[1]
زندز., باغستانیب., پوربیگیپ., صوفی زادهص.ز., بنا کاشانیب.ک., دستاراند., خیامیخ. و لبافی حسین آبادیل.ح.آ. 2011. بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های فالاریس (Phalaris spp.) مقاوم وحساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز. پژوهشهای زراعی ایران. 8, 4 (مارس 2011), 594-605. DOI:https://doi.org/10.22067/gsc.v8i4.7952.