(1)
فرهادیح.; عزیزیم.; نعمتیس. ح. بررسی اثر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان پرولین هشت توده بومی شنبلیله (.Trigonella Foenum - Graecum L). GSC 2014, 13, 411-419.