(1)
صداقت‌خواهیح.; پارسام.; نظامیا.; پُرساح.; باقریع. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما در شرایط کشت. GSC 2012, 9, 322-330.