(1)
گلباشیم.; ابراهیمیم.; خاوری خراسانیس.; صبورم. بررسی شاخص‌های تحمل به خشکی در هیبریدهای جدید ذرت دانه ای ( Zea Maize L.). GSC 2012, 9, 103-113.