[1]
امین‌پناهه., شریفیپ. و عباديع.ا. 2017. ارزیابی پاسخ به تنش خشکی در برخی از لاین‌‌های موتانت برنج با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش. پژوهشهای زراعی ایران. 16, 1 (سپتامبر 2017), 191-202. DOI:https://doi.org/10.22067/gsc.v16i1.61793.