[1]
گلباشیم., ابراهیمیم., خاوری خراسانیس. و صبورم. 2012. بررسی شاخص‌های تحمل به خشکی در هیبریدهای جدید ذرت دانه ای ( Zea maize L.). پژوهشهای زراعی ایران. 9, 1 (فوریه 2012), 103-113. DOI:https://doi.org/10.22067/gsc.v9i1.10502.