(1)
مجدمم.; مدحجع. سطوح نیتروژن بر کارایی مصرف آب، عملکرد و اجزای عملکرد دانۀ ذرت دانه ای در شرایط بهینه و تنش خشکی. GSC 2012, 10, 546-554.