستم‌های مختلف خاک‎ورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر حفاظت آب خاک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 71-83]
 • یعقوبی، فاطمه تأثیر تاریخ‎های مختلف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط کم‎آبیاری در مشهد [دوره 18، شماره 2، 1399، صفحه 213-224]
 • یقینی، فرامرز تاثیر کاربرد آبیاری تکمیلی و کودهای زیستی بر عملکرد، محتوای کلروفیل، سرعت و طول دوره پر شدن دانه گندم دیم [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 101-109]