[1]
نصراله الحسینیم., خاوری خراسانیس. و رحمانیآ. 2012. بررسی اثر تراکم بوته و روش کاشت بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت ارقام ذرت شیرین (Zea mays L. var. Saccharata) در شرایط شور. پژوهشهای زراعی ایران. 9, 3 (آوریل 2012), 454-462. DOI:https://doi.org/10.22067/gsc.v9i3.11981.