(1)
اکبریش.; کافیم.; رضوان بیدختیش. اثرات تنش خشکی و تراکم کاشت بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دو اکوتیپ سیر (Allium Sativum L.). GSC 2016, 14, 665-674.