(1)
امین‌پناهه.; شریفیپ.; عباديع. ا. ارزیابی پاسخ به تنش خشکی در برخی از لاین‌‌های موتانت برنج با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش. GSC 2017, 16, 191-202.