نمایه نویسندگان

آ

 • آبادیان، هدی پاسخ ارقام مختلف برنج (Oryza sativa L.) به روش‌های مختلف مدیریت علف‌های‌ هرز در نظام کشت مستقیم [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 275-289]

ا

 • احمدی، مسعود انتخاب ژنوتیپ‌های مناسب کشت زمستانه (انتظاری) چغندرقند (Beta vulgaris L.) در منطقه تربت‌جام [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 335-348]
 • احیایی، حمیدرضا بررسی ضرایب همبستگی، تجزیه علیت صفات عملکرد دانه و برخی صفات فنولوژیک و مورفولوژیک توده‌های بومی شنبلیله (Trigonella foenum-graceum) در شرایط تنش خشکی [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 121-136]
 • اسلامی، سید وحید بررسی کارآمدی مصرف نیتروژن گیاه در تناوب‌های مختلف زراعی [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 401-415]
 • اعتضادی جمع، جواد بررسی کارآمدی مصرف نیتروژن گیاه در تناوب‌های مختلف زراعی [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 401-415]
 • اکبرپور، وحید پاسخ ریحان (Ocimum bacilicum L.) به منابع مختلف تغذیه‌ای در رقابت با علف‌های هرز [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 197-215]
 • امیری، ابراهیم اثر دور آبیاری و کودهای نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات برنج رقم گیلانه [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 217-228]
 • امیری، سیدرضا واسنجی و تعیین اعتبار مدل APSIM برای شبیه‌سازی رشد، نمو و عملکرد دو هیبرید ذرت دانه‌ای در مقادیر مختلف نیتروژن [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 363-379]
 • امین آزرم، داود مطالعه صفات رویشی و ترکیب‏های اسانس سه جمعیت گیاه دارویی کاکوتی کوهی (Ziziphora clinopodioides Lam.) در اصفهان [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 81-92]

ب

 • بازیار، محمد رضا بهبود جذب عناصر غذایی، صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه گیاه سیاه‏‌دانه (Nigella sativa L.) با کاربرد کود ورمی‌کمپوست در تاریخ‌‏های مختلف کاشت [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 163-178]
 • بخشنده، عبدالمهدی تأثیر تنش خشکی انتهای فصل رشد بر مورفولوژی، اجزای عملکرد و عملکرد دانه ارقام کلزا (Brassica napus L.) [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 467-480]
 • برادران، رضا اثر آبیاری و مدیریت تغذیه بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا در شرایط بیرجند [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 65-80]
 • برادران فیروزآبادی، مهدی پاسخ‌های فیزیولوژیک گیاه سویا (DPX) به پیش‌تیمار بذر و محلول‌پاشی عصاره جلبک و کیفیت اولیه بذر [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 105-119]
 • برادران فیروزآبادی، مهدی اثر تیمار بذر و محلول‌پاشی با اسید الاژیک بر ویژگی‌های فیزیولوژیک گیاه سویا در شرایط تسریع پیری [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 305-317]
 • براری تاری، داوود اثر مصرف مقادیر نیتروژن همراه با بیوچار و نانوذرات روی بر خصوصیات کمی و کیفی برنج (Oryza sativa L.) [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 349-361]
 • بنایان اول، محمد تأثیر رقم و تاریخ کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند پاییزه در منطقه خراسان بزرگ [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 381-400]
 • بهرامی فرد، عبدالعظیم بهبود جذب عناصر غذایی، صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه گیاه سیاه‏‌دانه (Nigella sativa L.) با کاربرد کود ورمی‌کمپوست در تاریخ‌‏های مختلف کاشت [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 163-178]
 • بهره ور، حمید رضا اثر مدیریت نظام زراعی بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص تنوع علف‌های هرز در تولید سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 179-196]
 • بهنه، مجید واکنش خصوصیات زراعی و فنولوژیکی ارقام گندم نان (Triticum aestivum L.) با عادت رشد متفاوت به تأخیر در کاشت [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 451-466]
 • بیدرنامنی، فاطمه بررسی عملکرد و ارزش غذایی علوفه ماش (Vigna radiata L.) تحت تأثیر کود پتاسیم در شرایط خشکی [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 243-253]

پ

 • پارسا، مهدی تاثیر مقدار آب و کود پتاسیم بر عملکرد و کیفیت سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در شرایط آبیاری زیر سطحی [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 15-28]

ث

 • ثقه الاسلامی، محمد جواد اثر آبیاری و مدیریت تغذیه بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا در شرایط بیرجند [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 65-80]

