(1)
ایزدی دربندیا.; محمدیانم.; یانقع.; زرقانیه. اثرات دما و شوری بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه توده های کنجد(Sesamum Indicum). GSC 2012, 10, 335-345.