[1]
جهانی کندریم., کوچکیع., نصیری محلاتیم. و رضوانی مقدمپ. 2012. بررسی تنوع گونه‌ای علف‌های هرز در مزارع گندم شرق مشهد. پژوهشهای زراعی ایران. 10, 3 (دسامبر 2012), 468-475. DOI:https://doi.org/10.22067/gsc.v10i3.17664.