ج

 • جامی الاحمدی، مجید بررسی کارآمدی مصرف نیتروژن گیاه در تناوب‌های مختلف زراعی [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 401-415]
 • جلالی، امیرهوشنگ تأثیر مقدار و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد و مقدار نیترات غده سیب‌زمینی رقم مارفونا [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 137-146]
 • جهان، محسن اثر مدیریت نظام زراعی بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص تنوع علف‌های هرز در تولید سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 179-196]
 • جهان، محسن بهینه‌سازی میزان کاربرد آب آبیاری، پلیمر سوپرجاذب رطوبت و کود دامی با استفاده از روش سطح-پاسخ (RSM): مطالعه روی کنجد (Sesamum indicum L.) در یک نظام زراعی اکولوژیک [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 255-274]
 • جهان، محسن تأثیر رقم و تاریخ کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند پاییزه در منطقه خراسان بزرگ [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 381-400]
 • جوادی، مریم بهینه‌سازی میزان کاربرد آب آبیاری، پلیمر سوپرجاذب رطوبت و کود دامی با استفاده از روش سطح-پاسخ (RSM): مطالعه روی کنجد (Sesamum indicum L.) در یک نظام زراعی اکولوژیک [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 255-274]

ح

 • حسن پناه، داود تاثیر کم‌آبیاری بر درصد ماده خشک غده، عملکرد و کارآیی مصرف آب و برخی از ارقام سیب‌زمینی [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 1-13]
 • حسین پناهی، فرزاد بررسی اثر کود نیتروژنه و سطوح آبیاری بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گندم تحت آبیاری قطره‌ای [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 45-63]
 • حسینی، سید محمد باقر اثر سطوح نیترات آمونیوم بر مخلوط جو (Hordeum vulgare L.) و ماشک گل‌خوشه‌ای (Vicia Villosa) در شرایط رقابت علف هرز [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 481-500]
 • حمیدی، حسن انتخاب ژنوتیپ‌های مناسب کشت زمستانه (انتظاری) چغندرقند (Beta vulgaris L.) در منطقه تربت‌جام [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 335-348]
 • حیدری، مصطفی پاسخ‌های فیزیولوژیک گیاه سویا (DPX) به پیش‌تیمار بذر و محلول‌پاشی عصاره جلبک و کیفیت اولیه بذر [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 105-119]
 • حیدری، مصطفی اثر تیمار بذر و محلول‌پاشی با اسید الاژیک بر ویژگی‌های فیزیولوژیک گیاه سویا در شرایط تسریع پیری [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 305-317]

خ

 • خراسانی، رضا تأثیر کاربرد همزمان کودهای آلی و سولفات پتاسیم بر عملکرد و خصوصیات گل و کلاله زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 319-333]
 • خرم دل، سرور مقایسه اثرات زیست‌محیطی نظام‌های رایج و کم‌نهاده زعفران در استان خراسان رضوی با استفاده از ارزیابی چرخه حیات LCA [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 29-44]
 • خرم دل، سرور تجزیه و تحلیل اگرواکولوژیک بوم‌نظام‌های‌ زراعی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در منطقه تربت حیدریه [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 417-434]
 • خزاعی، حمیدرضا تاثیر مقدار آب و کود پتاسیم بر عملکرد و کیفیت سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در شرایط آبیاری زیر سطحی [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 15-28]

د

 • دانشمند، علیرضا اثرات سیلیس و روی بر کمیت و کیفیت دانه و روغن کلزا در تاریخ‌های متفاوت کاشت [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 229-242]
 • درانی نژاد، مریم شناسایی صفات مرتبط با عملکرد گندم در شرایط تنش خشکی دوره‌ای با روش تجزیه تشخیص [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 291-303]
 • دورودیان، حمیدرضا اثر دور آبیاری و کودهای نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات برنج رقم گیلانه [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 217-228]

ر

 • ربیعی، زهرا اثر دور آبیاری و کودهای نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات برنج رقم گیلانه [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 217-228]
 • رجایی، مجید بهبود جذب عناصر غذایی، عملکرد و اجزای عملکرد گندم با ترکیبات محرک رشد تحت آبیاری نرمال و تنش خشکی [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 147-162]
 • رحیمی پطرودی، الیاس اثرات سیلیس و روی بر کمیت و کیفیت دانه و روغن کلزا در تاریخ‌های متفاوت کاشت [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 229-242]
 • رضوان، شهرام واکنش خصوصیات زراعی و فنولوژیکی ارقام گندم نان (Triticum aestivum L.) با عادت رشد متفاوت به تأخیر در کاشت [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 451-466]
 • رضوانی مقدم، پرویز مقایسه اثرات زیست‌محیطی نظام‌های رایج و کم‌نهاده زعفران در استان خراسان رضوی با استفاده از ارزیابی چرخه حیات LCA [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 29-44]
 • رضوانی مقدم، پرویز اثر مدیریت نظام زراعی بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص تنوع علف‌های هرز در تولید سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 179-196]
 • رضوانی مقدم، پرویز تأثیر کاربرد همزمان کودهای آلی و سولفات پتاسیم بر عملکرد و خصوصیات گل و کلاله زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 319-333]
 • رضوانی مقدم، پرویز تجزیه و تحلیل اگرواکولوژیک بوم‌نظام‌های‌ زراعی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در منطقه تربت حیدریه [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 417-434]

