[1]
فرهادیح., عزیزیم. و نعمتیس.ح. 2014. بررسی اثر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان پرولین هشت توده بومی شنبلیله (.Trigonella foenum - graecum L). پژوهشهای زراعی ایران. 13, 2 (دسامبر 2014), 411-419. DOI:https://doi.org/10.22067/gsc.v13i2.36600.