[1]
ایزدی دربندیا., محمدیانم., یانقع. و زرقانیه. 2012. اثرات دما و شوری بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه توده های کنجد(Sesamum indicum). پژوهشهای زراعی ایران. 10, 2 (اکتبر 2012), 335-345. DOI:https://doi.org/10.22067/gsc.v10i2.16217.