ز

 • زعفریان، فائزه پاسخ ریحان (Ocimum bacilicum L.) به منابع مختلف تغذیه‌ای در رقابت با علف‌های هرز [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 197-215]
 • زعفریان، فائزه پاسخ ارقام مختلف برنج (Oryza sativa L.) به روش‌های مختلف مدیریت علف‌های‌ هرز در نظام کشت مستقیم [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 275-289]

س

 • سنجانی، سارا واکنش خصوصیات زراعی و فنولوژیکی ارقام گندم نان (Triticum aestivum L.) با عادت رشد متفاوت به تأخیر در کاشت [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 451-466]
 • سیادت، سید عطااله تأثیر تنش خشکی انتهای فصل رشد بر مورفولوژی، اجزای عملکرد و عملکرد دانه ارقام کلزا (Brassica napus L.) [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 467-480]
 • سیاری زهان، محمد حسن بررسی کارآمدی مصرف نیتروژن گیاه در تناوب‌های مختلف زراعی [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 401-415]
 • سید شریفی، رضا تاثیر نانوسیلیکون و باکتری‌های محرک رشد بر زیست‌توده، گره‌زایی و برخی صفات فیزیولوژیک خلر (Lathyrus sativus L.) [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 435-449]
 • سیدشریفی، رئوف تاثیر نانوسیلیکون و باکتری‌های محرک رشد بر زیست‌توده، گره‌زایی و برخی صفات فیزیولوژیک خلر (Lathyrus sativus L.) [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 435-449]
 • سی و سه مرده، عادل بررسی اثر کود نیتروژنه و سطوح آبیاری بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گندم تحت آبیاری قطره‌ای [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 45-63]

ش

 • شاه مردان فیروزجاه، مهرعلی اثرات سیلیس و روی بر کمیت و کیفیت دانه و روغن کلزا در تاریخ‌های متفاوت کاشت [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 229-242]
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم مطالعه صفات رویشی و ترکیب‏های اسانس سه جمعیت گیاه دارویی کاکوتی کوهی (Ziziphora clinopodioides Lam.) در اصفهان [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 81-92]
 • شفاپور، حسین تأثیر رقم و تاریخ کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند پاییزه در منطقه خراسان بزرگ [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 381-400]
 • شوکتی، پرستو بررسی اثر کود نیتروژنه و سطوح آبیاری بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گندم تحت آبیاری قطره‌ای [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 45-63]
 • شیخ نظری، سبحان اثر مصرف مقادیر نیتروژن همراه با بیوچار و نانوذرات روی بر خصوصیات کمی و کیفی برنج (Oryza sativa L.) [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 349-361]
 • شیری، یعثوب بررسی عملکرد و ارزش غذایی علوفه ماش (Vigna radiata L.) تحت تأثیر کود پتاسیم در شرایط خشکی [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 243-253]

ص

 • صادقی، سید مصطفی اثر دور آبیاری و کودهای نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات برنج رقم گیلانه [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 217-228]
 • صفایی، لیلی مطالعه صفات رویشی و ترکیب‏های اسانس سه جمعیت گیاه دارویی کاکوتی کوهی (Ziziphora clinopodioides Lam.) در اصفهان [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 81-92]
 • صوفی زاده، سعید واسنجی و تعیین اعتبار مدل APSIM برای شبیه‌سازی رشد، نمو و عملکرد دو هیبرید ذرت دانه‌ای در مقادیر مختلف نیتروژن [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 363-379]

ط

 • طالقانی، داریوش انتخاب ژنوتیپ‌های مناسب کشت زمستانه (انتظاری) چغندرقند (Beta vulgaris L.) در منطقه تربت‌جام [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 335-348]
 • طاهری اصغری، مهدی اثر همزیستی قارچ مایکوریزا و کاربرد برگی اسیدهای آمینه بر برخی صفات رشدی و روغن گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinallis L.) [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 93-103]
 • طبیعی، حسین اثر آبیاری و مدیریت تغذیه بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا در شرایط بیرجند [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 65-80]

