[1]
صداقت‌خواهیح., پارسام., نظامیا., پُرساح. و باقریع. 2012. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما در شرایط کشت. پژوهشهای زراعی ایران. 9, 3 (آوریل 2012), 322-330. DOI:https://doi.org/10.22067/gsc.v9i3.11961.