(1)
نصراله الحسینیم.; خاوری خراسانیس.; رحمانیآ. بررسی اثر تراکم بوته و روش کاشت بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت ارقام ذرت شیرین (Zea Mays L. Var. Saccharata) در شرایط شور. GSC 2012, 9, 454-462.