ع

 • عالمیان درونکلا، علیرضا پاسخ ارقام مختلف برنج (Oryza sativa L.) به روش‌های مختلف مدیریت علف‌های‌ هرز در نظام کشت مستقیم [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 275-289]
 • عبدالشاهی، روح اله شناسایی صفات مرتبط با عملکرد گندم در شرایط تنش خشکی دوره‌ای با روش تجزیه تشخیص [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 291-303]
 • عبوده، هنا تأثیر تنش خشکی انتهای فصل رشد بر مورفولوژی، اجزای عملکرد و عملکرد دانه ارقام کلزا (Brassica napus L.) [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 467-480]
 • عرب، صفیه پاسخ‌های فیزیولوژیک گیاه سویا (DPX) به پیش‌تیمار بذر و محلول‌پاشی عصاره جلبک و کیفیت اولیه بذر [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 105-119]
 • عرب، صفیه اثر تیمار بذر و محلول‌پاشی با اسید الاژیک بر ویژگی‌های فیزیولوژیک گیاه سویا در شرایط تسریع پیری [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 305-317]
 • علیزاده، حسن اثر سطوح نیترات آمونیوم بر مخلوط جو (Hordeum vulgare L.) و ماشک گل‌خوشه‌ای (Vicia Villosa) در شرایط رقابت علف هرز [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 481-500]

غ

 • غلامی، احمد پاسخ‌های فیزیولوژیک گیاه سویا (DPX) به پیش‌تیمار بذر و محلول‌پاشی عصاره جلبک و کیفیت اولیه بذر [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 105-119]
 • غلامی، احمد اثر تیمار بذر و محلول‌پاشی با اسید الاژیک بر ویژگی‌های فیزیولوژیک گیاه سویا در شرایط تسریع پیری [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 305-317]

ف

 • فانگوئیرو، دیوید اثر سطوح نیترات آمونیوم بر مخلوط جو (Hordeum vulgare L.) و ماشک گل‌خوشه‌ای (Vicia Villosa) در شرایط رقابت علف هرز [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 481-500]
 • فتحی، پرویز بررسی اثر کود نیتروژنه و سطوح آبیاری بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گندم تحت آبیاری قطره‌ای [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 45-63]
 • فتوکیان، محمدحسین بررسی ضرایب همبستگی، تجزیه علیت صفات عملکرد دانه و برخی صفات فنولوژیک و مورفولوژیک توده‌های بومی شنبلیله (Trigonella foenum-graceum) در شرایط تنش خشکی [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 121-136]
 • فرامرزی، فرزانه اثر سطوح نیترات آمونیوم بر مخلوط جو (Hordeum vulgare L.) و ماشک گل‌خوشه‌ای (Vicia Villosa) در شرایط رقابت علف هرز [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 481-500]
 • فرشچین، سینا مقایسه اثرات زیست‌محیطی نظام‌های رایج و کم‌نهاده زعفران در استان خراسان رضوی با استفاده از ارزیابی چرخه حیات LCA [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 29-44]
 • فلاح، هرمز اثر مصرف مقادیر نیتروژن همراه با بیوچار و نانوذرات روی بر خصوصیات کمی و کیفی برنج (Oryza sativa L.) [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 349-361]

ک

 • کاظمی پور، علی شناسایی صفات مرتبط با عملکرد گندم در شرایط تنش خشکی دوره‌ای با روش تجزیه تشخیص [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 291-303]
 • کافی، محمد بررسی ضرایب همبستگی، تجزیه علیت صفات عملکرد دانه و برخی صفات فنولوژیک و مورفولوژیک توده‌های بومی شنبلیله (Trigonella foenum-graceum) در شرایط تنش خشکی [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 121-136]
 • کافی، محمد تاثیر کم‌آبیاری بر درصد ماده خشک غده، عملکرد و کارآیی مصرف آب و برخی از ارقام سیب‌زمینی [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 1-13]
 • کامبوزیا، جعفر واسنجی و تعیین اعتبار مدل APSIM برای شبیه‌سازی رشد، نمو و عملکرد دو هیبرید ذرت دانه‌ای در مقادیر مختلف نیتروژن [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 363-379]
 • کریمیان، محمدعلی بررسی عملکرد و ارزش غذایی علوفه ماش (Vigna radiata L.) تحت تأثیر کود پتاسیم در شرایط خشکی [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 243-253]

گ

 • گلدانی، مرتضی بررسی ضرایب همبستگی، تجزیه علیت صفات عملکرد دانه و برخی صفات فنولوژیک و مورفولوژیک توده‌های بومی شنبلیله (Trigonella foenum-graceum) در شرایط تنش خشکی [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 121-136]

