[1]
مجدمم. و مدحجع. 2012. سطوح نیتروژن بر کارایی مصرف آب، عملکرد و اجزای عملکرد دانۀ ذرت دانه ای در شرایط بهینه و تنش خشکی. پژوهشهای زراعی ایران. 10, 3 (دسامبر 2012), 546-554. DOI:https://doi.org/10.22067/gsc.v10i3.17805.