[1]
پارساپ., كوچكیك., نصیری محلاتین.م. و قائمیق. 2009. تغییرات فصلی دریافت و کارایی مصرف نور در. پژوهشهای زراعی ایران. 5, 2 (می 2009), 229-238. DOI:https://doi.org/10.22067/gsc.v5i2.919.