م

 • مبصر، حمیدرضا اثرات سیلیس و روی بر کمیت و کیفیت دانه و روغن کلزا در تاریخ‌های متفاوت کاشت [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 229-242]
 • محمدیان روشن، ناصر اثر دور آبیاری و کودهای نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات برنج رقم گیلانه [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 217-228]
 • مددی زاده، محمد واسنجی و تعیین اعتبار مدل APSIM برای شبیه‌سازی رشد، نمو و عملکرد دو هیبرید ذرت دانه‌ای در مقادیر مختلف نیتروژن [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 363-379]
 • مرادی، محسن تأثیر کاربرد همزمان کودهای آلی و سولفات پتاسیم بر عملکرد و خصوصیات گل و کلاله زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 319-333]
 • مرادی تلاوت، محمدرضا تأثیر تنش خشکی انتهای فصل رشد بر مورفولوژی، اجزای عملکرد و عملکرد دانه ارقام کلزا (Brassica napus L.) [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 467-480]
 • مسعود سینکی، جعفر واکنش خصوصیات زراعی و فنولوژیکی ارقام گندم نان (Triticum aestivum L.) با عادت رشد متفاوت به تأخیر در کاشت [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 451-466]
 • معافی، اسماعیل پاسخ ریحان (Ocimum bacilicum L.) به منابع مختلف تغذیه‌ای در رقابت با علف‌های هرز [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 197-215]
 • معلم بنهنگی، فاطمه تجزیه و تحلیل اگرواکولوژیک بوم‌نظام‌های‌ زراعی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در منطقه تربت حیدریه [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 417-434]
 • مقصودی مود، علی اکبر شناسایی صفات مرتبط با عملکرد گندم در شرایط تنش خشکی دوره‌ای با روش تجزیه تشخیص [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 291-303]
 • منصوری، ایراندخت پاسخ ریحان (Ocimum bacilicum L.) به منابع مختلف تغذیه‌ای در رقابت با علف‌های هرز [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 197-215]
 • منصوری، ایراندخت پاسخ ارقام مختلف برنج (Oryza sativa L.) به روش‌های مختلف مدیریت علف‌های‌ هرز در نظام کشت مستقیم [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 275-289]
 • منصوری، حامد اثر سطوح نیترات آمونیوم بر مخلوط جو (Hordeum vulgare L.) و ماشک گل‌خوشه‌ای (Vicia Villosa) در شرایط رقابت علف هرز [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 481-500]
 • موسوی، سید امیر تأثیر تنش خشکی انتهای فصل رشد بر مورفولوژی، اجزای عملکرد و عملکرد دانه ارقام کلزا (Brassica napus L.) [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 467-480]
 • موسوی، سید غلامرضا اثر آبیاری و مدیریت تغذیه بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا در شرایط بیرجند [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 65-80]

ن

 • نریمانی، حامد تاثیر نانوسیلیکون و باکتری‌های محرک رشد بر زیست‌توده، گره‌زایی و برخی صفات فیزیولوژیک خلر (Lathyrus sativus L.) [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 435-449]
 • نصیری محلاتی، مهدی تأثیر رقم و تاریخ کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند پاییزه در منطقه خراسان بزرگ [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 381-400]
 • نصیری محلاتی، مهدی تجزیه و تحلیل اگرواکولوژیک بوم‌نظام‌های‌ زراعی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در منطقه تربت حیدریه [دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 417-434]
 • نظامی، احمد بررسی ضرایب همبستگی، تجزیه علیت صفات عملکرد دانه و برخی صفات فنولوژیک و مورفولوژیک توده‌های بومی شنبلیله (Trigonella foenum-graceum) در شرایط تنش خشکی [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 121-136]
 • نظامی، احمد تاثیر کم‌آبیاری بر درصد ماده خشک غده، عملکرد و کارآیی مصرف آب و برخی از ارقام سیب‌زمینی [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 1-13]
 • نوری، علیرضا تاثیر کم‌آبیاری بر درصد ماده خشک غده، عملکرد و کارآیی مصرف آب و برخی از ارقام سیب‌زمینی [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 1-13]
 • نیک‌نژاد، یوسف اثر مصرف مقادیر نیتروژن همراه با بیوچار و نانوذرات روی بر خصوصیات کمی و کیفی برنج (Oryza sativa L.) [دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 349-361]

ی

 • یوسفی، بهناز تاثیر مقدار آب و کود پتاسیم بر عملکرد و کیفیت سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در شرایط آبیاری زیر سطحی [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 15-28]