[1]
ورناصری قند علیو., رضوانی مقدمپ. و خرم دلس. 2015. بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه علف‌قناری (Phalaris canariensis L.) در پاسخ به سطوح مختلف آبیاری، کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقی. پژوهشهای زراعی ایران. 14, 3 (نوامبر 2015), 526-538. DOI:https://doi.org/10.22067/gsc.v14i3.47508.