(1)
ورناصری قند علیو.; رضوانی مقدمپ.; خرم دلس. بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه علف‌قناری (Phalaris Canariensis L.) در پاسخ به سطوح مختلف آبیاری، کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقی. GSC 2015, 14, 526-538.