(1)
جهانی کندریم.; کوچکیع.; نصیری محلاتیم.; رضوانی مقدمپ. بررسی تنوع گونه‌ای علف‌های هرز در مزارع گندم شرق مشهد. GSC 2012, 10, 468-475.